Katalog

Aneta Krajewska
Informatyka, Wymagania

Wymagania na poszczególne oceny dla klas I-III gimnazjum.

- n +

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.
 • Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole.
 • Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, wymienią typy pamięci wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Potrafią wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu).
 • Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku.
 • Rozróżniają przeznaczenie podstawowych systemów informatycznych.
 • Odnajdują poszukiwany plik.
 • Wyszczególniają sposoby zabezpieczania się przed wirusami, uruchamiają wybrany program antywirusowy.
 • Dokonują kompresji danych za pomocą poznanego programu archiwizującego.
 • Instakują dowolny program.
Edytor grafiki.
 • Omawiają znaczenie programów graficznych, uruchamiają poznany program graficzny, wykorzystują gotowe narzędzia do rysowania.
 • Stosują paletę barw dostępnych w wykorzystywanym edytorze.
 • Tworzą własne kolory złożone z podstawowych barw.
 • Zamykają i otwierają istniejące pliki graficzne.
 • Tworzą nowy plik, a następnie zachowują go na wybranym dysku i katalogu pod odpowiednią nazwą.
Internet, poczta elektroniczna.
 • Potrafią uruchomić przeglądarkę (Internet Explorer), definiują pojęcia: adres, strona www, grupa dyskusyjna, poczta elektroniczna.
 • Wywołują stronę znając jej adres.
 • Odbierają i wysyłają pocztę.
Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.
 • Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego działania.
 • Rozróżniają pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.).
 • Określają zastosowanie plików i katalogów.
 • Rozpoznają podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe)
 • Uruchamiają program antywirusowy, grę, program edukacyjny.
 • Odszukują wcześniej zapisane dane i je otwierają.
 • Potrafią stworzyć dowolną strukturę katalogów (folderów).
 • Projektują i wykonują strukturę potrzebną do przechowywania danych.
 • Usuwają dane w postaci plików, łącznie z katalogami, w których są umieszczone.
 • Potrafią wyszczególnić najpopularniejsze środowiska pracy używane na komputerach typu PC.
 • Po instalacji programu potrafią zmienić parametry jego pracy.
 • Wykonują dekompresję wcześniej zarchiwizowanych danych.
Edytor grafiki.
 • Objaśniają interfejs uruchomionego edytora, omawiają podstawowe możliwości tego edytora.
 • Rozróżniają narzędzia, rysują krzywe, proste i łamane, dobierają grubość i kolor linii oraz dokonują jej korekty. Stosują narzędzia do wypełniania obszaru: wałek, rozpylacz, itp.
 • Wyszczególniają kilka popularnych formatów graficznych.
 • Pozyskują grafikę do realizacji swoich zamierzeń. Multimedialne źródła informacji.
 • Definiują pojęcie multimedia i komputer multimedialny
 • Uruchamiają wybrany program multimedialny i poruszają się po jego interaktywnym środowisku.
Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.
 • Wyjaśniają znaczenie podstawowych elementów zestawu, potrafią wyszczególnić elementy wewnętrznej budowy komputera, wyjaśniają znaczenie głównych części.
 • Potrafią rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie.
 • Obsługują interfejs użytkownika w wykorzystywanym środowisku pracy.
 • Rozpoznają podstawowe struktury danych na dysku.
 • Odszukują podany katalog (folder), plik.
