AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Angelika Kowalska, 2010-04-01
Bobowa

Zawodowe, Plany wynikowe

Zarządzanie firmą

- n +

ZARZĄDZANIE FIRMĄ
KLASA IV T, IISPŻ -31 TYGODNIE X 2G
NR PROGRAMU- 2407/97

I. PRZEDSIEBIORSTWO I JEGO STRUKTURA 10G

Pojęcie przedsiębiorstwa i jego rodzaje. 6g
Ocena 2
Potrafi definiować pojęcia:
 działalność gospodarcza,
 przedsiębiorstwo,
 przedsiębiorcy,
 przedsiębiorczość,
 osoba fizyczna,
 osoba prawna,
 zdolność prawna,
 zdolność do czynności prawnych

ocena 3
 zna podział na mikro, małych i średnich, przedsiębiorców,
 rozróżnia rodzaje działalności gospodarczej
 rozróżnia różne formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw funkcjonujących w obrocie gospodarczym,
 zna podział spółek na kapitałowe i handlowe

ocena 4
 charakteryzuje wybrane rodzaje działalności gospodarczej,
 potrafi wymienić podobieństwa i różnice pomiędzy spółkami handlowymi,
 zna zasady odpowiedzialności za zobowiązania w różnych formach organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw

ocena 5
- zna ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- charakteryzuje organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw występujących w obrocie gospodarczym,

ocena 6
 określa obowiązki przedsiębiorcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
potrafi określić wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw

Podstawowe cele i funkcje przedsiębiorstwa. 1g
Ocena 2
określać cele przedsiębiorstwa

Ocena 3
określać cele przedsiębiorstwa i ich źródła

Ocena 4
wskazywać i charakteryzować funkcje przedsiębiorstwa,
wymienić podstawowe kwestie, jakie powinien porządkować Regulamin pracy

ocena 5
omówić dokumentację formalną przedsiębiorstwa

ocena 6
omówić hierarchiczną strukturę celów przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie

Organizacja w przedsiębiorstwie 3 g
Ocena 2
rozróżnia pojęcia struktura organizacyjna, schemat organizacyjny, regulamin organizacyjny, zakres obowiązków

ocena 3
rozróżnia różne rodzaje struktur organizacyjnych

ocena 4
charakteryzuje struktury organizacyjne
ocena 5
potrafi ustalić zakres obowiązków dla pracownika na określonym stanowisku pracy

ocena 6
potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną dla zaplanowanego przedsiębiorstwa

II. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
Charakterystyka rynku.1g
Ocena 2
definiuje pojęcie rynku, produktu, ceny, badania marketingowego, dystrybucji, komunikacji z nabywcami, segmentacji rynku,

ocena 3
zna podstawowe kryteria wyodrębniania różnych rodzajów rynku,
zna podstawowe formy rynku,

ocena 4
omawia bariery wyjścia i wejścia na rynek przedsiębiorstw w poszczególnych formach rynku,
wie dlaczego przedsiębiorstwo powinno prowadzić badania marketingowe

ocena 5
omawia kierunki kształtowania polityki cen i politykę komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem

ocena 6
przeprowadzi badanie opinii konsumentów dotyczące znanego produktu żywnościowego, środka ochrony roślin, nawozu sztucznego itp.

Handel hurtowy i detaliczny. 1 g
Ocena 2
Definiuje pojęcia działalności hurtowej, kupców hurtowych, agentów hurtowych, brokera, agenta, akwizytora, giełdy towarowej, aukcji, przetargu, targu i wystawy
zna pojęcia takie jak: asortyment, detalista,

ocena 3
wymienia podstawowe funkcje hurtowników,
wymienia rodzaje agentów,
wymienia podstawowe funkcje detalisty,
określa cechy charakterystyczne transakcji detalicznych

ocena 4
omawia rynki towarów hurtowych,
charakteryzuje pośredników hurtowych,
omawia klasyfikację detalistów,
charakteryzuje formy prowadzenia współczesnego handlu detalicznego

ocena 5
potrafi określić jakie korzyści daje wykorzystanie pośredników producentowi a a jakie konsumentowi,
potrafi określić jakie korzyści stwarza kupującemu i sprzedającemu zwierzęta hodowlane aukcja
określa korzyści stosowania samoobsługi w punktach sprzedaży detalicznej w odniesieniu do kupującego i detalisty

ocena 6
podaje przykłady znanych aukcji zwierząt w Polsce,
podaje nazwy i miejsca najważniejszych targów rolnych i giełd hurtowych, towarowych działających w okolicy,
korzystając z Internetu podaje przykłady notowań cen pasz dla wybranej grupy zwierząt z giełd towarowych z obszaru Polski

