AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bogusława Najecka
Technika, Plany metodyczne

Posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi w gospodarstwie domowym - zasady bezpiecznego użytkowania.

- n +

Plan metodyczny
Przedmiot: Technika
Dział programowy: Urządzenia ułatwiające prace gospodarstwie domowym.

Cele ogólne:

Poznawcze (intelektualne):
  • poznanie podstawowych grup urządzeń gospodarstwa domowego,
  • dostrzeżenie zróżnicowania urządzeń pod względem zamiany energii elektr. na inny rodzaj energii,
  • określenie korzyści płynących z zastosowania urz. gospodarstwa domowego,
  • opisywanie urz. gosp. dom. na podstawie instrukcji obsługi- przeznaczenia , zasad obsługi, danych technicznych,
Praktyczne (psychomotoryczne):
  • grupowanie z pomocą nauczyciela urządzeń gospodarstwa dom.,
  • samodzielne opisywanie urz. gosp. dom. pod względem przeznaczenia, obsługi, danych tech., zasad konserwacji, zasad bhp,
Wychowawcze (motywacyjne, emocjonalne)
  • kształtowanie kultury technicznej,
  • zwiększenie samodzielności wykonywania zadań,
  • wykorzystanie wiadomości z życia codziennego i innych przedmiotów,
  • znajomość zasad obsługi urządzeń elektrycznych .
Części lekcji ogniwa Czynności uczniów Czynności nauczyciela Środki dydaktyczne Ocena skuteczności
Docelowe Zadanie
Wstępna Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z poprzedniej lekcji
Motywacja pracy na lekcji
- analizuje o czym powinien pamiętać każdy użytkownik urządzeń elektrycznych,
- przypomina, że przemysł produkuje różne urządzenia elektryczne ułatwiające pracę w gospodarstwie domowym ale korzystając należy pamiętać o zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym, tz. bezpiecznie korzystać z odbiorników elektrycznych.

- zastanawia się co to jest porażenie prądem elektrycznym? - wyjaśnia, że przepływ prądu elektrycznego przez organizm człowieka może spowodować groźne urazy wewnętrzne, zwane porażeniem.
-prowadzi pogadankę i ocenia wypowiedzi uczniów.

- przepro- wadza rozmowę kierowaną w temat;
- ustala i zapisuje z uczniami temat,
   
Główna   - zastanawia się od czego zależy stopień porażenia człowieka?
- korzystając z pomocy nauczyciela, własnych obserwacji zgłasza, że zależy to od masy, stanu i położenia ciała w chwili przepływu prądu oraz od napięcia pod którym znajduje się dotknięty przedmiot. Porażeniu sprzyjają następujące czynniki: spocone i mokre ciało lub jego część, dotknięcie nie izolowanego przedmiotu pod napięciem, jeżeli człowiek stoi na ziemi lub dotyka jakiegoś uziemionego przedmiotu odkrytą częścią ciała np. ręką.
- zastanawia się co należy robić aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym?
- ustala, że przede wszystkim należy korzystać tylko z urządzeń elektrycznych nie mających usterek. Poza tym nie dotykać części znajdujących się pod napięciem.
- Zazwyczaj wszystkie części przewodzące prąd są izolowane lub mają odpowiednie osłony. Do niektórych jednak części musi być umożliwiony dostęp, co stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Na przykład dotknięcie drutem lub przedmiotem metalowym od spirali grzejnej włączonego grzejnika elektrycznego, wetknięcie do otworów gniazd wtyczkowych metalowych przedmiotów, dotknięcie nie izolowanych przewodów przyłącz domowego pędzlem w czasie bielenia domu, oblanie strumieniem wody przewodów linii napowietrznej w czasie polewania ogrodu- muszą spowodować porażenia!
- zastanawia się co należy robić aby nie dochodziło do pożaru, który często jest skutkiem zwarć elektrycznych,
- wskazuje, iż w domach są zabezpieczenia przed skutkami zwarć, odpowiednie bezpieczniki i wyłączniki samoczynne.
- ustala, że razie pożaru nie wolno polewać pracujących urządzeń elektrycznych wodą, gdyż grozi to porażeniem. Aby nie dopuścić do porażenia należy natychmiast wyłączyć urządzenie spod napięcia, na przykład przez wykręcenie wszystkich bezpieczników lub wyłączyć samoczynne.

