Katalog

Lidia Hankus, 2010-03-23
Wadowice

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).


Zadanie 1 do realizacji
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Forma realizacji
udział w różnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy (wykłady, konferencje, kursy)
Cele
Podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły:
-na zajęciach – rozszerzenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy, uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się,
-wykorzystanie w pracy opiekuna pracowni
Zadanie 2 do realizacji
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Forma realizacji
studiowanie literatury fachowej, korzystanie z publikacji w sieci Internet
Cele
Podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły:
-na zajęciach – rozszerzenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy, uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się,
-wykorzystanie w pracy opiekuna pracowni
Zadanie 3 do realizacji
Praca w organach szkoły
Forma realizacji
udział w komisjach tworzących nowe dokumenty dotyczących funkcjonowania i organizacji szkoły
Cele
podnoszenie jakości pracy szkoły
Zadanie 4 do realizacji
Udział w organizacji jubileuszu 40-lecia szkoły i nadania imienia szkole.


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

Zadanie 1 do realizacji
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Forma realizacji
·przygotowanie materiałów dydaktycznych, testów i analiz, scenariuszy,
·opracowania wyników sprawdzianów, zestawień,
·przygotowanie prezentacji wykorzystywanych jako wprowadzenie do wybranych zagadnień na lekcji
·prowadzenie na stronie szkolnej działu dla uczniów zawierającego tematy do realizacji w domu i na lekcji
·umieszczenie w tym dziale wymagań programowych na poszczególne oceny
Cele
-usprawnianie organizacji pracy,
-sprawniejsze diagnozowanie, badanie, ewaluacja
-uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się
-wzrost efektywności oddziaływań dydaktycznych

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt.3).

Zadanie 1 do realizacji
Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli
Forma realizacji
warsztaty : publikacja w Internecie - tworzenie stron WWW i inne.
przeprowadzenie szkolenia dla opiekuna Centrum Multimedialnego.
Cele
-doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom
-doskonalenie komunikacji interpersonalnej
Zadanie 2 do realizacji
Realizacja innych form dzielenia się swoją wiedzą
Forma realizacji
·prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
·konsultacje z nauczycielami informatyki i innych przedmiotów
·aktywna współpraca z opiekunem C. M.
Cele
lepsza organizacja pracy własnej i innych, wymiana doświadczeń,
Zadanie 3 do realizacji
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Forma realizacji
·przygotowanie materiałów do publikacji na stronie internetowej.
·opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a).


Zadanie 1 do realizacji

Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Forma realizacji
·opracowanie programu pracy wyrównawczej z t. informacyjnej
z uczniem z trudnościami edukacyjnymi
·program szkoleń dla nauczycieli
·program konkursu przedmiotowego
Cele
rozszerzenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).

Zadanie 1 do realizacji
Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Forma realizacji
organizowanie wyjazdów do teatru, wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Cele
-rozwijanie zainteresowań,
-aktywne spędzanie wolnego czasu,
-promocja zdrowia,
-rozwijanie zainteresowań krajoznawczych, rozwijanie więzi
z „małą ojczyzną”
Zadanie 2 do realizacji
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
Forma realizacji
zorganizowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów mających trudności w przyswojeniu realizowanego materiału
Zadanie 3 do realizacji
Podjęcie współpracy międzynarodowej ze szkołą partnerską w ramach akcji eTwinning
Forma realizacji
udział w kursie dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w akcji eTwinning?”
włączenie szkoły w Akcję eTwinning – (europejska współpraca szkół i placówek oświatowych za pośrednictwem mediów elektronicznych”.)
Cele
motywacja uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych, wykorzystywania różnych technologii ICT, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami w różnych krajach Europy bez ponoszenia kosztów,
prestiż szkoły – placówka wykorzystująca nowoczesne technologie
Zadanie 4 do realizacji
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Forma realizacji
opracowanie regulaminów konkursów . na najlepszy:
- plik multimedialny promujący naszą szkołę
- prezentację multimedialną
- stronę WWW promującą nasze miasto i region
zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych oraz pomoc w przygotowaniu do nich.
Cele
-wyzwalanie zaangażowania i postaw aktywnych,
-stworzenie uczniom możliwości poszerzenia własnej wiedzy
i umiejętności,
-wzmacnianie poczucia własnej wartości,promocja szkoły

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 pkt.4 e).

Zadanie 1 do realizacji
Współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy
Forma realizacji
·pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego
·pomoc w nauce
kurs komputerowy –tematyka w zależności od potrzeb
Zadanie 2 do realizacji
Współpraca z klubem osiedlowym
Forma realizacji
udział w organizacji imprez kulturalno – oświatowych
Zadanie 3 do realizacji
Włączanie się w akcje społeczne
Forma realizacji
„Sprzątanie świata”, „ochrona kasztanowca”
Cele
wyzwalanie zaangażowania, postaw aktywnych

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).

Forma realizacji
·diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.


Wyświetleń: 3361


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.