Katalog

Marzanna Gromotowicz
Język angielski, Konkursy

Regulamin: Konkurs Angielskiej Ortografii "Spelling Quiz -2006"

- n +

Spelling quiz

AUTOR KONKURSU ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII
"SPELLING QUIZ"

oraz
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU
W TEGOROCZNYM KONKURSIE UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
REGULAMIN
KONKURSU ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII
"SPELLING QUIZ"
2006
1. Autorem Konkursu Angielskiej Ortografii "Spelling Quiz" jest Marzanna Gromotowicz.
2. Organizatorem tegorocznego Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
3. "Spelling Quiz" 2006 odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.
4. Poprzednie zmagania finałowe odbywały się pod honorowym patronatem Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce.
5. Konkurs ma już zasięg ogólnopolski, a w naszych zamierzeniach jest projekt jego rozszerzenia.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
7. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży i mobilizowanie jej chęci twórczych i motywacji do nauki języka angielskiego oraz nabycie umiejętności pozytywnej rywalizacji.
8. Realizacja celu odbywa się poprzez sprawdzenie umiejętności dokładnej wymowy, znajomości angielskiej ortografii i ogólnej umiejętności wypowiadania się w języku angielskim.
9. Konkurs obejmuje dwa etapy.
Pierwszy etap - uczestnicy piszą pracę na jeden z pięciu proponowanych tematów:
Tematy dla uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów (JUNIOR):
- If I won a lot of money, I...
- My dream trip to Great Britain.
- Ladies and Gentlemen! I have the pleasure of introducing my invention...
- My favourite fairy tale
Tematy dla uczestników ze szkół średnich (SENIOR):
- My dialog between Poland, Britain, Germany, Russia and USA.
- Benjamin Franklin winks at us.
- Nothing is useful that is not honest, Benjamin Franklin
- The speech on "LOVE".

10. Prace powinny być napisane samodzielnie przez uczestnika. W przypadku korzystania z literatury, czy np. źródeł internetowych, autorzy prac proszeni są o zaznaczenie tego faktu w bibliografii.
11. Prace prosimy nadsyłać terminie do 3 lutego 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Marzanna Gromotowicz,
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Krakowska 29, 42-200
Częstochowa z dopiskiem: PRACA KONKURSOWA - KONKURS ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII. "Spelling Quiz" 2006, kategoria JUNIOR albo SENIOR.
12. Praca nie powinna przekraczać jednej strony maszynopisu (czcionka 12) w przypadku prac w kategorii JUNIOR i dwóch stron maszynopisu w kategorii SENIOR..
13. Oznakowanie pracy zawarte na osobnej kartce dołączonej do pracy powinno zawierać:
- temat pracy
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek autora pracy - klasa
- nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy
- pieczątkę szkoły
- nazwę powiatu/ województwa, w którym w/w szkoła się znajduje oraz nazwisko nauczyciela promującego pracę
14. Jeden nauczyciel języka angielskiego, którego uczniowie wyrażają chęć uczestniczenia w Konkursie może wytypować do 5 prac jego zdaniem najlepszych i przedłożyć je Komisji Konkursowej.
15. Do drugiego etapu zakwalifikuje się maksymalnie 30 autorów najlepszych prac pisemnych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: Junior - szkoły podstawowe i gimnazja oraz Senior - szkoły średnie.
16. Autor zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Finale pięciu uczestników, poza obowiązującymi kwalifikacjami w ramach I etapu pisemnego. Z prawa tego może skorzystać lub nie.
17. O zakwalifikowaniu się do II etapu zwanego Finałem - laureaci zostaną powiadomieni listownie do 24 lutego 2006r.
18. O dokładnym terminie rywalizacji Finałowej Konkursu Angielskiej Ortografii - uczestnicy Finału zostaną powiadomieni wraz z decyzją o zakwalifikowaniu się do Finału.
19. Kolejność odpowiedzi w Finale ustalona jest w drodze losowania. Zadaniem uczestnika w Finale jest poprawne przeliterowanie za pomocą alfabetu angielskiego - ośmiu wyrazów począwszy od trzyliterowych do dziesięcioliterowych - uczestnik ma za zadanie przeliterować wyraz z każdej kategorii. Uczestnik Konkursu za prawidłowe przeliterowanie wyrazu otrzymuje tyle punktów z ilu liter składał się dany wyraz. Maksymalnie w Finale można otrzymać 52 punkty. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności w Finale decyduje suma punktów uzyskanych za pracę pisemną. Jeżeli i to nie da rozstrzygnięcia - Komisja przeprowadza dogrywkę, polegającą na poprawnym przeliterowaniu wyrazów więcej niż 10-literowych.
20. Nagrody - uczestnicy Konkursu rywalizują o miano Mistrza Angielskiej Ortografii w dwóch kategoriach: JUNIOR i SENIOR oraz nagrody ufundowane przez Organizatora i Patronów Konkursu. Organizatorzy Konkursu stale poszukują darczyńców w celu zwiększenia puli nagród i ich uatrakcyjnienia.
21. Nauczyciele przygotowujący uczestników Finału 2005 otrzymają stosowne zaświadczenia od Organizatora.
22. Uczestnicy Finału przyjeżdżają na koszt własny.
23. Doświadczenia zdobyte po minionych edycjach Konkursu wskazują, że ta forma zdrowej rywalizacji, traktowana przez uczestników jako zabawa, pozwala mieć nadzieję, że i tym razem uczestnicy będą zadowoleni, a Autor i Organizator tegorocznego Konkursu mieć będą satysfakcję z osiągnięcia celu. Zapraszamy do udziału w KONKURSIE ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII - SPELLING QUIZ - 2006.
24. Autor Konkursu - Marzanna Gromotowicz zastrzega sobie prawa autorskie z nim związane.
25. Wszelkie zapytania związane z przebiegiem i organizacją Konkursu prosimy kierować do Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie mgr Andrzeja Rydza (tel./fax +48 34 324 23 14; e-mail: liceumadam@go2.pl) lub bezpośrednio do Autora Konkursu - Marzanny Gromotowicz (marzanna.g@wp.pl)


ŻYCZYMY POWODZENIA
 

Opracowanie: Marzanna Gromotowicz

Wyświetleń: 1706


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.