Katalog

Dorota Laskowska, 2010-03-23
Słupsk

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy zajęć wyrównawczych w klasie II

- n +

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
Cele szczegółowe:
- kształcenie umiejętności analizy słuchowej i wzrokowej,
- ćwiczenie pamięci wzrokowej i słuchowej,
- zapoznanie z poprawną pisownią wyrazów,
- opanowanie podstawowych zasad ortograficznych i właściwe ich stosowanie,
- doskonalenie techniki czytania,
- bogacenie słownika dziecka,
- eliminowanie trudności w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,
- posługiwanie się pojęciami matematycznymi, rozumienie i rozwiązywanie zadań tekstowych.

Semestr I- edukacja polonistyczna
- Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia poprawności i płynności czytania;
- Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;
- Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, opowiadanie ilustracji, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie i opowiadanie;
- Układanie zdań i opowiadań z rozsypanek wyrazowych i zdaniowych;
- Układanie i zapisywanie kilkuzdaniowych wypowiedzi;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter;
- Ćwiczenia w płynnym i czytelnym pisaniu;
- Rozpoznawanie głosek, sylab i wyrazów;
- Praktyczne stosowanie znajomości alfabetu;
- Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych;
- Rozpoznawanie części mowy: rzeczownika i czasownika;
- Rozpoznawanie rodzajów i liczb części mowy;
- Utrwalanie pisowni wyrazów z "rz", "ó", "h", "ż";
- Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności i ze zmiękczeniami;
- Pisownia wyrazów wielką literą;
- Pisanie z pamięci i ze słuchu.

Semestr II- edukacja polonistyczna
- Ćwiczenia związane z osiągnięciem poprawności i płynności czytania;
- Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;
- Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, historyjek obrazkowych, opowiadań, lektur, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie;
- Układanie opowiadań, planu wydarzeń, opisów oraz kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat;
- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter;
- Ćwiczenia w płynnym czytaniu i czytelnym pisaniu;
- Rozpoznawanie głosek, liter, sylab, praktyczne stosowanie alfabetu;
- Rozpoznawanie i układanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;
- Rozpoznawanie części mowy - rzeczownika, czasownika i przymiotnika;
- Określanie liczby i rodzaju poszczególnych części mowy;
- Rozpoznawanie czasu czasownika;
- Pisownia wyrazów z: "rz", "ż", "u", "ó", "ch", "h", utratą dźwięczności, zmiękczeniami, wielką literą;
- Pisownia czasowników z zakończeniem -uje oraz rzeczowników z zakończeniem -ów, -ówka, -unek;
- Pisanie ze słuchu z objaśnieniami i bez objaśnień oraz pisanie z pamięci.

Semestr I- edukacja matematyczna
- Wyodrębnianie zbiorów i części wspólnej zbiorów;
- Powtórzenie zakresu liczbowego do 10, 20, 100;
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 i 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30;
- Dzielenie jako mieszczenie i podział;
- Stosowanie drzewek, tabel, grafów do działań matematycznych;
- Rozwiązywanie zadań z treścią różnymi sposobami;
- Rozpoznawanie linii prostych, prostopadłych i równoległych;
- Rozpoznawanie linii prostych, łamanych i krzywych;
- Wiadomości praktyczne: mierzenie odcinków, obliczenia zegarowe.

Semestr II- edukacja matematyczna
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem progu dziesiątkowego w różnych aspektach, rozszerzenie do 1000;
- Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50 i 100 z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia względem dodawania;
- Rozwiązywanie równań z zastosowaniem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania;
- Rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami;
- Rozpoznawanie i rysowanie oraz mierzenie odcinków równoległych i prostopadłych;
- Obliczanie ułamków
- Wiadomości praktyczne: liczenie pieniędzy, obliczenia zegarowe, jednostki wagi i miary.
Wyświetleń: 27202


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.