AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Trawińska
Religia, Scenariusze

Jak owocnie przeżyć Wielki Post? - konspekt katechezy

- n +

Jak owocnie przeżyć Wielki Post?

Konspekt katechezy - gimnzajum

Cel dydaktyczny:
zrozumienie istoty Wielkiego Postu.

Cel wychowawczy:

wzbudzenie w wychowankach gotowości do praktykowania postu, podejmowania stosownych działań, kształtowania silnej woli, wierności swoim postanowieniom, poszanowanie wzoru osobowego Chrystusa.

Cele szczegółowe:

- Uczeń podaje czym jest Wielki Post,
- Wymienia teksty Pisma Świętego wzywające do Postu,
- Określa na czym polega nawrócenie i pokuta,
- Uzasadnia konieczność nawrócenia i postu,
- Wybiera sposób przeżycia Wielkiego Postu,
- Analizuje swoje życie w świetle Chrystusowej nauki,
- Ocenia swoje dotychczasowe postępowanie,
- Podejmuje wysiłek na rzecz duchowego przeżycia Wielkiego Postu.

Środki dydaktyczne:

Teksty Pisma Świętego Starego Testamentu, teksty KKK, wielkopostna karta zasług.

Metody:

Pogadanka, praca w grupie, rozmowa kierowana.

WPROWADZENIE

Modlitwa: "Ojcze nasz"
- byśmy w naszym życiu potrafili dokonywać mądrych wyborów, umieli odróżniać dobro od zła, wartości prawdziwe od pozornych.


Powtórka:

- Od kogo pochodzi prawdziwa mądrość?
- Co znaczy mądrze wybierać? (umieć odróżniać dobro od zła, wartości prawdziwe od pozornych, mieć wytyczony kierunek - cel życia - życie wieczne.

Każdy z was z pewnością w swoim życiu doświadczył, przeżywał różne chwile.
- Jakie chwile człowiek przeżywa, jakie przeplatają się z sobą? (radość, smutek).
- Podajcie, proszę chwile radości w waszym życiu.
- Jakie smutne chwile, chwile cierpienia przeżywają ludzie, wy. Podzielcie się.

Życie Kościoła też możemy podzielić na pewne okresy. Wkrótce rozpocznie się kolejny czas w roku liturgicznym.
- Jak nazywamy ten kolejny okres roku liturgicznego?

Dzisiaj na katechezie zastanowimy się wspólnie
"Jak owocnie przeżyć Wielki Post? (zapis tematu na tablicy).
- Co już wiemy O Wielkim Poście?
- Kiedy się rozpoczyna?
- Jak długo trwa?
- Jakie wydarzenia rozważamy w Wielkim Poście?

PODANIE PRAWDY

Sięgnijmy do Pisma Świętego ST i zobaczmy do czego wzywa nas Bóg w Wielkim Poście? Zapis w zeszytach i na tablicy - Wezwania wielkopostne
Pwt 30,19-20;

-Do czego wzywa nas Bóg w WP?
-Życia, miłości Boga, słuchając Jego Słowa przylgnięcia do Niego
-Co mamy wybierać? życie
-Co tzn wybierać życie? -Chrystusa-
-Jakim się stawać? - lepszym- -podobnym do Chrystusa-
-Czego mamy słuchać? W co na nowo się wsłuchiwać?
W Słowo Boże.

Jl 2,12-13
-Do czego wzywa nas Bóg?
Nawrócenia całym sercem-przez post,
płacz i lament- żal za grzechy, rozdzierania serca- zmiany grzesznego życia, przemiany nie na pokaz, ale dla siebie.

Posłuchajcie opowiadania:

" Podczas pierwszej spowiedzi dziecko podchodzi do konfesjonału, żegna się i ....cisza. PO chwili milczenia słychać błagalny szept: "Niech ksiądz zapali światło, bo nie widać grzechów"

Jeśli nie zbliżymy się do Chrystusa - Światłości nie zobaczymy i nie ocenimy dobrze naszego życia.

