Katalog

Anita Kminikowska
Zajęcia zintegrowane, Różne

Projekt edukacyjny "Moje miasto Gdańsk"

- n +

"Moje miasto Gdańsk" - projekt edukacyjny dla klasy III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17
IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO
W GDAŃSKU

1. Ogólne założenia projektu.

Założeniem projektu jest przybliżenie uczniom historii i teraźniejszości miasta, w którym mieszkają.
W klasach 0 - II dzieci zdobywają szereg wiadomości o Gdańsku poprzez różne doświadczenia. W klasie III są już gotowe do tego, by w sposób planowy i różnorodny uporządkować, wzbogacić i wykorzystać posiadane wiadomości do realizacji określonych zadań.
Projekt przewidziany jest na cały rok szkolny z podziałem na poszczególne etapy - kolejne zadania. Uczniowie pracują indywidualnie lub grupowo, w szkole i w domu. Korzystają z różnorodnych źródeł wiedzy, uczestniczą w wycieczkach, lekcjach tematycznych, prezentacjach multimedialnych. Swoje osiągnięcia prezentują w urozmaiconej formie: teatrzyk, makieta, książeczka, quiz itd.
Nadrzędnym celem jest wpojenie dzieciom szacunku dla kultury regionu, zainteresowanie miastem rodzinnym i jego dziedzictwem.

2. Cele (uczeń umie):

- rozpoznawać, nazywać i opisywać najważniejsze zabytki Gdańska,
- wskazywać miejsca pamięci,
- określać cechy wyróżniające Trójmiasto spośród innych regionów, podawać nazwy ciekawych miejsc, budynków, obiektów - potrafi reklamować miasto, w którym mieszka,
- opisywać i wykonywać przy zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych herb Gdańska,
- podawać nazwy największych zakładów przemysłowo - usługowych w Trójmieście, zna nazwy typowych dla regionu zawodów,
- przedstawić najważniejsze fakty z historii Gdańska,
- wskazać sposoby i miejsca aktywnego wypoczynku w mieście,
- zaplanować jednodniową wycieczkę po Gdańsku, wykonać mapę,
- przekazać treść legend gdańskich,
- przedstawić treść legend w postaci teatrzyku kukiełkowego,
- opowiedzieć o życiu dawnych Gdańszczan,
- czytać plan miasta,
- wskazywać kina, teatry, muzea, galerie,
- określić, w jaki sposób można poruszać się po Trójmieście,
- wykonać makietę wymarzonego placu zabaw,
- wykonać książeczkę i album o Gdańsku,
- prezentować swoje osiągnięcia na forum klasy,
- współdziałać w grupie, godzić interesy indywidualne z dobrem grupy,
- wykorzystywać zdobyte wiadomości w pracy grupowej i indywidualnej,
- odpowiedzialnie i terminowo wykonywać zadania.

3. Zadania.

a) uczestnictwo w wycieczkach:
- Westerplatte i Wisłoujście,
- Park w Oliwie,
- Starówka,
- Skwer Kościuszki w Gdyni,
- Dwór Artusa - lekcja w muzeum,
- Ratusz - lekcja w muzeum,
- Cmentarz na Zaspie,
- Multikino,
- Opera Bałtycka,
- Politechnika Gdańska,
- Teatr Miniatura,
- Tereny nadmorskie - Brzeźno.

b) Wykonanie makiety "Wymarzone podwórko"
Uczniowie w domu w grupach 4 - osobowych wykonują makietę wymarzonego podwórka i prezentują w klasie uzasadniając swoje wybory i odpowiadając na pytania.
Termin: październik 2003r.

c) Wykonanie herbu Gdańska.
Praca grupowa w klasie polegająca na wykonaniu herbu Gdańska przy zastosowaniu różnorodnych materiałów i technik plastycznych. Liczy się oryginalność, dokładność, bogactwo materiałów i technik.
Termin: listopad 2003r.