- zastanawia się jak należy postępować z porażonym?
- ustala, że przede wszystkim należy wezwać lekarza, nawet wtedy gdy porażony jest przytomny. Może się okazać że jego stan jest zagrożony. Czekając na lekarza udzielić mu pierwszej pomocy. Umożliwić swobodne oddychanie poprzez wygodną pozycję, porozpinanie ubrań. Najlepiej wskazane jest ciepłe ale przewiewne pomieszczenie. Jeśli poszkodowany utracił przytomność należy spryskać mu twarz wodą, umożliwić dopływ świeżego powietrza. Jeśli u porażonego stwierdzi się brak lub zanik oddychania, trzeba natychmiast zastosować sztuczne oddychanie i stosować tak długo aż porażony zacznie równomiernie oddychać.
-ustala wspólnie z klasą;Aby nie dopuścić do porażenia lub pożaru spowodowanego prądem elektrycznym, należy przestrzegać następujących zasad:
- Wystrzegać się dotknięcia bezpośrednio lub za pośrednictwem metalowego przedmiotu nie osłoniętych części urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem, np. przewodów przyłącza domowego, sprężynek kontaktujących wewnątrz oprawki, z której wykręcono żarówkę.
- Wszelkie uszkodzenia w linii elektroenergetycznej lub na stacji transformatorowej, np. pęknięcie izolatora, zerwanie przewodu, uszkodzenie odgromnika, trzeba natychmiast zgłaszać do najbliższej placówki zakładu energetycznego. W razie zerwania przewodu linii napowietrznej nie wolno zbliżać się mniej niż 10m od przewodu.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia izolacji w instalacji odbiorczej, w przewodach przyłączeniowych lub w odbiorniku, a także w razie uszkodzenia obudowy odbiorników, zaprzestać użytkowania uszkodzonych urządzeń i wezwać uprawnionego elektromontera w celu ich naprawienia.
- Nie wolno manipulować przy instalacjach elektrycznych, a ich rozbudowę należy zlecać wykwalifikowanym fachowcom.
- Przy użytkowaniu odbiorników elektrycznych należy stosować się do wskazówek instrukcji obsługi dołączanej przy sprzedaży do każdego odbiornika; naprawę uszkodzenia powierzać wykwalifikowanemu fachowcowi; niefachowa bowiem naprawa nie tylko powoduje zbędne koszty , ale również skraca okres użytkowania urządzenia.
- Dbać o to, aby zabezpieczenia działały należycie i dlatego nie wymieniać samodzielnie bezpieczników na silniejsze, nie hamować działania bezpieczników samoczynnych i nie nastawiać tych ostatnich na większą wartość natężenia prądu; w razie przepalenia bezpieczników należy wymieniać wkładki topikowe na nowe, o tym samym natężeniu prądu.
- W razie użytkowania urządzeń elektrycznych i odbiorników z metalową obudową poza pomieszczeniami mieszkalnym, tj. w kuchni, na dworze, w stodole itd., zastosować dodatkową ochronę przeciwporażeniową.
- Odbiorniki elektryczne należy użytkować w sposób rozważny, zdając sobie sprawę z ich roli i działania, przechowywać zaś w miejscach suchych, nie zapylonych i zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W razie pożaru nie wolno polewać pracujących urządzeń elektrycznych wodą, gdyż grozi to porażeniem. Aby nie dopuścić do porażenia należy natychmiast wyłączyć urządzenie spod napięcia, na przykład przez wykręcenie wszystkich bezpieczników lub wyłączyć samoczynne.Pożar urządzeń elektrycznych można gasić tylko piaskiem lub specjalną gaśnicą tzw. tetrową. Przed wyłączeniem urządzenia nie wolno dotykać porażonego, gdyż można samemu ulec porażeniu. Po odłączeniu prądu należy poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy.
-kieruje dyskusją i porządkuje wypowiedzi,