III. DZIAŁALNOŚĆ ZAOPATRZENIOWA W FIRMIE- 2g

Klasyfikacja materiałów, organizacja zaopatrzenia.1g
Ocena 2
wyjaśnia pojęcia:materiały, surowce, norma zużycia, zaopatrzenie, logistyka
rozróżnia podstawowe rodzaje materiałów
zna układy klasyfikowania materiałów

ocena 3
charakteryzuje układ rodzajowy i funkcjonalny klasyfikacji materiałów,
zna rodzaje magazynów w zależności od sposobu ich budowy, wyposażenia,

ocena 4
omawia warunki zakupów z dostawcami,
charakteryzuje podział magazynów,

ocena 5
omawia w jaki sposób ustala się normy zużycia materiałów

ocena 6
wymienia czynniki doboru dostawcy materiałów surowców i towarów w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa

Gospodarowanie zapasami.1g
Ocena 2
definiuje pojęcie zapasów, rotacji zapasów
wymienia rodzaje zapasów

ocena 3
podaje czynniki mające wpływ na stan zapasów

ocena 4
omawia co składa się na wielkość całkowitych kosztów zapasów

ocena 5
ustala optymalny stan zapasów,

ocena 6
podejmuje decyzje w dziedzinie gospodarowania zapasami

IV. DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA-2g


System, organizacja i zarządzanie produkcją.2g
Ocena 2
definiuje pojęcie: produkcja,
wie na czym polega proces produkcji, organizacja tego procesu, kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
wyjaśnia pojecie jakości,

ocena 3
zna rodzaje procesów produkcji,
typy produkcji,
elementy procesu produkcji,
podział procesów według różnych kryteriów,
zna czynniki mające wpływ na ocenę jakości

ocena 4
charakteryzuje procesy produkcji, typy produkcji, elementy procesu produkcji, procesy technologiczne,
omawia podstawowe założenia filozofii TQM

ocena 5
potrafi wskazać różnice miedzy tradycyjnym a aktualnym podejściem do problemu,
omawia znaczenie jakości wyrobów w gospodarce rynkowej opracuje schemat technologiczny produkcji wybranego produktu żywnościowego,

ocena 6
potrafi wymienić przedsiębiorstwa z powiatu zajmujące się działalnością przemysłową


V. KADRA KIEROWNICZA I PERSONEL.-7g

Rola kierownika w przedsiębiorstwie.1g
Ocena 2
wie jakie funkcje spełnia w firmie menadżer

ocena 3
wie jakie umiejętności powinien posiadać menadżer,
umie wyliczać style kierowania

ocena 4
potrafi scharakteryzować style kierowania,
rozróżnia struktury formalne i nieformalne oraz zespoły zadaniowe w firmie
rozróżnia normy prawne i moralne regulujące zachowania członków w przedsiębiorstwie


Działanie rynku pracy, dokumentacja pracownicza.1g
Ocena 2
wie jak funkcjonuje rynek pracy,
potrafi wymienić wykaz dokumentów, które pracodawca ma obowiązek prowadzić

ocena 3
wie co to jest outsourcing,
potrafi scharakteryzować podmioty występujące na rynku,
potrafi wymienić dokumenty związane z ubieganie się o pracę,
zna obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej

ocena 4
zna czynności, które należy podjąć aby znaleźć pracę,
zna procesy rekrutacji i selekcji pracowników,
umie dokonać podziału i scharakteryzować poszczególne części akt osobowych

ocena 5
potrafi wyliczyć i scharakteryzować akty normatywne wewnątrzzakładowe

ocena 6
potrafi prowadzić akta osobowe pracownika


Motywacja, płaca i jej formy oraz obowiązkowe obciążenia wynagrodzenia pracownika.2g

Ocena 2
umie określić cel motywowania pracownika,
definiuje pojęcie wynagrodzenia,
rozróżnia wynagrodzenie brutto i netto,
definiuje pojęcia podatek dochodowy od osób fizycznych , podatnik, płatnik, przychód, koszty uzyskania przychodu,
zna skalę podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych,

ocena 3
wylicza i charakteryzuje systemy motywacyjne, systemy wynagradzania,
zna składniki wynagrodzenia,
rozróżnia rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenie zdrowotne
ocena 4
zna cechy charakterystyczne motywacyjnej teorii X i Y MCGregora,
zna obciążenia pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzenia,

ocena 5
umie sporządzić listę płac, kartę wynagrodzeń pracowników,

ocena 6
umie sporządzić deklarację PIT-4, PIT-11

Polityka kadrowa , proces zatrudniania pracowników.1g

Ocena 2
wie na czym polega istota polityki kadrowej

ocena 3
zna zakres polityki kadrowej,
potrafi wymienić fazy występujące w procesie zatrudniania pracowników

ocena 4
potrafi scharakteryzować poszczególne elementy polityki kadrowej,
potrafi scharakteryzować fazy występujące w procesie zatrudniania pracowników


