AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Woźniak, 2010-03-19
Jastrowie

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program autorski zajęć fakultatywnych z koszykówki.

- n +

Program zajęć fakultatywnych
z wychowania fizycznego


koszykówka
dziewczęta, klas I – III gimnazjum
Autor: mgr Karolina Wozniak

I. Wprowadzenie:
Program został opracowany w oparciu o literaturę fachową z zakresu piłki koszykowej oraz jest zgodny z nową reforma programową, obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010. Przeznaczony jest dla uczennic klas 1 – 3 gimnazjalnych, które zadeklarują swój udział w zajęciach. Zajęcia będą prowadzone w ramach rekreacyjnego profilu fakultetów – jako systematyczna aktywność ruchowa – wybór sportu „całego życia”, w wymiarze 2 godz. w tygodniu. W czasie zajęć uczennice powinny opanować założone w programie elementy techniki i taktyki koszykówki. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie wśród uczennic zasady „fair play”. Uczestnictwo w zajęciach kształtuje wśród uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Wdraża do aktywnego i systematycznego uprawia-nia sportu.
Zajęcia odbywać się będą na hali sportowej w grupach 15 – 20 osobowych. Uczennice, wykazujące zainteresowanie koszykówką i uczestniczące w zajęciach, będą mogły sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych, mini turniejach i sparingach. Udział uczniów w tej formie zajęć będzie udokumentowany w dzienniku zajęć pozalekcyjnych oraz będzie podlegał oce-nie zgodnie z PSO wychowania fizycznego. Program ma charakter pilotażowy i może ulec modyfikacjom w trakcie realizacji, tj. od miesiąca września 2009 do czerwca 2012.

II. Cele glowne:
1. Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego, poprzez umożliwienie im pogłębiania wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zain-teresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności orga-nizmu.
2. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych z zakresu piłki koszykowej, umożliwia-jących uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej , rekreacyjnej i sportowej.
3. Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno – koordynacyjnej.
4. Osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o własne zdrowie i spraw-ność fizyczną.

III. Cele szczegolowe:
1. Ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej.
2. Umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie.
3. Wybór sportu „całego życia” przez uczniów o niskich i przeciętnych parametrach sprawności oraz rozwijanie kunsztu sportowego przez uczniów o szczególnych uzdolnieniach i predyspozycjach do uprawiania konkretnej dyscypliny.
4. Wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania - uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu ży-cia.
5. Eksponowanie osiągnięć ucznia – stwarzanie sytuacji dostarczających radości i satysfakcji z akty-wności ruchowej.

IV. Zadania szkoly:
Zadania szkoły są zgodne z zadaniami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Aby osiągnąć przedstawione cele wychowania fizycznego szkoła powinna:
• wspomagać i ukierunkowywać rozwój osobowości ucznia zgodnie z ogólnie przyjętym systemem wartości,
• dostarczać niezbędnych wiadomości oraz kształtować umiejętności wykorzystywania ich do pracy nad rozwojem fizycznym,
• motywować do dbałości o zdrowie własne i innych,
• wspierać aktywność poznawczą i twórczą,
• organizować warunki zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, moralny oraz społeczny,
• szanować prawa dziecka i ucznia,
• zapewnić atmosferę życzliwości, akceptacji i szacunku dla siebie i innych,
• wspierać prozdrowotne działania uczniów.

V. Tresci kształcenia:
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych:

-> przepisy gier i zabaw sportowych,
-> zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach sportowych (indywidualnie i grupowo),
-> zasady używania przyborów i sprzętu sportowego,
-> samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń,
-> podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało, zmiana stroju po zajęciach ruchowych, hartowanie organizmu),
-> wpływ aktywności ruchowej na organizm,
-> wypoczynek czynny i bierny.

Edukacja zdrowotna:

-> pojęcie zdrowie; czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczu-cie, oraz wskazanie tych, na które uczeń może mieć wpływ,
-> zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnienie, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia,
-> identyfikacja swoich mocnych strony, sposoby ich rozwoju oraz świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować,
-> konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
-> sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny,
-> znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami
tej samej i odmiennej płci,
-> sposób, w jaki można dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne,
-> zachowanie asertywne i jego przykłady,
-> szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używa-
niem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób należy opie-
rać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ry-
zykownych.

Kształtowanie umiejętności ruchowych z zakresu piłki koszykowej:

• Elementy działań w ataku:
a) poruszanie się zawodnika bez piłki:
- starty do piłki,
- bieg, zmiana kierunku biegu,
- zatrzymanie na jedno i dwa tempa,
b) poruszanie się zawodnika z piłką:
- chwyty i podania piłki w miejscu, marszu, biegu,
- kozłowanie w pozycjach niskich i wysokich, w miejscu, marszu,
- zmiany kierunku kozłowania, kozłowanie slalomem,
- zwody i obroty z piłką,
- gra 1x1
c) rzuty do kosza
- rzuty w miejscu i w wyskoku,
- rzuty z biegu (po podaniu, kozłowaniu, zatrzymaniu)
d) dwójkowe formy współpracy:
- wyjście do piłki,
- manewry ścięcia, obiegnięcia,
- zasłony do piłki i od piłki,
- rozegranie przewagi 2x1,
- gra 2x2;
e) zespołowe formy współpracy:
- wyprowadzenie szybkiego ataku, rozgrywanie przewag,
- atak pozycyjny „według zasad” ,
- atak pozycyjny przeciw kryciu „każdy swego”.

