Katalog

Agnieszka Kondraczuk, 2010-03-29
Elbląg

WOS, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL: AGNIESZKA KONDRACZUK
PRZEDMIOT:
- PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- WOS
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KEN
ELBLĄG -WRZESIEŃ 2007

Sfera rozwoju zawodowego

I. OrganizacyjnaLp. Działania Forma/Metoda Termin Udokumentowanie, wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Zapoznanie z aktami prawnymi:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.(rozdział 3a,Awans Zawodowy Nauczycieli).
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
VIII - IX 2007r. Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- Praca i Wdrażanie
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Praca w zespołach związanych z pracą szkoły
- Praca przy tworzeniu i wdrażaniu planu wychowawczego dla klasy
Okres stażu Potwierdzenie dyrektor szkoły
3. Zapoznanie z procedurą zdobywania kwalifikacji egzaminatora
- Złożenie dokumentacji-wniosku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Okres stażu Kserokopia dokumentów
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli-szkolenia Rady Pedagogicznej

- Udział w Radach Pedagogicznych
- Czynny udział w pracach zespołu humanistycznego
- stała współpraca z pedagogiem szkolnym

- Stała współpraca z rodzicami, przygotowanie planu uroczystości klasowych, wycieczek.

- Opieka nad Samorządem Uczniowskim w szkole - organizowanie akcji na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

- Prowadzenie szkolnego Klubu Europejskiego

-Promowanie wolontariatu w środowisku lokalnym
Okres stażu Potwierdzenie dyrektor szkoły.

5. Organizacja warsztatu pracy
- Zorganizowanie "Banku konspektów"
- organizacja „filmoteki”

- Opracowywanie scenariuszy lekcji i materiałów pomocniczych do lekcji

- Gromadzenie wszystkich materiałów potrzebnych do pracy nauczyciela

- Systematyczne zapoznanie się z ofertą wydawniczą potrzebną w pracy
Okres stażu
6. Opieka nad klasopracownią
- Prace przy urządzaniu nowej klasopracowni
- Wykonywanie tablic i gazetek zdobiących klasę
Na bieżąco Dokumentacja fotograficzna
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Zapisywanie wszelkich świadomych działań na rzecz rozwoju nauczyciela

- Kompletowanie pisemnych potwierdzeń

- Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, list obecności, dyskietek itp.

- Fotografowanie, gromadzenie prac i dyplomów zdobytych w konkursach
Na bieżąco
8. Samodzielne rozwijanie wiedzy nt. reformy oświaty, organizacji placówek oświatowych
- Analiza aktualnych przepisów dotyczących reformy oświaty

- Regularna lektura publikacji w Internecie
Na bieżąco
Cały rok Rejestr przyswojonych aktów prawnych
9. Aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska
- Wycieczki, wyjścia do kina i teatru, wizyta w sądzie, wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Sfera rozwoju zawodowego
II. OSOBISTA

Lp. Działania Forma/Metoda Termin Udokumentowanie, wnioski, uwagi
1. Wstępna ocena własnych umiejętności - Skompletowanie i ocena dokumentów określających moja pracę
- Złożenie podania o rozwój zawodowy
- Zredagowanie planu rozwoju zawodowego
IX Określenie długości stażu
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego uczestniczenia w wewnętrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym - Bieżąca analiza pracy
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia nauczycieli:
-warsztaty
-szkolenia
- Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego
Okres stażu Potwierdzenia pisemne
3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
- Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz rozwoju zawodowego-szkolenia, kursy
Okres stażu Poświadczenia pisemne
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
- Bieżące studiowanie informacji publikowanych w Internecie
- Prenumerata czasopism pedagogicznych przydatnych w pracy
- Zakup książek własnych przydatnych w pracy
Okres stażu Dziennik lektur
5. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja
- Publikacje
- Lekcje otwarte
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
- prowadzenie warsztatów
Okres stażu Kserokopie publikacji, kserokopie scenariuszy zajęć
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalne
- Praca nowymi - różnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne
- Autorefleksja
- Ewaluacja i wnioskowanie Okres stażu
Sfera rozwoju zawodowego

III. Dydaktyczna

Lp. Działania Forma/Metoda Termin Udokumentowanie, wnioski, uwagi
1. Korzystanie z dorobku innych nauczycieli i pedagogów
- Komunikowanie się z innymi nauczycielami przez Internet,
- wymiana doświadczeń, współpraca
Okres stażu potwierdzenia
2. Dzielenie się własnym doświadczeniem i osiągnięciami z innymi
- opracowanie programu nauczania
- Prowadzenie zajęć otwartych
- Przygotowanie publikacji do prasy
Okres stażu
Program
Scenariusz zajęć.

Publikacje – kserokopie, potwierdzenia pisemne.


3. Poszerzanie swej wiedzy i umiejętności dydaktycznych
-Udział w warsztatach i kursach
Okres stażu Potwierdzenia pisemne.
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej
-Korzystanie z komputerowych technologii:
-programów
-Internetu
-encyklopedii multimedialnej
- Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej
- Przygotowywanie materiałów potrzebnych do pracy
Okres stażu Spis programów, adresów internetowychZdjęcia, potwierdzenie dyrektor szkoły Kserokopie dokumentów
5. Lektury metodyczne z zakresu wiedzy merytorycznej
- Prowadzenie rejestru przeczytanych pozycji metodycznych i przedmiotowych
Okres stażu Rejestr przeczytanych książek
6. Analiza własnej działalności
- Ocena skuteczności oddziaływania własnych narzędzi pedagogicznych
- Korzystanie z ewaluacji poszczególnych działań dydaktycznych i pedagogicznych
Okres stażuSfera rozwoju zawodowego
IV.WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA


Lp. Działania Forma/Metoda Termin Udokumentowanie, wnioski, uwagi
1. Organizacja pracy w nowym roku szkolnym w sferze wychowawczej
- Ułożenie planu wychowawczego dla klasy
- Opracowanie planu spotkań z rodzicami
- Zaplanowanie uroczystości klasowych
IX


IX


IX Kserokopia planu wychowawczego, uwzględnienie sugestii rodziców
Plan spotkań z rodzicami
2. Współpraca z rodzicami
- Spotkania i pedagogizacja rodziców według przyjętego planu

Udział rodziców w imprezach klasowych
Okres stażu Plan spotkań


Zdjęcia, pisemne potwierdzenie rady rodziców klasy III
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
- Lektura publikacji związanej z aspektem wychowawczym pracy nauczyciela
Okres stażu
4. Edukacja regionalna
- projekty
- zajęcia dotyczące regionu
Okres stażu
5. Opieka na grobami radzieckich żołnierzy poległych w II wojnie
- Porządkowanie grobów, palenie zniczy, wdrażanie do stałej opieki nad takimi miejscami
Okres stażu Dokumentacja fotograficzna.
6. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami społecznymi
- Spotkania i współpraca z ich pracownikami,

- współpraca z Biblioteką Naukową
Okres stażu Potwierdzenia pisemne.
7. Działania profilaktyczne
- współpraca z pedagogiem

- spotkania i warsztaty
Okres stażu Potwierdzenie pisemne dyrektora

Wyświetleń: 3394


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.