AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Zuzanna Czupryna
Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Konspekt - "Podróże jako sposób poznawania ciekawych miejsc i ludzi"

- n +

     Ideą polskiego programu edukacyjnego "Kreator" zrodzonego w 1995 roku jest pomaganie innym w odkrywaniu siebie, wzbogacanie w umiejętności niezbędne do opanowania koniecznych kompetencji:

Komunikowanie się w różnych sytuacjach
Rozwiązywanie problemów
Efektywne współdziałanie w zespole
Aktywizacja
Twórcze myślenie
Operowanie informacjami
Refleksja nad własnym uczeniem się


Schemat budowy lekcji proponowany przez program "Kreator" skłania do innego jej przemyślenia. Lekcja podzielona jest na następujące etapy:
 • zaangażowanie,
 • badanie,
 • przekształcanie,
 • prezentacja,
 • refleksja.

Model lekcji w takim ujęciu powoduje, iż kreatorem zajęć staje się zarówno nauczyciel jak i uczeń. Powstaje nowa relacja między uczniem a nauczycielem, który świadomie rezygnuje ze swej dominującej roli i przestaje być najważniejszą osobą w klasie. Nauczyciel koordynuje i organizuje pracę tak, aby po umiejętnym zadaniu problemu do rozwiązania, uczeń starał się samodzielnie przedstawić własne propozycje rozwiązania i wyciągać wnioski dotyczące jego własnej pracy. Propozycja takiej struktury zajęć pomaga zarówno nauczycielowi jak i uczniowi w stawaniu się bardziej twórczym.PRZYKŁAD LEKCJI KREATORSKIEJ PRZEPROWADZONEJ W KL. III

Hasło bloku: Podróże jako sposób poznawania ciekawych miejsc i ludzi.

Temat dnia: "Europejska podróż marzeń - z paszportem przez państwa Europy"

Temat: Wyodrębnianie i porządkowanie zdarzeń oraz informacji o postaciach występujących w znanych lekturach jako przygotowanie do podróży po krajach Europy. Określanie położenia na mapie oraz charakteryzowanie państw europejskich. Odczytywanie informacji oraz obliczanie czasu podróży na skróconym rozkładzie jazdy PKP. Zapisywanie i porównywanie liczb wielocyfrowych. Wykonywanie obliczeń sposobem pisemnym. Projektowanie oraz wykonanie z gotowych elementów wystawki zachęcającej do zwiedzania krajów europejskich. Realizacja ruchem tematów rytmicznych do piosenki pt. "Słońce".

Cele operacyjne:

W zakresie edukacji informatycznej:

 • uczeń potrafi posługiwać się edytorem tekstu,
 • tworzy bazę danych,
 • w sposób celowy korzysta ze zdobyczy techniki,
 • bezpiecznie korzysta z podstawowych urządzeń TI.
W zakresie edukacji polonistycznej:
 • wykazuje się znajomością lektur,
 • rozbudza w sobie i innych zainteresowania książką i czytelnictwem,
 • wypowiada się w rozwiniętej i uporządkowanej formie na określony temat,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • wyszukuje i przetwarza informacje,
 • odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych,
 • przestrzega poprawności ortograficznej.
W zakresie edukacji środowiskowej:
 • zna państwa europejskie,
 • określa położenie państw europejskich na mapie,
 • zna charakterystyczne cechy krajów europejskich,
 • określa kierunki na mapie.
W zakresie edukacji matematycznej:
 • odczytuje, zapisuje i porównuje liczby wielocyfrowe,
 • wykonuje obliczenia sposobem pisemnym,
 • odczytuje informacje i oblicza czas podróży z rozkładu jazdy PKP,
 • myśli logicznie.
W zakresie edukacji plastycznej:
 • wyraża własne pomysły w formie plastycznej,
 • projektuje i wykonuje wystawkę tematyczną,
 • doskonali sprawność manualną.
W zakresie edukacji muzycznej:
 • realizuje ruchem tematy rytmiczne,
 • reaguje ciałem na zmiany tempa i dynamiki,
 • potrafi zaśpiewać piosenkę w czterech językach,
 • wykonuje podstawowy krok taneczny do utworu muzycznego,
 • wskazuje podobieństwa w zabawach dzieci z różnych państw,
 • jest przekonany o konieczności nauki języków obcych.
W zakresie pracy grupowej:
 • podejmuje próbę rozwiązania problemów grupy,
 • planuje pracę,
 • pomaga innym w pracy,
 • jest życzliwy wobec innych,
 • uzasadnia swoje zdanie i respektuje zdanie innych,
 • myśli twórczo,
 • dokonuje samooceny swojej pracy,
 • dzieli się wrażeniami,
 • koncentruje uwagę na danym zagadnieniu,
 • myśli logicznie.
Metody: słowna, pokaz, problemowa, działalność praktyczna.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa jednolita i zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: ilustracje okładek lektur, kolorowe znaczki, ilustracja przedstawiająca Sobieradzika, magnetofon, taśma z nagranym głosem Sobieradzika, 5 komputerów, drukarka, dyskietki, koperty z załącznikami do pracy na komputerach, plansza przedstawiająca kontur Europy, kontury państw europejskich, karty pracy do ćwiczeń z matematyki, ilustracje, przedmioty, rekwizyty charakterystyczne dla krajów europejskich (Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski) oraz dla Grenlandii, wyspy należącej do Danii, kaseta magnetofonowa z nagraniami piosenek, krzyżówki, ilustracje do kolorowania.

