AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jadwiga Kosarzycka
Informatyka, WSO

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

- n +

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej w Niechłoninie.

Ocenianie ma na celu:
- Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
- Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.
- Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
- Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
- Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Jawność ocen

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu do końca danego roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia).
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny.

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:
Umiejętności:
- rozwiązywanie problemów za pomocą komputera
- posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym
- korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania
- stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych dziedzin
- łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną
Wiadomości:
- znajomość podstawowych metod pracy na komputerze
- znajomość podstawowych pojęć i metod informatyki
- znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, wiedza i umiejętność jej praktycznego wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas pracy na komputerze

Postawa:
- udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w pracę podczas zajęć,
- udział w życiu szkoły (przygotowywanie prezentacji, gazetek itp.),
- przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej
- reprezentowanie klasy w konkursach przedmiotowych.

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
a) praca przy komputerze
b) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco),
c) sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze,
d) test wiadomości
e) praca klasowa
f) prace dodatkowe - referaty, plansze dydaktyczne, prezentacje prac wykonanych w domu
g) udział w konkursach
Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanych treści programowych oraz liczby godzin w danej klasie.

Tryb oceniania
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe.
3. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne.
5. Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na pracy klasowej lub sprawdzianie musi go napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela.
6. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Poprawa prac klasowych i sprawdzianów jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń pisze ją tylko raz. Ocena uzyskana z poprawionej pracy klasowej jest oceną ostateczną. Jeżeli uczeń uzyska niższą ocenę z poprawy, traci możliwość poprawy następnych prac w tym samym semestrze.
8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
9. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
10. Aktywność na lekcji nagradzana jest "plusami" . Za 3 zgromadzone "plusy" uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali:
100 % + zadanie dodatkowe  celujący
100 % - 90 % bardzo dobry
89 % - 75 % dobry
74 % - 50 % dostateczny
49 % - 25 % dopuszczający
24 % - 0 % niedostateczny
Kryteria oceniania:

Ocenę celującą (6)
otrzymuje uczeń który:
- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma komputerowe, edukacyjne programy multimedialne)
- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej,
- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,
- wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje multimedialne).

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki w danej klasie,
- sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,
- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
- biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,
- biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,
- biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który:
- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,
- posługuje się terminologią informatyczną,
- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych,
- pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który:
- w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,
- zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,
- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,
- nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą nauczyciela,
- poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który:
- częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,
- częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,
- bezpiecznie obsługuje komputer,
- zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,
- ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,
- poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,
- poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje.

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który:
- nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,
- nie zna terminologii informatycznej,
- nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,
- nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu.
 

Opracowanie: Jadwiga Kosarzycka, nauczycielka nauczania zintegrowanego i informatyki w Szkole Podstawowej w Niechłoninie, luty 2005r

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4794


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 8

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.