AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Rząd, 2010-04-22
Kraśnik

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY W INTERNACIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Katarzyna Rząd
Szkoła: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2007r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Fila

Plan rozwoju zawodowego jest sporządzony w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
Zadania – przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Wstępna ocena własnych umiejętności. Analiza i autorefleksja. IX 2007
Zapoznanie się z planem wychowawczym szkoły. Analiza planu wychowawczego szkoły. X 2007 Notatki własne.
Opracowanie i wdrożenie programów na rzecz doskonalenia swojej pracy. Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczego Internatu ZS Nr 2 w Kraśniku. IX 2007, IX 2008, IX 2009 Potwierdzenie kierownika placówki.
Doskonalenie zawodowe – podejmowanie rożnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:-doskonalących wiedzę i umiejętności,podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze. Uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego – szkolenia z zakresu pedagogiki i psychologii organizowane przez WODN w Lublinie: „Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży”, „Kierowanie samodzielną pracą ucznia”, „Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo”, „Postawy nauczycieli a zachowania uczniów”, konferencje szkoleniowe Rady Pedagogicznej; udział w projektach i szkoleniach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – tematykę szkoleń dobiorę w trakcie ukazywania się propozycji. W ciągu stażu. Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty), scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabyte wiedzę i umiejętności.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy 1.Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych wychowawców, w tym przez opiekuna stażu.2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Zajęcia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, zapobiegania uzależnieniom, doskonalenia umiejętności chroniących. Wnioski z obserwacji i hospitacji, opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń z wychowawcami i pedagogiem, poszukiwanie rozwiązań. Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej. W ciągu stażu. Notatki własne.
§ 7, ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
Poszerzanie oferty Internatu w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów. 1.Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych do Kozłówki, Kazimierza i Puław. W ciągu stażu. Potwierdzenia udziału, wpisy, zapisy w dziennikach, zdjęcia, kronika Internatu.
Doskonalenie oddziaływań wychowawczych w kształtowaniu potrzeb wychowanków w zakresie kultury. 1.Organizowanie wyjść grupowych młodzieży Internatu do kina, muzeum Regionalnego w Kraśniku itp. Planowane ekspozycje to: „Historia Kraśnika”, „Banknoty i monety XX w.”, „W kuźni”, „Aranżacja wnętrza izby”, „Przegląd twórczości pensjonariuszy domów opieki społecznej”, „Odzyskanie niepodległości”, „Anioł w sztuce ludowej”. Wyjścia do kina na seanse zgodne z zainteresowaniami wychowanków, przerabianymi przez nich lekturami oraz na wartościowe nowości kinowe.2.Ukazywanie wychowankom różnych możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie zajęć wychowawczych..3.Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu imprez kulturalnych.4.Organizowanie koncertów w wykonaniu uzdolnionej młodzieży. W ciągu stażu.. Potwierdzenia udziału, zdjęcia, scenariusze zajęć wychowawczych, Kronika Internatu.
Rozwijanie postaw samorządności i współgospodarzenia w Internacie. 1.Inspirowanie wychowanków Internatu do wspólnego opracowywania planów działalności kulturalno – oświatowej, sportowej, porządkowej i wystroju Internatu i prac technicznych w ramach Młodzieżowej Rady Internatu. 2.Kontrolowanie i popieranie realizacji przez młodzież, ustalonych przedsięwzięć w zakresie jak wyżej, oraz pomaganie w rozwiązywaniu powstałych trudności – poprzez rozmowy, spotkania, sugestie i bezpośrednie działanie praktyczne pokazujące sposób usunięcia trudności w realizacji wybranego zadania. X, XI 2007W ciągu stażu. Plan Młodzieżowej Rady Internatu.Notatki, wpisy w dziennikach, Kronika Internatu.

Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiska. 1.Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.2.Spotkania z przedstawicielami PZPPP, policjantem, pielęgniarką szkolną, ciekawymi ludźmi3.Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem terapii Uzależnień w Kraśniku. W ciągu stażu. Potwierdzenie spotkania, dyplomy, wyróżnienia, nagrody.
§ 7, ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych. Dokonanie bilansu własnej wiedzy i umiejętności. IX 2007
Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. Udział w kursach i szkoleniach. W ciągu stażu. Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.
Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce. 1.Wykorzystanie bazy komputerowej do opracowywania własnych zajęć, przygotowywania dokumentacji.2.Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.3.Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, encyklopedii multimedialnych. W ciągu stażu. Dokumentacja internatu, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, dokumentacja awansu, zaświadczenia, korespondencja.
§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki. W ciągu stażu. Potwierdzenia udziału, zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty, dyplomy.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów i wychowanków Internatu 1.Rozmowy indywidualne i z grupą, oraz z rodzicami wychowanków Internatu rozpoznające oczekiwania i potrzeby uczniów w Internacie.2.Nawiązywanie emocjonalnych więzi z wychowankami Internatu poprzez różnego rodzaju działania np. wspólne rozmowy, wspólne prace na rzecz placówki, itp.3.Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków Internatu poprzez rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami klas i poprzez analizę dokumentów.4.Analiza osiągnięć szkolnych wychowanków oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń – rozmowy indywidualne z wychowankami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz analiza dzienników lekcyjnych. W ciągu stażu. Wpisy w dziennikach, potwierdzenia wychowawców klas, pedagoga, nauczycieli, notatki własne.
Działania zapewniające wychowankom optymalne warunki intelektualne, bytowe i bezpieczeństwa. 1.Organizowanie młodzieży jak najlepszych warunków do nauki w Internacie, inicjowanie wzajemnej pomocy w nauce.2.Zapewnienie bezpośredniej i pośredniej opieki wychowankom i służenie pomocą w różnych sytuacjach.3.Permanentna praca wychowawczo – opiekuńcza, dbanie o przestrzeganie dyscypliny, zasad bezpieczeństwa i regulaminu Internatu. W ciągu stażu. Wpisy w dziennikach.
§ 7, ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela. IX 2007 Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i dotychczasowego dorobku zawodowego. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń odbytych spotkań i konsultacji, sprawozdań, planów i programów wychowawczych, dydaktycznych, konspektów, scenariuszy itp. W ciągu stażu.. Komplet dokumentów zaświadczających o realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły i internatu związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. 1.Udział w posiedzeniach i działaniach Rady Pedagogicznej.2.Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.3.Współpraca z rodzicami wychowanków Internatu, nauczycielami, wychowawcami.4.Współpraca z administracją szkoły.5.Członkowstwo i udział w posiedzeniach Rady Wychowawczej Internatu. W ciągu stażu. Listy obecności, potwierdzenia, zaświadczenia.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu. Analiza, samoocena, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2010 SprawozdanieZ realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego do organu sprawującego nadzór. Sporządzenie wniosku po zakończeniu stażu. VI 2010 Wymagana dokumentacja.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:-dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,-udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PZPPP,-współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich,-organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych. W ciągu stażu Notatki własne, potwierdzenia spotkań.

Zatwierdzam do realizacji: podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3669


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.