Katalog

Joanna Pawlik
Edukacja czytelnicza, Program nauczania

Program edukacji czytelniczej i medialnej dla klas I - III

- n +

Program edukacji czytelniczej i medialnej dla klas I -III

WSTĘP

W dobie przekazu medialnego bardzo ważny jest rozwój czytelnictwa. Wspieranie go jest ważnym zadaniem współczesnej edukacji. W pierwszym etapie kształcenia, gdzie obowiązuje nauczanie zintegrowane, treści edukacji czytelniczej i medialnej można z powodzeniem łączyć z realizowanymi w tym samym czasie treściami edukacji polonistycznej, plastycznej, muzycznej, środowiskowej. Program edukacji czytelniczej i medialnej ma charakter spiralny, tzn. pewne elementy powtarzają się w kolejnych etapach edukacji dla wyrównania ewentualnych braków z poprzedniego etapu oraz dla pogłębienia wiadomości i utrwalenia umiejętności.

Realizacja programu odbywa się w ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych, lekcji w bibliotece, imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, np. do teatru.

Aby funkcjonować we współczesnym świecie uczeń musi umieć pobierać informacje, przetwarzać je i wykorzystywać do różnych celów. Bezpośredni i stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom z klas I - III rozwój zainteresowań czytelniczych, dostęp do źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę dziecka, rozwija jego intelekt, ale jest także źródłem rozrywki i zabawy.

Dzięki czytelnictwu literatury pięknej dziecko uczy się różnych sposobów wyrażania swych uczuć. Identyfikuje się z bohaterami, przeżywa ich porażki i zwycięstwa. Ponadto emocje wywołane pod wpływem lektury książek oraz czasopism pobudzają do szerszych kontaktów z innymi ludźmi.

Z kolei tajemniczy świat baśni odkrywa przed dzieckiem pojęcia moralne: dobra i zła, winy i kary, nagrody i zadośćuczynienia. Poprzez identyfikację z baśniowym bohaterem dziecko może zaspokajać własne potrzeby i doznawać rozmaitych uczuć. Baśnie rozwijają wyobraźnię, umiejętność opowiadania oraz twórczość plastyczną.

Dzieci, które dużo czytają, lepiej i ładniej wypowiadają się, popełniają też mniej błędów w pisowni ortograficznej. Dzięki częstemu sięganiu po tę samą książkę trenują swoją pamięć odtwórczą, co sprzyja nauce i szybszemu opanowaniu pewnych treści szkolnych.

Poprzez kontakt ze środkami masowego oddziaływania uczniowie wzbogacają swą wiedzę, a dzięki przyswajaniu coraz to nowych słów, poszerzają zasób słownictwa. Zapoznanie uczniów ze spektaklami teatralnymi, programami telewizyjnymi, filmami uzupełni ich obraz świata. Nauczyciel poprzez świadome nauczanie winien pokierować pracą tak, aby dzieci dostrzegły różnicę między wartościowymi pozycjami literatury, filmu czy programów komputerowych, a komercyjną, masową produkcją.

Dlatego tak ważnym zadaniem dla nauczyciela jest zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, zgromadzonych w niej książek, czasopism i innych dokumentów.

Proces wdrażania do czytelnictwa, kształtowania nawyku obcowania z książką i czasopismem powinien rozpoczynać się od najmłodszych lat. Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować. Trzeba obudzić w dziecku zapał do książek, sprawić, by czytanie stało się jego potrzebą i pasją.

CELE

CELE OGÓLNE


* Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.
* Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
* Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy itp.)
* Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE


* Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
* Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
* Poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką.
* Wdrażanie do poszanowania książek i innych dokumentów bibliotecznych jako dóbr kultury i czynników rozwoju społecznego.
* Rozwijanie i utrwalenie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.
* Kształcenie i utrwalenie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.
* Wdrażanie do świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.

METODY

- obserwacja;
- pogadanka z elementami dyskusji;
- drama;
- inscenizacja;
- burza mózgów;
- wycieczka;
- ćwiczenia praktyczne;

FORMY

- praca indywidualna;
- praca zbiorowa;
- praca w grupach;

