Katalog

Katarzyna Wilk, 2010-03-23
Wręczyca Wielka

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

Sylabus kursu e-learnigowego: Multimedialny Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów "e-Lerner"

- n +

I. Tytuł kursu: Multimedialny Konkurs Języka Niemieckiego "e-Lerner" (I etap konkursu, przeprowadzany online).
Autor kursu zdecydował o przygotowaniu kursu językowego z wykorzystaniem platformy e-learningowej, biorąc pod uwagę obszar zainteresowań młodych ludzi i ich – nierzadko imponujące – umiejętności w zakresie technologii informacyjnych. Dlatego można przyjąć, że współzawodnictwo w konkursie i wykorzystanie technologii informacyjnych będą wspaniałą motywacją do nauki.

II. Autor kursu

Katarzyna Wilk:
- absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
- nauczyciel mianowany
- egzaminator z zakresu języka niemieckiego w gimnazjum
- absolwentka kursu e-learningowego w Goethe Institut Mailand „Multimedia Führerschein – Expertenkurs“ (Wykorzystanie multimediów w dydaktyce nauczania języka niemieckiego – kurs dla ekspertów)
- administrator i autorka kursów na własnej platformie e-learningowej (opartej o system Moodle)
- członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

III. Prowadzący zajęcia: Katarzyna Wilk

IV. Opieka techniczna: Katarzyna Wilk

V. Termin: 28.12.2009 – 14.2.2010

VI. Liczba godzin: 18 (praca indywidualna), 20 (praca w grupie)

VII. Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle, z elementami nauczania bezpośredniego w sali komputerowej w szkole (metoda blended learning). Kurs ma charakter samokształceniowy, ale odbywać się będzie przy stałym i aktywnym kontakcie z prowadzącym oraz innymi Uczestnikami kursu.
Koncepcja konkursu zakłada uczestnictwo drużyn maksymalnie pięcioosobowych, przy czym każdą ze szkół może reprezentować więcej niż jedna drużyna. W związku z tym ilość Użytkowników kursu jest zależna od liczby zgłoszonych uczestników konkursu.
Wykorzystanie w kursie platformy Moodle umożliwia nieograniczoną ilość uczniów uczestniczących w zajęciach indywidualnych. Jednakże ilość uczniów podczas zajęć grupowych w nauczaniu bezpośrednim ograniczają warunki lokalowe i sprzętowe sali komputerowej szkoły reprezentowanej przez Uczestników.

VIII. Adresat kursu
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum reprezentujących poziom biegłości językowej A2/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Pewne elementy kursu wymagają aktywnego udziału również nauczycieli – opiekunów uczniów biorących udział w konkursie.

IX. Struktura kursu
Kurs składa się z pięciu modułów (wprowadzenia, 3 modułów merytorycznych i ewaluacji).
Moduł Einführung (Wprowadzenie) zawiera informacje mające umożliwić Uczestnikom optymalne poruszanie się w wirtualnej przestrzeni kursu i komunikację. Moduł ten zawiera:
- forum Nachrichtenforum - Wiadomości (informacje umieszczane na bieżąco przez prowadzącego),
- powitanie Uczestników wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kursu w formie pliku video,
- link odsyłający do strony internetowej Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego "e-Lerner",
- forum Auf dem Schulhof - Na podwórku szkolnym (forum merytoryczne otwarte dla wszystkich Użytkowników),
- chat In der Freizeit – W czasie wolnym integrujący Uczestników kursu,
- wiki, czyli stronę prezentującą Uczestnikom stopień zaliczenia przez nich poszczególnych zadań kursu, modyfikowaną wyłącznie przez prowadzącego,
- regulamin Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego "e-Lerner"
- regulamin Platformy e-lerner.
W drugiej części modułu pojawią się pierwsze zadania – uzupełnienie własnego profilu na platformie oraz stworzenie webloga drużyny według podanego schematu. Blog drużyny stanowi jej portfolio, które zostanie ocenione merytorycznie przez prowadzącego i nauczycieli-opiekunów w module ewaluacyjnym.

