Katalog

Emilia Karpińska, 2010-05-06
Góra

Taniec, Projekty edukacyjne

Program Autorski Kółka Tanecznego.

- n +

„You can dance”
PROGRAM WŁASNY
KÓŁKA TANECZNEGO
mgr Anna Rybczyk
mgr Emilia KarpińskaWąsosz 2009
PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA TANECZNEGO ZAWIERA:
1. Wstęp
2. Podstawy do opracowania programu.
3. Cele ogólne.
4. Cele operacyjne.
5. Metody realizacji celów programu.
6. Zadania.
7. Treści.
8. Procedury osiągania celów.
9. Ewaluacja programu.
10. Uwagi wdrożeniowe.
11. Tematy zajęć kółka tanecznego.
12. Literatura.
13. Ankieta dla rodziców.
14. Ankieta dla nauczycieli.
15. Ankieta dla dzieci.
16. Opinia o programie.1. WSTĘP


Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Zawsze był i jest nadal jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy. Uważa się, że taniec towarzyszył człowiekowi od początku jego istnienia, a kształtowanie form tanecznych następowało w miarę poznawania otaczającego świata, gdy człowiek starał się naśladować przejawy tegoż świata i swoim ciałem wyrażał uczuciowy stosunek do niego.
Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki uczeń odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Natomiast dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Dzieci lubią popisywać się przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed rodzicami, dziadkami czy kolegami. Zabawa ich sięga zenitu, gdy mają możliwość zatańczyć „na scenie”, przebrać się w kostiumy taneczne, wymalować buzię i chociaż na chwilę stać się „prawdziwym tancerzem”.
Do tej pory w naszej szkole nie było dziecięcego zespołu tanecznego. W związku z tym, że zawsze interesowałyśmy się tańcami różnego typu, postanowiłyśmy stworzyć i poprowadzić dziecięcy zespół taneczny, który pozwoli grupie dzieci rozwinąć swoje zainteresowania tańcem, oraz podniesie poziom jakości pracy szkoły w tym zakresie.
Poniżej przedstawiamy program według, którego prowadzimy kółko taneczne podczas zajęć pozalekcyjnych.

2. PODSTAWY DO OPRACOWANIA PROGRAMU:
• Podstawa Programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Statut Szkoły.
• Program Wychowawczy Szkoły.

3. CELE OGÓLNE:
• Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
• Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno– ruchowych w formie pozalekcyjnej.
• Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
• Kształtowanie zainteresowania tańcem.
• Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
• Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
• Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom.
• Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności.
• Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
• Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
• Kształtowanie ekspresji twórczej.
• Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
• Udział w programach z różnych okazji w szkole i w środowisku.
• Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

4. CELE OPERACYJNE:
Uczeń:

• Poznaje układy taneczne i potrafi je realizować.
• Potrafi improwizować ruch do danej muzyki.
• Rozwija swoje zainteresowania. Jest animatorem kultury.
• Kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu. Potrafi efektywnie współdziałać w grupie.
• Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.
• Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na funkcjonowanie całego organizmu.
• Wyrabia pewność siebie, akceptację siebie samego.
• Uczy się harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom.
• Nabywa umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi.
• Wdraża się do przestrzegania ładu i porządku.
• Rozwija koordynację i sprawności ruchową.
• Kształci własną wrażliwość estetyczną.
• Radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością.
• Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska.

5.METODY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU

Metoda to droga dochodzenia do celu, świadomie podejmowane przez nauczyciela czynności dla osiągnięcia określonego efektu.
Przy realizacji programu będą stosowane :
a) METODY TWÓRCZE ( metody kreatywne oparte na naturalnym ruchu – realizują zadania problemowe wymagające pełnej samodzielności i inwencji twórczej uczniów )

