AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Hubert Wawrowski
Wychowanie fizyczne, WSO

Autorski system oceniania wychowania fizycznego w szkole podstawowej

- n +

Autorski system oceniania (pso) - wychowanie fizyczne

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOMIERSKU

Przedmiotowy system oceniania (PSO) na rok szkolny 2004/2005

Stosowany podczas realizacji
AUTORSKIEGO PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (z modyfikacjami)
DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUTOMIERSKU
NR DOPUSZCZENIA DKW - 4014 - 68/99

1. Wymagania edukacyjne:

* Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową ocen za:
- Frekwencję,
- Aktywność,
- Zaangażowanie,
- Postęp sprawności cech motorycznych
(próby testu)
- Umiejętności (sprawdziany z wybranych umiejętności technicznych zawartych w programie, prowadzenie rozgrzewki)
- Osiągnięcia: w zawodach międzyszkolnych i uprawianych dyscyplinach poza szkołą

* Funkcja poszczególnych elementów składowych:
- Frekwencja - wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym,
- Aktywność - wdrażanie do ukierunkowanego wysiłku,
- Zaangażowanie - wdrażanie do inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny,
- Postęp sprawności - wdrażanie do samousprawniania i samodoskonalenia, dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną,
- Umiejętności - wdrażanie do podejmowania konkretnych zadań do realizacji w miarę możliwości indywidualnych,
- Osiągnięcia - wdrażanie do uczestnictwa w zorganizowanych formach rywalizacji sportowej.

2. Kryteria zaliczenia przedmiotu:

* Punktacja za frekwencję - raz w semestrze
- 20 pkt. - uczestnictwo we wszystkich zajęciach w semestrze w stroju sportowym
- 15 pkt. - opuszczona jedna lekcja
- 10 pkt. - opuszczone dwie lekcje
- 1 pkt. - opuszczone trzy lekcje

Uwagi:
- usprawiedliwione nie ćwiczenie na lekcji nie wpływa na obniżenie punktacji
- przez lekcję opuszczoną należy rozumieć nieobecność nieusprawiedliwioną lub nie uczestniczenie w lekcji spowodowane brakiem odpowiedniego stroju
- trzy spóźnienia powyżej 5 minut traktowane są jako jedne zajęcia opuszczone
- nieobecność nie jest liczona jeżeli uczeń uczestniczył w innych zajęciach organizowanych przez szkołę
- każde zwolnienie powyżej trzech dni musi być potwierdzone przez lekarza lub innego specjalistę stosownie do powodu opuszczenia lekcji

* Punktacja za aktywność - raz w semestrze
- 20 pkt. - bez żadnego minusa
- 15 pkt. - jeden minus
- 10 pkt. - dwa minusy
- 1 pkt. - trzy minusy

Uwagi:
- plusy zdobywają uczniowie przez cały semestr za wszelkie przejawy aktywności przybliżające ich do realizacji założeń lekcji: wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, zdyscyplinowanie, udział w rozgrywkach wewnątrz- i zewnątrzszkolnych, stosowanie się do zasad higieny osobistej,
- minusy jw. Przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do uczestnictwa w zajęciach, dyscypliny, stosowania zasad higieny osobistej,

* Punktacja za zaangażowanie - raz w semestrze
- 20 pkt. - bez żadnego minusa
- 15 pkt. - jeden minus
- 10 pkt. - dwa minusy
- 1 pkt. - trzy minusy

Uwagi:
- uczeń zdobywa plusy lub minusy za wszystkie zachowania dotyczące adekwatnego zaangażowania w lekcję
- uczeń zdobywa punkty za udział w zajęciach nieobowiązkowych: SKS, inne.

* Punktacja za postęp w sprawności minimum trzech cech motorycznych - jeden raz w semestrze
- 20 - 19 pkt. - najlepsze wyniki w klasie
- 18 - 14 pkt. - wyniki mieszczące się w pierwszym odchyleniu standardowym w górę
- 13 - 7 pkt. - wyniki mieszczące się w pierwszym odchyleniu standardowym w dół
- 6 - 1 pkt. - najsłabsze wyniki w klasie

Uwagi:
- pomiar odbywa się na początku i na końcu każdego roku szkolnego
- pobicie rekordu szkoły w jednej z prób powoduje przejście na wyższy poziom po przeliczeniu na oceny
- dopuszczalne jest odstępstwo od wyżej wymienionych kryteriów, jeżeli obniżenie parametrów sprawności nastąpiło w wyniku długotrwałej choroby powodującej znaczne osłabienie organizmu ucznia

