Katalog

Agnieszka Balicka
Historia, Konspekty

"O wolność i godność" - w hołdzie powstańcom 1944 roku

- n +

"O wolność i godność" - w hołdzie powstańcom 1944 roku

Czas: 1 godzina lekcyjna

Cel lekcji:
Zapoznanie z przyczynami, przebiegiem i skutkami Powstania Warszawskiego.
Zrozumienie potrzeby walki powstańczej w obronie niepodległości państwa.

I. Wiadomości
a) Zapamiętanie
Uczeń zna daty:
- wybuchu i zakończenia powstania - 01.08. - 02.10.1944r.
- kapitulacji dzielnic:
Ochota i Wola - 11.08.
Stare Miasto i Sadyba - 02.09.
Powiśle - 07.09.
Czerniaków - 23.09.
Mokotów - 27.09.
Żoliborz - 30.09.
Śródmieście - 02.10.
Uczeń wie kim byli:
- płk Antoni Chruściel "Monter"
- gen. Tadeusz Komorowski "Bór"
- delegat Jan S. Jankowski

b) Rozumienie
Uczeń rozumie i prawidłowo stosuje pojęcia:
- plan Burza,
- godzina W,
- przyczółki,
- "żywe tarcze"

II. Umiejętności
a) Stosowane w sytuacjach typowych
Uczeń umie:
- omówić założenia i realizację planu Burza,
- wyjaśnić przyczyny podjęcia decyzji o rozpoczęciu powstania przez dowództwo AK,
- scharakteryzować przebieg walk powstańczych posługując się planem Warszawy,
- wyjaśnić przyczyny upadku powstania,
- opisać życie codzienne i postawę ludności cywilnej,
- dokonać bilansu strat i zniszczeń,

b) Stosowane w sytuacjach nietypowych
Uczeń umie:
- analizować stosunek Zachodu i ZSRR do powstania,
- ocenić znaczenie powstania dla powojennej historii Polski i Europy,
- korzystać z różnych źródeł informacji np. mapy, zdjęcia, literatura piękna,
- sporządzać samodzielną notatkę z prezentacji innych uczniów w trakcie zajęć,
- formułować własne argumenty, opinie,
- przygotować prezentację multimedialną na forum klasy,

Środki dydaktyczne: J. Tazbir "Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności" Wydawnictwo Demart, s.. 78 - 79, tablica interaktywna lub komputer, podręcznik.

Metody nauczania: rozmowa nauczająca, praca z mapą, prezentacja multimedialna, debata "za i przeciw".

Cel wychowawczy: Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, rodzinę i ojczyznę.

Literatura pomocnicza:
J. K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 1994.
A.S. Broniewski, Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1984.

Tok lekcji:

I. Czynności organizacyjno - porządkowe.

II. Wprowadzenie
1. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel od odczytania wybranych fragmentów książki M. Białoszewskiego "Pamiętnik z powstania warszawskiego". Po chwili zadumy prosi uczniów by zastanowili się co skłoniło władze podziemia do podjęcia decyzji o wybuchu powstania (Uczniowie powinni uwzględnić np. utworzenie PKWN, losy dowódców AK na wschodzie, działalność PPR itp.). Wszystkie przyczyny zostaną zapisane na tablicy.

III. Rozwinięcie
2. Na podstawie planu miasta Warszawy pod kierunkiem nauczyciela uczniowie analizują przebieg walk powstańczych w poszczególnych dzielnicach.
3. Wybrany wcześniej uczeń na podstawie samodzielnie przygotowanych materiałów ( fragmenty literatury pięknej, pamiętniki, pieśni, filmy, opracowania, zdjęcia) przedstawia prezentację multimedialną zatytułowaną "Jeden dzień z życia uczestnika powstania" .

IV. Podsumowanie
4. Na zakończenie nauczyciel dzieli uczniów na dwa równej wielkości obozy: zwolenników wybuchu powstania i przeciwników. W tym celu prosi by zajęli miejsca naprzeciwko siebie. W debacie "za i przeciw" oba zespoły podają swoje argumenty i refleksje nad rolą i znaczeniem powstania. Zastanawiają się nad postawą państw zachodnich i ZSRR. Po wyczerpaniu się argumentów każdy uczeń decyduje, który obóz popiera.

Praca domowa
Wykonaj polecenia w zeszycie do ćwiczeń na mapkach konturowych na stronie 36 - 37.
(W. Chybowski, Historia. Szkoła ponadgimnazjalna. Część III. Zeszyt do ćwiczeń na mapkach konturowych. Wydawnictwo Demart.)
 

Opracowanie: Agnieszka Balicka - nauczyciel historii

Wyświetleń: 2801


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.