Katalog

Marta Kokot
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

"Najlepszy komputer nie zastąpi kolegi. Pierwsze kroki z komputerem" - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I.

- n +

Scenariusz opracowany w oparciu o IV część podręcznika "Wesoła Szkoła" S. Łukasik, H. Petkowicz, E. Witkowskiej.

Ośrodek tematyczny: Nasi koledzy, nasze koleżanki.

Temat dnia: Najlepszy komputer nie zastąpi kolegi. Pierwsze kroki z komputerem.

Cele edukacyjne:

Cele lekcji:

Uświadomienie potrzeby więzi z kolegami. Wskazanie konieczności rozsądnego korzystania z komputera. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, redagowania poprawnej stylistycznie wypowiedzi na określony temat.
Przygotowanie do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
Wpływ dyscypliny na efektywność pracy i poszanowanie sprzętu.

Treści nauczania:

Sposoby oznaczania spółgłosek miękkich. Dopełnianie do dwudziestu.
Sposoby komunikowania się z komputerem (np. oferta lub menu, ikona, przycisk, wybór opcji, zatwierdzenie wyboru, rezygnacja z wyboru).
Odczytywanie i prawidłowe interpretowanie znaczenia komunikatów oprogramowania (słownych, obrazkowych i innych).
Praca w zespole, porozumiewanie się z innymi osobami podczas realizacji zadań.
Posługiwanie się podstawowym słownictwem kompu-terowym i TI, np. korzystanie z pomocy w programach.
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.
Komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się.

Działania podejmowane przez uczniów i nauczyciela:

Uczeń słucha uważnie utworu czytanego przez nauczyciela, układa odpowiedzi (w formie pełnego zdania) na zadane pytania. Utrwala umiejętność oznaczania spółgłosek miękkich. Dokonuje poprawnych obliczeń matematycznych - dopełnia do dwudziestu. Doskonali umiejętność pracy z wykorzystaniem obu półkul mózgowych (ćwiczenie równoważenia lateralnego).
Nauczyciel zapoznaje uczniów z bezpieczeństwem
i higieną pracy przy komputerze, w tym z regulaminem pracy w pracowni komputerowej, kontroluje poprawność wykonywanych zadań, mobilizuje do wykazywania inicjatywy i podejmowania działań.
Uczniowie korzystają z oprogramowania TI 99.
Zapoznają się z nowymi pojęciami: komputer, monitor, dyskietka, mysz, wskaźnik myszy, kliknięcie, klawiatura, polskie litery, kursor, pulpit, ikona, okno, suwak, pasek narzędzi, program, wybór, uruchomienie programu, identyfikator.

Metody: elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia.

Formy pracy: pracownia informatyczna, praca indywidualna oraz
w zespołach dwuosobowych.

Środki dydaktyczne: kolorowe kartki A4, dowolne nagranie instrumentalne w rytmie na trzy (tu: "Paddy The Dancer" i "Sean Mhici&Padraig O Caoimhy" z płyty "Irish Dreams" zespołu Carrantuohill), puzzle matematyczne, zdjęcia przedstawiające komputery różnych generacji, zestaw 24 wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, wydarte z kartek A4 spirale, tekst piosenki "Mój kolega komputer", karty pracy 1,2,3 z czwartej części podręcznika, komputerowy wydruk tekstu z lukami (praca domowa), komputery, dyskietki, płyta z oprogramowaniem TI 99.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Potrafi wypowiedzieć się w rozwiniętej formie na temat wysłuchanego utworu. Układa odpowiedzi na pytania. Zna sposoby oznaczania spółgłosek miękkich. Prawidłowo wykonuje zadania dotyczące dopełniania do dwudziestu.

Bezpiecznie posługuje się komputerem w środow. TI. Stosuje komputer do wspomagania uczenia się. Sprawnie posługuje się myszą:.
 • wskazywanie i wybieranie na ekranie (np. kolory z palety)
 • przesuwanie różnych ruchomych obiektów po ekranie
 • uruchamianie programów, których ikony znajdują się na pulpicie
Korzysta z klawiatury:
 • zastosowanie klawiszy SHIFT i ALT
Przebieg zajęć:
 1. Ćwiczenie równoważenia lateralnego.
 2. Układanie puzzli matematycznych.
 3. Wypowiedzi na temat roli komputera w życiu człowieka - ćwiczenia językowe.
 4. Podział uczniów na zespoły.
 5. Zajęcia w pracowni komputerowej.
 6. Zabawa ruchowa.
 7. Praca z tekstem wiersza "Mój kolega komputer".
 8. Wypełnianie kart pracy.
 9. Podsumowanie zajęć.
 10. Omówienie pracy domowej.
Realizacja zajęć:

I. Ćwiczenie równoważenia lateralnego:

Uczniowie zajmują miejsca w ławkach. Każdy ma przed sobą przyklejoną taśmą klejącą kolorową kartkę A4, z niewielkim nacięciem na środku. Pod kartkami ukryte są puzzle matematyczne i plansza do ich naklejania. Wsłuchują się w muzykę. Na znak nauczyciela rozpoczynają, zgodnie z rytmem, wydzierać spiralnie w kartce dziurę, rozpoczynając od nacięcia na środku. Wydzierają raz prawą, raz lewą ręką, starając się otrzymać jak najdłuższy pasek bez przerwania go. W trakcie pracy odsłaniają ukryty pod kartką materiał dydaktyczny. Ćwiczenie kończy się wraz z końcem nagrania. Spirale odkładają, będą wykorzystane w następnych zajęciach.

Ćwiczenie oparte na pomyśle Doroty Dziamskiej, prezesa PCO.

II. Układanie puzzli matematycznych:

Pod odsłoniętą powierzchnią uczniowie znajdują przygotowane przez nauczyciela puzzle matematyczne: w kopercie pocięty na kwadraty obrazek.
Z tyłu, na każdym segmencie napisane jest działanie matematyczne z luką np.: 13+__=20, 12+__=20 itd. Na osobnej kartce zaznaczono segmenty, na których napisane są cyfry, będące rozwiązaniem działania. Zadaniem uczniów jest dokonanie obliczeń, odszukanie odpowiadających rozwiązaniu cyfr i złożenie puzzli tak, oby otrzymać obrazek przedstawiający komputer. Uczniowie sprawdzają sobie wzajemnie poprawność wykonania zadania. Ważne jest, aby pocięte segmenty miały taki sam kształt: pozwoli to na uniknięcie układania bez wykonywania obliczeń.

III. Wypowiedzi na temat roli komputera w życiu człowieka.

Do czego służy komputer?
Czy komputer jest potrzebny człowiekowi?
Kto, w swojej pracy, korzysta z pomocy komputera?
Czy komputer może szkodzić człowiekowi? Co jest niebezpieczne?
Podczas rozmowy można zaprezentować uczniom zdjęcia przedstawiające komputery najstarsze i najnowocześniejsze, oraz omówić różnice w ich wyglądzie.

IV. Podział uczniów na zespoły.

Uczniowie odczytują polecenie (karta 2, ćw. 1). Nauczyciel wyjaśnia pojęcia "wirus" i "wirus komputerowy". Uczniowie próbują znaleźć wspólne znaczenie dla obu pojęć ("wirus" niszczy żywe organizmy, "wirus komputerowy" pamięć komputera, w jednym i drugim przypadku powoduje uniemożliwienie normalnego funkcjonowania). Przypominają zasadę pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, wspólnie wykonują ćwiczenie. Następnie losują kartki z wyrazami z lukami, które należy uzupełnić odpowiednią spółgłoską miękką. Sprawdzają poprawność wykonania zadania poprzez głośne odczytanie swojego wyrazu i określenie, jak zapisali spółgłoskę miękką. Uczniowie, którzy wylosowali wyrazy zmiękczone przez "i" stanowić będą np.:
1 grupę, pozostali 2 grupę.

V. Zajęcia w pracowni komputerowej.

1) Podanie tematu - "Pierwsze kroki z komputerem"

2) Wprowadzenie do tematu lekcji. Podanie najważniejszych zagadnień związanych z realizacją zajęć, przykładowe prezentacje.
 • zasady pracy przy komputerze (regulamin pracowni, bhp)
 • przypomnienie składu zestawu komputerowego
 • informacje dotyczące pracy z myszką (jak ją trzymać i jak nią "poruszać") oraz dyskietką - "przechowalnią" wszystkich prac
3) Pozostawienie uczniom czasu na przygotowanie się do lekcji - włączenie komputerów, rozdanie dyskietek, uruchomienie programu TI.