d) Wiersze o Gdańsku.
Dzieci indywidualnie tworzą wierszyki lub rymowanki o Gdańsku - to konkurs dla chętnych, którzy mogą zdobyć punkty dla grupy.
Termin: grudzień 2003r.

e) Oglądanie albumów o Gdańsku.
Praca w grupach - uczniowie oglądają albumy, zbierają informacje o zabytkach i obiektach Gdańska. Indywidualnie rozwiązują krzyżówkę.
Termin: grudzień 2003r.

f) Książeczka "Moje miasto Gdańsk" .
Praca indywidualna w domu, która polega na wykonaniu książeczki o Gdańsku. Praca ma być napisana językiem dziecka, przedstawiać uroki, ciekawostki miasta i opatrzona własnoręcznie wykonanymi rysunkami. Forma: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, list do przyjaciela, pamiętnik.
Termin: styczeń 2004r.

g) Prezentacja multimedialna.
Obejrzenie prezentacji multimedialnej "Encyklopedia Gdańska 1000 - letniego" w grupach.
termin: styczeń 2004r.

h) Omawianie legend gdańskich.
Uczniowie mają do wyboru 4 legendy gdańskie, muszą je przeczytać, a następnie omówić ich treść przed klasą. Po prezentacji następuje wspólne omawianie legend, wyjaśnianie wątpliwości.
Termin: luty 2004r.

i) Teatrzyk kukiełkowy.
Po zapoznaniu się z legendami gdańskimi uczniowie uczestniczą w lekcji w ratuszu "Legendy starego gdańska" . Kolejnym etapem pracy jest przedstawienie w formie teatrzyku kukiełkowego jednej z poznanych legend - praca w grupach. Konieczne jest napisanie krótkiego scenariusza, rozdzielenie ról, wykonanie kukiełek i prezentacja w klasie.
Termin: marzec 2004r.

j) Test - "Znawca gdańskich legend" .
Krótki test dotyczący znajomości omawianych legend - praca indywidualna.
Termin: marzec 2004r.

k) Album o Gdańsku.
Praca w grupach, w klasie, polegająca na wykonaniu albumu o Gdańsku ze zgromadzonych materiałów i przy wykorzystaniu zdobytych wiadomości. Albumy będą wykorzystane jako pomoce dydaktyczne dla uczniów.
Termin: kwiecień 2004r.

l) Praca z planem miasta.
Uczniowie w grupach zapoznają się z planem miasta, a następnie odpowiadają na pytania sprawdzające przygotowane przez nauczyciela, zdobywając punkty dla swojej grupy.
Drugim etapem tego zadania jest zaplanowanie wycieczki po Gdańsku - Starówka z uwzględnieniem najważniejszych zabytków. Podsumowaniem jest wycieczka - spacer z planem w ręku zgodnie z zaplanowaną trasą.
Termin: maj 2004r.

ł) Trasa wycieczki.
To zabawa w przewodnika po Trójmieście. Dzieci w grupach przygotowują mapę, na której zaznaczają trasę wycieczki. Ważna jest czytelność, umieszczenie symboli i wyjaśnienie ich w legendzie, oryginalność, estetyka.
Termin: maj/czerwiec 2004r.

m) Quiz.
Jako podsumowanie całorocznej pracy w ramach projektu odbędzie się quiz "Znam Gdańsk" , składający się z pytań o różnym stopniu trudności.
Termin: czerwiec 2004r.

