Katalog

Małgorzata Leszczyńska
Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy - Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +


Bełchatów 2 06 2001 r. mgr ..................................................
opiekun stażu
Publicznego Gimnazjum nr
w Bełchatowie


1. Imię i nazwisko nauczyciela.......................................................................................
2. Wykształcenie.............................................................................................................
3. Nazwa szkoły..............................................................................................................
4. Nauczany przedmiot........................religia.................................................................
5. Okres stażu: od..............................................do.........................................................
6. Staż pracy pedagogicznej............................................................................................
7. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole......................................................................

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO I JEJ UZASADNIENIE

Pani ............................................................................... ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie swego stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektorkę szkoły planie rozwoju zawodowego. Szczegółowo poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania Publicznego Gimnazjum nr 5 im. M. Kopernika w Bełchatowie, w tym sposoby prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji oraz przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole.

Aktywnie i systematycznie współpracowała z Wydziałem Katechetycznym Diecezji Łódzkiej, ks. Dziekanem i Proboszczem parafii Zesłania Ducha Świętego, przygotowując młodzież do uroczystości parafialnych i diecezjalnych ( rekolekcje, liturgia mszalna, różaniec, Droga Krzyżowa).

Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu ................................................ oraz innych nauczycieli raz w miesiącu, omawiała obserwowane zajęcia z prowadzącymi pod względem merytorycznym i metodycznym. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu lub dyrektorki szkoły w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu, omawiała i analizowała te zajęcia z hospitującym nauczycielem. Potrafiła podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z gronem koleżanek, dla których prowadziła otwarte zajęcia.

Pani ..............................................................................aktywnie współpracowała z zespołem samokształceniowym nauczycieli katechetów biorąc udział w Rekolekcjach Adwentowych dla katechetów w Drzewocinach, regularnie uczestnicząc w dekanalnych spotkaniach katechetów. Uczestniczyła w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli - ukończyła kursy ....................................................................................................................................

Jej praca była widoczna przez cały rok. Przygotowała "Jasełka", które pokazano nie tylko w szkole,ale także w macierzystej parafii i w kościele w Porznie. Z grupą Koła Piosenki Religijnej reprezentowała szkołę na konkursie w Łodzi. Zorganizowała konkurs wewnątrzszkolny celem przygotowania młodzieży do konkursu diecezjalnego o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. W jej klasopracowni gazetki ścienne są zawsze aktualne, z widocznym opanowaniem techniki komputerowej.

Posiada duży zasób wiedzy i umiejętności merytorycznych i metodycznych, starannie opracowuje plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, programy i scenariusze zajęć. Jest otwarta na wszelkie uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z pomocy i doświadczenia innych, sama udziela wiele cennych wskazówek innym nauczycielom. Jest postrzegana przez uczniów jako nauczycielka spokojna, cierpliwa i sprawiedliwa, ale także dbająca o porządek i dyscyplinę w klasie.
Podjęte działania w planie rozwoju zawodowego w pełni zrealizowała i prawidłowo udokumentowała.

Dorobek zawodowy nauczyciela stażysty .........................................................w okresie stażu

oceniam pozytywnie.
................................................
opiekun stażu

Opracowanie: Małgorzata Leszzyńska

Wyświetleń: 52927


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.