Katalog

Beata Długosz
Geografia, Artykuły

Problemy z umiejętnością określania położenia geograficznego - opis i analiza problemu edukacyjnego.

- n +

1. Identyfikacja problemu

Uczniowie klasy VI wykazywali problemy z umiejętnością określania położenia geograficznego.

2. Geneza i dynamika zjawiska

Opracowałam test (załącznik nr.1) za pomocą, którego uzyskałam odpowiedzi na pytania:
  • czy uczniowie rozumieją pojęcia: długość geograficzna, szerokość geograficzna,
  • czy wiedzą do czego służy siatka geograficzna i kartograficzna,
  • czy potrafią wskazywać na mapie i globusie południki i równoleżniki oraz określać ich cechy,
  • czy prawidłowo wskazują południk zerowy oraz równik,
  • czy nie mają problemów z właściwym rozpoznawaniem półkul: północnej, południowej, wschodniej oraz zachodniej
Test diagnozujący rozwiązywało 24 uczniów. Na skutek analizy wyników testu stwierdziłam, że większość uczniów poprawnie wskazuje południki, równoleżniki, południk zerowy, równik. Większość wie co to jest siatka kartograficzna i geograficzna. Uczniowie słabsi mają kłopoty z określaniem położenia punktu na półkulach np. zadanie nr 7, często nie rozumieją co to jest długość i szerokość geograficzna. Poważny problem dla większości uczniów pojawia się w momencie określania konkretnych współrzędnych na siatce kartograficznej np. zadanie nr 9. Uczniowie wówczas nie potrafią określić właściwych półkul, źle je oznaczają, szerokość geograficzną odczytują na południkach, długość na równoleżnikach itp. Tylko 4 uczniów posiadło umiejętność właściwego określania położenia geograficznego uzyskując 100% poprawnych odpowiedzi z testu diagnozującego, natomiast aż 9 uczniów nie uzyskało 50 % . Pozostali uczniowie z klasy mają z tym duże problemy , co widać na przygotowanym wykresie.

3. Znaczenie problemu

Nabycie umiejętności określania położenia geograficznego ma duży wpływ na naukę geografii w gimnazjum.

4. Prognoza

Podjęcie w porę odpowiednich oddziaływań sprawi, iż uczniowie w znacznie większym stopniu nabędą umiejętność określania współrzędnych geograficznych, i tym samym będą lepiej przygotowani do nauki geografii w gimnazjum.

5. Propozycje rozwiązania

Analiza testu i wysunięte na jej podstawie wnioski sprawiły, że wdrożyłam następujący plan oddziaływań:
  1. powtórzyłam i utrwaliłam wiadomości dotyczące siatki geograficznej i kartograficznej,
  2. utrwaliłam wiadomości na temat cech południków i równoleżników,
  3. częściej stosowałam na zajęciach mapy, globusy oraz atlasy,
  4. zwiększyłam częstość metody pracy grupowej,
  5. wprowadziłam metody motywujące na zajęciach lekcyjnych oraz pracy domowej
6. Wdrażanie podjętych oddziaływań

Szczególny nacisk położyłam na ćwiczenia uczniów z atlasami i określanie położenia geograficznego konkretnych miast. Praca uczniów najczęściej odbywała się w grupach, rzadziej pojedynczo. Każdą poprawną odpowiedź uczniów nagradzałam "+". Po uzyskaniu przez ucznia lub grupę uczniów trzech "+" wstawiałam ocenę bardzo dobrą do dziennika lekcyjnego. Kilkoro uczniów nie posiada atlasów geograficznych, więc wypożyczyłam im do domu atlasy szkolne. Efekty oddziaływań Przygotowałam test (załącznik2) sprawdzający osiągnięcia uczniów po realizacji projektu.

Analiza testu sprawdzającego jednoznacznie wskazuje, że uczniowie uzyskali dużo wyższe wyniki niż z testu diagnozującego. Dziewięcioro uczniów uzyskało 100% poprawnych odpowiedzi co świadczy o pełnym zrozumieniu zagadnienia. Wynik z testu poniżej 50% uzyskało troje uczniów ( uczniowie ci mają duże trudności w nauce ze wszystkich przedmiotów). Osiągnięcia poszczególnych uczniów z testu sprawdzającego przedstawia wykres.

Dokonałam porównania wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z obydwu testów. Przedstawiłam to za pomocą wykresu.

Porównanie wyników testu diagnozującego i sprawdzającego osiągnięcia uczniów po realizacji projektu wskazuje, iż podjęte przeze mnie oddziaływania mające na celu nabycie umiejętności określania położenia geograficznego okazały się w pełni skuteczne.

Opracowanie: Beata Długosz

Wyświetleń: 3707


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.