AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Andrzej Saferna, 2010-03-12
wieprz

Wychowanie fizyczne, WSO

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

- n +

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia na zajęciach wychowania fizycznego - tematyka, sposoby, formy.

Wiadomości:
- Przepisy gier zespołowych oraz zasad innych form ruchowych i ich zastosowanie w sytuacjach praktycznych - rola uczestnika, organizatora, sędziego(obserwacja, test)
- Rola i wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka, jego zdrowie, samokontrola, samoocena, zasady funkcjonowania organizmu, regeneracji sił i czynnego odpoczynku, zapobieganie chorobom i uzależnieniom - wiadomości teoretyczne i ich zastosowanie praktyczne ( obserwacja, rozmowa z uczniem)
- Prowadzenie przez ucznia krótkich form ruchowych np. rozgrzewki (obserwacja)
- Wiadomości z zakresu kultury fizycznej i sportu i różne formy dzielenia się nimi i ich promocji np. wykonanie gazetki, referat.
Umiejętności:
- Sprawdzian praktyczny umiejętności technicznych ucznia w formie ćwiczeń oraz innych zadań ruchowych (obserwacja) - poprawność wykonywania elementu technicznego, płynność przebiegu ćwiczeń, stopień trudności, indywidualny postęp w opanowaniu danego elementu,
- Umiejętność zastosowania poznanych elementów technicznych i taktycznych w praktyce np. grze (obserwacja)
- Umiejętność dokonania przez ucznia diagnozy własnych umiejętności ruchowych (obserwacja, rozmowa z uczniem)
Poziom sprawności fizycznej i jej postęp:
- Indeks sprawności fizycznej – siła ramion, gibkość, wytrzymałość, siła mięśni brzucha, skoczność, szybkość (obserwacja, ocena punktowa, analiza wyników, rozmowa z uczniem-diagnoza własna ucznia)
- Sprawdzian praktyczny z zakresu lekkiej atletyki -bieg, rzut, skok (obserwacja, analiza wyników, rozmowa z uczniem- diagnoza własna ucznia)
- Inne formy oceny- np. wyniki w startach w zawodach sportowych
Zachowania i postawy:
- aktywność, sumienność, systematyczność, przestrzeganie zasad fair play, współpraca z grupą, dyscyplina podczas zajęć, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przygotowanie do zajęć (obserwacja)- postawa wobec siebie i innych
- udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i szkolnym życiu sportowym, zawodach sportowych, aktywność sportowa i turystyczna ( obserwacja , rozmowa z uczniem) - postawa wobec wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen.
Ocena celująca;
1. Bardzo dobra frekwencja i wysoka kultura osobista na zajęciach..
2. Celująca aktywność w życiu sportowym na terenie szkoły, lub w innych formach
działalności związanych z kulturą fizyczną (kluby sportowe). Uczestnictwo i zajmowanie
punktowanych miejsc na zawodach międzyszkolnych.
3. Spełnienie wszystkich kryteriów na ocenę bdb.
Ocena bardzo dobra;
1. Dobra frekwencja na zajęciach. Wysoka kultura osobista.
2. Aktywność, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą zastrzeżeń. Aktywny udział w zajęciach sportowych, zawodach- odpowiedni do swojego wieku i poziomu sprawności. Bardzo dobra sprawność fizyczna i systematyczne jej doskonalenie. Posiadanie dużych wiadomości na temat przepisów i dyscyplin sportowych, oraz umiejętne ich wykorzystanie.
3. Bardzo dobre i dobre oceny ze sprawdzianów umiejętności i motoryczności oraz zaliczenie
ich w terminie.
Ocena dobra:
1. Uczeń opanował materiał programowy.
2. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi.
3. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.
4. Postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.
Ocena dostateczna:
1. Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie.
2. Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie oraz z błędami technicznymi.
3. Wykazuje małe postępy w motoryce, umiejętnościach i wiadomościach.
4. Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej
Ocena dopuszczająca:
1. Uczeń opanował materiał programowy w stopniu minimalnym i ma duże zaległości.
2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie z dużymi błędami technicznymi.
3. Posiada małe wiadomości, nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnianiu.

Uczeń nie wypełniający wymagań na ocenę dopuszczającą otrzymuje ocenę niedostateczną.
Zasady ogólne
1. Dłuższe zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wymaga udokumentowania zaświadczeniem lekarskim.
W wypadku krótkotrwałej niedyspozycji zwolnienia dokonuje się na wniosek rodzica.
2. Uczeń odmawiający reprezentowania szkoły w zawodach nie może mimo wysokich ocen otrzymać
oceny końcowej wyższej niż bardzo dobra.
3. Za 100% przygotowanie do każdej lekcji przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej uczeń
otrzymuje dodatkową, bieżącą ocenę celującą.
4. W celu podniesienia kultury języka i walki z agresją słowną wprowadza się obowiązującą zasadę na
zajęciach: w przypadku używania wulgarnych i obraźliwych słów przez ucznia, pomimo upomnień
nauczyciela, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za aktywność na lekcji i niesportowe
zachowanie. W stosunku do uczniów nie przestrzegających powyższego punktu nauczyciel
wychowania fizycznego będzie wnioskować do wychowawców o obniżenie oceny z zachowania.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania
fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor
szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza specjalistę na pisemny wniosek rodzica. W przypadku zwolnienia ucznia z
zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony”.

Tryb i forma uzyskania wyższej niż proponowana oceny końcoworocznej
W terminie przewidzianym w Statucie Szkoły nauczyciel ustala proponowaną ocenę końcoworoczną. Informację o ocenie przedstawia uczniowi oraz jego rodzicowi. Sposobem uzyskania wyższej niż proponowana przez nauczyciela oceny końcoworocznej jest komisyjny egzamin sprawdzający, o który uczeń lub jego rodzic pisemnie występuje do dyrektora szkoły w terminie ustalonym w Statucie Szkoły.

Zapoznałem się z systemem oceniania z wychowania fizycznego

Podpis ucznia : Podpis rodzica:Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2056


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.