4. Sposób pracy.

Uczniowie pracują indywidualnie, grupowo lub zespołowo. Każda czteroosobowa grupa ma swojego lidera, który wyznacza zadania poszczególnym członkom podczas pracy grupowej, koordynuje przygotowania określonych zadań. Jest też rzecznikiem grupy.

a) praca indywidualna:
- opowiadanie legendy,
- quiz "Znam Gdańsk" ,
- test "Znawca gdańskich legend" ,
- gromadzenie materiałów o Gdańsku,
- wykonanie książeczki "Moje miasto Gdańsk" (w domu),
- napisanie wiersza / rymowanki o swoim mieście (w klasie),
b) praca grupowa:
- album o Gdańsku (w klasie),
- makieta "Wymarzone podwórko" (w domu),
- trasa wycieczki "Spacer po Gdańsku" (w klasie i w domu),
- teatrzyk kukiełkowy (w domu),
- oglądanie prezentacji multimedialnej,
- wykonanie herbu Gdańska (w klasie),
c) praca zespołowa: wycieczki.

5. Zasady prezentacji.

Na każdy miesiąc przewidziane są konkretne zadania indywidualne lub grupowe. Uczniowie są o nich informowanie z miesięcznym wyprzedzeniem, otrzymują na kartach dokładne instrukcje oraz termin wykonania i sposób prezentacji.
Dzieci korzystają z wszelkich dostępnych źródeł. W pracy liczy się przede wszystkim samodzielność (szczególnie w tych wykonywanych w domu), umiejętność przekazu, oryginalność, estetyka. W tekstach ważne jest wykorzystanie takiego słownictwa, jakie znają dzieci - rozumienie pojęć, umiejętność samodzielnego wypowiadania się, a nie przepisywanie gotowych tekstów.
RODZAJ ZADANIA CZAS PRZYGOTOWANIA CZAS PREZENTACJI
opowiadanie legendy miesiąc 10 minut
makieta miesiąc 10 min.
trasa wycieczki 2 godz. -
wiersze/rymowanki 30 min. 5 min.
album 3 godz. 10 min.
herb 3 godz. 10 min.
teatrzyk miesiąc 15 min.
książeczka miesiąc 10 min.
test 5 miesięcy -
quiz cały rok -
planowanie wycieczki miesiąc 15 min.
Prace prezentowane będą w klasie, dla rodziców, na forum szkoły - wystawy prac oraz w Bibliotece Miejskiej.

6. Ocenianie.

We wszystkich kategoriach ocenianie prac uczniów oceniane jest w skali:
wspaniale - 3 punkty
zadowalająco - 2 punkty
wystarczająco - 1 punkt
słabo - 0 punktów.
W skład komisji oceniającej wejdzie przedstawiciel każdej grupy, przy większych zadaniach oceniać będzie komisja zewnętrzna (uczniowie z innych klas). Decydujący głos ma nauczyciel.

Ocena opiera się na następujących kryteriach:
- zaangażowanie,
- zgodność z tematem,
- trafność przekazu,
- bogactwo treści,
- oryginalność,
- bogactwo technik w pracach plastycznych,
- estetyka,
- samodzielność,
- wykorzystanie czasu.

W prezentacjach indywidualnych uczniowie otrzymują punkty, które doliczane są do ogólnej punktacji grupy. Punkty zapisywane są w specjalnej tabeli i zostaną podliczone pod koniec roku szkolnego.
Na zakończenie przewidziane są nagrody i dyplomy dla najlepszej grupy oraz nagrody indywidualne dla najlepszego "znawcy Gdańska" .

Samoocena:
Po zakończeniu realizacji projektu uczniowie otrzymują karty, w których oceniają samodzielnie ile się dowiedzieli, co ich zainteresowało, co wymaga powtórzenia, ocenią projekt i własne w nim uczestnictwo.

7. Uwagi.
- grupy dobrane są na zasadzie dobrowolności,
- klasa liczy 21 uczniów, a grupy są czteroosobowe więc do jednej z grup dochodzi piąta osoba,
- brak przygotowania grupy na konkretny termin oznacza brak punktów,
- dopuszcza się przesunięcia zadań w czasie, ale konieczne jest poinformowanie o tym uczniów i wspólne ustalenie nowego terminu,
- możliwe jest drobne modyfikowanie zadań.
 

Opracowanie: mgr Anita Kminikowska

Wyświetleń: 3342


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.