Katalog

Ola Bednarska
WOS, Sprawdziany i testy

Człowiek i gospodarka - test z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klasy II gimnazjum

- n +

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. II gimnazjum z działu: "Człowiek i gospodarka"

Imię i nazwisko -............................................... Numer z dziennika -.......
Klasa -...............

1. W procesie produkcji powstają dobra:
a).......................... - potrzebne do zaspokojenia indywidualnych potrzeb człowieka, np. żywność, odzież, meble, mieszkania.
b)......................... - niezbędne do działalności gospodarczej, np. maszyny, urządzenia fabryczne, półfabrykaty;
c)......................... - niezbędne do funkcjonowania państwa i społeczeństwa, np. mosty, szpitale, szkoły, budynki administracji, wyposażenie armii i policji.
(3 p.)
2. Połącz hasło z odpowiednim pojęciem, wpisując literę przy haśle.
HASŁO POJĘCIE
..... rynek

..... popyt

..... prawo podaży

..... podaż

..... cena

A. to wartość jakiegoś dobra lub usługi wyrażona w pieniądzach;
B. głosi, ze wyższej cenie jakiegoś produktu odpowiada zwiększenie jego dostawy na rynek i odwrotnie: gdy cena tego produktu maleje, wówczas zmniejsza się jego podaż;
C. oznacza ilość dóbr (towarów i usług) zaoferowaną do sprzedaży w danym czasie i po określonej cenie;
D. to ilość dóbr (towarów i usług), którą chcą kupić w danym czasie i po określonej cenie;
E. to miejsce, gdzie spotykają się sprzedający i kupujący; to także ogół czynności związanych ze sprzedażą i kupnem określonych produktów.
(5 p.)
3. Kto emituje obligacje?
...................................................... (1 p.)
4. Kim jest posiadacz obligacji, a kim posiadacz akcji?
Posiadacz obligacji: Posiadacz akcji:
-................................................
-................................................
-................................................
-...................................................
-...................................................
-...................................................
(6 p.)
5. Kto w imieniu inwestora kupuje i sprzedaje akcje?
......................................................... (1 p.)
6. Napisz, co to jest hossa.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(3 p.)
7. Wymień współczesne środki płatnicze:
-.........................................
-.........................................
-.........................................
-.........................................
(4 p.)
8. Wymień rodzaje spółek.
-..........................................
-..........................................
-.......................................... (3 p.)
9. Co to jest budżet państwa? Wyjaśnij to pojęcie.
.............................................................................................
..............................................................................................
(3 p.)
10. Skąd Rząd może zdobyć pieniądze na pokrycie deficytu państwa?
..............................................................................................
..............................................................................................
(3 p.)
11. Wymień rodzaje podatków.
-...............................................................
-...............................................................
-...............................................................
-............................................................... (4 p.)
12. Wyjaśnij pochodzenie słów:
Moneta -......................................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Banknot -.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
(4 p.)
13. W jakim mieście w Polsce znajduje się Giełda Papierów Wartościowych?
............................................................ (1 p.)
14. Co to jest inflacja?
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
(2 p.)
15. Jakie mechanizmy rządzą rynkiem? Zaznacz 3 prawidłowe odpowiedzi.
a) cena
b) podaż
c) popyt
d) bank
e) czek
f) bankomat (3 p.)

PUNKTACJA
Ocena Skala punktowa
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny
46 - 41 p.
40 - 34 p.
33 - 23 p.
22 - 16 p.
15 p. i mniej
Klucz odpowiedzi
1.
a) konsumpcyjne
b) inwestycyjne
c) publiczne
2. E - rynek; D - popyt; B - prawo podaży; C - podaż; A - cena
3. Skarb Państwa
4.
Posiadacz obligacji: Posiadacz akcji:
- jest pożyczkodawcą (wierzycielem)
- ma zapewniony stały dochód (odsetki)
- nie ponosi odpowiedzialności za straty remitenta
- jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa,
- ma prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa (dywidendy),
- ponosi ryzyko uczestniczenia w ewentualnych stratach firmy do wysokości udziału w kapitale spółki
5. Makler
6. Hossa - długotrwała zwyżka notowań akcji lub towarów na giełdzie papierów wartościowych.
7. Współczesne środki płatnicze:
- monety
- banknoty
- czeki
- karty kredytowe
8. spółki:
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o)
- spółka cywilna (s. c.) lub spółka jawna
- spółka akcyjna (S A)
9. Budżet - jest to plan finansowy państwa obejmujący dochody i wydatki
10. sprzedając obligacje bądź zaciągając kredyt
11.
- od dochodów osobistych (PIT)
- od towarów i usług (VAT), zawarty w cenie
- akcyzowy
- od zysków przedsiębiorstw (CIT)
12. MONETA - nazwa pochodzi od przydomku bogini Junony (Moneta - czyli bogini Dobrej Rady, "moneo" - radzę); w świątyni tej kapłanki sprawdzali wartość kruszcu i znakiem świątyni potwierdzali jego czystość i wagę.
BANKNOT - nazwa jest spolszczoną wersją terminu angielskiego bank note (bilet bankowy). Jego narodziny związane są z doskonaleniem środków płatniczych i powstaniem banków.
13. w Warszawie
14. INFLACJA - zjawisko w gospodarce, której przejawem jest ciągły wzrost cen i spadek wartości pieniądza.
15. a) - cena, b) - podaż, c) - popyt

PUNKTACJA
Ocena Skala punktowa
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny
46 - 41 p.
40 - 34 p.
33 - 23 p.
22 - 16 p.
15 p. i mniej

Opracowanie: Ola Bednarska

Wyświetleń: 28326


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.