W module tym dwukrotnie zastosowano aktywność Abstimmung – Głosowanie:
1) Uczestnicy odpowiadają na pytanie, czy mieli problemy z rozpoczęciem pracy na platformie e-learningowej.
2) Uczestnicy wybierają 2 tematy z katalogu tematów obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego:
I. Człowiek - dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania
II. Życie rodzinne i towarzyskie - członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolego, święta i uroczystości
III. Szkoła - przedmioty nauczania, życie szkoły
IV. Praca - popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy
V. Żywienie - artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne
VI. Zakupy i usługi - rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja
vII. Podróżowanie i turystyka - wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie
vIII. Kultura - dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze
IX. Środki masowego przekazu
X. Sport - dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe
XI. Zdrowie - higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie
XII. Świat przyrody - pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska
XIII. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego

Nad wybranymi tematami Uczestnicy konkursu będą pracować podczas wykonywania zadań zaproponowanych w modułach merytorycznych.

Moduł Evaluation – Evaluacja ma za zadanie zebranie informacji zwrotnych o kursie od jego Uczestników oraz przedstawienie im wyników ankiety. W tym module znajduje się również arkusz oceny blogów prowadzonych przez Uczestników (portfolio).

X. Treść kursu

Moduł I: Lesen – Sprawność rozumienia tekstu czytanego
Pierwszy moduł składa się z dwóch części nawzajem się uzupełniających.
Pierwsza część porusza problematykę strategii uczenia się, czyli pomaga Uczestnikom znaleźć odpowiedzi na pytania:
- jaki reprezentuję typ uczenia się?
- w jaki sposób uczyć się efektywniej?
- jakie techniki i metody mogą mi być przydatne w procesie uczenia się?
Druga część przedstawia strategie rozumienia tekstu pisanego. Zawiera materiały w postaci słowników tematycznych oraz przykładowych tekstów w języku niemieckim. Narzędziami sprawdzającymi wiedzę są:
- test przykładowy („szkoleniowy”) zawierający zadania w formacie egzaminacyjnym
- test w formacie egzaminacyjnym, punktowany, rozwiązywany indywidualnie
- zadanie dla grupy, stworzenie słowniczka online o określonej tematyce

Moduł II: Hören und Sprechen – Sprawność rozumienia tekstu słuchanego i sprawność mówienia
Moduł ten składa się z dwóch części: pierwsza z nich porusza problematykę strategii rozumienia tekstu ze słuchu, druga motywuje Uczestników do aktywnego posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego poprzez samodzielnie tworzenie i publikowanie nagrań audio.
Elementy podlegające ocenie w tym module to: test zawierający zadania ze słuchu w formacie egzaminacyjnym (zadanie indywidualne) oraz zadanie dla grupy w postaci edycji i publikacji podcastu na zadany temat (wybrany w module Einführung).

Moduł III: Sprachhandlungen – Reagowanie językowe
Moduł trzeci wspiera Uczestników w treningu reagowania językowego. W tym module ocenie podlegają: test w formacie egzaminacyjnym zawierający zadania z reagowania językowego (zadanie indywidualne) oraz zadanie dla grupy polegające na stworzeniu i publikacji komiksu prezentującego reakcje językowe dotyczące określonego tematu (wybranego w module Einführung).

Każdy moduł merytoryczny zawiera ponadto krótką ankietę ewaluacyjną (feedback) dotyczącą treści i zadań zawartych w module. Każda ankieta uwzględnia aspekt techniczny, co ma służyć wsparciu Uczestników w zakresie wykorzystanych w kursie technologii informacyjnych.

XI. Metody i środki dydaktyczne
Niniejszy kurs opracowany został w taki sposób, aby wspierać uczniów w samodzielnym planowaniu i sterowaniu własnym procesem uczenia się oraz w refleksji nad jego rezultatami. W tym celu konieczne jest użycie w procesie przyswajania języka obcego następujących strategii:
- uczenia się (strategie wspierające przyswajanie nowego materiału leksykalnego i gramatycznego)
- czytania (strategie wspierające rozumienie tekstów pisanych)
- słuchania (strategie wspierające rozumienie tekstów słuchanych)
- portfolio językowego (metody wspierającej planowanie uczenia się poprzez formułowanie celów i systematycznej informacji zwrotnej)