• zabawy naśladowcze – naśladowanie ruchów, odtwarzanie w zabawie różnych ruchów.
• metoda zabawowo – naśladowcza. Wykonywanie ruchów opisanych słownie i przywołanie z pamięci dziecka czynności widzianych lub stworzonych w wyobraźni.
• metoda ( zadaniowa ) bezpośredniej celowości ruchu. Wykonywanie przez ucznia szeregu zadań, które stanowią dla niego bezpośredni, zrozumiały i atrakcyjny cel.
Nauczyciel poleca uczniom proste zadanie w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej. Metoda ta obejmuje ruchy proste, łatwe, zrozumiałe.
• metoda ścisła. Polega na ruchu odwzorowywanym z pokazu lub ruchu wykonanym na podstawie opisu słownego. Ćwiczenia są wykonywane jednocześnie, na komendę lub w podanym rytmie.
• metoda programowego nauczania. To metoda daleko posuniętej indywidualizacji przy zachowaniu pozorów samodzielności. Do nauczyciela należy demonstrowanie elementów ruchu, czuwanie nad ich prawidłowym wiązaniem w całość, korygowanie błędów, objaśnianie.
• metoda małych obwodów. Dotyczy doskonalenia lub nauczania umiejętności. Polega na przygotowaniu przez nauczyciela zadań etapowych, które przygotowują ucznia do zadania głównego, polegającego na opanowaniu określonej, złożonej umiejętności.
b) METODY ODTWÓRCZE ( odwołują się do pamięci ćwiczącego, w której przechowywane są pewne rodzaje ruchów i czynności, lub opierają się na pokazie ruchu przez nauczyciela, czyli odtwarzaniu obserwowanego ruchu )
• gimnastyka twórcza Rudolfa Labana. Metoda ta dąży do rozwijania naturalnej ruchliwości dziecka i podkreśla przez ruch swojej indywidualności. W tej metodzie łączy się ruch z muzyka, z rytmem, wprowadza się ćwiczenia muzyczno – ruchowe, zabawy taneczne, pantonimę, opowieści ruchowe, dramę.
• metoda Karola Orffa. W metodzie tej wykorzystuje się słowo, rytm i ruch nawiązując do tradycyjnych form zabaw, ćwiczeń, tańców i muzyki.
• gimnastyka rytmiczna A. I M. Kniessów. Metoda ta opiera się na ruchu naturalnym, zrytmizowanym, ekspresyjnym, estetycznym, uwzględnia ruch odwzorowany i twórczy.

c) METODY NAUCZANIA RUCHU

• metoda syntetyczna. Polega na całościowym nauczaniu zestawów mniejszych elementów, motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno – ruchowych.
• metoda analityczna. Polega na dzieleniu złożonych i trudniejszych koordynacyjnie ćwiczeń na fragmenty, które po osobnym opanowaniu scala się w płynny ruch.
• metoda mieszana ( syntetyczno – analityczna ). Polega w pierwszej fazie na nauczaniu częściami tańca a następnie w pełnej formie.
• metoda kompleksowa. Polega na nauczaniu wyodrębnionych przez nauczyciela kompleksów ruchowych danego tańca i jest połączeniem poprzednich metod, stosowanym często w celu korygowaniu błędów w wykonywanym ruchu.

6. ZADANIA
Kształtowanie sprawności:
• rytmicznej: koordynacja słuchowo – ruchowa, precyzyjne odtwarzanie rytmu, poczucie tempa i metrum.
• orfofunkcjonalnej: formy aktywności stymulujące funkcjonowanie układu krążenia i oddychania (wysiłek o charakterze aerobowym).
• kondycyjnej: wytrzymałość (ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe).

Kształtowanie umiejętności:

• działania na rzecz zdrowia.
• łączenia ruchu z muzyką.
• rozwijania pozytywnej postawy wobec aktywności tanecznej.

Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
• samodyscypliny.
• nawyku samokontroli i samooceny.
• poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka.
• postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.6. TREŚCI

• Poznanie podstawowych kroków tańców ludowych i regionalnych oraz łączenie ich w układy.
• Wspólne tworzenie części i całych układów tanecznych.
• Wykonywanie układów tanecznych do choreografii nauczycielek..
• Zwiększenie koordynacji ruchowej oraz poczucia rytmu.
• Diagnozowanie własnych umiejętności ruchowych.
• Dbanie o prawidłową postawę ciała.
• Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.
• Organizowanie i aktywne uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych formach aktywności ruchowej.
• Poprawianie obrazu własnego „ja”, satysfakcja z własnej sprawności, odwaga, optymizm, chęć do czynu, łatwiejsze radzenie sobie ze stresem.
• Osiągnięcia taneczne na szczeblu szkolnym, środowiskowym.


7. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

• Systematyczna praca na zajęciach.
• Staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń.
• Dyskusja nad układem choreograficznym.
• Poznanie podstawowych kroków nauczanych tańców.
• Odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela.
• Kontrolowanie i korygowanie wyników pracy.
• Rozwijanie talentów tanecznych.
• Wysuwanie sugestii, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty, nagradzanie.
• Gromadzenie zdjęć, płyt CD.
• Prezentowanie osiągnięć zespołu w szkole i środowisku.
• Promocja szkoły poprzez występy.
• Promocja zespołu na szkolnej stronie internetowej.8. EWALUACJA PROGRAMU

Ocena postępów dzieci w zakresie umiejętności nabytych przez uczestników programu zajęć kółka tanecznego dokonuje się w trakcie i po zakończeniu jego realizacji poprzez:
• obserwację dzieci,
• rozmowy z dziećmi,
• ankiety dla rodziców,
• ankiety dla nauczycieli,
• ankieta dla dzieci.


9. UWAGI WDROŻENIOWE

Program przeznaczony jest do realizacji dla dzieci klas I - III, którzy posiadają umiejętności taneczne. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu.
Opracowany program realizowany będzie przez nauczycielki edukacji elementarnej.
Szkoła, w której program będzie realizowany posiada salę – aule i nagłośnienie, niezbędne do prowadzenia zajęć.
Do programu dołączona została tematyka zajęć z kółka tanecznego.

10. TEMATY ZAJĘĆ KÓŁKA TANECZNEGO
• Opanowanie rytmicznego poruszania się.
• Nauka fal tułowia w przód i w tył w pozycjach niskich.
• Akcentowanie ruchem rytmu muzycznego.
• Opanowanie podstawowych elementów ruchowych.
• Łączenie elementów tańca z krokami tanecznymi.
• Doskonalenie umiejętności tanecznych.
• Nauczanie podstawowych kroków i figur tańców: polonez, miotlarz, taniec country, walc, koza i taniec góralski.
• Doskonalenie w grupach krótkich układów tanecznych przy wybranej muzyce.
• Doskonalenie poszczególnych kroków i figur poznanych tańców.

11. LITERATURA
Kuźmińska O.:Aerobic. Taniec i gimnastyka, SiT, Warszawa 1985.
Wieczysty M.: Tańczyć może każdy, PWM, Warszawa 1986.
Wieman M.: Tańce i zabawy ze śpiewem, PZWS, Warszawa 1961.
Kuźmińska O.: Taniec w teorii i praktyce. AWF Poznań 2002.
Młodzikowska M., Bednarzowa B.: Tańce - rytm, ruch, muzyka. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1983
12. ANKIETA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice, Wasze dziecko przez ostatni rok uczestniczyło w zajęciach kółka tanecznego. Czy w związku z tym:
Chcielibyście aby uczestniczyło w zajęciach ponownie?
a) tak
b) nie
c) obojętnie
Czy uważacie, że umiejętności muzyczno- taneczne Waszego dziecka
a) poprawiły się
b) pogorszyły się
c) są na tym samym poziomie
Czy z Waszych obserwacji dziecko uczestniczyło w zajęciach:
a) chętnie
b) niechętnie
c) obojętnie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

13. ANKIETA DLA DZIECI

Drogie dzieci, przez cały rok szkolny uczęszczałyście na zajęcia taneczne prowadzone w naszej szkole. Proszę, abyście odpowiedziały na kilka pytań związanych z tymi zajęciami. Pytania przeczytam głośno, odpowiedzi udzielicie, zamalowując właściwą, wg Was, buźkę
.

Jak Ci się podobały zajęcia taneczne?


Jak pracowałeś na zajęciach?Jak zachowywałeś się na zajęciach?


Czy lubisz występować przed szerszą publicznością?


Czy chcesz brać udział w zajęciach tanecznych w przyszłym roku szkolnym?

14. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Drodzy nauczyciele. Dzieci z naszej szkoły przez ostatni rok uczestniczyły w zajęciach kółka tanecznego. Czy w związku z tym:


Chcielibyście aby dzieci uczestniczyły w zajęciach ponownie?
• tak
• nie
• obojętnie
Czy uważacie, że umiejętności taneczne dzieci
• poprawiły się
• pogorszyły się
• są na tym samym poziomie
Czy z Waszych obserwacji dzieci uczestniczyły w zajęciach:
• chętnie
• niechętnie
• obojętnie

Czy istnieje potrzeba organizowania takich zajęć na terenie szkoły?

• tak
• nie
• nie mam zdania

Czy dzieci potrafiły zaprezentować swoje umiejętności podczas uroczystości i występów?

• tak
• nie
• nie zawsze

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
15. OPINIA O PROGRAMIE

Wyświetleń: 10765


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.