Katalog

Dariusz Granat
Informatyka, Konspekty

Administrowanie uprawnieniami użytkownika w języku SQL - konspekt lekcji

- n +

"Administrowanie uprawnieniami użytkownika w języku SQL" - konspekt lekcji

Klasa:
1 Zi (Liceum Profilowane, profil: zarządzanie informacją)

Temat lekcji:
"Administrowanie uprawnieniami użytkownika w języku SQL"

Czas trwania:
1 jednostka lekcyjna (45 minut)

Cele lekcji:
Poznanie i zrozumienie sytemu uprawnień w bazie danych.
Tworzenie użytkowników bazy danych w języku SQL.
Nadawanie uprawnień użytkownikom bazy.

Przygotowanie uczniów:
Znają polecenia języka SQL.
Umieją obsługiwać program InterBase, tworzyć bazę danych, tworzyć tabelę bazy danych, wpisywać, zmieniać i usuwać dane z tabel.

Umiejętności uczniów po lekcji:
Znają i rozumieją znaczenie uprawnień użytkownika bazy danych.
Umieją za pomocą poleceń SQL utworzyć nowego użytkownika bazy danych i nadać mu uprawnienia do bazy.

Materiały do lekcji:
karta zadań

Pomoce naukowe:
rzutnik multimedialny, przygotowane prezentacje instrukcji SQL i skrypty SQL, komputer

Metody lekcji:
pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne z instrukcją, dyskusja

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie do tematu - podanie tematu i celów lekcji.
2. Przypomnienie instrukcji SQL odnoszących się do tematu - nauczyciel korzystając z rzutnika multimedialnego omawia i wykonuje w programie InterBase instrukcje SQL odnoszące się do lekcji.
3. Ćwiczenie 1.
Korzystając z instrukcji SQL utwórz użytkownika w bazie o nazwie: nazwisko ucznia np. Kowalski i z hasłem: thm.
4. Sprawdzenie zrozumienia polecenia przez uczniów.
5. Wykonanie ćwiczenia 1 przez uczniów.
6. Krótkie omówienie ćwiczenia 1- ocena pracy uczniów, co zrobili dobrze, z czym mieli problemy)
7. Ćwiczenie 2.
Korzystając z instrukcji SQL nadaj użytkownikowi uprawnienia systemowe do przeglądania tabeli (select), wstawiania danych (insert), usuwania danych (delete) do tabeli lista. Następnie korzystając z nowoutworzonego użytkownika sprawdź poprawność jego uprawnień wpisując dane do tabeli, przeglądając je, a następnie usuwając wg załączonej kart zadań.
8. Sprawdzenie zrozumienia polecenia przez uczniów.
9. Wykonanie ćwiczenia 2 przez uczniów.
10. Krótkie omówienie ćwiczenia 2- ocena pracy uczniów, co zrobili dobrze, z czym mieli problemy)
11. Podsumowanie ćwiczeń poprzez wspólne wyciągnięcie wniosków dotyczących działania uprawnień użytkownika w bazie, celowości tworzenia nowych użytkowników i nadawania im zróżnicowanych uprawnień. Wskazanie na bezpieczeństwo sieciowych baz danych.
12. Ocena pracy uczniów.

KARTA ZADAŃ

ćwiczenie 1.


Wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się do bazy jako administrator
Nazwa SYSDBA
Hasło masterkey
2. Utwórz nowego użytkownika
Nazwa pierwsza_zi
Hasło thm

Kliknij w oknie IBConsole na opcję Users, a następnie przejdź do prawego okna i kliknij prawym klawiszem myszy na użytkownika SYSDBA, a następnie wybierz opcję
Add User..
W otwartym oknie wpisz nazwę i hasło użytkownika a następnie potwierdź naciskając przycisk Apply.
3. utwórz nową tabelę nazwiska w oknie Interactive SQL wpisując polecenie
CREATE TABLE nazwiska (
nr CHAR(2) NOT NULL,
nazwisko CHAR(15),
imie CHAR(15),
adres CHAR(50),
telefon CHAR(15)

);

Sprawdź czy poprawnie utworzyłeś tabelę.
4. Wpisz przykładowe dane do tabeli wpisując polecenie
insert into nazwiska
values ('1','Kowalski','Edward','Ostrowiec ul. Polna 11','0412485963');
insert into nazwiska
values ('2','Nowak','Mateusz','Ostrowiec os. Stawki 2/3','0411656895');
insert into nazwiska
values ('3','Ładna','Eliza','Ostrowiec ul. Rynek 2/5','0412654578');

Sprawdź używając polecenia
select * from nazwiska


czy dane zostały wpisane. Popraw błędy.
5. Wyloguj się z bazy klikając w oknie IBConsole prawym klawiszem myszy opcję Local Serwer a następnie logout.
6. Zaloguj się do bazy klikając w oknie IBConsole prawym klawiszem myszy opcję Local Serwer a następnie login jako nowoutworzony użytkownik pierwsza_zi.
7. Sprawdź czy działa polecenie
select * from nazwiska
i
insert into nazwiska
values ('4','Dobra','Magda','Ostrowiec ul. Piaski 12,'0412622222');

8. Wyciągnij wnioski

ćwiczenie 2.


Wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się do bazy jako administrator
Nazwa SYSDBA
Hasło masterkey
2. Nadaj użytkownikowi pierwsza_zi uprawnienia wpisując w oknie Interactive SQL polecenia

przeglądanie danych z tabeli nazwiska

grant select on nazwiska to pierwsza_zi;

wpisywanie danych do tabeli nazwiska

grant insert on nazwiska to pierwsza_zi;

3. Wyloguj się z bazy klikając w oknie IBConsole prawym klawiszem myszy opcję Local Serwer a następnie logout.
4. Zaloguj się do bazy klikając w oknie IBConsole prawym klawiszem myszy opcjęLocal Serwer a następnie login jako nowoutworzony użytkownik pierwsza_zi.
5. Sprawdź czy działa polecenie

select * from nazwiska
i
insert into nazwiska
values ('4','Dobra','Magda','Ostrowiec ul. Piaski 12,'0412622222');

6. Wyciągnij wnioski

7. Sprawdź czy działa polecenie zmiany danych

UPDATE nazwiska SET telefon = 'brak' WHERE nr='4';

oraz kasowania danych

DELETE FROM nazwiska WHERE nr='4';


8. Zmień uprawnienia użytkownika pierwsza_zi tak by działały w/w polecenia, sprawdź następnie ich działanie.
9. Wyciągnij wnioski.
 

Opracowanie: Dariusz Granat

Wyświetleń: 4498


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.