Katalog

Barbara Kluska
Informatyka, Różne

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasach IV - VI.

- n +

Zawiera szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych i stanowi uzupełnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Oceny cząstkowe z informatyki

są wystawiane z wiadomości i umiejętności:
 1. Ćwiczeń sprawdzających wykonywanych przy pomocy komputera trwających 15-20 min, wcześniej zapowiedzianych;
 2. Ćwiczeń sprawdzających wykonywanych przy pomocy komputera trwających 15-20 min, niezapowiedzianych obejmujących materiał nie większy niż z ostatnich dwóch bloków dwugodzinnych lub 3 ostatnich lekcji - zależy od poziomu: IV klasa, V lub VI klasa;
 3. Testów całolekcyjnych, zapowiedzianych;
 4. Odpowiedzi ustnych z 3 ostatnich tematów (które są najpierw punktowane);
 5. Prac projektowych wykonywanych zespołowo, trwających dłuższy okres;
 6. Ćwiczeń wykonywanych na lekcji indywidualnie lub w 2-osobowych zespołach;
 7. Prac wykonywanych w domu, dobrowolnie w których uczeń może wykazać się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza przerabiany materiał na lekcjach(np.: redagowanie gazetki, przygotowanie pokazów multimedialnych, projektowanie stron www);
 8. Prowadzonego zeszytu, którego posiadanie i staranne prowadzenie jest obowiązkowe;
 9. Aktywnego uczestnictwa w kole zainteresowań (uczestniczenie i zaangażowanie w kole informatycznym);
 10. Aktywności i zaangażowania ucznia podczas lekcji (ponieważ wszyscy uczniowie aktywnie pracują na lekcji informatyki, będą oceniane tylko sporadyczne przypadki: przy braku zupełnego zainteresowania wykonywaniem ćwiczeń - minusem(-), plusem(+) - za wykazanie się pomysłowością, szczególną umiejętnością wykraczającą poza materiał przerabiany na lekcji.
Prace obowiązkowe

Każdy uczeń musi posiadać ocenę z:
 1. prac wcześniej zapowiedzianych:
  • ćwiczeń sprawdzających przy pomocy komputera,
  • testów (są to testy wyboru),
 2. prowadzenia zeszytu przedmiotowego,
 3. pracy projektowej.
Prace nieobowiązkowe
 1. Ćwiczenia sprawdzające nie zapowiedziane - w przypadku nieobecności ucznia na lekcji.
 2. Ćwiczenia wykonywane indywidualnie lub zespołowo na lekcjach - w przypadku nieobecności ucznia.
 3. Prace wykonywane w domu, dobrowolnie.
 4. Praca w kole informatycznym.
Sposoby wystawiania oceny z różnych form sprawdzających
 1. Za ćwiczenia sprawdzające oraz testy uczeń otrzymuje określoną liczbę punktów. Na podstawie zdobytych punktów jest wystawiana ocena.
 2. Za odpowiedzi ustne uczeń otrzymuje 1 pkt. (plus+) lub 0 pkt. (minus-).
 3. Uczeń może otrzymać 0-3 pkt. za wybrane ćwiczenia wykonywane na lekcji indywidualnie lub zespołowo.
 4. Wykazywanie się na lekcjach
  • szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami będzie oceniane plusem(+) - 1 pkt.,
  • za nie wykonywanie ćwiczeń, brak aktywności, bierne zachowania będą oceniane minusem(-) - 0 pkt.
 5. Punkty za odpowiedzi ustne i ćwiczenia ww. oraz aktywność na lekcji będą notowane w zeszycie nauczyciela. Po otrzymaniu 5-ciu znaków (+)plus lub (-)minus, jest wstawiana ocena do dziennika.
  • 5 plusów (+) czyli za 5 punktów uczeń otrzymuje ocenę 5,
  • 4 plusy (+) i 1minus (-) czyli za 4 punkty uczeń otrzymuje ocenę 4,
  • 3 plusy (+) i 2 minusy (-) - ocenę 3,
  • 2 plusy (+) i 3 minusy (-) - ocenę 2
  • 1 plus (+) i 4 minusy (-) - ocenę 1
  • 5 minusów (-) - ocenę 1
 6. Za prowadzenie zeszytu jest wystawiona ocena cyfrowa od 2 do 5, może być ona ze znakiem + (plus) lub - (minus).
 7. Ocena za wykonanie projektu będzie wystawiana na podstawie samooceny ucznia oraz oceny jego pracy przez kolegów.
Poprawianie ocen

Uczeń może poprawiać oceny niedostateczne lub dopuszczające ze sprawdzianów wcześniej zapowiedzianych i obowiązkowych, które obejmują większą partię materiału (przerobionego na więcej niż 2 blokach zajęć dwugodzinnych lub więcej niż z 3 ostatnich lekcji).
Mogą to być:
 • testy,
 • ćwiczenia sprawdzające wykonywane przy pomocy komputera.
Oceny nie są poprawiane:

 1. z prac nieobowiązkowych,
 2. z prac zapowiedzianych lub niezapowiedzianych obejmujących materiał z 3-4 ostatnich lekcji (zależy od poziomu kl. IV, V, VI).
Ważność (waga) ocen

Nauczyciel ma prawo ustalić zakres i wagę poszczególnych punktów, ocen w zależności od specyfiki swoich zajęć.

Oceny otrzymywane przez uczniów na zajęciach informatyki posiadają tą samą wagę czyli są tak samo ważne oprócz oceny za prowadzenie zeszytu. Niska ocena za prowadzenie zeszytu nie ma wpływu na ocenę śródroczną lub końcoworoczną, jeżeli pozostałe oceny z informatyki są dobre. Ocena z zeszytu ma wpływ na ocenę z przedmiotu, jeżeli jest ona wyższa niż pozostałe oceny cząstkowe.

Uwaga: aby uczeń mógł otrzymać ocenę śródroczną lub końcoworoczną 5 lub 6 musi otrzymać za zeszyt co najmniej ocenę 3.

Oceny cząstkowe z przedmiotu informatyka wynikają z następujących sposobów oceniania:
 1. oceniania punktowego w efekcie końcowa ocena cyfrowa,
 2. oceniania cyfrowego na podstawie opracowanej skali punktowej,
 3. oceniania cyfrowego.
Ocenianie na zajęciach informatyki jest wielowątkowe. Są stosowane różne formy i metody oceniania tak, aby każdy uczeń miał możliwość do zademonstrowania swej wiedzy i umiejętności.

Opracowanie: Barbara Kluska

Wyświetleń: 2201


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.