Tok zajęć

Zaangażowanie

1. Powitanie uczniów i zapowiedź tematu zajęć.
 • Krótka pogadanka na temat poznanych i omawianych lektur (przypomnienie tytułów, postaci, wydarzeń).
 • Plebiscyt popularności na najciekawszą lekturę.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela kolorowe znaczki i spacerując w takt muzyki oglądają wystawkę znanych lektur ( S. Michałkow "Nie płacz koziołku", J. Porazińska "Szewczyk Dratewka", A. A. Milne "Kubuś Puchatek", W. Chotomska "Dzieci Pana Astronoma", H. Lofting "Doktor Dolittle i jego zwierzęta", A. Lindgren "Dzieci z Bullerbyn", M. Jaworczakowa "Jacek, Wacek i Pankracek", R. Pisarski "O psie, który jeździł koleją", Cz. Centkiewicz "Anaruk chłopiec z Grenlandii", M. Jaworczakowa "Oto jest Kasia" ), na znak dany przez nauczyciela kładą swoje znaczki obok ulubionej książki.

2. Podanie przez nauczyciela problemu do rozwiązania ( nauczyciel pokazuje planszę przedstawiająca "Sobieradzika" i włącza nagranie magnetofonowe ).
Wyjaśnienie: Sobieradzik to postać dziecięcego bohatera obecna w podręczniku do kl. III ( S. Łukasik i H. Petkiewicz "Podajmy sobie ręce. Kształcenie językowe" ). Za pomocą wydruków komputerowych Sobieradzik wprowadza dzieci w tajniki wiedzy.

"Witajcie Drodzy Przyjaciele!
To ja - Sobieradzik.
Planuję wspólnie z bohaterami Waszych lektur wakacyjną wędrówkę.
Jeśli chcecie dowiedzieć się w podróż po jakich krajach zapraszamy Was,
wystarczy jeśli uruchomicie komputery i zajrzycie do kopert, które leżą obok nich.
Życzę wspaniałej zabawy."
Umiejętność kluczowa, która będzie ćwiczona w tej części zajęć:
 • komunikowanie się
Badanie

3. Uczniowie zasiadają przy komputerach w 5 grupach 3 - 4 osobowych, wybierają spośród siebie lidera, sprawozdawcę, sekretarza i czytają uważnie polecenia umieszczone w instrukcji.

Instrukcja nr 1

- Z menu wybierz Tabelę. Utwórz własną, która składać się będzie z następujących elementów:Imię i nazwisko pisarzaRoman PisarskiHugh LoftingAstrid LindgrenMira JaworczakowaCzesław Centkiewicz
Nazwa kraju     
Imię bohatera     
Ulubione zajęcie bohatera     
Ulubiony kolor      • W tym celu kliknij na tabelę, następnie wstaw Tabelę.
 • Ustaw odpowiednią liczbę kolumn i wierszy i już możesz rozpocząć wpisywanie danych o bohaterach znanych lektur.
 • Porządkując zebrane informacje odpowiedz na pytania:
1. Kto jest głównym bohaterem książek napisanych przez wymienionych pisarzy?
2. W jakich krajach mieszkają bohaterowie podanych lektur?
3. Jakie jest ich ulubione zajęcie i ulubiony kolor?


Instrukcja nr 2

Dane o bohaterach znanych lektur:

Informacje umieszczone na paskach papieru są pocięte i porozkładane w różnych miejscach na sali tak, aby uczestnicy musieli je odszukać. Wolno im przeczytać treść, zrobić notatki, a paski z informacjami odkładają na miejsce, w którym znaleźli.


