Katalog

Bartosz Głos, 2010-04-01
Tczew

Historia, Sprawdziany i testy

Przykładowy sprawdzian z historii dla klasy II gimnazjum z działu: „Polska 1370-1492”

- n +

…………………………………………………………….. RZĄD I
(Imię i nazwisko, klasa, numer w dzienniku)

I. POŁĄCZ POJĘCIA Z ICH ZNACZENIEM, WPISUJĄC W NAWIASY ODPOWIEDNIE CYFRY:
a) unia personalna (…) 1. Szlachta zobowiązana do walki zwołana przez króla.
b) pospolite ruszenie (…) 2. Wielkie gospodarstwo rolne będące własnością
szlachcica.
c) monarchia stanowa (…) 3. Darmowa i przymusowa praca chłopa na pańskim polu.
d) sejm walny (…) 4. Akt królewski, który nadawał szlachcie nowe prawa,
ulgi podatkowe itp..
e) folwark (…) 5. Ustrój państwa, w którym władza króla jest
ograniczona przez przywileje poszczególnych
stanów.
f) bojar (…) 6. Związek dwóch państw połączonych tylko osobą
wspólnego monarchy.
7. Szlachcic litewsko-ruski.
8. Walny zjazd szlachty z całego królestwa radzący o
sprawach ogólnokrajowych.

II. PONIŻSZE WYDARZENIA UŁÓŻ W SPOSÓB CHRONOLOGICZNY:
a) bitwa pod Warną;
b) podpisanie drugiego pokoju toruńskiego;
c) koronacja Jadwigi na króla Polski;
d) zawarcie unii w Horodle;

1 - ......; 2 - ......; 3 - ......; 4 - ......;

III. ZAZNACZ NA MAPCE: PRUSY KRÓLEWSKI (SYMBOLEM P. KR.)
I PRUSY ZAKONNE (SYMBOLEM P. KS.)
ORAZ NAPISZ, W WYNIKU JAKIEGO WYDARZENIA UTRWALIŁ SIĘ
TEN PODZIAŁ PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO:
WKLEJ MAPĘ KONTUROWĄ ZIEM PAŃSTWA ZAKONNEGO PO II POKOJU TORUŃSKIM...........................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
......................................
IV. UZUPEŁNIJ ZDANIA:
1. Przywilej nadany w ............................ przez Ludwika Węgierskiego polskiej szlachcie
przewidywał wprowadzenie poradlnego
czyli ................................. ............................. .
2. W 1401 r. ponownie ustalono zasady regulujące związek Polski i Litwy.
Brat stryjeczny Jagiełły, ......................,
uznał jego zwierzchnictwo i otrzymał dożywotni tytuł .........................
................................ .
3. W 1440 r. uciskana szlachta i mieszczaństwo państwa krzyżackiego założyli .......................
.......................... .
Solą w oku tym stanom były zyski, jakie czerpał Zakon z międzynarodowego handlu Polski
poprzez Wisłę i port w ........................... .
4. Średniowiecze, także w Polsce, charakteryzowało się w architekturze stylem romańskim
i .............................. . U schyłku tej epoki tworzył w Polsce wybitny,
niemiecki rzeźbiarz .......... ..............................,
którego dziełami są Ołtarz Mariacki w Krakowie i nagrobek Kazimierza Jagiellończyka.
5. Instytucją, która odegrała zasadniczą rolę w zakresie kultury i oświaty u schyłku
średniowiecza w Polsce był .........
4.1. Pierwszą unię polsko-litewską zawarto w:
a) Horodle b) Nieszawie c) Toruniu d) Krewie

4.2. Król nie mógł bez zgody sejmików nałożyć nowych podatków i zwoływać pospolitego
ruszenia na mocy przywileju w:
a) Jedlnii b) Nieszawie c) Toruniu d) Warce

4.3. Ludwik Węgierski zasiadł na tronie Polski po śmierci Kazimierza Wielkiego, gdyż był
jego:
a) synem b) bratem c) siostrzeńcem d) kuzynem

4.4. Na mocy pierwszego pokoju toruńskiego Polska odzyskała:
a) Pomorze Gdańskie b) ziemię chełmińską c) Żmudź d) ziemię dobrzyńską

4.5. Polak, który na soborze w Konstancji potępił nawracanie pogan siłą to:
a) Paweł Włodkowic b) Jan z Ludziska c) Piotr Dunin d) Jan Długosz

4.6. Przyczyną drugiej unii Polski z Węgrami, za panowania Władysława II Warneńczyka,
było zagrożenie ze strony:
a) Turków b) Krzyżaków c) Moskwy d) Litwinów

VI. WYJAŚNIJ, JAKI WPŁYW MIAŁA SZLACHTA NA GOSPODARKĘ:
..................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
........................................................................................
..........................................................................................
........................................................................................
................................................................................................
...................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
........................................................................................
................................................................
.....................................................................................
..................................................................