POGŁĘBIENIE
Zobaczmy co mówi nam KKK o Wielkim Poście? Do czego nas wzywa?

Grupa 1

Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy i skruchą serca (KKK 1432)
-do przemiany całego życia, zerwania z grzechem, pokuty, nawrócenia sercem
-Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego o Wielkim Poście?
-Do czego nas wzywa Kościół w Wielkim Poście?

Grupa 2

Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne). (KKK 1438)
-Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego o Wielkim Poście?
-Do czego nas wzywa Kościół w Wielkim Poście?

- do praktyki pokutnej
- pielgrzymek
- dobrowolnych wyrzeczeń
- do postu
- jałmużny

Grupa 3


Kuszenie Jezusa ukazuje, w jaki sposób Syn Boży ma być Mesjaszem w przeciwieństwie do tego, co proponuje Mu Szatan i co ludzie pragną Mu przypisać. Dlatego właśnie Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas: "Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu" (Hbr 4,15). Kościół co roku przez czterdzieści dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni. (KKK 540)
- Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego o Wielkim Poście?
- Do czego nas wzywa Kościół w Wielkim Poście?

- do jednoczenia się z tajemnicą Chrystusa na pustyni- On nas uczy jak zwyciężać pokusy

ZASTOSOWANIE

Nawrócenie jest zadaniem dla każdego z nas, nie jest to być może łatwe, ale możliwe - Pismo Święte pokazuje nam przykłady osób, które dokonały przemiany własnego życia (Maria Magdalena, Szaweł - Paweł, Dobry Łotr - młodzież może powiedzieć o nich parę zdań, na czym polegało ich nawrócenie).

Zastanówmy się wspólnie jak powinniśmy dobrze przeżyć Wielki Post, co może pomóc nam w duchowej metanoi - przemianie, w nawróceniu?
1. Co pomaga dobrze przeżyć Wielki Post?

- lektura Pisma Świętego
- sakrament pokuty
- dobre postanowienia
- udział w rekolekcjach
- Częsta Eucharystia
- Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
- Praca nad sobą
- Uczynki pokutne: modlitwa, post, jałmużna

2. Jaki skutek przyniesie nam dobre przeżycie Wielkiego Postu?

- lepsze życie, jego zmiana na lepsze
- więź z Bogiem
- radość i pokój serca
- więź z bliźnimi
- nadzieja zbawienia

(propozycja:
Post w naszym rozumieniu wiąże się zwykle z podjęciem jakiegoś wyrzeczenia, jak np. rezygnacją z jedzenia słodyczy, ograniczenie oglądaniem telewizji lub korzystania z komputera. Istnieje także wiele innych, twórczych możliwości zbliżenia się do Boga poprzez praktykowanie postu, np.: uczeń odczytuje
1. Podejmij post od gniewu i nienawiści. Codziennie daj swym najbliższym dodatkową porcję miłości.
2. Podejmij post od osądzania innych. Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, jak Jezus odnosi się do
twoich upadków.
3. Podejmij post od upadania na duchu. Trzymaj się mocno obietnicy Jezusa, że Bóg ma dla ciebie
najlepszy z możliwych planów (Jr 29,11).
4. Podejmij post od narzekania. Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, zamknij oczy i przypomnij sobie
małe radości, jakimi obdarowuje cię Jezus.
5. Podejmij post od uczucia żalu do innych i goryczy. Pracuj nad przebaczaniem tym, którzy cię zranili.)

Katecheta

Popatrzcie. Wielki Post możecie przeżyć na dwa sposoby jak te dwa "kawałki korony cierniowej" Jedni mogą rozkwitnąć inni zardzewieć, chociaż wszyscy mamy takie same szanse rozwoju, bo zanurzono nas w "wodzie żywej" - w Chrystusie-wszyscy do Niego należymy przez sakrament chrztu świętego.