TREŚCI
Lp. Tematyka Zadania Opis osiągnięć ucznia
1. W BIBLIOTECE
* Rodzaje bibliotek - szkolna, publiczna.
* Zbiory biblioteki.
* Działy biblioteki, sposoby oznaczania.
*Części biblioteki - wypożyczalnia, czytelnia.
* Regulamin biblioteki szkolnej.
-współpraca z pracownikami biblioteki;
-organizowanie wystawek książek;
-stworzenie funkcji łącznika bibliotecznego, kontrola ilości przeczytanych książek;
-pomoc w pracach bibliotecznych, porządkowanie zbiorów, oprawa książek;
Uczeń:
-Umie właściwie zachować się w bibliotece, czytelni.
- Zna regulamin biblioteki.
- Umie szanować książki i inne dokumenty biblioteczne.
- Zna różnice między księgarnia, a biblioteką.
- Potrafi wybrać i wypożyczyć właściwą dla siebie książkę, rozpoznaje książki z biblioteki szkolnej.
2. CHĘTNIE CZYTAMY
* Korzystamy z czytelni (książka a czasopismo, księgozbiór podręczny).
*Budowa książki
* Poznanie katalogów bibliotecznych.
* Ludzie tworzący książki (autor, ilustrator, drukarz, księgarz).
* Etapy powstawania książki.
*Wybrani twórcy literatury dziecięcej.
*Historia pisma, książki i druku.
-korzystanie ze słowników, encyklopedii, atlasów;
-spotkania z twórcami książek;
-wystawa czasopism dziecięcych;
-tworzenie opracowań o autorach;
-konkursy znajomości lektur;
-prowadzenie zeszytu lektur;
-konkursy znajomości lektur;
-tworzenie katalogu ilustrowanego;
-włączenie się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
Uczeń:
-Wymieni kilka rodzajów i tytułów czasopism.
- Potrafi wybrać interesujące go czasopisma.
- Umie wyszukać interesujący go artykuł w czasopiśmie.
- Potrafi znaleźć określoną informację w encyklopedii, słowniku.
- Zna, wskazuje i nazywaelementy budowy książki oraz ocenia ich wartości użytkowe - przy pomocy spisu treści znajduje potrzebny fragment tekstu w książce.
-Zna rodzaje katalogów bibliotecznych.
- Zilustruje treść przeczytanej książki.
- Przedstawi kolejne etapy powstawania książki.
-Rozpoznaje i potrafi wymienić rodzaje pisma i materiały piśmiennicze.
3. W KRĘGU TEATRU
*Obejrzenie spektakli teatralnych.
* Przygotowanie do rozumienia znaczenia komunikacji niewerbalnej jako wzbogacenie komunikacji werbalnej.
*Tworzywo w teatrze: tekst, aktorzy, kostiumy, dekoracje.
- wycieczki do teatru, na przedstawienia;
- scenki dramowe, inscenizacje;
- głośne czytanie tekstów z odpowiednią intonacją, recytacja wierszy (interpretowanie przekazów niewerbalnych: mimika, gesty);
Uczeń:
- Potrafi właściwie zachować się w teatrze.
- Umie czytać z odpowiednią intonacją.
-Potrafi recytować wiersz.
- Umie zinterpretować przekazy niewerbalne: gesty, mimika.
4. POZNAJEMY PRACĘ KOMPUTERA
*Sala komputerowa, jej regulamin.
*Komputer jako źródło wiedzy.
* Komputerowe programy edukacyjne.
*Gra komputerowa, rzeczywistość wirtualna.
- współpraca z opiekunem pracowni komputerowej;
-zapoznanie z wybranymi programami edukacyjnymi.
-przygotowanie dzieci do pisania i rysowania z użyciem komputera.
Uczeń:
- Potrafi ocenić rolę komputera w zdobywaniu wiedzy.
- Umie dostrzegać obrazy nierealne tworzone za pomocą animacji.
- Wykorzysta program komputerowy do ćwiczeń.
5. CO WARTO WIEDZIEĆ O MEDIACH?
*Zapoznanie z telewizją jako środkiem komunikacji masowej.
*Reklama - potrzebna, ale muszę wybrać sam.
*Audycje radiowe.
*Rodzaje gazet i czasopism.
- audycja telewizyjna- drama;
-tworzenie audycji radiowej, nagranie;
-tworzenie gazetki klasowej, przydział zadań, zbieranie ciekawych materiałów.
Uczeń:
-Wie, jaką rolę pełnią media w społeczeństwie, zdobywa świadomość adresata mediów.
- Potrafi rozsądnie korzystać z telewizji.
-Umie krytycznie odbierać przekazy reklamowe.
- Umiejętnie wybierze treści i audycje prezentowane przez media.
EWALUACJA
Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, a uczniowie opanowali wymagane umiejętności, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W jej wyniku otrzyma się informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu oraz wskazówki do jego modyfikacji.
Formy ewaluacji:
- obserwacja;
- eksponowanie wytworów prac uczniów;
- sprawdzanie wykonanych prac;
- ankieta;
- testy;
- karty oceny atrakcyjności zajęć;
 

Opracowanie: Joanna Pawlik

Wyświetleń: 5653


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.