Katalog

Bożena Połeć
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Autorski program pracy z uczniem zdolnym kółka matematycznego klasy II SP nr 18 w Olsztynie. "Skokiem kangurka do mistrza matematyki"

- n +

"Skokiem kangurka do mistrza matematyki" - autorski program pracy z uczniem zdolnym kółka matematycznego klasy II szkoły podstawowej nr 18 w Olsztynie

PROGRAM PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:
Programu Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji XXI wieku dla klas I - III
J. Hanisz, zatwierdzonego przez MEN nr DKW -4014 -267/99

WSTĘP

UCZEŃ ZDOLNY MATEMATYCZNIE TO TAKI, KTÓRY:

- Posiada nieprzeciętne możliwości rozumowania.
- Radzi sobie z abstrakcją.
- Uogólnia fakty.
- Ma zdolność szybkiego zapamiętywania.
- Posiada większą ciekawość poznawcza i szeroką rozpiętość uwagi.
- Posiada zdolność do samodzielnej, efektywnej pracy.
- Nabył umiejętność przenikliwej obserwacji.
- Potrafi podążać za złożonymi wskazówkami.

Program pracy "SKOKIEM KANGURKA DO MISTRZA MATEMATYKI" napisałam dla zdolnych uczniów klasy II A, którzy licznie i chętnie zgłosili się
w dniu 6 stycznia do udziału w szkolnym konkursie KANGUR MATEMATYCZNY,
który w naszej szkole odbędzie się 16 marca 2006 roku.
Konkurs przewidziany jest dla klas trzecich i czwartych, jednak dopuszcza możliwość młodszych uczestników - dzieci z klas drugich.

Moja propozycja pracy z uczniem zdolnym klasy II A skierowana jest do dzieci, które lubią łamigłówki i gry matematyczne, chętnie i szybko rozwiązują zadania nawet te problemowe i nietypowe.
Koncepcja tych zajęć opiera się na założeniu, że uczeń umiejętnie naprowadzony-sam odkryje rozwiązanie.

Program ma na celu poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych klas młodszych.

Zakłada pracę nauczyciela metodami aktywizującymi na zajęciach nieodpłatnych (w ramach koła matematycznego) po 30 minut trzy razy w tygodniu, od 23 stycznia 2006 r. do 25 marca 2006 roku.

CELE OGÓLNE:


- Wyrabianie w dziecku matematycznej ciekawości
- Rozwijanie uzdolnień
- Rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz logicznego i twórczego myślenia
- Kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego
- Aktywizowanie ucznia, zachęcenie do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów
- Kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia
- Wyposażenie uczniów zdolnych w zasób wiadomości i umiejętności wykraczających poza program klasy II
- Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- Wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:
- Wykazuje ciekawość poznawczą
- Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce
- Potrafi analizować problemy
- Stosuje symbole literowe i rysunkowe w rozwiązywaniu zadań
- Sprawnie dokonuje obliczenia
- Tworzy własne sposoby rozwiązywania zadań
- Uczestniczy w konkursach matematycznych.

TREŚCI:

I. Liczby naturalne.

1.Tajemnicze nazwy liczb w zadaniach (tuzin, kopa).
2.Rozwiązywanie równań.
3.Dzielenie jako mieszczenie i podział.
4. Kolejność wykonywania działań.
5. Algorytmy pisemnego dodawania, odejmowania i mnożenia.
6. Liczby w zakresie 1000.
7. Zadania z życia codziennego podane w formie zagadek.

II. ZADANIA TEKSTOWE.


1. Układanie treści do formuły matematycznej.
2. Rozwiązywanie zadań problemowych, nietypowych, otwartych.
3. Przekształcanie i schematyzowanie treści zadań.

III. PROBLEMY MATEMATYCZNE Z ŻYCIA CODZIENNEGO.

1. Zastosowanie czasu i kalendarza.
2. Zamiana jednostek monetarnych.
3. Rozkłady jazdy autobusów.
4. Odległości między miastami.

IV. GEOMETRIA

1. Rysowanie wzorów (ornamentów) z kół, trójkątów, kwadratów, prostokątów.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Uczniowie nauczą się bronić własnego zdania i doceniać pracę innych.
Podczas pracy w grupie dostrzegą, że całość to więcej niż suma części - bo nikt nie wie wszystkiego.

Dzieci zdolne chętnie i w szybkim tempie rozwiązują zadania. Wykorzystując naturalną ciekawość w edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel musi przygotować różnorodne zadania- często wykraczające poza program ale dostosowane do ich możliwości (zagadki matematyczne, kwadraty magiczne, krzyżówki, gry i łamigłówki matematyczne). Ciekawą formą pracy jest stosowanie zadań otwartych, rozwijających twórcze myślenie uczniów.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

1. Opanowanie treści matematycznych wykraczających poza treści podstawy programu realizowane w klasie II.
2. Udoskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań różnymi sposobami.
3. Rozwijanie twórczego i logicznego myślenia.
4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
5. Rozbudzanie ciekawości i zainteresowań matematycznych.
6. Udział w konkursach matematycznych.
7. Nabieranie wiary w siebie.

UZNANIE DLA WYSOKICH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

Podczas wszystkich zajęć najaktywniejsi uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki, dostaną znaczek kangurka. Za największą ilość uzbieranych kangurków trzej najlepsi uczniowie zdobędą dyplom MISTRZ MATEMATYKI KL. II A.

Uczeń, który otrzyma pierwsze miejsce, będzie reprezentował klasę w międzyszkolnym konkursie matematycznym klas drugich.

EWALUACJA PLANU PRACY
"SKOKIEM KANGURKA DO MISTRZA MATEMATYKI"
ZADANIA EWALUACJI KRYTERIA METODY
Zebranie informacji na temat efektów realizacji programu pracy. Umiejętność rozwiązywania zadań problemowych i otwartych.

Wyrażanie własnych sądów i pomysłów.

Udział w konkursach matematycznych.

Prezentacja własnych sposobów rozwiązywania zadań.

Rozwijanie cech pracowitości, samodzielności i współpracy w grupie
oraz kreatywności
Obserwacja.
Analiza dokumentów:
kart pracy, sprawdzianów, testów z zadaniami problemowymi.

Wywiady i obserwacja.
Kwestionariusz ankiety
dla uczniów,
tabele ewaluacyjne,
formy graficzne (załączniki:1,2,3,4)

Bibliografia:
J. Grześkowiak Zbiór zadań z matematyki klasa III "JAK? TAK!"

J.Hanisz "Zadania na szóstkę"

H. Komorowska, "O programach prawie wszystko", Warszawa 1999

J. Krzyżewska "Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej"
"Wesoła Szkoła. Matematyka w klasie III", wydawnictwa WSiP

 

Opracowanie: mgr Bożena Połeć

Wyświetleń: 32517


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.