Katalog

Bartosz Głos, 2010-04-06
Tczew

Historia, Sprawdziany i testy

Przykładowy sprawdzian z historii dla klasy II gimnazjum z działu: „Polska 1587-1763”

- n +

…………………………………………………………….. RZĄD I
(Imię i nazwisko, klasa, numer w dzienniku)

I. UZUPEŁNIJ ZDANIA, WPISUJĄC W MIEJSCE LUK ODPOWIEDNIE WYRAZY:

1. Królowie Polski, August II Mocny i August III, pochodzili z dynastii ................................. .
2. Wielki kryzys polit. – gosp. pod koniec XVI i na początku XVII w. w Rosji nazywany jest ............... ........................... .
3. Jedną z przyczyn wojen polsko – szwedzkich były zamiary Szwedów opanowania całego wybrzeża ............................ .
4. Wodzem największego powstania Kozaków przeciw Polsce był ................. ........................ .
5. W1618 r. elektorzy brandenburscy objęli władzę w ..................... ................................... .
6. Wojna w jaką uwikłał Rzeczpospolitą August II nazywana jest ........................... .
7. Najsłynniejsze w całej Europie zwycięstwo w bitwie z Turkami odniósł król Jan III Sobieski bitwie pod .............................. .
8. Od 1652 r. upowszechniło się zrywanie sejmów nawet przez jednego posła za pomocą ..................... .................... .
9. Lud mieszkający na należących do Polski rozległych stepach Ukrainy nazywano ................................. .
10. W XVII w. wykształcił się specyficzny światopogląd polskiej szlachty, a zarazem styl jej życia nazwany ................................. .
11. Sejm, który obradował pod lufami armat rosyjskich za panowania Augusta II, ustanawiając między innymi stały podatek na wojsko, nazwany został sejmem ...................... .
12. Problemem reform w czasach saski zajął się ksiądz ........................... .................................
zakładając między innymi szkołę Collegium Nobilum . pkt. 12

II. Z POŚRÓD PONIŻSZYCH WYDARZEŃ PODKREŚL PIĘĆ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE
ZA PANOWANIA JANA KAZIMERZA:

a) zawarcie pokoju w Oliwie;
b) bitwa pod Beresteczkiem;
c) zawarcie traktatu w Buczaczu;
d) zawarcie ugody w Białej Cerkwi;
e) upadek twierdzy Kamieniec Podolski;
f) rokosz Lubomirskiego;
g) rzeź Wilna i oblężenie Lublina podczas wojny z Rosją;
h) wojna północna;
i) założenie pierwszej biblioteki publicznej przez braci Załuskich. pkt. 5

III. PONIŻSZE WYDARZENIA UŁÓŻ W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM:

a) upadek Kamieńca podolskiego oblężonego przez Turków;
b) tzw. traktat ,,trzech czarnych orłów”;
c) przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawa;
d) wybuch powstania na Ukrainie.


1 - ......; 2 - ......; 3 - ......; 4 - ...... .

pkt. 4

IV. PODKREŚL JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ:

4.1. Potop szwedzki zapoczątkowały haniebne zdrady polskich litewskich magnatów pod:
a) Ujściem i Perejasławiem b) Kiejdanami i Cecorą c) Korsuniem i Ujściem
d) Kiejdanami i Ujściem

4.2. Obszar, który Polska straciła ostatecznie na mocy pokoju w Oliwie to:
a) Inflanty b) ziemia smoleńska c) Podole d) Pomorze

4.3. W bitwie pod Cecorą zginął dowódca wojsk polskich hetman:
a) Jan Karol Chodkiewicz b) Stanisław Żółkiewski c) Jan Sobieski d) Jerzy Lubomirski

4.4. Stolicę Polski z Krakowa do Warszawy przeniósł król:
a) Zygmunt III b) Władysław IV c) Jan Kazimierz d) Jan III Sobieski

4.5. Sojuszniczką Polski w wojnie ze Szwecją, której pomocy udzieli Stefan Czarniecki
,,rzucając się przez morze” była:
a) Rosja b) Saksonia c) Austria d) Dania

4.6. Po śmierci króla Zygmunta III na tron Polski wstąpił:
a) Władysław IV b) Stanisław Leszczyński c) August II Mocny d) Jan Kazimierz


4.7. W drugiej bitwie pod Chocimiem (1673 r.) wojskami polskimi dowodził:
a) Stanisław Żółkiewski b) Jan Sobieski c) Jan Karol Chodkiewicz d) Stefan Czarniecki

4.8. W walkach z Kozakami, podczas powstania na Ukrainie, szczególnie zasłynął magnat:
a) Michał Korybut Wiśniowiecki b) Jerzy Lubomirski c) Jeremi Wiśniowiecki
d) Hieronim Radziejowski pkt. 8

V. SCHARAKTERYZUJ POLSKIEGO SARMATĘ:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
pkt. 5


…………………………………………………………….. RZĄD II
(Imię i nazwisko, klasa, numer w dzienniku)

