Katalog

Renata Krzuś
Informatyka, Różne

Przedmiotowy system oceniania z informatyki-technikiw gimnazjum.

- n +


 1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego.
 2. Oceny z informatyki wystawiane są z:
  • odpowiedzi ustnych
  • odpowiedzi pisemnych (tzw. kartkówki)
  • zadań domowych, prowadzenia zeszytu
  • pracy na lekcjach (ćwiczenia)
  • aktywności na lekcjach
  • prac dodatkowych (referaty, projekty)
  • za udział w konkursach, olimpiadach
Ocena Wymagania
Celująca Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz posiada dodatkową wiedzę znacznie wykraczająca poza program nauczania informatyki i techniki.
Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii oraz proponuje rozwiązania nietypowe.
Jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów. Chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach.
Bardzo dobra Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu komunikacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości. W czasie lekcji swobodnie posługuje się dostępnym oprogramowaniem.
Dobrze zna pojęcia informatyczne i swobodnie je stosuje.
Pracuje samodzielnie w zakresie zadań teoretycznych oraz praktycznych. Na lekcje przychodzi przygotowany i bierze w niej czynny udział.
Dobra Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Wie czym zajmuje się informatyka, zna podstawowe pojęcia informatyczne, umie sprawnie komunikować się z komputerem swobodnie posługując się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań.
Jednak w wypowiedziach oraz ćwiczeniach praktycznych popełnia sporadyczne błędy.
Dostateczna Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.
Zna podstawowe pojęcia informatyczne, wykonuje proste zadania, umie uruchomić programy komputerowe. Jednak ma problemy z samodzielna pracą i bez pomocy nauczyciela gubi się w toku lekcyjnym. W wypowiedziach oraz ćwiczeniach popełnia błędy.
Dopuszczająca Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach objętych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki.
Uczeń umie komunikować się z komputerem w elementarnym zakresie. Na lekcjach wymaga ciągłego nadzoru ze strony nauczyciela, popełnia poważne błędy.
Niedostateczna Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu. Nie zna pojęć informatycznych występujących w materiale nauczania, nie umie stosować posiadanych wiadomości do wykonywania elementarnych czynności praktycznych w bardzo prostych sytuacjach, nie rozumie pytań i poleceń, nie umie uruchamiać programów komputerowych. W wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy, które uniemożliwiają dalszą jego pracę.

Opracowanie: Renata Krzuś

Wyświetleń: 1202


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.