 • Modyfikują dane w programie i dokonują uaktualnienia tych zmian na dysku.
 • Kopiują plik lub grupę plików do wskazanego miejsca.
 • Porządkują zbiory według określonego porządku.
 • Opisują wady i zalety
Edytor grafiki.
 • Wykorzystują paletę kolorów do tworzenia tła i wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych, wykonują proste rysunki, wykorzystując dostępne narzędzia.
 • Kopiują, wycinają i wklejają fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego możliwości edycyjnych.
 • Dokonują korekty popełnionych błędów, wykorzystując lupę.
 • Tworzą i modyfikują grafikę.
Internet, poczta elektroniczna.
 • Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki, potrafią ustawić stronę domową, zarządzają strukturą folderu ulubionych stron.
 • W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim.
 • Potrafią założyć darmowe prywatne konto e-mailowe.
Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.
 • Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy.
 • Potrafią połączyć elementy zestawu komputerowego.
 • Opisują budowę (strukturę fizyczna) dyskietki.
 • Wymieniają jednostki informacji stosowane przy opisie danych.
 • Uruchamiają i korzystają z drukarki.
 • Określają prawidłowo nazwy struktur danych.
 • Wyjaśniają pojęcie wirusa komputerowego, określają metody przeciwdziałania wirusom.
 • Dokonują zmian nazw istniejących plików oraz dokonują zmian w lokalizacji danych.
 • Odzyskują przypadkowo usunięte pliki.
Edytor grafiki.
 • Nadają figurom płaskim wrażenie przestrzenności, stosując poznane narzędzia.
 • Planują i wykonują pracę w szczególności tak, że stanowi ona estetyczną i przejrzystą całość.
 • Wykorzystują wewnętrzny edytor tekstowy do wstawiania napisów, dokonują doboru czcionki i jej atrybutów.
 • Drukują (z pomocą nauczyciela) własna pracę.
Internet, poczta elektroniczna
 • Potrafią przedstawić historię rozwoju internetu.
 • Dostosowują Internet Explorer do indywidualnych upodobań i potrzeb.
 • Posługują się menu górnym i prawym klawiszem myszy przy obsłudze przeglądarki.
 • Obsługują program umożliwiający uczestniczenie w grupach dyskusyjnych.
 • Potrafią skonfigurować skrzynkę pocztową.
 • Bez znajomości adresów stron, potrafią wyszukać potrzebne informacje.
Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku.
 • Potrafią rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych.
 • Porównują wielkości danych przechowywanych w pamięci.
 • Odczytują parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia.
 • Sprawdzają wybrany dysk programem antywirusowym i ewentualnie niszczą wykryte wirusy.
 • Wyjaśniają, na czym polega skojarzenie aplikacji z nadawanym przez nią rozszerzeniem; podają przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji.
 • Kopiują plik i katalog, zmieniając jego nazwę.
Edytor grafiki.
 • Uzyskują za pomocą prostych narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt odbicia)
 • Wykonują pracę według własnego projektu.
 • Samodzielnie odkrywają możliwości wykorzystywanego edytora grafiki i stosują je w pracy.
 • Kopiują i przenoszą elementy rysunku między różnymi programami.
 • Zapisują grafikę w takim formacie, aby miała najlepszą jakość przy małej pojemności.
Internet, poczta elektroniczna.
 • - Potrafią do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy

Klasa II gimnazjum

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Edytor tekstu.
 • Wyjaśniają przeznaczenie klawiszy, nazywają podstawowe symbole i znaki na klawiaturze.
 • Umieszczają w tekście polskie znaki.
 • Piszą prosty polski tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych, poruszają się po tekście, wykorzystując klawiaturę, mysz.
 • Dostrzegają zalety poprawnie napisanego tekstu.
 • Umieszczają w dokumencie numerację stron.
Arkusz kalkulacyjny.
 • Rozpoznają elementy programu i arkusza (np. menu, linia poleceń, komórka, adres komórki)
 • Wypełniają arkusz danymi, zapisują i odczytują przygotowany arkusz.
 • Tworzą graficzną ilustrację danych.
 • Rozwiązują proste zadanie problemowe za pomocą arkusza.
 • Korzystają z podglądu wydruku.
Baza danych
 • Podają definicję bazy danych.
 • Określają pojęcie pola i rekordu.
 • Posługują się gotową bazą danych do uzyskania prostych informacji.
 • Wyszczególniają pola dla wskazanej bazy danych.
 • Zachowują utworzoną bazę na dysku.
 • Otwierają istniejącą bazę i dokonują edycji danych.
Internet
 • Posługują się pojęciami: grupa dyskusyjna, subskrypcja.
Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Edytor tekstu.
 • Piszą krótki, niewyszukany tekst na podstawie wzorca.
 • Poruszają się po tekście wykorzystując funkcje edytora.
 • Poprawiają błędy w dokumencie.
 • Wyszukują fragmenty tekstu, poprawiają je lub wymieniają.
 • Piszą teksty zawierające tabele i ramki.
 • Łączą tekst z grafiką.
Arkusz kalkulacyjny.
 • Swobodnie poruszają się w środowisku wykorzystywanego arkusza.
 • Dokonują edycji danych, potrafią korzystać z wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie pracy z edytorem tekstu.
 • Stosują podstawowe formuły.
 • Wybierają najodpowiedniejszy typ wykresu.
 • Łączą wykres z arkuszem.
 • Wskazują obszar do wydruku.
Baza danych
 • Wyszczególniają typy baz danych.
 • Określają cechy charakterystyczne pół.
 • Korzystają z narzędzi wyszukiwania danych.
 • Dopisują nowe dane i usuwają zbędne.
Internet
 • Sprawnie obsługują (konfigurują) skrzynkę pocztową, dokładając konta.
Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Edytor tekstu.
 • Odczytują z dysku i zapisują dokument na dysku.
 • Samodzielnie dobierają formę redagowanego tekstu do jego treści.
 • Korzystają z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redagują tekst o pożądanym wyglądzie.
 • Korzystają ze słowników, pomocy językowej i innych narzędzi poprawności tekstu.
 • Projektują konkretny dokument, którego treść narzuca użycie tabeli.
 • Dobierają metodę wstawienia rysunku do określonego tekstu.
 • Przygotowują tekst do druku.
Arkusz kalkulacyjny.
 • Rozróżniają typy danych, przedstawiają dane w różnych formatach.
 • Kopiują zawartość komórek.
 • Przenoszą dane i formuły.
 • Planują wzory konieczne do rozwiązania zadania.
 • Projektują układ arkusza.
 • Uzupełniają i modyfikują wykres.
 • Wybierają zadania problemowe możliwe do rozwiązania w arkuszu.
 • Wybierają parametry wydruku.
Baza danych
 • Wskazują przykłady baz danych różnego typu.
 • Porządkują dane.
 • Potrafią skorzystać z bazy dostępnej w sieci Internet.
 • Modyfikują strukturę bazy danych.
Internet
 • Potrafią odnaleźć w sieci serwery grup dyskusyjnych, skonfigurować program obsługujący grupy dyskusyjne.
Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

Edytor tekstu.
 • Potrafią odtworzyć na podstawie wzoru układ strony dokumentu.
 • Stosują w tekście różne czcionki, dzielą tekst na akapity, nadają akapitowi określony format, zaznaczają fragment tekstu i zmieniają jego wygląd.
 • Tworzą różne wersje tekstu przez jego modyfikację.
 • Przenoszą dokumenty między różnymi edytorami.
 • Dołączają do dowolnego tekstu fragment innego dokumentu.
 • Wykorzystują szablony do redakcji tekstów i kopiowania stylów.
 • Drukują dokument.
Arkusz kalkulacyjny.
 • Zapisują wzory podstawowych działań matematycznych.
 • Dokonują stosownych obliczeń.
 • Potrafią wykorzystać arkusz do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów (np. matematyka - obliczenia procentowe, obliczanie pól i obwodów) oraz z życia codziennego (lista zakupów i planowane wydatki).
 • Definiują stopkę i nagłówek.
Baza danych
 • Dodają rekordy do bazy danych.
 • Samodzielnie projektują złożoną bazę danych.
Internet
 • Biorą czynny udział w grupie dyskusyjnej.
Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Edytor tekstu.
 • Sprawnie projektują i ustawiają dla danego dokumentu układ strony.
 • Wstawiają cliparty, tabele.
 • Projektują układ dokumentu (wygląd, estetyka, czytelność).
 • Potrafią zdefiniować stronę i ustalić parametry wydruku.
 • Definiują i stosują własny styl.
 • Potrafią dokonać podziału dokumentu na sekcje, zdefiniować stopkę i nagłówek.
Arkusz kalkulacyjny.
 • Definiują zakresy i zapisują wzory z wykorzystaniem prostych funkcji standardowych i globalnych.
 • Rozwiązują samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności, wykonują działania na datach.
Baza danych
 • Wyszukują informacje przez zapytania
 • Przedstawiają wyniki analizy bazy danych przez raporty.