 Astrid Lindgren opisuje zabawy szwedzkich dzieci w zagrodzie.
------------------------------------------------------------------------------------
Pies Lampo lubi podróże po Włoszech.
------------------------------------------------------------------------------------
Kasia - bohaterka książki Miry Jaworczakowej lubi być w centrum zainteresowania, ale nie lubi koloru pomarańczowego.
-------------------------------------------------------------------------------------
Anaruk - mieszkaniec Grenlandii lubi chodzić na polowania.
-------------------------------------------------------------------------------------
Roman Pisarski opowiada o psie podróżniku, który lubił kolor zielony.
-------------------------------------------------------------------------------------
Doktor Dolittle - bohater książki ,którą napisał Hugh Lofting, zajmuje się leczeniem zwierząt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Dziewczynka ze Szwecji o imieniu Lisa lubi kolor brązowy.
------------------------------------------------------------------------------------
Doktor Dolittle, który mieszka w Wielkiej Brytanii, nigdy nie leczył psa Lampo.
-------------------------------------------------------------------------------------
Bohaterka książki Miry Jaworczakowej mieszka w Polsce.
-------------------------------------------------------------------------------------
Czesław Centkiewicz opowiada o przygodach chłopca, który uwielbia polowania.
-------------------------------------------------------------------------------------
Doktor, który leczy zwierzęta lubi kolor żółty.
-------------------------------------------------------------------------------------
Anaruk nie lubi koloru czerwonego, przepada za kolorem pomarańczowym.
------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga: pomysł tabeli zaczerpnięty z konspektu pt. Mieszkańcy ulicy Wiosennej" K. Mudent umieszczony w miesięczniku "Wszystko dla szkoły" nr 2/99

Umiejętności kluczowe kształcone w trakcie:
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • skuteczne komunikowanie się,
 • efektywne współdziałanie w zespole.
Przekształcanie

4. Uczniowie przystępują do wykonania zadań.

Umiejętności kluczowe, które kształcimy:
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 • sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną,
 • komunikowanie się
 • efektywne współdziałanie w zespole.
Prezentacja I

5. Prezentacja przez sprawozdawców efektów prac grup. ( Nauczyciel nagrywa na dyskietkę i drukuje dokumenty tych grup, które bezbłędnie wykonały zadania. Dokumenty zostaną wklejone następnego dnia do zeszytów do j. polskiego).

Przekształcanie

6. Nauczyciel proponuje grupom, aby umieściły na planszy przedstawiającej kontur Europy informacje o państwach uzyskane z pracy przy komputerach.

7. Każda grupa wybiera kontur jednego państwa, zgodnie z kolorystyką, o której jest mowa w tabeli i dyskutuje o jego położeniu na mapie Europy.

grupa I - Grenlandia - kolor pomarańczowy,
grupa II - Wielka Brytania ( Anglia ) - kolor żółty
grupa III - Polska - kolor czerwony
grupa IV - Włochy - kolor zielony
grupa V - Szwecja - kolor brązowy

Umiejętności kluczowe kształcone w trakcie:
 • skuteczne komunikowanie się,
 • rozwiązywanie problemów,
 • współdziałanie w zespole,

Prezentacja II
 • Uczniowie odszukują i przypinają na mapie kontury państw europejskich oznaczone odpowiednimi kolorami.


Rozmiar: 5634 bajtów


Przekształcanie

8. Uczniowie pracując w grupach wybierają jeden z dwóch zestawów zadań matematycznych ( łatwiejszy lub trudniejszy ) i przystępują do wykonania zadań.Wersja łatwiejsza:

W rozkładzie jazdy odczytaj informacje o godzinach odjazdu i przyjazdu.

Rodzaj i nr pociąguOdjazdy ze stacji początkowychGodziny przyjazdu Kraków GłównyGodziny odjazdu Kraków GłównyPrzyjazdy do stacji docelowychPerony
"Euro -City" 6303Warszawa Centralna 3.056.106.25Rzym 23.504
"Jagiełło" 32101Częstochowa 6.158.008.15Tarnów 9.201Jak długo jedzie pociąg z Warszawy do Rzymu ? .......................................... ................................................................................................

Jak długo jedzie pociąg z Krakowa do Tarnowa ?........................................... ...............................................................................................................