4) Podanie tematu zadania praktycznego i ogólnego sposobu jego wykonania:
 1. każdy zespół ma do dyspozycji ćwiczenia spośród 3 grup (uzupełnianie liter, układanki, puzzle). Ich ikony znajdują się w górnym pasku programu. Przejście do wykonania kolejnego ćwiczenia danego rodzaju następuje przez wybranie przycisku z ikoną tego ćwiczenia, a przejście do innego rodzaju ćwiczenia - poprzez wybranie odpowiedniego przycisku z paska programu.
 2. uczniowie wykonują ćwiczenia własnym tempem pracy - sami decydują, kiedy przejdą do następnego rodzaju ćwiczenia.
6) Wykonanie zadania praktycznego - nauczyciel pomaga tylko na wyraźną prośbę członków zespołu (rozwijanie samodzielności i zaradności).

7) Ocena pracy zespołów - obserwując uczniów podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel może poprosić niektórych o słowne opisanie wykonywanych czynności. Uczniowie mogą odpowiadać na pytania typu:

Jak wstawisz brakującą w tekście literkę?
Co zrobisz, aby napisać literkę: ą, ł, ź?
Jak piszemy duże litery?
Jak możesz sobie pomóc przy układaniu puzzli?
Oceniając ich wypowiedzi nauczyciel zwraca uwagę na to, czy uczniowie rozumieją czynności, czy potrafią posłużyć się pojęciami wprowadzony-mi na lekcji.

8) Podsumowanie zajęć - co uczniowie poznali na lekcji, czego się nowego nauczyli.

9) Zakończenie zajęć:
 1. wyjście z programu TI, zamknięcie systemu,
 2. uporządkowanie stanowisk pracy,
 3. pożegnanie uczniów.
VI. Zabawa ruchowa - myszki komputerowe.

Do jej przeprowadzenia potrzebne będą wydarte wcześniej spirale. Każde
z dzieci przymocowuje je (np.: zakładając za pasek) z tyłu, tak jak ogonek myszy komputerowej (kabel, którym połączona jest z komputerem). Zadaniem ich jest chroniąc jednocześnie przed utratą swojego "ogonka" zebrać jak największą ilość "ogonków" kolegów. Zabawa kończy się z chwilą,
w której żadne dziecko nie ma "ogonka". Kolorowe spirale odłożone zostają do pojemnika z makulaturą, która wykorzystana zostanie do zajęć plastycznych (np.: wykonanie tła do pracy plastycznej).

VII. Praca z tekstem piosenki "Mój kolega komputer".
Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu "Mój kolega komputer". Wypowiedzi na temat:
 • Kto był bohaterem wiersza?
 • Kim był jego najlepszy kolega?
 • Czy rzeczywiście komputer może zastąpić prawdziwego kolegę?
VIII. Wypełnianie kart pracy.
 • Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej (karta 1, ćw. 1).
 • Dobieranie odpowiednich określeń do wyrazów (karta 1, ćw. 2).
 • Samodzielne uzupełnianie zdań (karta 1, ćw. 4).
 • Dopełnianie do 20-komputerowe domino (karta 3, ćw. 3).
IX. Podsumowanie zajęć.

Wypowiedzi na temat składu zestawu komputerowego: komputer, monitor, klawiatura, mysz. Porównanie urządzeń przedstawionych na ilustracjach
z urządzeniami z pracowni. Dorysowanie brakujących elementów:

karta 1-komputer, puzzle matematyczne - mysz.
Przypomnienie zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z komputera.

X. Omówienie pracy domowej.

Uczniowie otrzymują wydruk z komputeratekst z lukami. W miejsce luk muszą wpisać spółgłoskę miękką, zgodnie z przypomnianą wcześniej zasadą ortograficzną. Wydruk wklejają do zeszytu.


Zestaw wyrazów do punktu nr IV

__NIEG__EMIA
RÓWIE__NIK__ASTO
__REBAK__EBO
SŁO__CEKO__E
__WIATŁO__EZNAJOMY
__WIGŚWIET__E
__WIETNIELI__A
KA__KAŁAD__E
__WICZENIE__EWCZYNKI
RO__NIEPŁY__E
RADO__ĆJE__ORO
GRO__NYPIĘK__E

Opracowanie: Marta Kokot
Jolanta Radzikowska

Wyświetleń: 4868


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.