Katalog

Grzegorz Dąbrowski
Język niemiecki, Różne

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym w roku szkolnym 2001/2002.

- n +

Spis treści:
 1. Postanowienia ogólne
 2. Kontrakt z uczniem.
 3. Narzędzia i częstotliwość pomiaru badanych obszarów aktywności
 4. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami
 5. Obszary aktywności oceniane na lekcjach
 6. Wiadomości, umiejętności oraz wymagania na ocenę szkolną
I. Postanowienia ogólne
 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są:
  1. wiadomości
  2. umiejętności
  3. wkład pracy, aktywność
 3. Obowiązuje następująca skala ocen:
  1. - niedostateczny
  2. - dopuszczający
  3. - dostateczny
  4. - dobry
  5. - bardzo dobry
  6. - celujący
 4. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku:
  1. klasyfikacja śródroczna
  2. klasyfikacja końcoworoczna
 5. Formy sprawdzania i oceniania:
  1. odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, odpowiedzi na pytania, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, uzupełnianie i przekształcanie testów)
  2. prace pisemne w klasie (kartkówka, sprawdzian, praca klasowa, testy)
  3. prace domowe
  4. aktywność na lekcji
  5. inne zaplanowane przez nauczyciela narzędzia
 6. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych:
  1. prace klasowe do dwóch tygodni.
  2. Sprawdziany i kartkówki do jednego tygodnia
 7. Uczniowie od klasy I zapoznawani są z kryteriami oceniania.

II. Kontrakt z uczniem
 1. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia oraz inne materiały udostępnione przez nauczyciela.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe.
 3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) opuścił pracę klasową lub sprawdzian, powinien przystąpić w terminie dodatkowym do zaliczenia tej pracy.
 4. Każda planowana pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką) musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacja o niej zapisana w dzienniku lekcyjnym.
 5. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie równa się ocenie niedostatecznej.
 6. Z przyczyn losowych (usprawiedliwionych) uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeżeli był nieobecny w szkole przez okres dłuższy niż trzy dni, nieprzygotowanie do zajęć musi zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych oraz sprawdzianów.
 7. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu.
 8. Nie ocenia się ucznia w bardzo trudnej sytuacji losowej.
 9. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. Nauczyciel może sprawdzić w uzgodnionym terminie stan wiadomości.
 10. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Przeprowadza się dla niego egzamin klasyfikacyjny.
 11. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, przy czym najistotniejsze są oceny z prac klasowych, następnie sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, kartkówek, prac domowych oraz aktywności.
 12. Na koniec semestru nie ma możliwości "pytania na wyższą ocenę".
 13. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub rodziców/opiekunów nauczyciel uzasadni swoją decyzję.
 14. Ocena roczna jest oceną całościową, czyli uwzględniającą szczególne postępy w nauce i osiągnięcia kształcących umiejętności.
 15. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień wiąże się z powiadomieniem wychowawcy, rodziców lub opiekunów.

III. Narzędzia i częstotliwość pomiaru badanych obszarów aktywności
 • prace klasowe
 • sprawdziany
 • kartkówki
 • testy
 • odpowiedzi ustne
 • zadania domowe
 • aktywność na lekcji
 • dodatkowe pozytywne oceny za udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, publikacje prasowe, wykonanie pomocy naukowych itp.
IV. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami

Uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego zapoznawani są z przedmiotowym systemem oceniania.

Nauczyciel - uczeń
 1. Nauczyciel dokładnie planuje pracę na cały rok szkolny.
 2. Na początku września nauczyciel zapoznaje uczniów z programem i planem pracy.
 3. Na prośbę ucznia może on otrzymać ustne uzasadnienie wystawionej oceny.
 4. Nauczyciel mobilizuje ucznia do dalszej pracy.
 5. Nauczyciel pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki i rozwoju.
 6. Nauczyciel wdraża ucznia do samooceny i samodzielności.
 7. Nauczyciel wspomaga ucznia w przygotowywaniu się do konkursów i olimpiad.