…………………………………………………………….. RZĄD II
(Imię i nazwisko, klasa, numer w dzienniku)

I. POŁĄCZ POJĘCIA Z ICH ZNACZENIEM, WPISUJĄC W NAWIASY ODPOWIEDNIE CYFRY:
a) monarchia elekcyjna (…) 1. Darmowa praca chłopa na pańskim polu.
b) sejmik (…) 2. Akt królewski, który nadawał szlachcie nowe prawa,
ulgi podatkowe itp.
c) pańszczyzna (…) 3. Związek dwóch państw połączonych tylko osobą
wspólnego monarchy.
d) demokracja szlachecka (…) 4. Lokalny zjazd szlachty, na którym radziła ona o
sprawach miejscowych i ogólnokrajowych.
e) przywilej (…) 5. Doborowa gwardia sułtańska w Turcji, rekrutowana
z chrześcijańskich chłopców.
f) janczarzy (…) 6. Ustrój, w który przekształciła się monarchia stanowa
i w którym szlachta odgrywała największą rolę.
7. Szlachcic litewsko-ruski.
8. Ustrój, w którym władca był wybierany przez
możnowładców.

II. PONIŻSZE WYDARZENIA UŁÓŻ W SPOSÓB CHRONOLOGICZNY:
a) bitwa pod Grunwaldem;
b) zdobycie Konstantynopola przez Turków;
c) wydanie przywileju w Koszycach;
d) utworzenie Związku Pruskiego;


1 - ......; 2 - ......; 3 - ......; 4 - ......;

III. ZAZNACZ NA MAPCE: POMORZE GDAŃSKIE (SYMBOLEM P. G.) , ZIEMIĘ CHEŁMIŃSKĄ (SYMBOLEM Z. CH.)
I WARMIĘ (SYMBOLEM W.) ORAZ NAPISZ, W WYNIKU, JAKICH POSTANOWIEŃ
OBSZARY TE PRZYŁĄCZONO DO POLSKI:WKLEJ MAPĘ KONTUROWĄ ZIEM PAŃSTWA ZAKONNEGO PO II POKOJU TORUŃSKIM................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.................................IV. UZUPEŁNIJ ZDANIA:
1. W 1386 r. Polska i Litwa zawarły podpisaną rok wcześniej unię w ........................ .
Jednym z jej postanowień była obietnica, że Jagiełło i pogańska dotąd Litwa
przyjmą ......................... .
2. W 1413 r. Polska i Litwa zawarły kolejną unię w miejscowości ..................... .
Mimo odrębności państwowej Litwa została uzależniona od Polski, gdyż Jagiełło zastrzegł sobie tytuł jej ......................... ............................ ................................. .
3. W 1444 r. w bitwie pod ....................... poległ syn Jagiełły także Władysław, król Polski
i ........................ .
4. Różnorodne etnicznie i religijnie państwo polsko-litewskie mogło przetrwać tylko dzięki trudnej sztuce .......................,
czyli swobodzie wyznawania swojej religii i kultury.
5. XV-wiecznym kronikarzem, który w dwunastu tomach ,,Roczników” zawarł dzieje Polski,
był .................... .................... .
Studiował on na uniwersytecie w Krakowie, którego najsłynniejszym profesorem i rektorem był ....................... ........................... przedstawiciel Polski na soborze w Konstancji.

V. PODKREŚL JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ:
4.1. Król Kazimierz Jagiellończyka dokonał wcielenia Prus do Polski to znaczy:
a) intronizacji b) inkorporacji c) integracji d) improwizacji

4.2. Król nie mógł bez wyroku sądu karać szlachty na mocy przywileju w:
a) Jedlnii b) Nieszawie c) Toruniu d) Warce

4.3. Gdy Ludwik Andegaweński zasiadła tronie, Polska znalazła się w unii personalnej z:
a) Węgrami b) Litwą c) Rusią d) Prusami

4.4. Na mocy drugiego pokoju toruńskiego Polska odzyskała:
a) Prusy Królewskie b) Prusy Zakonne c) Żmudź d) ziemię dobrzyńską

4.5. Witt Stwosz był:
a) pisarzem b) rektorem c) kronikarzem d) rzeźbiarzem

4.6. Główną przyczyną unii Polski z Litwą, było zagrożenie ze strony:
a) Turków i Krzyżaków b) Krzyżaków i Moskwy c) Moskwy i Turków d) Tatarów

VI. WYJAŚNIJ, W JAKI SPOSÓB SZLACHTA WPŁYWAŁA NA WŁADZĘ W POLSCE:
.........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
............................................


Opracował: Bartosz Głos
Wyświetleń: 33584


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.