-zwraca uwagę, że prąd elektryczny poraża przede wszystkim ośrodki nerwowe, co powoduje nagły skurcz mięśni, uniemożliwiający porażonemu wypuszczenie z ręki trzymanej części urządzenia elektrycznego. Przepływ prądy przez ciało człowieka może spowodować także zatrzymanie oddechu i pracy serca, a więc może mieć skutki śmiertelne. Ponadto cieplne działanie prądu powoduje oparzenia, które mogą być niekiedy tak duże, że części ciała ulegają zwęgleniu.
-Uzupełnia, że skutki porażenia prądem zależą od jego natężenia. Przy małym natężeniu prądu odczuwa się lekkie szczypanie. Jednak nawet prąd o natężeniu 0.025A może w niekorzystnych okolicznościach spowodować śmierć człowieka.
-pomaga uczniom ustalić jak zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym, co powoduje zwarcia, jak może dojść do porażenia prądem elektrycznym
-zwraca uwagę, iż nigdy nie wolno lekceważyć niebezpieczeństwa porażenia.
- podaje, że należy stosować ochrony przeciwporażeniowe- uziemienia i wyłączniki ochronne( specjalne urządzenia zapobiegające porażeniu).
-prowadzi rozmowę kierowaną "O czym należy pamiętać jeśli będziemy świadkami pożaru spowodowanego zwarciem elektrycznym?"
-uzupełnia, że pożar urządzeń elektrycznych można gasić tylko piaskiem lub specjalną gaśnicą tzw. tetrową. Przed wyłączeniem urządzenia nie wolno dotykać porażonego, gdyż można samemu ulec porażeniu. W razie trudności wyłączenia urządzenia spod napięcia, np. gdy linia zasilająca znajduje się n strychu, można porażonego odciągnąć za pomocą suchego kija lub ciągną za odzież, ale trzeba wtedy stanąć na suchej desce, aby odizolować się od ziemi. Przy tym należy pamiętać aby nie potłuc poszkodowanego.
-zwraca uwagę ,że przed sztucznym oddychaniem należy opróżnić palcami jamę ustną i gardło porażonego ze śliny, protez zębowych itp. W wypadku poparzenia prądem elektrycznym nie należy wykonywać samodzielnie żadnych zabiegów, lecz osłonić oparzone miejsce czystą gazą lub płótnem i natychmiast wezwać lekarza.,
- poleca wspólnie opracować zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych. (zapisać na tablicy a następnie przenieść je na dużą planszę, aby były czytelne z dalszej odległości; będzie ona wisiała w klasie przez dłuższy czas, np. pół roku, podczas gdy odbywać się będą spotkania z rodzicami, imprezy klasowe).
-koryguje i uzupełnia wypowiedzi uczniów "Aby nie dopuścić do porażenia lub pożaru spowodowanego prądem elektrycznym",
-poleca przepisać zasady do zeszytu,
-poleca przepisać zasady na dużą planszę, do powieszenia w klasie.
Plansze - zagrożenia porażenia prądem elektrycz.Plansze-zabezpieczenia przed skutkami zwarć.Plansze-ochrony przeciwporażeniowe
Gaśnica tetrowaPlansze- pierwsza pomoc
 
Końcowa Podsumowanie wiadomości Rekapitulacja -wyciąga wniosek, że ważne jest przestrzeganie zasad bhp korzystając z urz. elektrycznych bo można nie dopuścić do porażenia lub pożaru spowodowanego prądem elektrycznym,
-wymienia zasady korzystania z urz. el. i zasady "Aby nie dopuścić do porażenia lub pożaru spowodowanego prądem elektrycznym",
-koryguje i uzupełnia wypowiedzi uczniów,
-ocenia uczniów aktywnych.
   
Ocena lekcji Dobre aspekty      
Złe aspekty      
Wnioski      
Uwagi o realizacji: W trakcje zajęć odwołujemy się do wiadomości z różnych przedmiotów. Zakładamy, że na poprzednich lekcjach uczeń zapoznał się z pojęciami: prąd elektryczny, przyłącza domowe, odbiorniki elektr.    

Opracowanie: Bogusława Najecka
Nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tykocinie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5142


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.33Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.