Katalog

Marta Sosinka
Lekcja wychowawcza, Konspekty

"Grzeczno?ć nie jest nauk? łatw?, ani mał?..." - konspekt jednostki lekcyjnej dla klasy VI

- n +

Grzeczność nie jest nauką łatwą, ani małą

KONSPEKT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ DLA KLASY VI
PRZEDMIOT: język polski

CEL GŁÓWNY: kształtowanie grzecznej postawy.
CELE OPERACYJNE:
- uczeń wie: jak zachowywać się grzecznie w różnych sytuacjach życiowych, co oznacza poradnik kulturalnego zachowania.
- uczeń umie: pokazać przykład grzecznego zachowania, ocenić zachowanie bohatera oraz innych osób i uzasadnić swoją wypowiedź.
METODY PRACY: elementy dramy - scenka sytuacyjna, praca z tekstem, gra dydaktyczna - układanka i krzyżówka, pogadanka heurystyczna.
FORMY PRACY: praca grupowa i zbiorowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: opowiadanie, karteczki przedstawiające konkretne sytuacje, układanka wyrazowa, krzyżówka, ćwiczenia.

TOK LEKCJI

I. WSTĘP
1. Czynności organizacyjne
2. Sprawdzenie zadania domowego
3. Uświadomienie celów lekcji
- Nauczyciel krótko przypomina z uczniami, co oznacz pojęcie "kultura". Następnie dzieli klasę na pięć grup (w takich grupach uczniowie będą pracować do końca lekcji). Każda grupa losuje scenkę przedstawioną na karteczce, a następnie próbuje ją przedstawić na środku klasy.

- Przedstawiamy swoich kolegów rodzicom
- Przepraszamy, gdy spóźniamy się na lekcje
- Spotykamy starszą panią z sąsiedztwa, która niesie ciężką torbę.
- Wybieramy się na urodziny do koleżanki lub kolegi.
- Odbieramy telefon. Dzwoni koleżanka mamy, ale mama nie może podejść w tej chwili do telefonu.

- Po przedstawieniu scenek, nauczyciel przygotowuje się do przeczytania opowiadania. Zwraca uwagę na motto, jakie znajduje się przed tekstem i podkreśla, że to motto będzie tematem dzisiejszej lekcji.
4. Zapisanie tematu lekcji

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA
- Głośne czytanie tekstu. Wspólna analiza i interpretacja opowiadania.
5. Notatka
- Każda z pięciu grup w formie notatki opracowuje na podstawie przeczytanego tekstu jedno polecenie:

- Wypisać z tekstu przykłady niepoprawnego zachowania Michała.
- Wypisać pouczenia mamy o tym, czego nie wolno robić, aby być niegrzecznym.
- Wypisać pouczenia mamy o tym, jak Michał powinien zachować się wobec domowników
- Wypisać w punktach, jakie zasady dobrego wychowania panują w twoim domu.
- Spróbować uzupełnić zakazy, jakie mama dała Michałowi.

- Przeczytanie notatek uczniów. Następnym zadaniem każdej grupy jest ułożyć hasło
z rozsypanki wyrazowej i hasło to zapisać w zeszycie na kolorowo

- Cza - ro - dziej - skie sło - wa: pro - szę, dzię - ku - ję, prze - pra - szam
- Bądź u - przej - my, a świat bę - dzie pię - kniej - szy
- Lu - dzie są dla cie - bie ta - cy, ja - ki ty jes - teś dla nich.
- Czło - wiek grze - czny i mi - ły jest przez wszyst - kich lu - bia - ny
- Każ - dy mo - że być grzecz - ny, wys - tar - czy tyl - ko chcieć.

III. ZAKOŃCZENIE
- Przeczytanie utworzonych haseł
- Wykonanie ćwiczeń z zeszytu ucznia: krzyżówka i zdania do skreślenia.
 

Opracowanie: Marta Sosinka

Wyświetleń: 4763


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.