AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2010-03-29
Platerów

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGOSprawozdanie z realizacji planu zawodowego
na stopień nauczyciela kontraktowego
Alicji Zienkiewicz
nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Platerowie

Czas stażu: 1 września – 31 sierpnia
Opiekun: …………………
Przedmiot: język polski i język angielski


Strefa rozwoju zawodowego – organizacyjna

Zadanie zamieszczone w planie rozwoju zawodowego:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Opis i samoocena stopnia realizacji zadania:
Pierwszym etapem na drodze podnoszenia moich kwalifikacji zawodowych było zapoznanie się z przepisami i dokumentami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Pomocą w zdobywaniu informacji na ten temat służyła mi opiekun stażu, zaś uczestnictwo w szkoleniu poświeconemu awansowi, stało się bodźcem do opracowania przeze mnie przemyślanego planu rozwoju zawodowego.

Zadanie:
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Opis:
Opiekun stażu zapoznała mnie z obowiązkami i przywilejami jakie posiada nauczyciel. Pokazała mi zasoby biblioteczne oraz pracownie:komputerowa, języka polskiego i angielskiego. Ustaliłyśmy zasady wzajemnej współpracy oraz przybliżone terminy obserwacji prowadzonych i hospitowanych zajęć.

Zadanie:
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły:
Opis:
Chcąc zapoznać się z zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, sięgnęłam po lekturę następujących dokumentów: statut szkoły, program rozwoju szkoły, regulaminy, wewnątrzszkolny system oceniania, standardy wymagań, program wychowawczy szkoły, arkusze ocen oraz dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych. Ich znajomość wielokrotnie była mi pomocna bądź to w ocenianiu pracy uczniów, bądź w ocenie ich zachowania.Zadanie:
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
Opis:
Na bieżąco wdrażam wewnątrzszkolny system oceniania na podstawie, którego opracowałam i przedstawiłam uczniom własne wymagania na poszczególne oceny zarówno z języka polskiego, jak i angielskiego.
Na miarę możliwości rodziców staram się włączać ich w życie szkoły, kontaktując się z nimi nie tylko przy okazji wywiadówek, lecz także zachęcając ich do wszelkiego rodzaju prac będących częścią składową większego przedsięwzięcia, jak miało to miejsce w czasie dyskoteki, czy festiwalu Kultury Anglosaskiej
Przeprowadziłam kurs języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.

Zadanie:
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Opis:
Zapoznałam się z praktycznym i właściwym sposobem dokumentowania przebiegu stażu korzystając z wiedzy innych nauczycieli; z szeregu dokumentów opisujących moją pracę nauczyłam się wybierać najbardziej potrzebne świadectwa, zaświadczenia, konspekty, dokonania uczniów i moje.

Zadanie:
6. Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis:
Jako nauczyciel stażysta w pierwszym roku swej pracy położyłam nacisk na zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności umożliwiających mi prawidłowe prowadzenie zajęć pod względem merytorycznym i nawiązanie właściwego kontaktu z uczniami. Swe refleksje postanowiłam zawrzeć w sprawozdaniu.

Strefa rozwoju zawodowego – osobista

Zadanie:
1. Wstępna ocena własnych umiejętności
Opis:
Przystępując do pracy przeanalizowałam posiadaną wiedzę z obu nauczanych przedmiotów, umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania oraz własne predyspozycje; braki postanowiłam nadrobić w pierwszej kolejności
zaplanowałam ogólny terminarz wykonania poszczególnych etapów związanych z realizacja planu zawodowego.

Zadanie:
2. Obserwacja i analiza możliwości ucznia
Opis:
Wiedzę o uczniu i jego możliwości czerpałam nie tylko z prac przez niego wykonanych, lecz także z rozmów z uczącymi go nauczycielami, a nawet rodzicami. Przy jego ocenie kierowałam się wyznaczonymi wcześniej kryteriami.

Zadanie:
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnatrzszkolnym i zewnatrzszkolnym doskonaleniu
Opis:
Moje doskonalenie wewnątrzszkolne polegało na udziale w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami, spotkaniu z metodykami, zaś poza szkołą uczestniczyłam w szkoleniu metodycznym Teaching English Teachers organizowanym przez Nidzicką Fundacje Rozwoju NIDA w ramach Programu English Teaching II, warsztatach szkoleniowych Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnej, szkoleniu w zakresie tworzenia Klubów Rodzinnych, ogólnopolskim spotkaniu organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich.

