Katalog

Maria Maćkowska, 2010-05-06
Leszno

Język niemiecki, Regulaminy

Regulamin szkolnego konkursu języka niemieckiego.

- n +

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
O TYTUŁ „MISTRZA JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLAS VI”


I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Cel :
Celem konkursu jest wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo, posiadających dużą wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego.

II. UCZESTNICY
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy VI, który wykazuje zainteresowanie językiem niemieckim, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie oraz opanowanie treści nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej w zakresie określonym Podstawą Programową.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa w konkursie, zwycięzca otrzymuje również tytuł „Mistrza języka niemieckiego klas VI”.

III. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli języka niemieckiego.
Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej.
Materiał obejmuje treści Podstawy Programowej w zakresie :
- nazw środków transportu,
- słownictwa związanego z tematem „Essen”
- określania i podawania cen
- czasowników rozdzielnie złożonych i zwrotnych,
- czasowników modalnych,
- czasowników nieregularnych,
- zaimków dzierżawczych w liczbie pojedynczej i mnogiej,
- zaimków osobowych w pierwszym i czwartym przypadku,
- zaimków pytających,
- przyimków „am”, „im”, „um”,
- stopniowania przymiotników , tworzenia zdań porównawczych,
- rodzajników określonych w trzecim przypadku,

Na napisanie testu przewiduje się 90 minut.
Uczestnikom (pod groźbą dyskwalifikacji) nie wolno korzystać z żadnych dodatkowych materiałów, pomocy i korektorów.
Maksymalna ilość punktów jaką może zdobyć każdy uczestnik wynosi 119 pkt.

Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który uzyska największą ilość punktów w teście.
Wyświetleń: 1100


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.