* Punktacja za umiejętności - pięć do ośmiu razy w semestrze
- 20 - 19 pkt. - bezbłędne wykonanie sprawdzanego elementu lub rozgrzewki wg wzorca
- 18 - 14 pkt. - wykonanie elementu technicznego lub rozgrzewki z jednym błędem nie wpływającym na dokładność danej czynności lub wykonanie elementu lub rozgrzewki z jednym błędem powtarzanym w maksymalnie dwóch próbach podczas sprawdzianu
- 13 - 7 pkt. - wykonanie elementu z dwoma lub trzema błędami
- 6 - 1 pkt. - wykonanie elementu z poważnymi trzema lub więcej błędami lub wykonanie jego części

Uwagi:
- dopuszczalne jest podniesienie punktacji w przypadku gdy uczeń szczególnie angażuje się w naukę danego elementu lub rozgrzewki o jeden poziom po przeliczeniu na ocenę
- w przypadkach szczególnych (np. choroba) punktacja może być oparta na próbach wykonywanych podczas lekcji przed sprawdzianem
- dopuszczalne są poprawy oceny po uzgodnieniu terminu z nauczycielem nie później jednak niż 14 dni po sprawdzianie lub usprawiedliwionej nieobecności

* Punktacja za osiągnięcia - jeden, dwa razy w semestrze
- 20 - 19 pkt. - uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych z zadowalającymi wynikami
- 18 - 14 pkt. - uczestnictwo w zawodach wewnątrzszkolnych z zadowalającymi wynikami
- 13 pkt. - uczestnictwo lub pomoc w organizacji zawodów wewnątrz- i zewnątrzszkolnych

Uwagi:
- szczególne osiągnięcia sportowe w rywalizacji zewnątrzszkolnej lub pozaszkolnej (odpowiednio udokumentowane) mogą spowodować podwyższenie poziomu punktacji po przeliczeniu na oceny (o jeden poziom) tylko w przypadku gdy uczeń mieści się w przedziale 14-18 pkt.

Stosowany przelicznik na oceny:

Ocena jednostkowa:
Ocena: 6 (celujący) - 19, 20 punktów
  5 (bardzo dobry) - 14, 15, 16, 17, 18 punktów
  4 (dobry) - 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, punktów
  3 (dostateczny) - 3, 4, 5, 6 punktów
  2 (dopuszczający) - 1, 2 punkty
  1 (niedostateczny) - 0 punktów
Ocena końcowa wyliczana jest wg następującej procedury:
1. suma wszystkich punktów ucznia, który zdobył ich najwięcej w semestrze to 100%, dla danej klasy
2. oceny pozostałych uczniów odnosimy do najlepszego wyniku w klasie wg. krzywej rozkładu normalnego przesuniętej "lekko" w prawo
3. Przykład (podane dane są hipotetyczne): w klasie która liczy 20 uczniów na koniec semestru/roku będą 3 oceny celujące, 8 bardzo dobrych, 8 dobrych, 1 dostateczna, w przypadkach skrajnego zaniedbywania obowiązków ucznia możliwe jest otrzymanie oceny dopuszczającej.
4. Na koniec roku szkolnego sumowane są punkty z obydwu semestrów

Uwagi końcowe:
- uczeń uczęszczający na dodatkowe zajęcia sportowe w Szkolnym Klubie Sportowym może mieć podwyższoną punktację o jeden poziom
- uczniowie którzy nie są obecni na ponad 50 % zajęć wychowania fizycznego i mają je usprawiedliwione mogą zwrócić się do Dyrektora szkoły o zwolnienie z lekcji.
- uczniowie, którzy nie są obecni na ponad 50 % zajęć wychowania fizycznego bez usprawiedliwienia są nieklasyfikowani
- prowadzenie niezdrowego trybu życia: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie środków narkotycznych powoduje obniżenie oceny
- w przypadkach szczególnych i odpowiednio udokumentowanych jest możliwe odstępstwo od PSO

3. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia

* autorski test pomiaru sprawności cech motorycznych (dostosowany do możliwości szkoły)
* systematyczne sprawdziany umiejętności
* systematycznie prowadzona dokumentacja (dziennik lekcyjny, sprawozdania z zawodów)
* obserwacja zachowania ucznia w szkole i poza szkołą

4. Sposób informowania ucznia i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

* na lekcji organizacyjnej
* na wywiadówkach w szkole
* w czasopiśmie szkolnym
* w rozmowach indywidualnych z uczniami i rodzicami

5. Sposoby ewaluacji procesu dydaktycznego

* arkusz dla uczniów nt. różnorodnych aspektów prowadzonej lekcji (wywiad, rozmowa)
* arkusz samooceny pracy dla nauczyciela (ciągła autorefleksja)
* autorski test pomiaru sprawności cech motorycznych (dostosowany do możliwości szkoły)

Uwagi:
Arkusze wypełniane są po każdym semestrze. Test przeprowadzany jest na początku i na koniec roku szkolnego.

6. Samoocena ucznia

* Ankieta, rozmowa, pogadanka; kierowana\ konstruowana przez uczniów dotycząca lekcji
 

Opracowanie: Hubert Wawrowski

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4357


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.33Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.