Katalog

Barbara Baran, Justyna Juda, Jolanta Piwarska
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program edukacyjny "Bezpiecznie i zdrowo"

- n +

Pogram edukacyjny "Bezpiecznie i Zdrowo" przeznaczony do realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Brodach w roku szkolnym 2005/2006

Autorzy programu: Justyna Juda, Jolanta Piwarska, Barbara Baran

I. WSTĘP

Zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa.
Światowa Organizacja Zdrowia

Człowiekowi, na każdym etapie życia, konieczne są odpowiednie warunki zdrowotne, niezbędne do zaspakajania potrzeb fizycznych i psychicznych m.in.: potrzeby bezpieczeństwa, sprawności ruchowej, niezależności, czy satysfakcji.

W okresie dzieciństwa jedną z ważniejszych jest potrzeba ruchu i zabawy. Wiek szkolny jest czasem, w którym dominuje pragnienie imponowania otoczeniu siłą fizyczną, odwagą, zręcznością, czy urodą, jest też okresem manifestowania dorosłością. Warunkiem zaspokojenia potrzeb wynikających z dążenia do samodzielności, realizowania obowiązków szkolnych, współżycia w rodzinie, rozwoju osobowości, bezpieczeństwa i stabilizacji jest dobry stan zdrowia.

Niniejszy program uwzględnia wiadomości i przedsięwzięcia zachęcające uczniów do zachowań prozdrowotnych w zakresie higieny osobistej i higieny żywienia oraz umiejętności bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią. Program proponuje realizację działań, których celem jest wykształcenie takich umiejętności, nawyków i postaw uczniów, które przyczynią się do podniesienia poziomu kultury zdrowotnej oraz przestrzegania zasad higieny. Ponadto będzie wspomagał i ukierunkowywał zainteresowania uczniów własnym zdrowiem, a także uczył wzmacniania odporności na działanie niekorzystnych dla zdrowia warunków życia. Realizacja projektu poszerzy i ugruntuje wiedzę uczniów o bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym oraz o rozpoznawaniu zagrożeń i zachowaniu ostrożności wobec przedmiotów, zwierząt i zjawisk atmosferycznych. Dzieci poznają sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego, a także zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień.

II. CEL OGÓLNY

Nadrzędnym celem programu jest nabycie przez uczniów nawyków prozdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu i w szkole.
- stosowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- przestrzeganie zasad BHP w szkole i poza nią,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w kontaktach ze zwierzętami i zjawiskami atmosferycznymi,
- zapoznanie z profilaktyką przeciwpożarową.

2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
- wdrażanie zachowań prozdrowotnych w zakresie higieny osobistej i higieny żywienia,
- poszerzanie wiedzy na temat uzależnień - nałogi i ich skutki,
- zachęcanie do różnych form aktywności fizycznej i wyboru stylu życia sprzyjającego zdrowiu,
- uwrażliwianie na czystość i estetykę otoczenia.

IV. UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

- zna podstawowe znaki drogowe i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
- troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych w domu i w szkole,
- wybiera bezpieczne miejsca do gier i zabaw,
- posługuje się bezpiecznie urządzeniami technicznymi,
- zachowuje ostrożność w kontaktach ze zwierzętami i zjawiskami atmosferycznymi,
- zna przyczyny powstawania pożarów i zasady postępowania w razie pożaru,
- zna numery pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji,
- wie, dlaczego nie wolno wypalać traw,
- rozumie potrzebę zachowania higieny osobistej,
- wie, dlaczego należy dbać o czystość otoczenia,
- wie, jak szkodliwe są używki dla zdrowia człowieka,
- potrafi wybrać właściwą formę wypoczynku,
- rozumie wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie i stan zdrowia człowieka,
- wie, jak właściwie odżywiać się,
- rozumie potrzebę higienicznego przygotowywania posiłków.

V. METODY REALIZACJI I FORMY PRACY

Zaplanowane przedsięwzięcia będą opierały się w głównej mierze na aktywności uczniów. Program będzie realizowany przy wykorzystaniu różnych metod pracy z dziećmi: praca z tekstem, gry dydaktyczne, pogadanka, dyskusja, wykład, działalność plastyczno - techniczna, pokaz.

