AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Mysza
Religia, Scenariusze

Bóg bogaty w miłosierdzie

- n +

Bóg bogaty w miłosierdzie - scenariusz lekcji

CEL: - Ukazanie bogactwa Bożego Miłosierdzia jako wielkiego daru Boga dla człowieka i całego świata. - Umiejętność zawierzenia się Bożemu Miłosierdziu przez ufną modlitwę i umiejętność bycia miłosiernym wobec drugiego człowieka, - Przygotowanie się do podjęcia misji powierzonej nam przez Ojca Świętego głoszenia Bożego Miłosierdzia całemu światu. POMOCE:  Pismo Święte, kaseta video z pielgrzymki Ojca Świętego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, obrazki przedstawiające Jezusa Miłosiernego. METODY: "burza mózgów", praca w grupach, wykład, pogadanka, dyskusja, projekcja filmu MODLITWA: " O Krwi i Wodo któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie". WPROWADZENIE Katecheta zapisuje temat na tablicy i wyjaśnia, że tak samo brzmiało hasło pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny (17. VIII. 2002), podczas której Papież ustanowił w Łagiewnikach Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia i zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu. W Łagiewnikach Ojciec Święty pouczał nas, że Bóg jest bogaty w Miłosierdzie to znaczy, że jest miłosierny bez miary. Katecheta zadaje uczniom pytanie: Co to znaczy być miłosiernym? Pozwala uczniom na swobodne wypowiedzi (miłosiernym jest ten, kto kocha i poprzez tę miłość pociesza, wybacza, koi ból, niesie pomoc, dźwiga z upadku). Katecheta zadaje uczniom następne pytanie: Co to znaczy że Bóg jest miłosierny? (mówiąc, że Bóg jest miłosierny mamy na myśli całe dzieło zbawcze, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Bóg z miłości do nas zesłał na świat swojego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne). W Łagiewnikach Ojciec Święty ukazał nam Boga Miłosiernego i zawierzył jego miłosierdziu cały świat. Za chwilę przypomnimy sobie ten moment oglądając fragment filmu z pielgrzymki Ojca Świętego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Uczniowie oglądają film na video (5 min.). ROZWINIĘCIE WYKŁAD Ojciec Święty przygotował świat na ten moment już wcześniej poprzez: 1. Wyniesienie na ołtarze s. Faustyny i ustanowienie w całym Kościele Święta Miłosierdzia Bożego (kanonizacja 30. IV. 2000 r.). 2. W styczniu 2002 r. Penitencjaria Apostolska ustanowiła odpust zupełny za każdorazowe odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego (pod zwykłymi warunkami). 3. Podczas pielgrzymki w Łagiewnikach Jan Paweł II inaczej zinterpretował słowa przepowiedni św. Faustyny o iskrze Bożej, która wyjdzie z naszego narodu i przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa. Do tej pory uważaliśmy, że taką iskrą jest Jan Paweł II tymczasem w Łagiewnikach Ojciec Święty powiedział, że tą iskrą jest kult Miłosierdzia Bożego na czasy ostateczne, a rozwój tego kultu postawił jako zadanie przed Polakami. To my, szerząc kult Miłosierdzia Bożego mamy przygotować świat na przyjście Pana. Polska ma do spełnienia wielką misję. Można to zrozumieć w duchu wiary i w świetle słów Pana Jezusa skierowanych do św. s. Faustyny:" Nie zazna ludzkość spokoju do póki nie zwróci się z ufnością do mojego miłosierdzia". W jaki sposób możemy wypraszać Boże Miłosierdzie dla siebie i świata? Otóż Pan Jezus sam określił i podał przez św. S. Faustynę konkretne formy nabożeństw do Bożego Miłosierdzia a są nimi: (zapis na tablicy) 1. Uczczenie obrazu Jezusa Miłosiernego. 2. Święto Miłosierdzia Bożego. 3. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 4. Godzina Miłosierdzia. 5. Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego. Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z tymi formami kultu Bożego Miłosierdzia, aby móc modlić się do Boga i wypraszać je dla nas i całego świata. PRACA W 5 GRUPACH Każda grupa otrzyma kartkę z opisem jednej formy kultu Bożego Miłosierdzia w celu zapoznania się z nią. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup zreferują, na czym polegają poszczególne nabożeństwa. Opis form kultu Bożego Miłosierdzia dla poszczególnych grup: GRUPA I Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego Misja świętej Faustyny rozpoczęła się w 1931 r., kiedy objawił jej się Pan Jezus. Ubrany był w białą szatę, Jego prawa ręka była podniesiona w geście błogosławieństwa, lewa natomiast dotykała szat na piersiach, skąd wychodziły dwa duże promienie: jeden czerwony, drugi blady. Siostra Faustyna w milczeniu usilnie wpatrywała się w Jezusa. Dusza jej napełniona była wielką bojaźnią i jednocześnie niewypowiedzianą radością. Po chwili Jezus skierował do niej następujące słowa: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu, ufam Tobie.(...) Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, odniesiesz zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (Dz. 47-48). Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. (Dz. 327). Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47). Na prośbę kierownika duchowego, św. Faustyna zapytała Pana Jezusa: jakie znaczenie mają wytryskające z jego serca promienie? W czasie modlitwy usłyszała odpowiedź: "Te dwa promienie oznaczają krew i wodę- blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrza miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.(...) Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga" (Dz. 299). GRUPA II Święto Miłosierdzia Bożego zajmuje najwyższą rangę wśród kultu przekazanego błogosławionej s. Faustynie. Wynika to z wielkości obietnic, jakie Pan Jezus przywiązał do obchodzenia tej uroczystości. Aby przybliżyć sens i treść święta Miłosierdzia, najlepiej przytoczyć słowa Chrystusa: "Pragnę, aby święto Miłosierdzia Bożego było uroczystością obchodzoną w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego.[...]. Która dusza w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat" (Dz. 699). Należy podkreślić wielką i szczególną obietnicę zupełnego odpuszczenia win i kar, którą Chrystus związał ze światem Miłosierdzia. Jak wyjaśnia ks. prof. Ignacy Różycki- ta łaska " jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten, bowiem polega tylko na darowaniu kar doczesnych, należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych że win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów, z wyjątkiem sakramentu chrztu, albowiem odpuszczenie win i kar z Komunią św. przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu < drugiego chrztu>. Jest oczywiste, że Komunia św. przyjęta w Święto Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego" (ks. I. Różycki). Spowiedź- jak twierdzi również ks. I. Różycki- może być odprawiana wcześniej (nawet kilka dni); istotne jest, by nie mieć przywiązania do grzechu. George W. Kosicki CBS tak pisze w swej książce" Naglące wezwanie":" zupełne odpuszczenie win i kar! Jak bardzo potrzebujemy tej łaski. Być znowu < czystą tabliczką> - jakby po raz drugi przyjmując sakrament chrztu św. Na świecie jest tak wiele grzechu, nasz dług wobec Boga jest niezmierzony. Dlatego musi nas dotknąć królewski dar Bożego Miłosierdzia, taki jak łaska omawianego święta. Ona może nas ocalić." Tej nadzwyczajnej łaski może dostąpić każdy- nawet nawracający się w tym dniu grzesznik. Pan Jezus prosi za pośrednictwem s. Faustyny, aby do tego święta przygotować się przez nowennę, którą należy rozpocząć w Wielki Piątek. Polega ona na odmawianiu przez 9 kolejnych dni Koronki do Miłosierdzia Bożego. Prosi również, aby w to święto kapłani głosili kazania o Bożym Miłosierdziu. GRUPA III Koronka do Miłosierdzia Bożego jest kolejnym naczyniem do czerpania łask miłosierdzia. Odmawiamy ją na różańcu w sposób następujący: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę.... Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa- na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej Męki- miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie (3x): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Słowa koronki można odnieść do najgłębszej treści ofiarowania Mszy Św. i Ofiary Krzyża. Składamy Bogu Ojcu najcenniejszy dar: osobę Jego Syna, a wraz z Nim naszą miłość, uwielbienie i dziękczynienie oraz prosimy Boga, by ofiarował nam swoje Miłosierdzie. O koronce tak Jezus mówił do s. Faustyny:" Zachęcaj dusze do odmawiania tej Koronki, którą Ci podałem. Przez odmawianie tej Koronki, podoba mi się dać wam wszystko, o co Mnie prosić będą" (Dz. 1541). " Kiedy przy konającym odmawiają tę Koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i porusza się wnętrzności Miłosierdzia Mojego- dla bolesnej Męki syna Mojego." (Dz. 811). " Przez odmawianie tej Koronki zbliżasz ludzkość do Mnie" (Dz. 929). GRUPA IV Godzina Miłosierdzia W objawieniach udzielonych siostrze Faustynie Pan Jezus prosił ją o specjalną modlitwę i o rozważanie Jego męki każdego popołudnia o godzinie trzeciej, godzinie Jego śmierci na krzyżu. "O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez Mękę Moją…" (Dz. 1320). "Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego- miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość... Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci obowiązki na to pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez krótką chwilę" (Dz. 1572). Z tych szczegółowych poleceń Zbawiciela wynika, że pragnie On, abyśmy każdego dnia o godzinie trzeciej skupili się na Jego męce, w stopniu, w jakim pozwalają nam na to nasze obowiązki. Jezus pragnie, abyśmy błagali go o miłosierdzie. GRUPA V Z omówionymi pokrótce nowymi formami nabożeństwa ściśle wiąże się obowiązek szerzenia KULTU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. W" Dzienniczku" św. s. Faustyny zawartych zostało kilka objawień, adresowanych nie tylko do Apostołki Miłosierdzia Bożego, lecz do wszystkich Jego czcicieli. Pan Jezus zachęcał do szerzenia kultu, mówiąc:" Dusze, które szerzą cześć Miłosierdzia Mojego, osłaniam przez życie całe jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale Miłosiernym Zbawicielem" (Dz.1075). " Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje Miłosierdzie i szerzyć Jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje Miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce" (Dz. 1540). Szczególną obietnicę dał Pan Jezus kapłanom:" Zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu Swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać Miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą" (Dz. 1521). Przekazane przez bł. s. Faustynę nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, dzięki swojej niezwykłej aktualności, prostocie i łatwości praktykowania staje się coraz bardziej znane i podejmowane na wszystkich kontynentach. Akt " Jezu, ufam Tobie" jest powtarzany prawie we wszystkich językach, a imię Faustyny wymieniane jest przez miliony ludzi na całym świecie. Wraz z rozwojem nabożeństwa rozwija się również cześć oddawana św. Faustynie. Za jej wstawiennictwem ludzie otrzymywali wiele łask, co sprawiało, że zaczęto zabiegać o beatyfikację s. Faustyny. I tak proces informacyjny o heroiczności jej cnót został rozpoczęty przez Kurię Metropolitalną w Krakowie w roku 1965 i został zakończony dwa lata później przez ks. kard. Karola Wojtyłę. Następnie w styczniu 1968 r. został otwarty w Rzymie proces beatyfikacyjny, którego prace doprowadziły do wyniesienia s. Faustyny na ołtarze przez Jana Pawła II. Miało to miejsce w Rzymie w święto Miłosierdzia Bożego dnia 18 kwietnia 1993 roku. Ku radości wszystkich wierzących 30 kwietnia Jubileuszowego Roku 2000, jak podają źródła kościelne, Ojciec św. Jan Paweł II w Rzymie kanonizował bł. s. Faustynę Kowalską- polską siostrę zakonną, która stała się narzędziem, w rękach Pana Jezusa, dla objawienia światu największego i najpiękniejszego przymiotu Stwórcy, jakim jest Boże Miłosierdzie. PODSUMOWANIE KATECHEZY Z omówionymi nowymi formami nabożeństwa ściśle wiąże się obowiązek szerzenia Kultu Bożego Miłosierdzia przez wszystkich Jego czcicieli. Poznane nowe formy nabożeństw do Miłosierdzia Bożego pozwolą nam zawierzać siebie oraz cały świat Bożemu Miłosierdziu by wypełniać w ten sposób powierzoną Polakom przez Papieża misję szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia na całym świecie. W Łagiewnikach Ojciec Święty powiedział: " Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie zmysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłoni się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia". (Łagiewniki 17 VIII 2002 r.) Ojciec Święty widzi człowieka i świat w perspektywie zbawienia, dlatego powiedział, że trzeba spojrzenia miłości i wyobraźni miłosierdzia, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głowa, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje uczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec takich osób, gdyż jesteśmy zobowiązani do czynienia wobec nich miłosierdzia. Ojciec Święty wyraził przekonanie, że łagiewnickie Sanktuarium będzie prawdziwą stolicą i ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia. Światła padające z wierzy łagiewnickiej świątyni, które przypominają promienie z obrazu Jezusa Miłosiernego mają rzucać duchowy blask na całą Polskę: od Tatr do Bałtyku, od Bugu do Odry i na cały świat. Słowa te łączą się ze słowami z Dzienniczka św. s. Faustyny" Ojczyzno moja kochano Polsko (...) Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, umiej być wdzięczna". ZAKOŃCZENIE Uczniowie otrzymują obrazki Jezusa Miłosiernego z podanym na odwrocie sposobem odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia. MODLITWA: trzy razy:" Jezu ufam Tobie". ZADANIE DOMOWE Nauczyć się odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego zgodnie z regułą podaną na obrazkach. BIBLIOGRAFIA 1) Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej, Kraków 1983. 2) Ks. Kuźnik Krzysztof CSMA, Bóg bogaty w miłosierdzie; Jan Paweł II w Polsce 16- 19 sierpnia 2002. Przemówienia i homilie, Michalineum 2002. 3) Łaszewski Wincenty, Miłosierdzie Boże. Orędzie i nabożeństwo, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000. 4) Stopikowska Irena, Posłannictwo Siostry Faustyny, Gdańsk- Migowo, 2000.

Opracowanie: mgr inż. Maria Mysza

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5785


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.