Podczas realizacji niniejszego kursu nauczyciel prowadzący (podczas zajęć bezpośrednich nauczycielami prowadzącymi są również nauczyciele-opiekunowie grup) ma do dyspozycji następujące metody i techniki nauczania:
- symulowanie typowych sytuacji komunikacyjnych
- demonstracja i wizualizacja
- wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych (komputer, Internet)
- wykorzystanie materiałów autentycznych (np. zasobów sieciowych w postaci podcastów, stron internetowych w języku niemieckim)
- przygotowywanie i realizowanie projektów (np. w postaci elektronicznego słownika tematycznego)
- właściwe stosowanie form socjalnych (praca indywidualna, praca w grupie)
- indywidualizowanie procesu nauczania

XII. Wiedza i umiejętności wstępne przed przystąpieniem do kursu
Uczestnik kursu potrafi obsługiwać komputer, w tym przede wszystkim aplikacje służące do edycji dokumentów, tworzyć prezentacje multimedialne oraz potrafi korzystać z przeglądarek internetowych i wyszukiwać informacje w sieci Internet.

XIII. Sprzęt i oprogramowanie uczestnika kursu
Zajęcia grupowe w sali komputerowej wymagają udostępnienia przez szkołę stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz magnetofonu z odtwarzaczem CD.
Zajęcia indywidualne ucznia w domu wymagają posiadania komputera z dostępem do Internetu oraz urządzeń peryferyjnych w postaci głośników i mikrofonu.

XIV. Cele dydaktyczne kursu
1. Celem głównym kursu jest promocja języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez:
- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi;
- rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się;
- integrację uczniów szkół powiatu kłobuckiego interesujących się nauką języka niemieckiego oraz praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjnych.

2. Cele szczegółowe wynikające z realizacji poszczególnych modułów – uczestnik po zakończeniu kursu będzie potrafił:

1) w zakresie odbioru tekstu słuchanego:
- określić główną myśl tekstu
- określić kontekst sytuacyjny
- stwierdzić, czy tekst zawiera określone informacje
- wyszukać lub selekcjonować informacje

2) w zakresie odbioru tekstu czytanego:
- określić główną myśl tekstu
- określić główną myśl poszczególnych części tekstu
- stwierdzić, czy tekst zawiera określone informacje
- wyszukać lub selekcjonować informacje
- określić intencje nadawcy tekstu
- określić kontekst sytuacyjny
- rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu

3) w zakresie reagowania językowego:
- właściwie zareagować językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
- rozpoznać i poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji
- przetworzyć treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyrazić je w języku obcym

4) w zakresie technologii informacyjnych:
- wyszukiwać i publikować informacje w sieci Internet
- tworzyć i publikować pliki audio
- wykorzystywać platformę e-learningową w samokształceniu

5) w zakresie umiejętności kluczowych:
- planować, organizować i oceniać własną naukę
- efektywne współdziałać w zespole i pracować w grupie
- poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł
- skuteczne porozumiewać się w różnych sytuacjach, prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych

XV. Czas trwania kursu
Kurs jest rozplanowany w rytmie tygodniowym. Pierwszy (wprowadzający) i drugi (merytoryczny) moduł trwają dwa tygodnie (obydwa składają się z dwóch części trwających tydzień), moduły 3 i 4 (merytoryczne) trwają tydzień, natomiast moduł ewaluacyjny 10 dni.

Terminy poszczególnych części kursu:
1.Moduł Einführung (Wprowadzenie) – 2 tygodnie: od 28.12.2009 do 10.1.2010 (4.1. uruchomione zostają pierwsze zadania)
2.Moduł I Lesen (Sprawność rozumienia tekstu czytanego) – 2 tygodnie: część pierwsza „Strategie uczenia się” od 11.1 do 17.1., część druga „Strategie rozumienia tekstu pisanego” od 18.1. do 24.1.2010
3.Moduł II Hören und Sprechen (Sprawność rozumienia tekstu ze słuchu oraz sprawność mówienia) – tydzień: od 25.1. do 31.1.2010
4.Moduł III Sprachhandlungen (Reagowanie językowe) – tydzień: od 1.02. do 7.2.2010
5.Moduł Evaluation – 10 dni: od 5.2. do 14.2.2010

Rozkład godzin w obrębie poszczególnych modułów
1.Einführung - 8 godzin: praca indywidualna (Einzelarbeit = EA) 2, a po uruchomieniu pierwszych zadań EA 2 oraz praca w grupie (Gruppenarbeit = GA) 4 godziny
2.Moduł I - 12 godzin: EA i GA po 6
3.Moduł II - 9 godzin: EA 4 i GA 5
4.Moduł III - 7 godzin: EA 2 i GA 5
5.Evaluation - 2 godziny EA