Stosunek pracy, umowa o pracę, czas pracy i urlopy2g

Ocena 2
rozróżnia rodzaje umowy o pracę,
wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę,
definiuje pojęcie czasu pracy, wylicza urlop pracownicze

ocena 3
wskazuje cechy charakterystyczne stosunku pracy,
rozróżnia dokumentację związana z ewidencją czasu pracy,
charakteryzuje urlopy pracownicze, inne zwolnienia od pracy,
zna dokumenty związane z ewidencją urlopu wypoczynkowego oraz innych zwolnień

ocena 4
umie wyliczyć normatywny czas pracy,
umie wyliczyć wymiar urlopu pracowniczego

ocena 5
potrafi sporządzić harmonogram czasu pracy,

ocena 6
potrafi dokonać formalności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracownika

VI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-2g.

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Ocena 2
wymienia źródła finansowania działalności,
wylicza sposoby zabezpieczenia kredytu

ocena 3
charakteryzuje obce źródła finansowania działalności,
charakteryzuje sposoby zabezpieczenia kredytu,

ocena 4
umie sporządzić przykładowy wniosek kredytowy

VII. MAŁA FIRMA NA RYNKU-8g

Proces zarządzania w przedsiębiorstwie.1g

Ocena 2
umie wyjaśnić pojęcie zarządzania wylicza funkcje zarządzania i je omawia,

ocena 3
zna proces zarządzania strategicznego,
charakteryzuje techniki zarządzania,

ocena 4
rozróżnia wybrane rodzaje strategii przedsiębiorstwa,

Otoczenie przedsiębiorstwa-analiza SWOT.2g
Ocena 2
wyjaśnia pojęcie otoczenia przedsiębiorstwa,
definiuje pojęcie analizy SWOT,

ocena 3
rozróżnia mikro i makrootoczenie przedsiębiorstwa,

ocena 4
rozróżnia szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa,
rozróżnia mocne i słabe strony „P”

ocena 5
potrafi określić otoczenie dla zaplanowanego przez siebie przedsiębiorstwa

ocena 6
potrafi sporządzić analizę SWOT dla zaplanowanego przez siebie przedsiębiorstwa


Planowanie i kontrola w przedsiębiorstwie.1g

Ocena 2
potrafi wyjaśnić pojęcie planowania i kontroli,
rozróżnia kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną,

ocena3
wskazuje plany występujące w przedsiębiorstwie,,
umie wskazać cele wyznaczone przez „p”,

ocena 4
charakteryzuje plany występujące w przedsiębiorstwie,
rozróżnia cele wyznaczone przez „p”,
zna ograniczenia w prowadzeniu kontroli,
zna podstawy prawne przeprowadzania kontroli,

ocena 5
umie wyznaczyć cele dla zaplanowanego przedsiębiorstwa,

ocena 6
określa prawa kontrolującego i kontrolowanego
Biznesplan.4g
Ocena 2
definiuje pojęcie biznesplanu

ocena 3
zna cel sporządzenia biznesplanu,

ocena 4
rozróżnia elementy biznesplanu

ocena 5
potrafi omówić wszystkie elementy biznesplanu,

ocena 6
potrafi sporządzić biznesplan dla zaplanowanej działalności

VII. ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI- 21g


Istota i znaczenie rachunkowości. Podstawy prawne rachunkowości, Funkcje i zasady rachunkowości.1g

Ocena 2
Definiuje pojęcia: rachunkowość, księgowość, kalkulacja, sprawozdawczość finansowa, uproszczona rachunkowość
rozumie na czym polega harmonizacja przepisów prawa bilansowego,
definiuje pojęcia dyrektyw i standardów rachunkowości

ocena 3
zna rodzaje rachunkowości
wie czym zajmuje się Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości,
zna zasady i funkcje rachunkowości

ocena 4
określa różnice między rachunkowością zarządczą a finansową
określa znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej,
określa zakres podmiotowy rachunkowości,
wymienia podstawowe przepisy prawa bilansowego,
omawia zasady i funkcje rachunkowości

ocena 5
określa źródła publikowania przepisów prawa bilansowego


Majątek podmiotów gospodarczych.2g
Ocena 2
definiuje pojęcia: aktywa, aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, aktywa obrotowe, zapasy, elementy zapasów, inwestycje, należności krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

ocena 3
zna podział majątku firmy,

ocena 4
charakteryzuje poszczególne grupy aktywów
zna kryterium zaliczania elementów majątku do aktywów trwałych i obrotowych

ocena 5
wykazuje różnice między aktywami trwałymi i obrotowymi

ocena 6
dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników na aktywa trwałe i obrotowe

