Katalog

Barbara Brzuszek
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program kółka teatralnego w klasach I-III szkoły podstawowej.

- n +

Program kółka teatralnego w klasach I - III szkoły podstawowej

WSTĘP
Niniejszy program opracowany został dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Kontakt dziecka ze sztuką zapobiega monotonii procesu edukacyjnego, uatrakcyjnia zajęcia w szkole. Nie powinien się on ograniczać do oglądania przedstawień teatralnych, ale do tworzenia takich sytuacji kiedy dziecku daje się szansę bycia odtwórcą określonej roli (bycia aktorem) lub też jej twórcą.

Takie możliwości daje właśnie prowadzone w szkole kółko teatralne. Nie pozwala ono pozostać biernym, wymaga i wyzwala aktywność. Jest ona naturalna szczególnie dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Uczniowie w klasach I-III bardzo chętnie przyjmują i wcielają się w różne role, "garną się" do zabawy w teatr, kiedy to mogą być aktorami, a równocześnie dekoratorami, twórcami lalek - kukiełek, reżyserami.

Dlatego zorganizowałam kółko teatralne i opracowałam ten program z myślą o wszystkich chętnych do pracy dzieciach z mojej klasy. Dzięki zajęciom Ci nieśmiali, zahamowani będą mieli okazję do zaprezentowania się przed publicznością, nabrania pewności siebie, zdobycia wiary we własne siły. Natomiast dzieci zdolne, pewne siebie będą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania teatrem.

CELE
edukacyjne:
1. Przygotowanie dzieci do odbioru przedstawień teatralnych.
2. Rozwijanie predyspozycji twórczych jak: wyobraźnia, spostrzeganie, myślenie, wrażliwość emocjonalna, intuicja.
3. Przygotowanie dzieci do odbioru języka teatralnego.
4. Rozwijanie zdolności językowych, plastycznych, muzycznych i wokalnych uczniów.

wychowawcze:
1. Uwrażliwienie na dzieło literackie i jego odbiór.
2. Kształtowanie postawy miłośnika literatury.
3. Kształcenie umiejętności pracy w grupie, współdziałania, wzajemnej pomocy i życzliwości.
4. Kształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości, otwartości w stosunku do innych.
5. Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć.
6. Wyzwolenie w uczniach możliwości kreacyjnych umożliwiających im zabawę w teatr, tworzenie widowisk teatralnych.
7. Wprowadzanie uczniów w świat wartości kultury i wartości społecznych, a przez to wdrażanie do przestrzegania określonych norm zachowania się.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Tworzywa teatralne: przestrzeń, czas, ruch sceniczny, aktor, słowo.
2. Znaki teatralne:
- tekst wypowiadany: słowo, intonacja, śpiew
- ekspresja ciała aktora: mimika, gest, ruch
- kostium i charakteryzacja
- rekwizyty
- muzyka, efekty dźwiękowe.
3. Rodzaje form teatralnych:
- recytacje
- gry dramowe - prezentacja krótkich scenek z życia
- teatr lalkowy
- inscenizacje
- pantomima
- bywanie w teatrze zawodowym
4. Sposób gry aktorskiej:
- rola dykcji i wyraźnej artykulacji
- poruszanie się na scenie
- sposoby przedstawienia postaci
5. Przygotowanie przedstawienia.

Etapy pracy nad przedstawieniem:
- Wybranie utworu do realizacji scenicznej.
- Zapoznanie ze scenariuszem.
- Analiza utworu tj. określenie czasu i miejsca akcji, scharakteryzowanie postaci, ocena ich postępowania, ustalenie chronologicznego ciągu wydarzeń, ustalenie morału zawartego w utworze.
- Próby dopasowania uczniów do poszczególnych ról.
- Przydział ról, pamiętając o możliwościach i predyspozycjach dzieci.
- Wykonanie projektu scenografii i ewentualnie oprawy muzycznej.
- Dobieranie strojów i rekwizytów.
- Ustawienie i zachowanie postaci na scenie.
- Systematyczna praca nad kolejnymi scenami.
- Próby całości przedstawienia.
- Prezentacja spektaklu.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

1. Zdobędzie podstawową wiedzę o teatrze, jego rodzajach i roli kulturotwórczej.
2. Zna podstawowe pojęcia związane z teatrem (aktor, reżyser, scenograf, scenarzysta, scenografia, scena, kulisy, foyer, sufler).
3. Wypowiada swoje kwestie poprawnie pod względem dykcyjnym.
4. Wzbogaci swoje słownictwo, opanuje na pamięć wybrane utwory literackie lub ich fragmenty.
5. Jest wrażliwym odbiorcą sztuki teatralnej.
6. Dba o estetyczne wykonanie scenografii, rekwizytów, zaproszeń.
7. Potrafi wykorzystać mimikę, gesty do wyrażania swoich uczuć.
8. Jest spontaniczny w wyrażaniu emocji.
9. Jest otwarty na kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.
10. Umie współdziałać w grupie.
11. Nabiera pewności siebie, zdobywa wiarę we własne siły.
12. Przygotuje się do pełnienia określonych ról społecznych i zawodowych.

UWAGI O REALIZACJI


Realizacja programu będzie przybierała postać "zabawy w teatr", powinna dostarczać dziecku radości i przyjemności, być ciekawą formą spędzania wolnego czasu. W dużym stopniu decyduje o tym właściwy dobór tekstów. Będę więc dbała, aby teksty były:
- zrozumiałe dla dzieci
- z prostą, ale dynamiczną akcją, zawierającą dużo dialogów
- dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów pod względem liczby występujących postaci, zdarzeń i wiadomości, które zawiera, a przez to atrakcyjny dla dzieci.

Podczas przygotowań do przedstawienia uczniowie będą uczyli się piosenek, pląsów, tworzyli stroje i scenografię.

W miarę możliwości będę starała się włączać do pomocy rodziców, którzy mogą brać udział w projektowaniu i przygotowywaniu dekoracji, kostiumów i rekwizytów.

Sporo czasu poświęcę również na pracę związaną z prawidłową wymową, przeprowadzając szereg ćwiczeń dykcyjnych i oddechowych.

Uczniowie będą prezentowali swoje umiejętności na uroczystościach szkolnych i przedstawieniach zorganizowanych dla zaproszonych gości. W miarę możliwości będą również brali udział w organizowanych konkursach i przeglądach pozaszkolnych.

Pracę zawodowych aktorów uczniowie będą mogli poznać wyjeżdżając do teatru na spektakle dla dzieci, jak też oglądając przedstawienia w wykonaniu teatrzyków objazdowych.

Stosowane na zajęciach kółka teatralnego metody i formy pracy winny uatrakcyjnić naukę w szkole.

Sprawdzeniem efektów realizacji programu będzie poziom przygotowanego przedstawienia, udział w konkursach recytatorskich
i teatralnych oraz refleksje dzieci po całorocznej pracy.
 

Opracowanie: Barbara Brzuszek - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Wyświetleń: 11360


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.