Zadanie:
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
Opis:
Pogłębienie wiedzy pedagogicznej polegało często na śledzeniu przeze mnie literatury fachowej zarówno w języku i z języka polskiego , jak i angielskiego (Jak uczyć poezji – S. Bortnowski, B. Chrząstowska Lektura i poetyka, American Life and Institutions, Holidays in The U.S.A., Effective Teachniques For English Conversation Groups- J. M. Dobson)

Zadanie:
5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań
Opis:
Ze względu na szeroką działalność szkoły nie tylko na polu edukacji, dołączyłam do grona zaangażowanych w prace na rzecz i pod patronatem placówki; zaangażowałam się w programy English TeachingII( English Our Chance), Socrates(Comenius),Kluby Rodzinne, wstąpiłam do Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo- Ekologicznego Męzenin, zadebiutowałam w roli konferansjera w Nadbużańskiej Biesiadzie Europejskiej, będacej efektem prac nad kilku projektami, także English Our Chance.

Zadanie:
6. Dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami
Opis;
Pomimo mego braku doswiadczenia w pracy szkolnej, starałam się na miarę swych możliwosci służyc pomoca bardziej ode mnie doswiadczonym pedagogom; swe pomysły przedstawiałam w czasie rozmów z nimi.

Zadanie:
7. Zdobywanie, rozwiajanie i doskonalenie umiejetnosci interpersonalnych
Opis:
Jako osoba łatwo nawiązującą kontakt szybko zaaklimatyzowałam się w szkole, bez większych trudności porozumiałam się zarówno z obsługą techniczną, nauczycielami, uczniami, jak i ich rodzicami. Posiadana umiejętność wielokrotnie wykorzystywałam w czasie wyjazdów szkoleniowych i warsztatów.

Zadanie:
8. Sprecyzowanie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Opis:
Po przebytym pierwszym roku nauczania utwierdzam się w przekonaniu,że samodoskonalenie i dalsze kształcenie jest niezbędne;


Strefa rozwoju zawodowego – dydaktyczna

Zadanie:
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
Opis:
Miałam możliwość obserwowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami na przedmiotach humanistycznych; uczestniczyłam w dyżurze pełnionym przez moją opiekunkę w bibliotece szkolnej.

Zadanie:
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Opis:
Lekcje prowadzone w obecności opiekunki stażu miały na celu nie tylko prezentacje własnych umiejętności wychowawczych i dydaktycznych, ale wychwycenie błędów przeze mnie popełnianych. Ich omówienie było mi pomocne w toku mej dalszej pracy.

Zadanie:
3. Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej osobowości
Opis:
Konspekty lekcji, według których prowadziłam zajęcia będą mi pomocne w toku dalszej pracy, ich weryfikacja z rzeczywistością nasunęła mi wiele wniosków. Przeprowadzone sprawdziany i testy pomogą w przyszłości skuteczniej nauczać, świadoma bowiem pewnych faktów ( nieznajomości struktur, braku słownictwa, itp.) będę w stanie zwrócić na nie uwagę.

Zadanie:
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej
Opis:
Dzięki dostępowi do komputerów mogłam sobie pozwolić na częste lekcje z wykorzystaniem tej technologii zarówno na języku polskim , jak i angielskim. Sięgałam po programy do nauki języka angielskiego, prezentacje multimedialne( With Xenios in Greece)i filmy w języku angielskim. Na języku polskim komputery były pomocne przy pisaniu podań i listów motywacyjnych. Zdarzało się,że uczniowie poszukiwali w Internecie wiadomości na zadany temat; zaś sama obsługa urządzenia wymuszała na nich znajomość języka angielskiego.

Zadanie:
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Opis:
Mając na względzie ciągłe samodoskonalenie, uczestniczyłam w radzie szkoleniowej przybliżającej tajniki awansu zawodowego oraz w szkoleniu organizowanym przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w ramach Programu Eanglish Teaching II-Teaching English Teachers; poznałam metody skutecznej i zajmującej pracy z uczniami za pomocą rymowanek, dramy, dyktand, zabaw gramatycznych, rysowania, czytania, obrazków i piosenek, uzyskałam namiary na ciekawe i pomocne strony w Internecie, a przede wszystkim poznałam nauczycieli z placówek działających na terenie województwa mazowieckiego.

Strefa rozwoju zawodowego – wychowawczo-opiekuńcza

Zadanie:
1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
Opis:
Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły po to by go wdrażać na bieżąco. Staram się zwracać uwagę uczniów na przestrzeganie wszelkich norm społecznych i obyczajowych nie tylko w szkole czy klasie ,ale także poza nią. Krytykuje przejawy wandalizmu, nietolerancji, agresji i wulgaryzmu. Staram się zwracać uwagę na zainteresowania i potrzeby uczniów podchodząc do każdego jako indywidualności. W pracy wychowawczej pomagają mi nawet codzienne kontakty z nauczycielami, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz spotkania z rodzicami.

