AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Andrzej Saferna, 2010-03-12
Wieprz

Historia, WSO

Przedmiotowy system oceniania z historii

- n +

Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie
Uczeń otrzymuje oceny za:
1. prace klasowe, dłuższe sprawdziany, kartkówki
2. odpowiedzi ustne
3. aktywny udział w lekcji
4. zadania domowe
5. prace długoterminowe
6. prowadzenie zeszytu przedmiotowego
7. inne formy aktywności (udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w kole zainteresowań z historii lub wos, udział w przedsięwzięciach związanych z przedmiotami).
Ř Na ocenę śródroczną i końcoworoczną największy wpływ mają oceny z prac klasowych- dłuższych sprawdzianów, następnie z odpowiedzi ustnej, kartkówek, aktywności na lekcjach, zadań domowych oraz innych aktywności.
Ř Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku..
Ř Warunkiem koniecznym do uzyskania oceny celującej śródrocznej i końcoworocznej jest oprócz uzyskiwania celujących wyników udział w organizowanych przez szkołę konkursach lub innych przedsięwzięciach związanych z przedmiotami.
Ř Dla uczniów z orzeczeniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej wymagania edukacyjne dostosowuje się do ich możliwości zgodnie z zaleceniami poradni.
Ř Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na oceny wg następującej skali:
· 100% - 95% celujący
· 94% - 81% bardzo dobry
· 80% - 66% dobry
· 65% - 51% dostateczny
· 50% - 34% dopuszczający
· 33% - 0% niedostateczny

1. Na lekcję historii lub wos należy zawsze nosić: zeszyt, podręcznik.
2. Prace klasowe, dłuższe sprawdziany są obowiązkowe.
3. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
4. Uczeń może poprawić ocenę z zadania klasowego, dłuższego sprawdzianu, czy „kartkówki” w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
5. Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do powtórnego jej poprawiania .
6. Uczeń może zostać zapytany z materiału z trzech ostatnich lekcji.
7. „Kartkówki” są niezapowiadane, mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.
8. Dłuższe sprawdziany i zadania klasowe powinny być zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej.
9. Nie ocenia się uczniów bezpośrednio po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
10. Uczeń, który opuścił więcej niż połowę lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu i przeprowadza się dla niego egzamin klasyfikacyjny.
11. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy zadań klasowych, dłuższych sprawdzianów i zapowiedzianych powtórzeń).
12. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

Tryb i forma uzyskania wyższej niż proponowana oceny końcoworocznej
W terminie przewidzianym w Statucie Szkoły nauczyciel ustala proponowaną ocenę końcoworoczną. Informację o ocenie przedstawia uczniowi oraz jego rodzicowi. Sposobem uzyskania wyższej niż proponowana przez nauczyciela oceny końcoworocznej jest komisyjny egzamin sprawdzający, o który uczeń lub jego rodzic pisemnie występuje do dyrektora szkoły w terminie ustalonym w Statucie Szkoły.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- w wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę o wiadomości wykraczające poza program danej klasy,
- umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizować i selekcjonować wiedzę,
- bierze udział w konkursach bądź angażuje się w akcje związane z przedmiotami nauczania na terenie szkoły,
- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania,
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
- sprawnie posługuje się wiadomościami,
- rozwiązuje samodzielnie problemy; potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń,
- umie bronić swoich poglądów,
- wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który :
- ma niewielkie braki w zakresie wiedzy i umiejętności określonym programem nauczania w danej klasie
- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym, mapą
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje terminy i pojęcia związane z przedmiotami nauczania
- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł,
- efektywnie współdziała w zespole i aktywnie pracuje w grupie,
- bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów; potrafi argumentować
i bronić swoich racji.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w zakresie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem lecz w miarę swych możliwości stara się je nadrobić,
- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności,
- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,
- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami,
- współpracuje z nauczycielem,
- wykazuje aktywność na lekcji.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :
- ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi
je nadrobić,
- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,
- przejawia gotowość i chęć do przyswajania nowych wiadomości i współpracy
z nauczycielem.

Uczeń który nie wypełnił wymagań koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej otrzymuje ocenę niedostateczną.

Podpis ucznia: Podpis rodzica:
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1207


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.