Dni kluczowe:
- w ramach modułów merytorycznych i wprowadzającego: poniedziałek 6:00 (pojawienie się nowej partii materiału lub nowych zadań) oraz niedziela 23:55 (zakończenie zajęć w obrębie modułu, ostateczny termin wykonania i oddania zadań)
- w ramach modułu ewaluacyjnego: piątek 5.2., godz. 15:00 (udostępnienie ankiety ewaluacyjnej) oraz poniedziałek 8.2., godz. 8:00 (ogłoszenie wyników I etapu konkursu)
- w obrębie całego kursu: poniedziałek 6:30 (publikacja rankingu grup i ich wyników na stronie internetowej konkursu)

XVI. Formy pracy na kursie
1.Praca indywidualna online (samokształcenie).
Uczestnicy zapoznają się z materiałami dostępnymi na platformie oraz rozwiązują testy sprawdzające wiedzę. Mogą wziąć udział w czacie.
2.Praca indywidualna online w kontakcie asynchronicznym.
Uczestnicy wypowiadają się na forum merytorycznym, komentują i oceniają efekty pracy w grupie (wpisy w bazach danych).
3.Praca w grupie zadaniowej offline.
Uczestnicy grupowo wykonują przydzielone im zadania. Wynik ich działań jest następnie prezentowany przez lidera na platformie (wpisy w bazach danych).

XVII. Mechanizmy komunikacyjne i integrujące uczestników
Komunikację między Uczestnikami kursu umożliwiają następujące elementy:
- forum Auf dem Schulhof - Na podwórku szkolnym (forum merytoryczne otwarte dla wszystkich Użytkowników), które służy wymianie doświadczeń, pytań lub wątpliwości dotyczących poszczególnych zadań konkursu;
- forum „Wsparcie techniczne” służące rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem platformy;
- chat In der Freizeit – W czasie wolnym integrujący Uczestników kursu;
- komentarze i zapytania umieszczane w bazach danych, służące ocenie zadań grupowych i wymianie doświadczeń pomiędzy Uczestnikami;
- poczta wewnętrzna i zewnętrzna;
- strona internetowa konkursu (e-lerner.pl) – miejsce umieszczenia rankingu grup uczestniczących w konkursie i aktualności dotyczących konkursu. Strona ta umożliwia również dodawanie komentarzy, dzięki czemu służy nie tylko integracji Uczestników konkursu, ale umożliwia komunikację z osobami nie zarejestrowanymi na platformie (np. rodzicami uczniów biorących udział w konkursie, „kibicami” konkursu, pozostałymi uczniami szkół zgłoszonych do konkursu itd.).

XVIII. Zasady sprawdzania wiadomości
Podczas trwania kursu przewidziane zostały 4 testy sprawdzające wiadomości (w tym jeden „szkoleniowy” – prezentujący sposób działania i możliwości testów na platformie). Do rozwiązania testów konieczne jest zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w poszczególnych modułach kursu oraz wybranymi materiałami z innych źródeł wskazanych przez prowadzącego. Testy rozwiązywane są indywidualnie przez Uczestników. Testy punktowane są automatycznie, a wynik wliczany jest następnie do ogólnej punktacji całej grupy.
Osobno punktowana jest praca grupowa, również będąca efektem wykorzystania wiadomości zawartych w materiałach udostępnionych przez prowadzącego. Poszczególne zadania podlegają ocenie wszystkich Użytkowników kursu, a wynik wliczany jest następnie do ogólnej punktacji całej grupy.

XIX. Zasady oceniania
Zadania dzielą się na dwie grupy:
1) testy i zadania dla grupy są punktowane (skala ocen 1 – 6),
2) udział w forum, czacie oraz komentowanie i zadawanie pytań w miejscach do tego wyznaczonych (bazy danych) są zaliczane, jeśli wezmą w nich udział wszyscy członkowie grupy – zaliczenie wszystkich zadań skutkuje zwiększeniem puli punktów grupy o 10.