Uczniowie będą rozwijać zainteresowania własnym zdrowiem i poszerzać wiedzę na temat zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach poprzez odpowiedni dobór form pracy, które będą rozbudzały ich twórczą aktywność oraz możliwość prezentowania własnych dokonań, czy spostrzeżeń (gazetka, pokaz i prezentacja twórczości dziecięcej). Stosowane będą następujące formy pracy z uczniami: praca indywidualna, grupowa i zespołowa.

Do współpracy zaproszeni zostaną również rodzice, którzy w ramach pedagogizacji wezmą udział w cyklu spotkań ze specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia.

VI. POZIOM EDUKACYJNY I TERMIN REALIZACJI

Program będzie realizowany przez uczniów klas 0 - VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach w roku szkolnym 2005/2006, przez okres dwóch miesięcy, począwszy od 7 października, aż do 9 grudnia.

VII. EWALUACJA PROGRAMU

- Obserwacja uczniów i stopnia ich zaangażowania w czasie zajęć,
- Ankieta ewaluacyjna po odbytych zajęciach (arkusz ewaluacyjny uwzględniający nabyte umiejętności) - załącznik nr 1,
- Test z lukami sprawdzający zdobyte wiadomości - załącznik nr 2.

VIII. UWAGI O REALIZACJI

Program będzie realizowany na różnych zajęciach edukacyjnych, podczas godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, jak również w czasie zajęć pozalekcyjnych. Do realizacji zagadnień programowych zostaną zaproszeni specjaliści - policjant, strażak, pielęgniarka (higienistka), lekarz i przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, a spotkania z tymi osobami stanowić będą szczególny punkt programu.

IX. SPOSÓB REALIZACJI

A. PRZYGOTOWANIE


Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szkolnego apelu, podczas którego uczniowie i wychowawcy zostaną zapoznani z celami i wymaganiami programu. Uczestnicy poznają zadania, które będą realizowane w zespołach klasowych.

Zadania dla klas:
1. Poszerzenie wiadomości z czterech bloków tematycznych:
- Bezpieczeństwo na drodze, w szkole i poza nią.
- Przestrzeganie zasad higieny.
- Zdrowe odżywianie się.
- Ruch i wypoczynek.
2. Przygotowanie hasła na temat bezpiecznej drogi do szkoły i sposobu jego prezentacji.
3. Ułożenie słów piosenki klasowej do znanej melodii promującej higieniczny tryb życia.
4. Zredagowanie gazetki ściennej na temat właściwego odżywiania się.
5. Sporządzenie plakatu "Żyjmy bez nałogów".
6. Poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości nadużywania leków, używania tytoniu, alkoholu i narkotyków.

Wszystkie zespoły uczniowskie mogą korzystać z porad autorek programu.

B. CYKL SPOTKAŃ ZE SPECJALISTAMI

1. Prelekcja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego - spotkanie z policjantem.
2. Spotkanie z higienistką szkolną - pogadanka propagująca higienę osobistą.
3. Pogadanka na temat zdrowego stylu życia - spotkanie z lekarzem.
4. Spotkanie ze strażakiem - zapoznanie uczniów z tematyką przeciwpożarową, pokaz wozu bojowego i sprzętu strażackiego.

C. PODSUMOWANIE I OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

1. Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o zdrowym i bezpiecznym życiu - uczniowie podzieleni na grupy wiekowe:
- klasa I i II (delegacje trzyosobowe) - rozsypanka obrazkowa i pytanie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,
- klasa III i IV (delegacje trzyosobowe) - dwie rozsypanki wyrazowe i dwa pytania z zakresu: zdrowie i bezpieczeństwo,
- klasa V i VI (delegacje trzyosobowe) - trzy rozsypanki wyrazowe i trzy pytania z zakresu: bezpieczeństwo, zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień.
2. Prezentacja klasowej piosenki promującej higieniczny tryb życia.
3. Test z lukami dla grup wiekowych (delegacje trzyosobowe z każdej klasy):
- klasa I i II,
- klasa III i IV,
- klasa V i VI.
4. Prezentacja montażu słowno - muzycznego przygotowanego przez dzieci z klasy 0 "Pieszy w ruchu drogowym".
5. Ogłoszenie wyników konkursu klasowego na hasło, piosenkę, gazetkę i plakat. Wręczenie nagród i dyplomów dla klas.
6. Zakończenie spotkania - podziękowanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

 

Opracowanie: Justyna Juda
Jolanta Piwarska
Barbara Baran

Wyświetleń: 3470


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.