Refleksja

Zastanów się:
-Jak chcesz przeżyć Wielki Post?
-Co powinieneś zmienić w swoim życiu?
-Jakie podejmiesz postanowienia i umartwienia na czas Wielkiego Postu?
-Kogo poprosisz o pomoc w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu?

Świadectwo (jak będzie czas)

Wszystko możesz z Jezusem, który Cię umacnia. Niech potwierdzeniem tego będzie świadectwo młodego człowieka.

Jako zadanie domowe sporządź "wielkopostną kartę zasług". Określ postanowienia: co zrobisz dla ludzi, dla siebie. Postaraj się w wieczornym rachunku sumienia zaznaczaj w dowolnie wybrany sposób swoje wielkopostne sukcesy.

Materiały do pracy w grupie

Grupa 1

Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem. Sprawiając narodziny "człowieka wewnętrznego" (Rz 7, 22; Ef 3, 16), usprawiedliwienie zakłada uświęcenie całego człowieka:
Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia... Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie wieczne (Rz 6, 19. 22). KKK1995
-Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego o Wielkim Poście?
-Do czego nas wzywa Kościół w Wielkim Poście?

Grupa 2

Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne). KKK 1438
-Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego o Wielkim Poście?
-Do czego nas wzywa Kościół w Wielkim Poście?

Grupa 3

Kuszenie Jezusa ukazuje, w jaki sposób Syn Boży ma być Mesjaszem w przeciwieństwie do tego, co proponuje Mu Szatan i co ludzie pragną Mu przypisać. Dlatego właśnie Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas: "Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu" (Hbr 4,15). Kościół co roku przez czterdzieści dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni. KKK 540
-Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego o Wielkim Poście?
-Do czego nas wzywa Kościół w Wielkim Poście?


"......Przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego" (Pwt 30, 19-20)

WIELKOPOSTNA KARTA ZASŁUG
 
Co zrobię dla siebie? Co zrobię dla innych?
1.   1.  
2.   2.  
3.   3.  

Określ swoje wielkopostne postanowienia i zapisz je. Każdego dnia przy wieczornym rachunku sumienia zaznaczaj w dowolnie wybrany sposób swoje wielkopostne sukcesy.Jeśli czas na to pozwoli, proponuję odczytać młodzieży świadectwo życia młodego człowieka.Ciągnęło mnie na ulice...

Zawsze ciągnęło mnie na ulice, nie lubiłem siedzieć w domu. Alkohol, kradzieże, bójki. Już w podstawówce siałem grozę wśród rówieśników. Poznałem lokalną grupę punków. Razem z nimi spędzałem cały mój wolny czas. Całymi dniami przesiadywaliśmy w klubach, piwnicach i klatkach schodowych. Jeździliśmy na koncerty, wtedy poznałem smak trawki i innych używek...
Potem wszedłem w towarzystwo kibiców. Długi okres jeździłem na wszystkie mecze. Zadymy, imprezy to było coś co dawało mi satysfakcje, czułem się ważny i potrzebny komuś.
Wynik meczu mnie nie interesował, najważniejsza była awantura.
Skończyłem 17 lat i w ciągu dwóch tygodni miałem dwie sprawy za pobicie, za dwa lata kolejny wyrok, też za pobicie. Kosztowało mnie to wiele pieniędzy. Postanowiłem skończyć z meczami. Po ukończeniu szkoły zawodowej podjąłem prace w kopalni, ale interesowało mnie coś więcej.

Poznałem "DUŻYCH" ludzi...