I. UZUPEŁNIJ ZDANIA, WPISUJĄC W MIEJSCE LUK ODPOWIEDNIE WYRAZY:

1. Król Polski od 1587 roku, Zygmunt III, pochodził z szwedzkiej dynastii ............................ .
2. ,,Uskrzydlona” jazda, dzięki której Polacy odnieśli wiele zwycięstw w XVII w., między innymi pod Kircholmem nazywała się ........................... .
3. Jedną z przyczyn wojen polsko – tureckich były ciągłe najazdy Kozaków na Turcję
i ............................ na Polskę.
4. Dwukrotnie, w 1621 r. i w 1673 r., Polacy stoczyli bitwę z Turkami pod ........................... .
5. Trwająca 5 lat wyczerpująca wojna ze Szwecją, za panowania Jana Kazimierza, nazywana jest powszechnie w historii .......................... .
6. Od nazwy twierdzy obleganej przez Kozaków podczas powstania na Ukrainie, pierwsza ugoda do jakiej doszło między nimi a Rzeczpospolitą w 1649 r. nazywana jest ....................... .
7. Dowódcą wojsk polskich, który podczas potopu stosował metodę walki partyzanckiej
i podjazdowej był ..................... ................................ .
8. Zbrojne wystąpienie szlachty i magnaterii przeciwko królowi to tzw. ............................ .
9.W 1668 r. Jan Kazimierz zrzekł się korony polskiej to znaczy ..................................... .
10. 22 tys. dukatów haraczu Polska miała płacić Turcji na mocy haniebnego traktatu zawartego w .......................... .
11. W 1732 r. by utrzymać wygodny dla siebie ustrój Rzeczpospolitej Prusy, Rosja i Austria zawarły tzw. traktat ................... ..................... ....................... .
12. Problemem reform w czasach saski zajął się ksiądz ........................... .................................
zakładając między innymi szkołę Collegium Nobilum . pkt. 12

II. Z POŚRÓD PONIŻSZYCH WYDARZEŃ PODKREŚL PIĘĆ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE
ZA PANOWANIA ZYGMUNTA III:

a) zawarcie pokoju w Oliwie;
b) sojusz ze Szwecją i Francją przeciw Brandenburgii;
c) założenie szkoły Collegium Nobilum;
d) rozejm w Sztumskiej Wsi;
e) zawarcie ugody zborowskiej;
f) rokosz Zebrzydowskiego;
g) przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy;
h) bitwa pod Kircholmem;
i) ,,wielka smuta” w Rosji; pkt. 5

III. PONIŻSZE WYDARZENIA UŁÓŻ W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM:

a) ucieczka Polaków spod Piławc;
b) obrady sejmu ,,niemego”;
c) wstąpienie na tron Michała Korybuta Wiśniowieckiego;
d) bitwa pod Oliwą;


1 - ......; 2 - ......; 3 - ......; 4 - ...... .


pkt. 4


IV. PODKREŚL JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ:

4.1. Rzeczpospolita miała się stać związkiem trzech równorzędnych państw, Polski, Litwy i
Ukrainy na mocy ugody w:
a) Zbarażu b) Hadziaczu c) Perejasławiu d) Białej Cerkwi

4.2. Ingerencję Zygmunta III w Rosji, podczas ,,wielkiej smuty”, zakończył rozejm, który
przyznawał Polsce :
a) Inflanty b) ziemię smoleńską c) Podole d) Ukrainę

4.3. W bitwie pod Kłuszynem dowódcą wojsk polskich był hetman:
a) Jan Karol Chodkiewicz b) Stanisław Żółkiewski c) Jan Sobieski d) Jerzy Lubomirski

4.4. Wstąpienie Augusta II Mocnego na tron Polski zapoczątkowało unię z:
a) Litwą b) Szwecją c) Rosją d) Saksonią

4.5. Główni uczestnicy wojny północnej to:
a) Szwecja i Rosja b) Szwecja i Turcja c) Rosja i Turcja d) Saksonia i Turcja

4.6. Po śmierci króla Władysława IV na tron Polski wstąpił:
a) Jan III Sobieski b) Stanisław Leszczyński c) August II Mocny d) Jan Kazimierz

4.7. W bitwie pod Kircholmem wojskami polskimi dowodził:
a) Stanisław Żółkiewski b) Jan Sobieski c) Jan Karol Chodkiewicz d) Stefan Czarniecki

4.8. W obronie klasztoru na Jasnej Górze przed Szwedami zasłynął:
a) Augustyn Kordecki b) Stefan Czarniecki c) Janusz Radziwiłł
d) Hieronim Radziejowski pkt. 8

V. W XVII W. POLSKA PROWADZIŁA WOJNY M.IN. ZE SZWECJĄ I TURCJĄ. JAKIE BYŁY PRZYCZYNY KAŻDEJ Z TYCH WOJEN:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
pkt. 5


Opracował: Bartosz Głos
Wyświetleń: 9163


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.