Katalog

Olga Fedorczyk, 2010-03-29
Przechlewo

Język niemiecki, Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO na KÓŁKU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

- n +

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
NA ZAJĘCIACH KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ – PUBLICZNYM GIMNAZJUM
W PRZECHLEWIE
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Zadaniem nauczyciela języka obcego jest przekazywanie uczniom wiedzy umożliwiającej im przyswojenie języka w jak najlepszym stopniu oraz ukazanie celowości tej nauki, rozwijanie ciekawości uczniów na świat, kształcenie odpowiednich postaw społecznych z naciskiem na tolerancję wobec innych narodów. Przystępując do opracowania programu, miałam nadzieję, że zaplanowane przeze mnie zajęcia mogą przyczynić się do zaspokojenia powyższych zadań i inspirować ucznia do intensywniejszej pracy. Program powstał z myślą o uczniach klas II Gimnazjum w Zespole Szkół w Przechlewie, którzy osiągaja dobre lub bardzo dobre wyniki w nauczaniu i ma stanowić stanowić uzupełnienie i poszerzenie wiadomości oferowanych przez kurs realizujący Program Nauczania Języka Niemieckiego w klasach I-III Gimnazjum, dopuszczony do użytku szkolnego pod numerem DKWO-5002-28/08. Program obejmować ma 18 jednostek lekcyjnych, które odbędą się w ramach zajęc pozalekcyjnych realizowanych w wymiarze 1 h lekcyjna w tygodniu.

CELE NAUCZANIA
Cel główny:
doskonalenie znajomości języka niemieckiego i przygotowanie uczniów do konkursów języka niemieckiego
Cele szczegółowe:
uzupełnienie i poszerzenie słownictwa kursu podstawowego, zastosowanie go w różnych sytuacjach komunikacyjnych
ćwiczenie wszystkich sprawności językowych
powtórzenie i uzupełnienie wybranych zagadnień gramatycznych
przygotowanie uczniów do konkursów języka niemieckiego

TREŚCI NAUCZANIA
Słownictwo dotyczące życia codziennego, uwzględniające realia obszaru państw niemieckojęzycznych oraz kraju ojczystego.
Doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, kształcenie prawidłowej wymowy i intonacji.
Rozwijanie sprawności czytania i pisania, doskonalenie zasad ortografii.
Utrwalenie znanych oraz wprowadzenie nowych struktur gramatycznych.

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA
W zakresie gramatyki:
bezproblemowe operowanie prostymi strukturami gramatycznymi
stosowanie w komunikacji trudniejszych struktur gramatycznych
W zakresie słuchania:
określanie głównej myśli tekstu
określenie kontekstu sytuacyjnego tekstu
wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji
W zakresie mówienia:
właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
rozpoznanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji
przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyrazenie ich w języku obcym
W zakresie czytania:
określanie głównej myśli tekstu
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji
określanie intencji nadawcy tekstu
określenie kontekstu sytuacyjnego tekstu
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.
W zakresie pisania:
sformułowanie i zapisanie własnego komunikatu
napisanie prostego tekstu użytkowego oraz wypełnianie formularzy
napisanie streszczenia prostego tekstu
opis obrazka
TEMATYKA
ZAKRES TEMATYCZNY:Krajoznastwo
PRZYKŁADOWE TEMATY:
Cztery państwa niemieckojęzyczne.
Pisarze i poeci obszaru niemieckojęzykowego.
Alpy.
Zbytki obszaru niemieckojęzykowego.
ZAKRES TEMATYCZNY:Technika
PRZYKŁADOWE TEMATY:
Sprzęty użytku domowego.
Komputer i internet.
Telefon komórkowy – zalety i wady.
ZAKRES TEMATYCZNY:Zdrowie i choroba
PRZYKŁADOWE TEMATY:
Zdrowy styl życia.
Nałogi.
ZAKRES TEMATYCZNY:Środowisko/Ekologia
PRZYKŁADOWE TEMATY
Zanieczysznie środowiska.
Ochrona środowiska.
„Ekostyl” życia.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:
Czas przeszły Imperfekt.
Utrwalenie czasu przeszłego Perfekt
Utrwalenie czasu przyszłego Futur I
Deklinacja rzeczownika słaba i mocna.
Dopełniacz -utrwalenie
Odmiana zaimka osobowego w celowniku i bierniku (utrwalenie)
Odmiana przymiotnik po rodzajniku określonym i nieokreślonym, bez rodzajnika, po przeczeniu kein, zaimku dzierżawczym, po zaimkach liczebnych viele, wenige ... przez wszystkie przypadki
Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie.
REALIZACJA METODYCZNA PROGRAMU
Wybór podręcznika i materiałów glottodydaktycznych.
Warunkiem realizacji celów ogólnych jest wybór metody i materiałów glottodydaktycznych. W mojej pracy mam zamiar oprzeć się na „Alles klar Grammatik” (WSIP), podręczniku i zeszycie, ćwiczen i poradniku dla nauczyciela z serii „Kompass” (Wydawnictwo Szkolne PWN), „www.weiter_deutsch.” ( Wydawnictwo Szkolne PWN),które adresowane do uczniów gimnazjum umożliwiają realizację celów, zadań szkoły i treści nauczania.Metody

Wykształcenie umiejętności kluczowych i kompetencji językowych wymaga aktywności. Aktywne metody nauczania sprzyjają aktywnemu uczeniu się ,w których uczniowie dochodzą do wiedzy i umiejętności poprzez działanie.
Do aktywnych metod nauczania zalicza się :
tworzenie planów działania, tworzenie map myśli, dyskusje grupowe, realizowanie projektów, tworzenie listy pytań, odgrywanie ról, dramę.

EWALUACJA:
Przedmiot ewaluacji: Program Szkolnego Koła Języka Niemieckiego.
Uzasadnienie ewaluacji: Zadaniem ewaluacji jest zbieranie i analiza danych w celu oceny programu pod względem atrakcyjności i skuteczności w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw.
Rodzaje ewaluacji: monitoring, ewaluacja cząstkowa i końcowa.
Ocena samodzielnej pracy ucznia i jego uczestnictwa w zajęciach objętych programem przy pomocy arkusza obserwacji w skali od 1 do 6 punktów.
Ewaluator: nauczyciel prowadzący zajęcia.
Techniki i metody badawcze: obserwacja, analiza dokumentów, kwestionariusz ankiety.

Wykorzystanie ewaluacji: o sposobie wykorzystania ewaluacji zadecyduje autor programu z uwzględnieniem faktu, że ewaluacja ma służyć doskonaleniu pracy nauczyciela i ucznia.


Wyświetleń: 7271


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.