Katalog

Bogusława Najecka
Informatyka, Sprawdziany i testy

Posługiwanie się podstawowymi pojęciami i środkami informatyki - test dla uczniów szkół średnich.

- n +

KARTA PRACY nr ....

Temat: Posługiwanie się podstawowymi pojęciami i środkami informatyki.

Uczeń/uczennica ............................................ Klasa ...............

UWAGI:


  • Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w rubryce PUNKTACJA ĆWICZEŃ. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie - nie otrzymujesz punktów. Ostatnią kolumnę tabeli wypełnia sprawdzający nauczyciel.
  • Dodatkowe ćwiczenie na ocenę celującą oznaczono gwiazdką (*).
  • Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia (jest ich w sumie 16). Odpowiedzi poprawne wpisz w rubryce "rozwią-zania"-np.11b . Pierwsze 11 pytań zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź, w pytaniu 12 należy dokończyć zdania w miejscach wykropkowanych, zaś pytania od 13 do 16 zawierają więcej niż jedną poprawną odpowiedź. Zaznaczenie pojedynczej poprawnej odpowiedzi daje 1 pkt., zaznaczenie odpowiedzi błędnej w zadaniach od 13 do 16 daje -1 pkt. Proszę więc uważnie przeczytać pytania i dobrze zastanowić przed zaznaczeniem odpowiedzi.
  • Mimo że do zaliczenia pracy wystarczy Ci kilka punktów, postaraj się rozwiązać wszystkie zada-nia.
Powodzenia!

Lp. Zadania Rozwiązania Punktacja
ćwiczeń
Liczba
punktów
1 Głównym przedmiotem zainteresowania informatyki jest:
a) Przetwarzanie informacji,
b) Zastosowanie komputerów,
c) Zasada działania komputerów.
  1  
2 Podstawowym zastosowaniem komputera jest:
a) Redagowanie tekstów,
b) Przetwarzanie informacji,
c) Dokonywanie obliczeń arytmetycznych.
  1  
3 Elementem komputera wykonującym program jest:
a) Pamięć operacyjna,
b) Dysk twardy,
c) Procesor,
d) Zegar
  1  
4 Podstawową pamięcią, z której korzysta procesor jest:
a) Pamięć dyskowa,
b) Pamięć taśmowa,
c) Pamięć operacyjna,
d) Pamięć optyczna
  1  
5 W pamięci operacyjnej komputer:
a) umieszcza programy i stałe, z którymi właśnie pracuje.
b) zapisuje na stałe wyniki działania programu.
c) przechowuje wszystkie programy, z którymi pracował.
d) zapisuje na stałe program nadzorujący jego pracę
  1  
6 Pamięć zewnętrzna komputera służy do:
a) przechowywania programów i danych z którymi pracuje użytkow-nik.
b) przesyłania informacji między urządzeniami zewnętrznymi.
c) zapisywania informacji o działającym w danej chwili programie
  1  
7 Wszystkie instalowane na komputerze programy są umieszczane na dłuższy czas:
a) w pamięci operacyjnej RAM
b) w pamięci operacyjnej ROM
c) dysku twardym
d) na dyskietce
  1  
8 Po wyłączeniu zasilania komputera wymazywana jest zawartość:
a) ostatnio przeglądanej płyty CD-ROM.
b) pamięci operacyjnej komputera.
c) dyskietki umieszczonej w stacji dysków.
d) pamięci zewnętrznej komputera.
  1  
9 Rodzajami oprogramowania są:
a) system informatyczny, aplikacja, program narzędziowy,
b) program użytkowy, system operacyjny, program narzędziowy,
c) aplikacja, sprzęt, system operacyjny.
  1  
10 Do wykonania odczytu z dysku aplikacja korzysta najczęściej z:
a) odpowiedniej procedury programu narzędziowego,
b) własnej procedury,
c) odpowiedniej procedury systemu operacyjnego,
d) odpowiedniej procedury programu użytkowego
  1  
11 Wielodostęp oznacza:
a) możliwość korzystania z komputera jednocześnie przez wielu użyt-kowników,
b) możliwość wykonywania przez komputer wielu programów jedno-cześnie,
c) możliwość dostępu do danych zapisanych w wielu rodzajach pa-mięci zewnętrznej.
  1  
12 Aby komputer wykonał dodawanie dwóch liczb "5+9",:
a) należy uruchomić program kalkulatora, który jest zainstalowany na ..........................................................
b) Następnie trzeba wprowadzić do komputera liczby 5 i 9, używając do tego celu ........................................
c) Uruchomiony program kalkulatora i wprowadzone liczby przecho-wywane są w .......................................
d) Na czas wykonania sumowania komenda sumowania wraz z wpro-wadzonymi liczbami przesyłana jest do ................................który realizuje program wysyłając wynik w postaci liczby 14 do pamięci operacyjnej.
e) Użytkownik widzi wynik na .....................................................
  5  
13 O prędkości pracy komputera decyduje:
a) procesor
b) pamięć ROM
c) pamięć RAM
d) wielkość komputera
e) umiejętności użytkownika
  2  
14 Które z poniższych zdań są prawdziwe?
a) Mikrokomputery są komputerami, przy których może pracować w danej chwili dużo osób.
b) O jakości minikomputera decyduje mikroprocesor, częstotliwość zegara, pamięć operacyjna, karta graficzna, monitor, dysk twardy,
c) Stacje robocze są lepszą wersją mikrokomputerów, tzn. może przy nich pracować jednocześnie więcej osób.
d) Mikrokomputery są nazywane "PeCetami".
e) Minikomputery może obsługiwać jednocześnie więcej osób, wy-starczy tylko podłączyć dodatkowe klawiatury.
  2  
15 Które z poniższych urządzeń nie zaliczają się do pamięci ze-wnętrznych:
a) Streamer
b) pamięć RAM
c) HDD
d) Modem
e) FDD
  2  
16 Które z poniższych zdań są prawdziwe?
a) Do pamięci RAM komputer ładuje wszystkie dane i programy, z którymi właśnie pracuje.
b) Do pamięci RAM użytkownik może zapisać wszystkie dane i pro-gramy, z którymi właśnie pracuje.
c) Pamięć ROM posiada specjalny program zawierający polecenia, które komputer musi zawsze wykonać w pierwszej kolejności, tuż po uruchomieniu.
d) Pamięć ROM posiada specjalny program zawierający polecenia, które komputer wykonuje tuż po załadowaniu systemu operacyjnego.
e) Jedno z poleceń zapisanych w pamięci ROM nakazuje załadowanie systemu.
f) Pamięć ROM troszczy się o prawidłowe współdziałanie wszystkich komponentów komputera
  4  
Uwagi: ...............................................................................................................
...............................................................................................................
Razem  
Przeliczenie punktów na stopnie:
7-12pkt. - dop
13-15pkt. - dst
16-19pkt. - db
20-22pkt. - bdb
norma na ocenę bdb
+ rozwiązanie ćwiczenia 16* - cel
Stopień  

Odpowiedzi dla nauczyciela:
PytaniePoprawne odpowiedzi
1a
2b
3c
4c
5a
6a
7c
8b
9b
10c
11a
12a) dysku twardym
b) klawiatury
c) pamięci operacyjnej
d) procesora
e) monitorze
13a, c
14b, d
15b, d
16a, c, e, f

Opracowanie: Bogusława Najecka
Nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tykocinie

Wyświetleń: 6106


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.