Katalog

Ola Bednarska
Język polski, Sprawdziany i testy

Samorząd terytorialny - test z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I gimnazjum Gr. A i B

- n +

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. I gimnazjum z działu - Samorząd terytorialny

KARTA PRACY UCZNIA
Dział: Samorząd terytorialny
Klasa I........
Grupa A
Imię i nazwisko ucznia.......................................... Numer z dziennika..................
Data sprawdzianu:.........................

Pytania
1. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Ile województw liczy Polska

a) 49
b) 17
c) 16
d) 18
e) 26

(1 p.)

2. Wymień północne województwa i ich stolice:
................................. -...........................
.................................. -...........................
................................. -...........................
.................................. -...........................
(4 p.)

3. Uzupełnij zdanie:
Największymi jednostkami podziału terytorialnego są............................ W ich obrębie działa 208 powiatów ziemskich (.......................) i 64 powiaty................................. (..........................). Najmniejszą jednostką podziału terytorialnego jest.......................
(5 p.)

4. Uzupełnij strukturę samorządu terytorialnego:

Organy władzy stanowiące                 ...............................(8 p.)
5. Uzupełnij zdanie:
Samorząd terytorialny działa na podstawie..................................... i ..........................................
(2 p.)

6. Budżet gminy to -.................................................................................. ..........................................................................................................
(2 p.)

7. Uzupełnij zdanie:
Gmina Nowa Brzeźnica przynależy do województwa.........................., powiatu.................................... W skład, którego wchodzą następujące gminy:

1...........................................
2...........................................
3...........................................
4...........................................
5...........................................
6...........................................
7...........................................
8...........................................
(10 p.)

8. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
a) Do zadań rady gminy należy:
b) powołanie przewodniczącego rady gminy;
c) wybór i odwołanie zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
d) wybór wójta;
e) stanowienie prawa lokalnego;
f) uchwalanie statutu gminy
(3 p.)

9. Dotacja to:
a) bezzwrotna pomoc finansowa na określone zadania;
b) bezzwrotna pomoc finansowa na zadania ogólne; o sposobie wykorzystania pieniędzy decyduje rada gmin, powiatów, województwa;
(1 p.)

10. Przestaw strukturę władz powiatu.


(3 p.)

11. Podaj imię i nazwisko Wójta Gminy Nowa Brzeźnica
................................................
(2 p.)

12. Do jakiego urzędu musi udać się obywatel, żeby otrzymać dowód osobisty:
a) wojewódzkiego;
b) powiatowego;
c) gminnego;
(1 p.)

13. Wymień niektóre składniki wydatków z budżetu gminy:
-..........................................
-..........................................
-..........................................
-...........................................
(4 p.)

PYTANIA NA "6"
1*. Podaj nazwisko:
- wojewody łódzkiego -...................................................
- starosty powiatowego -.................................................
2*. Wymień nazwiska radnych naszej gminy.

KARTA PRACY UCZNIA

Dział: Samorząd terytorialny
Klasa I........
Grupa B
Imię i nazwisko ucznia..........................................
Numer z dziennika..................
Data sprawdzianu:.........................

Pytania

1. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Od którego roku obowiązuje nowy podział terytorialny Polski?
a) 1 stycznia 2000 r.
b) 1 stycznia 1999 r.
c) 1 stycznia 1989 r.
(1 p.)

2. Wymień południowe województwa i ich stolice:
................................. -...........................
.................................. -...........................
................................. -...........................
.................................. -...........................
(4 p.)

3. Uzupełnij zdanie:
Rada gminy jest organem.......................... i........................................ Wybierana jest na.............. lata przez.......................................
(4 p.)

4. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Co zaliczamy do własności publicznej:
a) spółki z przewagą kapitału publicznego
b) spółki z przewagą kapitału prywatnego
c) przedsiębiorstwa (jednoosobowe, rodzinne)
d) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
e) Spółki Skarbu Państwa
(3 p.)

5. Spośród wymienionych zadań dotyczących różnych organów wybierz te, które należą do gminy, powiatu, województwa, wpisując w nawiasach odpowiednie oznaczenia: G (gmina), P (powiat), W (województwo)
1. (......) prowadzenie szkół średnich, artystycznych i specjalnych
2. (......) prowadzenie domów opieki społecznej
3. (......) prowadzenie szkół wyższych
4. (......) prowadzenie szkół podstawowych
5. (......) budowa dróg powiatowych
6. (......) nadzór sanitarno-epidemiologiczny
7. (......) pomoc społeczna dla mieszkańców gminy
(7 p.)
6. Uzupełnij zdanie:
Gmina Nowa Brzeźnica sąsiaduje z następującymi gminami powiatu pajęczańskiego:
1....................................................
2....................................................
(2 p.)

7. Uzupełnij zdanie:
Gmina realizuje zadania własne i......................
Do zadań własnych gminy należą sprawy:...........................,................................,..................................., ................................... Zadania te realizowane są samodzielnie i za pieniądze z budżetu:
a) województwa
b) powiatu
c) gminy
(6 p.)
8. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Do zadań rady powiatu należy:
a) uchwalanie wysokości podatków i opłat za usługi publiczne
b) powoływanie zarządu powiatu i jego przewodniczącego
c) wybór i odwołanie zarządu województwa
d) uchwalanie statutu gminy
(2 p.)

9. Wymień niektóre składniki wpływów do budżetu gminy:
-..............................................
-..............................................
-...............................................
-...............................................
-................................................
(4 p.)

10. Subwencja to:
a) bezzwrotna pomoc finansowa na określone zadania;
b) bezzwrotna pomoc finansowa na zadania ogólne; o sposobie wykorzystania pieniędzy decyduje rada gmin, [powiatów, województwa;
(1 p.)

11. Przestaw strukturę władz województwa:

(3 p.)

12. Podaj imię i nazwisko Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Brzeźnica
................................................
(2 p.)

13. Do jakiego urzędu musi udać się obywatel, żeby otrzymać paszport:
a) wojewódzkiego;
b) powiatowego;
c) gminnego;
(1 p.)

PYTANIA NA "6"
1*. Podaj nazwisko Radnego Powiatowego naszej gminy -...................................................
2*. Z jakimi powiatami sąsiaduje nasz powiat?
 

Opracowanie: Ola Bednarska

Wyświetleń: 10147


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.