Ile to razem godzin i minut ?........................................................................... ..........................................................................................................
Wersja trudniejsza:

Obok nazw państw podano jaki zajmują obszar w kilometrach kwadratowych:

Polska 312 677

Grenlandia 2175 600

Włochy 301 252

Wielka Brytania 244 828

Szwecja 449 964


Uporządkuj nazwy państw według wielkości zajmowanego obszaru - od najmniejszego do największego.

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

............................................................Oblicz sposobem pisemnym różnicę między wielkością zajmowanych obszarów przez Polskę i Szwecję.
Umiejętności kluczowe, które będą ćwiczone w trakcie tej części zajęć:
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się,
 • skuteczne komunikowanie się,
 • efektywne współdziałanie w zespole.


Prezentacja III

9. Sprawozdawcy prezentują efekty pracy w grupach.
Wyróżnienie grup, które bezbłędnie wykonały obliczenia.

10. Nauczyciel ponownie pokazuje planszę przedstawiającą Sobieradzika i włącza nagranie magnetofonowe:
"Wspaniale poradziliście sobie z zadaniami.
W nagrodę proponuję Wam podróż po krajach Europy.
Może namówicie innych do poznania tych państw?"

Badanie

11. Nauczyciel zaprasza uczniów do sali, w której wcześniej zostały przygotowane stanowiska tematyczne dotyczące np. literatury, sportu, muzyki ( przedmioty, ilustracje znajdujące się na tych stolikach są związane z krajami europejskimi, o których uczniowie już uczyli się ).
Umiejętności kluczowe, które będą ćwiczone w trakcie:
 • skuteczne komunikowanie się,
 • planowanie i organizowanie własnego uczenia się.
Przekształcanie

12. Uczniowie w grupach przygotowują wystawki zachęcające do zwiedzania krajów europejskich np. Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Polski wykorzystując charakterystyczne przedmioty i ilustracje związane z danym krajem oraz wykonując samodzielnie elementy do dekoracji.

Umiejętności kluczowe, które będą ćwiczone w trakcie:
 • skuteczne komunikowanie się,
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 • efektywne współdziałanie w zespole.

Prezentacja IV

13. Sprawozdawcy prezentują efekty prac grup.

14. Nauczycie zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy. Uczniowie odśpiewują piosenkę pt. "Słońce" w czterech językach: polskim, angielskim, szwedzkim i włoskim.

Uwaga: zapis nutowy znajduje się w podręczniku do muzyki do kl. III M. Tomaszewskiej "Muzyka".


"Słońce"
Po polsku:

Gdy słońce świeci, cieszą się dzieci.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha,
cieszą się dzieci.

Skaczą do wody, zjadają lody.
Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam, mniam,
zjadają lody.

Po angielsku:

The sun is shining,      Gdy słońce świeci,
children are smiling.       dzieci się śmieją.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha,
children are smiling.

Skiping and jumping,       Skaczą i podskakują,
eating the ice-creams.       jedzą lody.
Yum, yum, yum, yum, yum, yum,
eating the ice - creams.

Po szwedzku:

Nar solen skiner,      Gdy słońce świeci,
gladjer sig barn.       dzieci się radują.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha,
gladjer sig barn.

Hopar till vater,       Skaczą do wody,
mumsar glassen.       uwielbiają lody.
Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam, mniam,
mumsar glassen.
Po włosku:

Se c'e il sole,       Gdy jest słonecznie,
giochiamo tutti.       Wszyscy się bawią.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha,
giochiamo tutti.

Salti all'a ua,       Skoki do wody,
mangiamo gelati.       Zajadamy lody.
Mnia, mniam, mniam, mniam, mniam, mniam,
mangiamo gelati.


15. Nauka kroku tanecznego do piosenki pt. "Słońce".
16. Taniec ze śpiewem.

Refleksja

17. Uczniowie dzielą się wrażeniami.
 • Czy chcieliby odwiedzić któryś z krajów europejskich?
 • Czy chcieliby zamieszkać w którymś z krajów europejskich i dlaczego?
18. Buźki - informacja zwrotna.

Uczestnicy zajęć rysują na otrzymanych od nauczyciela kartkach buźki: uśmiechnięte, poważne lub smutne w zależności od tego jak im się podobały zajęcia.

19. Wręczenie uczniom symbolicznych paszportów - nagród za aktywną pracę na zajęciach.

20. Praca domowa - do wyboru ilustracja do kolorowania lub krzyżówka.


Odszukaj na mapie Europy i pokoloruj kontury państw:
Polska - czerwony
Włochy - zielony
W. Brytania - żółty
Szwecja - brązowy

Rozmiar: 5634 bajtów

Opracowanie: Zuzanna Czupryna

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 16050


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.