• Elementy działań w obronie:
a) poruszanie się po boisku:
- bieg przodem, tyłem,
- poruszanie się krokiem odstawno - dostawnym, krokiem skrzyżnym,
b) krycie zawodnika „każdy swego”:
- postawy w obronie przy kryciu zawodnika kozłującego, rzucającego,
- postawy w obronie przy kryciu zawodnika bez piłki,
- zastawienie po rzucie, zbiórka piłki w obronie,
- gra 1x1.
c) dwójkowe formy współpracy:
- przekazywanie przy kryciu każdy swego,
- walka na „szczycie zasłony”,
- gra 2x2,
d) zespołowe formy współpracy:
- krycie „każdy swego”(ustawienia w obronie po stroni piłki i daleko od piłki, pomoc w
obronie),
- pressing – krycie na całym boisku.

• Gra:
- doskonalenie poznanych elementów we fragmentach gry (gry 3x3, 4x4),
- gra szkolna (bez kozła, na jeden kosz itp.),
- gra właściwa (sparingi, zawody sportowe).

VI. Dzialania wychowawcze:
• wdrażanie do współdziałania w grupie,
• wdrażanie do czynnego wypoczynku,
• przestrzeganie zasad „fair play”,
• poszanowanie szkolnego mienia,
• pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń,
• samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych,
• wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń,
• rozwijanie inwencji twórczej uczniów – prowadzenie przez nich fragmentów zajęć,
• zwalczanie nałogów.

VII. Sposoby osiagania celow:
1. Zasady nauczania:
• świadomości i aktywności – uczeń musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania oraz brać a-ktywny udział w ich wykonywaniu,
• poglądowości – zasada ta realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie danego ruchu,
• systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobrane, aby odpowiadały aktualnym umiejęt-nościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących,
• trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcenia go w nawyk,
• przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczą-cych.

2. Metody nauczania:
• analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość,
• syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości,
• kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z technik.

3. Formy nauczania:
• zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczanego nowego elementu,
• ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obej-muje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki,
• fragmentów gry – przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do gry,
• gra uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów,
• gra szkolna – założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki i taktyki,
• gra właściwa – prowadzona jest według obowiązujących przepisów.

VIII. Osiagniecia ucznia po zrealizowaniu programu:
1. Uświadomi sobie potrzebę aktywności ruchowej.
2. Zrozumie i będzie stosował zasadę „fair play”.
3. Podniesie swoje umiejętności motoryczne.
4. Udoskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne z piłki koszykowej.
5. Będzie znał przepisy gry w piłkę koszykową.
6. Potrafi zorganizować i sędziować mecz piłki koszykowej.
7. Zrozumie i będzie stosował zasady kulturalnego kibicowania.
8. Będzie dbał o prawidłową postawę ciała.
9. Zrozumie potrzebę higienicznego i zdrowego trybu życia.

IX. Ocena i kontrola osiagniec uczniow:
1. Test wiedzy oraz praca długoterminowa z edukacji zdrowotnej (raz w roku).
2. Semestralny sprawdzian umiejętności technicznych z piłki koszykowej.
3. Praktyczny sprawdzian umiejętności sędziowania (w trakcie trwania zajęć).
4. Udział w zawodach sportowych, mini turniejach i sparingach.

X. Ewaluacja programu:
Żeby stwierdzić, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane oraz czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne otrzymam od uczennic informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach i umiejętnościach. Zmiany te będą podstawą do oceny programu oraz konieczności jego modyfikacji.
Narzędzia stosowane do oceny programu:
-> ankieta,
-> ocena frekwencji na zajęciach.

XI. Bibliografia:
1. Biblioteczka reformy. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (nowa podstawa progra-mowa oraz ramowe plany nauczania z 23 grudnia 2008r.; nowelizacja Ustawy o systemie oświaty – 19 marca 2009r.)
2. Bondarowicz M. „Zabawy w grach sportowych” WSiP Warszawa 1998r.
3. Kruczyk B., Pietrasik M. i inni „Wychowanie fizyczne – Przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum” MAC, Kielce 2002r.
4. Sieniek C. „Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki” „Helveltica” - Starachowice.
5. Strzyżewski S. „Proces wychowania w kulturze fizycznej” WSiP, Warszawa 1986r.

Podpis:

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12212


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.