AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jacek Rogalski
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program zajęć rozwijających z zakresu mini piłki siatkowej

- n +

Program zajęć rozwijających z zakresu mini piłki siatkowej

WSTĘP

Jedną z najbardziej rozwijających się obecnie w Polsce gier zespołowych jest piłka siatkowa, a jej metodycznym wprowadzeniem mini siatkówka. Jest to gra dla dzieci rozgrywana w zespołach trzyosobowych, na zmniejszonym boisku, mniejszą piłką i z przepisami dostosowanymi do możliwości dzieci.

Mając wiedzę na temat tej dyscypliny sportowej, którą zdobyłem kończąc kurs instruktorski oraz samodzielnie studiując literaturę, uznałem, że jestem w stanie podjąć się napisania programu edukacyjnego do zajęć pozalekcyjnych z mini piłki siatkowej. Program jest wynikiem moich dotychczasowych działań i doświadczeń mających na celu popularyzację gry w piłkę siatkową.

W zajęciach mini piłki siatkowej uczestniczą dzieci po wstępnej selekcji na podstawie wyników osiąganych w zajęciach edukacyjnych, wyróżniające się w rozgrywkach międzyklasowych, grach zespołowych i innych dyscyplinach sportu np. mini koszykówka, mini piłka nożna, lekka atletyka, biegi przełajowe. Sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkole cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci uczestnicząc w powyższych zajęciach mogą w pełni zaspokoić potrzebę ruchu, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, rozwijać sprawność psychomotoryczną, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Proces nauczania gry w siatkówkę jest bardzo złożony i skomplikowany ze względu na ogromną różnorodność działań technicznych i rozwiązań taktycznych. Najlepiej rozpocząć go jak najwcześniej, oczywiście od najprostszych form zabawowych, a następnie ścisłych poprzez fragmenty gry, w tym również gry małe.

Wspólnie z innymi nauczycielami i dyrekcją szkoły staram się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwijania zainteresowań sportowych dzieci.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDROŻENIA PROGRAMU CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program zajęć rozwijających z zakresu mini piłki siatkowej jest spójny z założeniami Podstawy Programowej zawartej w Rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. z późniejszymi zmianami i uwzględnia szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania, materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi, procedury osiągnięć celów, opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny.

Opracowany program zajęć rozwijających z zakresu mini piłki siatkowej zakłada przekazanie uczniom niezbędnego zasobu wiedzy, rozwijanie sprawności oraz wykształcenie u nich określonych umiejętności ruchowych tak, aby stali się podmiotami w działaniach na rzecz własnego harmonijnego rozwoju psychofizycznego. Cele szczegółowe są konkretne i nakierowane na ucznia, a jednocześnie w sposób optymalny umożliwiają osiągnięcie celów edukacyjnych w warunkach i możliwościach finansowych szkoły.

Program obejmuje dwa pierwsze etapy szkolenia z mini-siatkówki: przygotowawczo - selekcyjny w klasie czwartej oraz wstępnego szkolenia sportowego w klasie piątej i szóstej szkoły podstawowej.

Wymiar zajęć przeznaczonych na realizacje programu wynosi około 240 godzin lekcyjnych w okresie trzyletniego cyklu kształcenia, co daje nam średnio 80 godzin rocznie i w przeliczeniu dwie w każdym tygodniu zajęć. Liczba godzin przeznaczona na realizacje treści programowych może ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Program będzie realizowany w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Sportowego w grupie około dwudziestu uczniów.

ADRESAT PROGRAMU

Program adresowany jest do uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej zakwalifikowanych na podstawie wstępnej selekcji, chętnych do doskonalenia swoich umiejętności oraz uzdolnionych siatkarsko po uprzedniej konsultacji z rodzicami, lekarzem i nauczycielami wychowania fizycznego uczącymi w szkole.

Wstępna selekcja obejmuje brak przeciwwskazań lekarskich, a także sprawdzian cech motorycznych: szybkości - bieg na dystansie 60 m, mocy - skok w dal z miejsca i siły - rzut piłką lekarską 2 kg w tył za głowę.

OPIS WARUNKÓW SZKOŁY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkoła posiada salę gimnastyczną o wymiarach 22 x 11 m z zapleczem socjalnym (szatnie, sanitariaty). Magazyn sportowy jest dobrze zaopatrzony w sprzęt i przybory do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Na zewnątrz obiektu, przy sali gimnastycznej, znajduje się stadion lekkoatletyczny i pełnowymiarowe, asfaltowe boisko do piłki ręcznej.

CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

1. Wspieranie harmonijnego rozwoju psychofiŹzycznego uczniów.
2. Wszechstronne rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, odporności i tężyzny fizycznej uczniów.
3. Rozbudzenie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
4. Uświadomienie i rozwijanie potrzeby ruchu oraz uczestnictwa w różnych jego formach.
5. Kształtowanie pożądanych zachowań i postaw osobowościowych uczniów oraz wdrażanie do współdziałania zespołowego.

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

Zakładane cele zostaną zrealizowane w procesie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, podczas turniejów towarzyskich (wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych), wycieczek, zawodów sportowych wynikających z kalendarza imprez SZS oraz amatorskich rozgrywek dziecięcej ligi mini-siatkówki organizowanych przez MOSiR.

ZADANIA

1. Motywowanie do uczestnictwa w zajęciach i kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia.
2. Stworzenie warunków do doskonalenia umiejętności technicznych i taktycznych gry w mini piłkę siatkową.
3. Stosowanie różnorodnych metod pracy do rozwijania sprawności psychomotorycznej.
4. Zapoznawanie uczniów z przepisami gry w mni-siatkówkę i terminologią siatkarską.
5. Przygotowanie uczniów do udziału w turniejach i zawodach oraz wykształcenie umiejętności stosowania wyuczonej techniki i taktyki w grze.
6. Kontrolowanie i ocenianie poziomu sprawności ucznia oraz umożliwienie samokontroli i samooceny.

METODY, FORMY, TECHNIKI I ŚRODKI NAUCZANIA

Realizacja zajęć programowych odbywać się będzie metodą kompleksowo - wielozadaniową obejmującą przygotowanie ogólnorozwojowe, techniczno - taktyczne oraz sprawdziany.

Sprawność ogólna i ukierunkowana będzie kształtowana w formie gier i zabaw, a część specjalistyczna w formie ścisłej zakończona małymi grami. W celu podniesienia sprawności ukierunkowanej stosowane będą ćwiczenia z użyciem piłek, które doskonalą szybkość, skoczność, siłę i koordynację ruchową. Sprawność ogólna rozwijana będzie poprzez zastosowanie elementów gimnastyki, lekkoatletyki i mini-gier zespołowych.

Tematyka wychowawcza realizowana będzie w formie pogadanek w trakcie zajęć oraz podczas obserwacji zawodów sportowych.

TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ
1. Nauczanie gier i zabaw przygotowujących do gry w mini piłę siatkową.
2. Nauczanie techniki poruszania się po boisku, przyjmowania postawy wysokiej i niskiej.
3. Nauczanie i doskonalenie przyjęć i podań piłki sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze.
4. Nauczanie atakowania:
- zbicie piki,
- plasowanie,
- kiwnięcie
- opuszczenie piłki na ręce przeciwnika.
5. Nauczanie zastawienia.
6. Nauczanie zagrywki dolnej i tenisowej.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Poznanie elementów techniki i taktyki gry w mini piłkę siatkową.
2. Wykształcenie postaw współdziałania i odpowiedzialności w grach zespołowych, poczucia sprawiedliwości i poszanowania innych.
3. Rozwinięcie sprawności fizycznej i wolicjonalnych cech charakteru istotnych podczas rywalizacji sportowej.
4. Poznanie ćwiczeń doskonalących umiejętności ruchowe i ich wartości w rozwijaniu sprawności ruchowej.
5. Rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań sportowych oraz potrzeby czynnego spędzania czasu wolnego.
6. Wypracowanie zachowań prozdrowotnych, w tym nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową.

EWALUACJA

1. Rywalizacja sportowa w postaci meczy sparingowych z reprezentacjami innych szkół.
2. Udział w zawodach międzyszkolnych oraz turniejach amatorskich dla dzieci.
3. Gry małe i testy sprawnościowe na zajęciach.

BIBLIOGRAFIA

1. Halina Guła-Kubiszewska, Marek Lewandowski Podstawy projektowaia, programowania i planowania pracy nauczyciela. Warszawa, WSiP 2003.
2. Roman Kuglawczuk Mini Piłka Siatkowa. Warszawa, Promo-Lider 1994.
3. Jan Ryś Minisiatkówka cz. II - uczymy się grać w piłkę siatkową. Warszawa 1994.
4. Roman Trześniowski Zabawy i gry ruchowe Warszawa, WSiP 1995.
5. Krzysztof Zuchowa Indeks Sprawności Fizycznej.
6. Lider nr 10(44)'94 Gry i zabawy przygotowujące do gier sportowych
7. Podstawa programowa wychowania fizycznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.

 

Opracowanie: mgr Jacek Rogalski

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13944


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.43Ilość głosów: 7

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.