Źródła finansowania majątku 1g

Ocena 2
wyjaśnia znaczenie poszczególnych grup źródeł finansowania- kapitał własny, obcy, zobowiązania, zysk lub strat z roku ubiegłego, bieżącego

ocena 3
zna podział źródeł finansowania majątku

ocena 4
zna kryterium zaliczania elementów do kapitału własnego i obcego

ocena 5
wykazuje różnice między kapitałem własnym i obcym

ocena 6
dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników na kapitał własny i obcy w różnych jednostkach organizacyjno-prawnych

Budowa i struktura bilansu majątkowego2g

Ocena2
definiuje pojęcie bilansu, równowagi bilansowej

ocena 3
zna wymagania dotyczące treści i formy bilansu
wyjaśnia zasadę równowagi bilansowej

ocena 4
omawia podstawowe cechy i funkcje bilansu,

ocena 5
sporządza bilans majątkowy dla wybranej firmy


Inwentaryzacja 1g

Ocena 2
wie co znaczy inwentaryzacja i w jakim celu jest ona przeprowadzana

ocena 3
zna metody przeprowadzania inwentaryzacji

ocena 4
charakteryzuje poszczególne metody inwentaryzacji
określa częstotliwość i termin przeprowadzania inwentaryzacji

ocena 5
przedstawia tryb postępowania w wypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych

ocena 6
sporządza inwentaryzację na arkuszu spisowym, wybranej pracowni w szkole

Dokumentacja księgowa-zasady ich dokumentowania , powstawania i klasyfikowania 2g

Ocena 2
wyjaśnia znaczenie dowodu księgowego
wymienia elementy dowodu
ocena 3
wyjaśnia w jaki sposób powstają dowody księgowe

ocena 4
dokonuje klasyfikacji dowodów księgowych


Charakterystyka podstawowych dowodów księgowych ich kontrolowanie, dekretowanie i przechowywanie3g

Ocena 2
wymienia dowody operacji kasowych, bankowych, zakupu i sprzedaży, obrotu materiałowego, wynagrodzeń, poleceń księgowania,
wyjaśnia na czym polega dekretacja

ocena 3
zna rodzaje kontroli dokumentów,
wyjaśnia istotę obiegu dokumentów księgowych i ich archiwizacji

ocena 4
wypełnia poszczególne dokumenty księgowe
potrafi poprawiać dokumenty wewnętrzne jednostki i zewnętrzne

ocena 5
zna okresy przechowywania poszczególnych dokumentów księgowych,
dokonuje dekretacji dokumentów księgowych

ocena 6
dokonuje kontroli dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

Charakterystyka uproszczonych form ewidencji gospodarczej w zależności od form opodatkowania,3g
Ocena 2
podaje definicję podatków
rozróżnia uproszczone formy ewidencji gospodarczej w zależności od form opodatkowania,

ocena 3
wymienia rodzaje podatków
rejestruje przychody w „ewidencji przychodów”

ocena 4
przedstawia podstawowe założenia dotyczące podatkowej książki przychodów i rozchodów

ocena 5
ewidencjonuje zakupy w „rejestrze zakupów” oraz sprzedaż w „rejestrze sprzedaży”
ewidencjonuje przychody i rozchody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów


ocena 6
podaje przykłady skorzystania ze zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w podatku VAT, posługując się ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
oblicza dochód osiągnięty przez osoby prowadzące działalność

Koszty i przychody związane z prowadzenie działalności gospodarczej,2g
Ocena 2
zna pojęcie kosztów i przychodów

ocena 3
zna podział na wydatki oraz koszty uzyskania przychodu,

ocena 4
rozróżnia i klasyfikuje koszty związane z prowadzeniem działalności,
potrafi określić przychody w zaplanowanej działalności,

ocena 5
potrafi wyliczyć próg rentowności dla zaplanowanej działalności,


Wynik finansowy przedsiębiorstwa,2g

Ocena 2
rozróżnia pojęcia zysk brutto, zysk netto, strata

ocena 3
zna sposób tworzenia wyniku finansowego,

ocena 4
zna sposoby podziału zysku netto w przedsiębiorstwie,

Analiza w przedsiębiorstwie,4g
Ocena 2
umie wyjaśnić pojęcie analizy i jej cel

ocena 3
wylicza rodzaje analizy,
definiuje pojęcia rzeczywisty stan zatrudnienia, średni stan zatrudnienia, współczynnik zwolnień, współczynnik przyjęć, charakteryzuje rodzaje analizy,

ocena 4
charakteryzuje strukturę zatrudnienia ze względu na różne kryteria,

ocena 5
zna wskaźniki wykorzystywane w analizie ekonomicznej,

ocena 6
potrafi przeprowadzić analizę zatrudnienia w zaplanowanym przez siebie przedsiębiorstwie,

Wykonała Kowalska Angelika
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3951


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.