Ćwiczyłem na siłowni, brałem sterydy, robiłem się coraz bardziej agresywny. Stałem na bramkach w nocnych klubach. Ochranialiśmy też różne imprezy i osoby. Nie brakowało alkoholu, narkotyków i kobiet. Nocne życie mi się podobało, wciągało mnie totalnie. Na bramce można było się wyżyć, komuś przyłożyć, był pewien prestiż i uznanie wśród znajomych. Myślałem że jestem kimś lepszym niż inni, nie poznawałem już mniejszych kolegów. Biłem się z dawnymi kumplami, bo mi się coś ubzdurało że oni do mnie coś mają itd. Odstawiałem głupie numery. Wydawało mi się że jestem twardzielem, tak jednak nie było... W nocy płakałem w poduszkę. Czasem po kilkudniowych imprezach straszyło mnie, miałem lęki, wydawało mi się że wszyscy są przeciwko mnie

I że ktoś chce mnie zabić!

Zagłuszałem te lęki alkoholem i narkotykami... Kiedyś siadłem za kierownicę po prochach i wódce. Nie pamiętam tej akcji. Wiem tylko, że mnie gonili na kogutach. Naubliżałem policjantom, odgrażałem się, że pozabijam ich a także ich rodziny. Miałem 3,2 promila we krwi. Prawo jazdy mi zabrali na 2 lata, do tego wysoka grzywna do zapłacenia. Już nie miałem siły grać kozaka. Zacząłem pić coraz więcej i coraz częściej. Miałem siebie dość, nie potrafiłem ani żyć, ani się zabić. Przychodziły straszne "doły" i wiele nie przespanych nocy, bałem się nocy. Nachodziły coraz częściej myśli samobójcze, jednak nie miałem odwagi aby to zrobić. Wiedziałem że "coś" po tym życiu jest.

Wołałem do Boga o pomoc!

Zacząłem odmawiać Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i chodzić do kościoła. Nawet po przepiciu wstawałem, szedłem do kościoła, zacząłem się wsłuchiwać w słowa Ewangelii. Nie widziałem innego wyjścia. Żaden narkotyk, żaden alkohol, żaden kumpel, po prostu nic nie było mnie w stanie z tego wyciągnąć. Ze Mszy wychodziłem spokojny. Bałem się iść do spowiedzi, bo wydawało mi się, że z takimi grzechami nie ma dla mnie żadnych szans. Wtedy jeszcze nie odpuściłem towarzystwa i na wspólnej imprezie spotkałem Łukasza. I tak zaczęliśmy sobie gadać: ja pijany, on naćpany. Mówiłem, że już nie bawią mnie imprezy, że zacząłem chodzić do kościoła. I wtedy umówiliśmy się na spowiedź. Po tej spowiedzi dostałem wysokiej gorączki! Nie miałem siły wrócić do domu na nogach. Moje życie zaczęło nabierać sensu.

Narodziłem się na nowo.

To było w październiku 2001 roku. Wiele się zmieniło w moim życiu, trzymam się blisko Kościoła. Zdarzają się upadki, mniejsze i większe, jednak nie tracę nadziei, wiem że życie to nieustanna walka ze słabościami, z własnym grzechem, staram się codziennie odmawiać różaniec i inne modlitwy. Uświadomiłem sobie że nie ma innej drogi. Codziennie się nawracam. Mamy grupę modlitwy św. Ojca Pio, w każdy piątek spotykamy się na wspólnej modlitwie, w niedziele spotykamy się z młodzieżą i rozważamy Słowo Boże. Staram się angażować w ewangelizację i robić coś pożytecznego, w miarę możliwości pomagać innym. Udało się odstawić alkohol i papierosy, pokusy jednak ciągle są i trzeba umieć z tym żyć. Uczę się akceptować siebie i innych, nie jest łatwo. Myśli o "starym życiu" ciągle zaśmiecają mi głowę. Walczę. Chciałbym wygrać i wierzę że dam radę, ale nie sam, tylko z JEZUSEM! AMEN.
Tomek

 

Opracowanie: Elżbieta Trawińska
Nauczycielka Gimnazjum nr 16
Z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 21701


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.25Ilość głosów: 8

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.