XX. Sprawdzanie i ocenianie zadań
Ważnym elementem sprawdzania i oceniania jest bieżąca samokontrola i samoocena ucznia, ponieważ samodzielne planowanie i kontrolowanie własnego procesu uczenia się wydatnie wpływa na podniesienie jego motywacji. W niniejszym kursie zastosowano portfolio językowe w postaci blogu internetowego oraz arkusze ewaluacyjne dostępne na platformie w poszczególnych modułach.
Prowadzący kurs w czasie do 48 godzin komentuje wypowiedzi i materiały przygotowane przez Uczestników (pozytywny feedback). Stopień zaliczenia poszczególnych zadań przez Uczestników prowadzący prezentuje w postaci tabeli w aktywności wiki w module Einführung. Poza tym w zakładce Bewertungen – Oceny znajdują się wyniki zadań punktowanych. Niezależnie od platformy wyniki prezentowane są na bieżąco na stronie internetowej konkursu (e-lerner.pl).

XXI. Prawa i obowiązki Uczestnika

Uczestnik ma prawo:
- do rzetelnej oceny i wparcia ze strony prowadzącego zajęcia
- do swobodnej wypowiedzi z zachowaniem zasad współżycia społecznego
- do komentarzy i składania wniosków dotyczących treści kursu
- do rezygnacji z udziału w konkursie (zobowiązany jest przy tym do poinformowania o tym prowadzącego i podania przyczyny swojej rezygnacji)

Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień Regulaminu Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów oraz Regulaminu Platformy e-Lerner.

XXII. Informacje o procedurach postępowania. Sytuacje wyjątkowe

W sytuacji, gdy Uczestnik z uzasadnionych powodów nie może terminowo wywiązać się z zadań, powinien zawiadomić o tym prowadzącego (poprzez pocztę wewnętrzną lub zewnętrzną). Osoba (lub grupa), która nie zdąży wykonać zadania w ustalonym terminie, może otrzymać zgodę prowadzącego kurs na wydłużenie czasu na jego wykonanie (nie więcej jednak niż do 24 godzin od momentu zakończenia zadania przez pozostałych Uczestników). Taką możliwość grupa biorąca udział w konkursie może wykorzystać tylko raz.

Uczestnik, który opublikuje na platformie wytwory będące plagiatem, zostanie wykluczony z kursu. Informacja o wykluczeniu z kursu i jego przyczynie zostanie również opublikowana na stronie internetowej konkursu.

XXIII. Opracowanie metod ewaluacji kursu
Formą oceny kursu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności są dołączone do poszczególnych modułów krótkie ankiety (w postaci formularzy feedback dostępnych na platformie e-learningowej) wypełniane przez uczniów online.
W ostatnim tygodniu zajęć Uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety oceniającej całokształt kursu.

XXIV. Literatura

Lektura podstawowa dla prowadzącego kurs
1.Glaboniat M., Müller M., Rusch P., Schmitz H., Wertenschlag L.: Profile deutsch. Gemeinsamer europäischer Referenznamen. – Berlin/München/Wien/Zürich/New York: Wydawnictwo Langenscheidt, 2005 (wersja poprawiona z CD-ROM; publikacja w języku niemieckim)
2.Praca zbiorowa: Europejski system opisu kształcenia językowego. – Warszawa: Wydawnictwo CODN, 2004 (publikacja w języku polskim)
3.Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009 – Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2007
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

Lektura dodatkowa dla prowadzącego kurs
1)http://www.e-lisa-academy.at - strona zwiera darmowe podręczniki dotyczące obsługi platformy Moodle; format pdf, język niemiecki
2)http://wiki.zum.de/Deutsch_als_Fremdsprache - poradnik dla nauczycieli w postaci zbioru odnośników do stron dotyczących nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem IT i multimediów; strona w języku niemieckim
3)http://e-learning.blog.pl - blog w języku polskim
4)http://edukacja-online.pl - blog w języku polskim na temat e-learningu, e-nauczania i wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu
5)http://poznajmoodle.pl/ - blog w języku polskim

XXV. Kwalifikacje i kompetencje prowadzącego kurs

Oprócz wykształcenia filologicznego i pedagogicznego, opracowanie i prowadzenie kursu metodą blended learning wymaga od nauczyciela języka niemieckiego praktycznego przygotowania w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, w tym szczególnie:
- umiejętności edycji dokumentów tekstowych, graficznych, dźwiękowych
- umiejętności stosowania technik multimedialnych w nauczaniu
- umiejętności przygotowania i obsługi kursu na platformie Moodle
Wyświetleń: 2899


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.