Katalog

Beata Długosz
Geografia, Scenariusze

"Morza i oceany - podsumowanie wiadomości" - scenariusz lekcji przyrody w klasie VI z wykorzystaniem encyklopedii multimedialnej.

- n +

Scenariusz lekcji przyrody w klasie VIa z wykorzystaniem encyklopedii multimedialnej.

Zakres treści:
 • oceany
 • morza
 • zasolenie
 • prądy morskie: Prąd Zatokowy
 • pływy
 • ukształtowanie dna oceanów
Cele:

Wiadomości:

Uczeń:
 • zna pojęcia: wszechocean, morze,
 • podaje przyczyny zmiany zasięgu lądów i oceanów,
 • wie, jakie kontynenty oblewa każdy z oceanów,
 • potrafi podać charakterystyczne cechy wybranych mórz i oceanów
 • umie opisać dno oceanów
 • wyjaśnia, dlaczego woda morska jest słona
 • wyjaśnia przyczynę przypływów i odpływów
Umiejętności:

Uczeń:
 • wskazuje na mapie poszczególne oceany oraz wybrane morza,
 • potrafi korzystać z encyklopedii multimedialnej,
 • doskonali technikę posługiwania się komputerem,
Postawy:

Uczeń:
 • pracuje aktywnie na lekcji,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • umie korzystać z różnych źródeł informacji,
Metody: praca indywidualna z mapą, praca w grupach z wykorzystaniem encyklopedii - "Cuda natury"

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: atlasy, mapa ścienna, encyklopedia multimedialna "Cuda natury"

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna:
 • Sprawy organizacyjno- porządkowe.
 • Wyjaśnienie celów lekcji i podanie tematu .
II. Faza realizacji:
 • wskazywanie na mapkach w atlasach oraz na mapie ściennej poszczególnych oceanów; granice między nimi,
 • wskazanie kontynentów, jakie oblewają poszczególne oceany,
 • przypomnienie pojęć: morze, wszechocean,
 • podział uczniów na 5 grup, wybór lidera poszczególnej grupy,
 • wyjaśnienie przez nauczyciela sposobu pracy w grupach,
 • przypomnienie zasad obsługi komputera - włączenie ich i zalogowanie się w sieci,
 • praca poszczególnych grup według otrzymanych instrukcji,
Instrukcja dla grupy: I i II
 1. Uruchom encyklopedię "Cuda natury".
 2. Wejdź w aplikacje "morza, oceany, góry lodowe.
 3. Przygotuj ciekawostki dotyczące:
  • mórz przedstawionych w encyklopedii,
  • gór lodowych
 4. Zdobyte informacje przedstaw na arkuszu szarego papieru w formie plakatu.
Instrukcja dla grupy: III i IV
 1. Uruchom encyklopedię "Cuda natury",
 2. Wejdź w aplikację "morza, oceany, góry lodowe".
 3. Przygotuj ciekawostki dotyczące :
  • oceanów,
  • Rowu Mariańskiego,
  • zasolenia mórz i oceanów
 4. Uzyskane informacje przedstaw na arkuszu szarego papieru w formie plakatu.
Instrukcja dla grupy V:
 1. Uruchom encyklopedie " Cuda natury"
 2. Wejdź w aplikację "morza, oceany, góry lodowe".
 3. Poszukaj ciekawostek dotyczących :
  • ukształtowania dna oceanów
  • pływów
  • Prądu Zatokowego
 4. Uzyskane wiadomości przedstaw w formie plakatu na arkuszu szarego papieru.
 5. Zamknięcie otwartych okien i prawidłowe wyłączenia komputerów.
III. Faza podsumowująca
 • prezentacja przez liderów poszczególnych grup przygotowanych materiałów,
 • dyskusja na temat plakatów,
 • podkreślenie rozmiaru oceanów i mórz na naszej planecie,
 • ocena pracy zespołów,
Zadanie pracy domowej:

Oblicz różnicę wysokości między najwyższym a najniższym miejscem na Ziemi.

Opracowanie: Beata Długosz

Wyświetleń: 5582


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.