AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Ganobis
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program zajęć pozalekcyjnych z aerobiku w Gimnazjum

- n +

Program zajęć pozalekcyjnych z aerobiku w gimnazjum

Program realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie
II. Cele ogólne
III. Cele szczegółowe
IV. Treści nauczania (kształcenia)
V. Przewidywane osiągnięcia uczniów
VI. Obudowa dydaktyczna
VII. Warunki realizacji programu
VIII. Ewaluacja
IX. Literatura

I. WPROWADZENIE

Proponowany przeze mnie program zajęć pozalekcyjnych z aerobiku jest przeznaczony do realizacji w III etapie edukacyjnym i swym zasięgiem obejmuje uczniów gimnazjum klas I - III.

Mając na uwadze przede wszystkim troskę o ucznia, jego sprawność i zdrowie, w programie zwracam szczególną uwagę na problem ustawicznej aktywności fizycznej podejmowanej świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Znając potrzeby rozwojowe uczniów swojej szkoły ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła, wybrałam do prowadzenia zajęcia z aerobiku. Aerobik to ćwiczenia gimnastyczne wykonywane w szybkim tempie, przy odpowiednio dobranym akompaniamencie muzyki dyskotekowej. Mają one na celu zaspokajanie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Są sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu i mają na celu popularyzację tej formy aktywności ruchowej wśród uczniów gimnazjum.

Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem. Muzyka zawsze była i jest ważnym elementem twórczo oddziałującym na psychikę i ciało człowieka. Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów oraz poprawia koncentrację i koordynację ruchową.

Po realizacji programu uczniowie opanują podstawowe kroki i elementy ruchu charakterystyczne dla aerobiku, poznają różne formy ruchu i odmiany aerobiku, a także wybrane elementy z gimnastyki artystycznej.

Udział w zajęciach aerobiku jest dobrowolny, a zadaniem prowadzącego jest starać się utrzymać zainteresowanie i chęci uczniów do ruchu i gimnastyki rytmicznej poprzez:

- atrakcyjność zajęć
- ciekawy dobór repertuaru
- właściwą motywację emocjonalną
- stworzenie przyjemnej atmosfery
- rozwijanie zamiłowania i twórczej inicjatywy

II. CELE OGÓLNE

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
2. Promowanie zdrowego stylu życia.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Nabycie przez uczniów umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach choreograficznych.
2. Kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu.
3. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu.
4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań.
5. Wyrobienie umiejętności stosowania form tanecznych jako sposobu walki ze stresem.
6. Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie.
7. Doskonalenie sprawności fizycznej (zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych).
8. Propagowanie aerobiku, jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku).
9. Pogłębienie wiadomości dotyczących ruchu fitness, aerobiku a także wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na organizm.

ZADANIA:


- przygotowanie uczniów do prezentowania układów choreograficznych
uatrakcyjniających imprezy rekreacyjno - sportowe w szkole
- inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjno - sportowych
- przygotowanie reprezentacji szkoły do startu w zawodach, konkursach i festiwalach
- organizowanie wyjazdów z zespołem na imprezy środowiskowe

IV. TREŚCI NAUCZANIA (KSZTAŁCENIA)

1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu.
2. Ćwiczenia doskonalące elementy techniki ruchowej do rytmu muzyki: biegi, podskoki, półobroty, obroty.
3. Ćwiczenia kształtujące rąk, nóg, tułowia i szyi.
4. Ćwiczenia gimnastyczne w rytmie.
5. Kroki przesuwne stosowane w choreografii, prezentacja kroków, tworzenie piramidy.
6. Praca aerobowa - krótki układ choreograficzny na bazie kroków przesuwnych.
7. Doskonalenie kroków bazowych aerobiku - step touch, grapevine, heel back, mambo, cha, cha, cha, v-i step, obroty itp. Technika ruchu i praca nóg.
8. Doskonalenie podstawowych kroków aerobiku - łączenie pracy rąk i nóg w rytmie.
9. Tworzenie krótkich układów tanecznych.
10. Wykonanie zestawu ćwiczeń aerobiku według inwencji nauczyciela.
11. Aerobik - tworzenie układu ćwiczeń według inwencji uczniów.
12. Improwizacje ruchowe.
13. Aerobik w 2 - kach - ćwiczenia gimnastyczno-taneczne w rytmie w parach.
14. Tworzenie własnych układów w oparciu o poznane kroki i ćwiczenia gimnastyczne.
15. Ćwiczenia równoważne - umiejętność kontrolowania ciała w przestrzeni.
16. Ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową.