Zadanie:
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów
Opis:
Staram się rozpoznawać potrzeby wszystkich uczniów i indywidualnie podchodzić do każdego z nich w pracy na lekcji. Takie spojrzenie na ucznia pomaga przy jego ocenie, ukazuje nowe strefy warte dostrzeżenia podczas oceniania pracy ucznia na lekcji i nie tylko( samodzielność pracy, organizacja, nietypowe rozwiązania problemu, zaangażowanie, przygotowanie do zajęć).
Swe spostrzeżenia opieram nie tylko na przesłankach wzrokowych, lecz także na rozmowie z uczniami i ich opiekunami.

Zadanie:
3. Realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych
Opis:
Na miarę swych możliwości i w razie potrzeby pomagałam przy opiece nad uczniami spędzającymi godziny pozalekcyjne w pracowni komputerowej. Nie działo się to cyklicznie, gdyż do tego rodzaju czynności wyznaczeni są nauczyciela, jednak systematycznie pełniłam dyżury w czasie przerw.

Zadanie:
4. Praca z uczniami wynikająca z programu wychowawczego szkoły
Opis:
Opiekę nad klasą zaczęłam sprawować w wyniku dość nietypowego zdarzenia( petycja uczniów z prośba o zmianę wychowawcy), więc miałam mało czasu na przygotowanie się do nowej roli. Mimo iż przygotowałam szczegółowy plan wychowawcy, świadomie z wielu punktów( ze względu na czas, powtarzalność tematów) zrezygnowałam, starając się włączyć w ciąg działań zaproponowanych przez poprzedniego wychowawcę i zaakceptowanych przez klasę. Kwestie nieporuszone w tym roku, postaram się włączyć w przyszłoroczne działania i debaty.

Zadanie:
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych integrująca zespół klasowy oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska
Opis:
Jako nauczyciel i wychowawca kl.IIb wielokrotnie miałam możliwość uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez uczniów. Byłam jednym z opiekunów na wycieczce do Grecji; poznałam role nauczyciela-opiekuna (troska o bezpieczeństwo i dyscyplinę, organizacja, współdziałanie z innymi nauczycielami-opiekunami) Opiekowałam się młodzieżą i czuwałam na ich bezpieczeństwem w czasie dyskoteki walentynkowej ( w szczególnych przypadkach naruszania porządku i dyscypliny, interweniowałam). Koordynowałam działania uczniów związane z przegotowaniem klasowych Mikołajek, jednak nie ingerowałam zbytnio w ich poczynania pozostawiając im możliwość decydowania o sposobie losowania, kwocie prezentu i okolicznościach jego wręczania. Pomagałam uczniom przygotować wystąpienie na Dzień Wiosny, będący podsumowaniem prac nad projektem „Żyj zdrowo”. Włączyłam uczniów swej klasy do Festiwalu Kultury Anglosaskiej, sugerując im możliwość przeprowadzenia konkursu wiedzy o krajach anglosaskich. Zarówno Festiwal jaki konkurs cieszyły się uznaniem.

Zadanie:
6. Kontakty z rodzicami
Opis:
Na spotkaniach z rodzicami poruszałam nie tylko sprawy organizacyjne klasy, ale także prezentowałam jej ( i szkoły) dokonania zachęcając rodziców do włączenia się w ich realizację; omawiałam nie tylko oceny uczniów i ich zachowanie lecz także wskazywałam uwagę rodziców na problemy z jakimi borykają się i jakie sprawiają w szkole ich dzieci. Lecz moja rola nie polegała tylko na krytykowaniu, bo również na chwaleniu nawet najmniejszych przejawów inicjatywy mych wychowanków.

Zadanie:
7. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Opis:
W celu lepszego zrozumienia ucznia, poznania jego mentalności i charakteru organizowałam spotkania z kuratorem jednego z nich oraz z matką. Poruszaliśmy nie tylko tematy związane ze szkoła i podejściem do niej ucznia, lecz także z rodziną. Dzięki temu wiele niejasnych sytuacji nabierało znaczenia i sensu. Niestety nie wszystkich podobnie zbuntowanych uczniów udało mi się zrozumieć, wielu z nich stanie się podmiotem mych badań w roku przyszłym.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5904


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.