Klasa III gimnazjum

Uczniowie muszą spełniać kryteria z klasy I i II oraz: Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Algorytmy
 • Konstruują proste algorytmy czynności z życia codziennego.
 • Potrafią wywołać poznany program, znają budowę ekranu i jego obsługę.
 • Wyodrębniają z procesu rozwiązywania zadania (problemu) czynności elementarne.
 • Ustalają dla przedstawionej sytuacji problemowej, jakie są dane wejściowe i co można osiągnąć po rozwiązaniu problemu.
 • Wykorzystują poznany program użytkowy do skonstruowania i uruchomienia poznanego wcześniej algorytmu.
 • Rozróżniają procedury pierwotne i wtórne danego języka programowania.
Internet
 • Potrafią samodzielnie opisać dowolną stronę WWW, używając pojęć link, ramka, tag.
 • Rozróżniają usługi sieci Internet
Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Algorytmy
 • Przedstawiają algorytm czynności w postaci przepisu słownego.
 • Rysują schemat blokowy algorytmu rozwiązania prostego problemu.
 • Przedstawiają propozycję algorytmu rozwiązania problemu.
 • Wyjaśniają różnice między pracą z interpreterem a pracą z kompilatorem.
 • Piszą tekst procedury (wykorzystując stosowny edytor) i nadają mu właściwą formę (nagłówek, zakończenie, wcięcia)
 • Poprawnie reagują na podstawowe błędy kompilacji i wykonania.
 • Piszą, kompilują i uruchamiają procedury wykonujące rysunki według wzorców lub żądane obliczenia.
Internet
 • Potrafią zaprojektować prostą stronę WWW przy pomocy dostępnego programu.
Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Algorytmy
 • Podają przykład działania niealgorytmicznego.
 • Znają podstawowe procedury i potrafią je wykorzystać.
 • Uzasadniają, że dane działanie nie daje się przedstawić w postaci algorytmu.
 • Rysują schemat blokowy algorytmu rozwiązania problemu.
 • Przeprowadzają symulację działania ustalonego algorytmu.
 • Określają poprawność otrzymanego wyniku.
 • Tworzą schematy algorytmów różnych typowych problemów i sprawdzają poprawność otrzymanych rozwiązań.
 • Wykorzystują poznane polecenia do szybkiego uzyskiwania żądanych wyników, zarówno w postaci liczbowej, jak i graficznej.
 • Kompilują i uruchamiają procedurę (program)
 • Piszą tekst procedury, mając dany schemat algorytmu, a następnie testują jej poprawność.
 • Opisują istotę budowy procedury rekurencyjnej.
Internet.
 • - Potrafią zaprojektować i wykonać stronę WWW, zawierającą linki do innych stron, ramki, elementy graficzne.
Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

Algorytmy
 • Operują pojęciami: program, kompilacja, translacja.
 • Potrafią napisać program zawierający procedurę z parametrem.
 • Badają poprawność uzyskiwanych wyników w drodze testowania algorytmu z typowymi danymi wejściowymi.
 • Opracowują schemat tworzenia procedury złożonej metodą zstępującą, a następnie stosują ten schemat w praktyce.
 • Samodzielnie konstruują procedury rozwiązujące problemy z różnych dziedzin wiedzy.
Internet
 • - Zaprojektować, wykonać i przekazać do sieci swoją stronę WWW.
Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Algorytmy
 • Potrafią stworzyć program zbudowany z wielu procedur.
 • Znają i stosują podstawowe animacje.
 • Tworzą samodzielnie złożone programy z wykorzystaniem różnych technik programowania.
 • Świadomie i samodzielnie wykorzystują rekurencję w tworzonych procedurach.
Internet
 • Projektują strony WWW, posługując się dokumentem HTML.

Opracowanie: Aneta Krajewska we współpracy z nauczycielami informatyki.

Opracowanie: Aneta Krajewska we współpracy z nauczycielami informatyki.

Wyświetleń: 3999


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.