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

UMIEJĘTNOŚCI:


Uczeń potrafi:
- umie wykonać podstawowe kroki w aerobiku (step touch, step out, grapevine, heel back, v step)
- wykonać ćwiczenia gimnastyczne nóg w rytmie
- umie łączyć poszczególne kroki w jedną całość wraz z pracą ramion
- połączyć proste kroki w dowolny układ
- wykonać ćwiczenia kształtujące ramion, tułowia, szyi, nóg
- wykonać układ ćwiczeń indywidualnie, w dwójkach, oraz w zespole
- samodzielnie lub w grupie opracować i przedstawić układ choreograficzny w rytmie wybranej przez siebie muzyki

POSTAWY I MOTYWACJE:


Uczeń:
- docenia znaczenie aerobiku - jako formy aktywności pozwalającej na uzyskanie i utrzymanie dobrej sprawności fizycznej
- przestrzega zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny na zajęciach sportowo-rekreacyjnych
- systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych stale doskonaląc się i podnosząc swe umiejętności
- przestrzega zasad współdziałania w grupie
- dokonuje samokontroli i samooceny własnej aktywności na zajęciach i zawodach sportowych (dostrzega braki we własnych umiejętnościach i zauważa postępy)
- rozwija poczucie wiary we własne siły
- umie kulturalnie zachowywać się podczas trwania imprez rekreacyjno - sportowych

WIADOMOŚCI:


Uczeń:
- zna podstawowe kroki w aerobiku
- zna komendy i nazewnictwo podstawowych kroków
- zna ćwiczenia kształtujące ramion, nóg, tułowia szyi,
- zna regulamin zawodów w aerobiku rekreacyjnym, zasady sędziowania.

VI. OBUDOWA DYDAKTYCZNA

METODY PRACY


1. Oglądowe (pokaz, obserwacja, film)
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania
4. Częściowo - kompleksowa:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty i po ich opanowaniu łączenie w całość

ZASADY NAUCZANIA


- aktywności i świadomości
- przystępności
- łączenia teorii z praktyką
- systematyczności,
- stopniowania trudności
- indywidualizacji zajęć

FORMY NAUCZANIA


1. Zabawowa - podstawowa forma we wstępnym etapie nauczania techniki kroków w aerobiku.
2. Zadaniowa - do zastosowania we wszystkich etapach nauczania i doskonalenia techniki, polega na określeniu zadania bez podawania sposobu jego wykonania.
3. Ścisła - do zastosowania w nauczaniu i doskonaleniu techniki kroków, polega na dokładnym określeniu zadania sposobu jego wykona.
4. Ruchowej ekspresji twórczej - polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia poleconego zadania w dowolny sposób.
5. Wzmocnień pozytywnych - polega na pobudzaniu, za pomocą pochwał, oklasków, bezpośrednio po wykonaniu zdania (służy wytworzeniu nawyku odnoszenia sukcesu).

FORMY ORGANIZACYJNE


1. Zespołowa
2. Frontalna
3. Indywidualna

VII. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Został stworzony w oparciu o bazę placówki. Wyposażenie szkoły jest bogate w urządzenia, przybory i przyrządy sportowe. Pozwala to nauczycielowi na organizowanie ciekawych i atrakcyjnych zajęć. Dzięki temu uczniowie mogą nabywać umiejętności ruchowe. Baza placówki zawiera:
- salę gimnastyczną do zajęć rekreacyjno - sportowych
- maty, materace, ławeczki
- ciężarki, skakanki, hula-hopy,
- sprzęt audio-video
- kasety, video kasety, płyty kompaktowe
- stroje na występy

VIII. EWALUACJA


Ewaluacja to celowe i systematyczne zbieranie oraz analiza i interpretacja informacji o przebiegu, właściwościach i wynikach działań dydaktycznych w celu ich ulepszenia lub podjęcia innych decyzji o ich prowadzeniu.
Aby się przekonać, czy zaproponowany program przynosi oczekiwane efekty, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Nauczyciel wychowania fizycznego wdrażający ten program, będzie prowadził ewaluację wspierającą do momentu przystąpienia do jego wdrażania. Polegała ona będzie na ulepszaniu tego programu w trakcie wdrażania. Na koniec zostanie dokonana ewaluacja całościowa.

Ewaluacji dokonam na podstawie:


- analizy ankiet skierowanych do uczestniczek zajęć
- analizy dokumentacji (dziennik zajęć SKS-frekwencja na zajęciach i tematyka zajęć)
- wyników uzyskiwanych przez uczennice na zawodach w aerobiku rekreacyjnym
- zestawienia występów prezentujących umiejętności uczennic na imprezach szkolnych i okolicznościowych
- samooceny własnych umiejętności podczas - prezentacji artystycznych

IX. LITERATURA


1. Program wychowania fizycznego Nr DKW - 4014 - 290/99 III etap edukacyjny gimnazjum I - III. Toruń
2. Czesław Sieniek - "Planowanie pracy w gimnazjum klasa I-III. Wychowanie fizyczne" Poradnik metodyczny - Helvetica 2001
3. Szot Zbigniew "Aerobik" - AWF Gdańsk 2002
4. Komorowska H.- "O programach prawie wszystko" Warszawa WSiP 1999
5. Guja K.- "Konstruowanie szkolnych programów nauczania" Katowice OUPiS 2003
6. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 1/2001
 

Opracowanie: mgr Małgorzata Ganobis - nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4531


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.