Nauczyciel - rodzice
 1. W ciągu roku szkolnego odbywają się co najmniej cztery zebrania z rodzicami.
 2. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami odbywają się na przerwach międzylekcyjnych oraz w czasie ogólnych zebrań szkolnych.
 3. Istnieje możliwość konsultacji telefonicznej.
 4. Podczas konsultacji lub wywiadówek nauczyciel przekazuje rodzicom:
  1. informacje o postępach ucznia w nauce,
  2. informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia,
  3. wskazówki do pracy ze swoim dzieckiem,
  4. rodzice mają możliwość wglądu do prac klasowych, sprawdzianów i testów ucznia.
 5. Nauczyciel informuje pisemnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródsemestralnych i końcoworocznych z miesięcznym wyprzedzeniem.

V. Obszary aktywności oceniane na lekcjach
 1. Przyswajanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu języka niemieckiego.
 2. Opanowanie niezbędnych umiejętności językowych z zakresu języka niemieckiego.
 3. Wkład pracy własnej: pilność, sumienność, pracowitość, staranność, systematyczność.

VI. Wiadomości, umiejętności oraz wymagania na ocenę szkolną

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie pięć sprawności językowych, tj.:
 • mówienie
 • rozumienie ze słuchu
 • pisanie
 • czytanie
 • gramatykę i słownictwo.
Ocena okresowa i końcoworoczna uwzględnia opanowanie wszystkich ww. pięciu sprawności językowych, wymaganych na danym etapie nauczania, a także uwzględnia pracę ucznia na lekcjach.

Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia:
 • pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, włożony wysiłek w wykonanie zadania,
 • pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, używanie tylko j. obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania,
 • pracę projektową w grupach, tj. produkt końcowy, jak i proces jego przygotowania, np. wykorzystanie źródeł, współpracę w grupie, podział ról, rozplanowanie czasu itp.
Do bieżącego oceniania uczniów przyjęto taką samą skalę ocen, jaką przyjął Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

W związku z tym ustala się wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:
 1. Wymagania konieczne (wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych) na stopień dopuszczający (2) obejmują następujące elementy treści nauczania:
  1. Niezbędne w uczeniu się języka niemieckiego.
  2. Potrzebne w życiu i na co dzień.
  3. Aby uzyskać stopień dopuszczający, należy zmieścić się w przedziale od 31% do 50% wszystkich punktów.
 2. Wymagania podstawowe na stopień dostateczny (3) obejmują elementy treści nauczania:
  1. Najważniejsze w uczeniu się języka niemieckiego.
  2. Łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego.
  3. O niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne.
  4. Często powtarzające się w programie nauczania.
  5. Dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
  6. Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych.
  7. Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.
  8. Aby uzyskać stopień dostateczny, należy zmieścić się w przedziale od 51% do 75% treści całego programu.
 3. Wymagania rozszerzające na stopień dobry (4) obejmują elementy treści:
  1. Istotne w strukturze uczenia się języka niemieckiego.
  2. Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych.
  3. Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu z j. niemieckiego.
  4. Użyteczne w szkole i pozaszkolnej działalności.
  5. O zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych.
  6. Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów i przykładów znanych z lekcji i podręcznika.
  7. Aby uzyskać ocenę dobrą, należy zmieścić się w przedziale od 76% do 90% wszystkich punktów.
 4. Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry (5) obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to treści:
  1. Złożone, trudne, ważne do opanowania.
  2. Wymagające korzystania z różnych źródeł.
  3. Umożliwiające rozwiązywanie problemów.
  4. Pełne opanowanie programu.
  5. Aby uzyskać stopień bardzo dobry należy zmieścić się w przedziale od 91% do 100% wszystkich punktów.
 5. Wymagania wykraczające na stopień celujący (6) obejmują treści:
  1. Znacznie wykraczające poza program nauczania.
  2. Wynikające z indywidualnych zainteresowań.
  3. Zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.
  4. Aby uzyskać stopień celujący należy zdobyć 100% wszystkich punktów oraz rozwiązać zadanie dodatkowe.

Opracowanie: mgr Grzegorz Dąbrowski

Wyświetleń: 1604


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.