AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Modzelewska, E. Bieniek, A. Krokocka-Cichal, M. Tartanus, I. Węgłowska
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Komunikacja w rodzinie - jak być dobrym słuchaczem?

- n +

Komunikacja w rodzinie - jak być dobrym słuchaczem?

Scenariusz lekcji wychowawczej przeprowadzonej w klasach gimnazjalnych.

CELE: 1. bariery komunikacyjne - ukazanie problemu
2. wskazanie sposobów pokonywania barier
3. ułatwienie porozumiewania:
rodzice - dziecko
dziecko - rodzice

4. zmniejszenie napięć - konfliktów w rodzinie
5. integracja grupy

METODY I FORMY PRACY:
1. scenki w parach
2. drama
3. burza mózgów
4. dyskusja
5. praca w parach
6. pogadanka
7. luka informacyjna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
1. plansze
2. karty pracy
3. zaproszenie dla rodziców - załącznik nr 1
4. karty ewaluacyjne

TOK LEKCJI:

1. WSTĘP - wprowadzenie w tematykę zajęć.
2. Omówienie wyników ankiet - załącznik nr 2 i nr 3
3. Zasadnicza część zajęć:

Ćwiczenie 1.

* Ukazanie znaczenia komunikacji niewerbalnej
* Ćwiczenie w parach R - U:
- Rodzic opisuje uczniowi - udziela instrukcji słownej bez kontaktu wzrokowego - (R dostaje kartkę z wzorem litery)
- Uczeń wykonuje zadanie - słucha poleceń rodzica - sugerowane ustawienie - U i R siedzą odwróceni plecami - (U otrzymuje literę
pociętą na siedem części)
- zadanie polega na ułożeniu wielkiej litery -K, R, E, S, H, B, W...
- litery są drukowane z zaznaczonymi miejscami przecięć
- litery podzielone są na siedem części
- czas na wykonanie zadania - 2 minuty
* Omówienie ćwiczenia:
- dyskusja: Co sprawiło największy kłopot w komunikacji?
- podsumowanie:
* prezentacja i omówienie planszy nr 1 - KOMUNIKACJA NIEWERBALNA - załącznik nr 4

Ćwiczenie 2.

Scenki przygotowane przez uczniów dotyczące barier komunikacyjnych:
(czas poszczególnych scenek nie powinien przekroczyć 1 minuty)
* osądzanie, np. niepowodzenia w szkole
* decydowanie, np. MATKA decyduje, w co córka ma się ubrać na urodziny babci
* doradzanie, np. rodzic doradzający wybór szkoły lub wybór stroju
- podsumowanie - Co utrudniało porozumienia?:
* dyskusja
* plansza nr 2 - BARIERY KOMUNIKACYJNE - załącznik nr 5

Ćwiczenie 3.

Scenki ukazujące negatywne i pozytywne zachowania słuchacza:
(czas scenek nie powinien przekroczyć 2 minut)
* rozmowa R - U na dowolny temat ważny dla dziecka
* zamiana ról - U w roli słuchacza, R w roli mówiącego
* najpierw (przez minutę) słuchacz nie wykazuje zainteresowania rozmową (chrząka, kręci się, odwraca, przegląda notatki)
* potem (przez drugą minutę) słuchacz wykazuje zainteresowanie, uważnie słucha

- podsumowanie:
* dyskusja - Odczucia i wrażenia osoby mówiącej.
* rozdanie kopert z hasłami - ZACHOWANIA POZYTYWNE I NEGATYWNE
* Pary dzielą powyższe hasła na dwie grupy (w kopertach nie ma tytułów kategorii)
* Następnie zestawiają wszystkie wyniki w dwóch kategoriach -
(przy danym haśle zaznaczamy ilość - "+" i "-")
* Na zakończenie próbują nadać kategoriom odpowiednie tytuły:
ZACHOWANIA POZYTYWNE, ZACHOWANIA NEGATYWNE - załącznik nr 6,7.

ZAKOŃCZENIE:
-podsumowanie:
10 przykazań bycia dobrym słuchaczem - rozmówcą - załącznik nr 8, 9.

-Ewaluacja - załącznik nr 10.

LITERATURA:
Małgorzata Jachimska "Scenariusze lekcji wychowawczych"
Dorota Gulbas - wykłady z kursu "Wychowanie do życia w rodzinie"

Załącznik nr 1

ZAPROSZENIE


W dniu..................... r. w godzinach popołudniowych pragniemy przeprowadzić lekcję otwartą z udziałem rodziców i ich dzieci.

Tematem lekcji będzie problem komunikacji na linii rodzic - dziecko. Lekcja ta, planowana jest w klasach: I a, II b, III a, III b, III c.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych.

Poniżej prosimy zaznaczyć swoją decyzję oraz podpisać powyższą informację.
TAK, chcę uczestniczyć w tej lekcji
NIE, nie mogę / nie chcę uczestniczyć w tej lekcji
podpis..............................
DZIĘKUJEMY - wychowawcy

Załącznik nr 2

ANKIETA DLA RODZICÓW
dotycząca komunikacji w rodzinie

Drodzy Państwo!
Zależy mi na poznaniu Państwa zdania w kwestii przepływu informacji w Państwa rodzinie.
Uprzejmie proszę o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie ankiety. Proszę uważnie przeczytać pytania i szczerze na nie odpowiedzieć, zakreślając wszystkie odpowiedzi bliskie Państwa zdaniu.
Ankieta jest anonimowa.
Wychowawca klasy

1. Do kogo Państwa dziecko zwraca się ze swoimi problemami?
* do matki
* do ojca
* do rodzeństwa
* do dziadków
* do kolegi / koleżanki
2. Co przeszkadza Państwu w kontakcie z dzieckiem?
* brak czasu
* brak zaufania do dziecka
* zawziętość dziecka
* lęk
* nieżyczliwość
* pochopna ocena

Jak zachowaliby się Państwo w sytuacji?

3. Dziecko przyszło do domu pod wpływem alkoholu. Jak to Państwo przyjmują?
* spokojnie, próbuję rozmawiać, wyjaśnić sprawę
* zachowuję się agresywnie
* krzyczę, neguję zachowanie dziecka
* udaję, że nie widzę
* inne zachowanie, (jakie?) ..............................................................................
4. Dziecko chce wyjść na dyskotekę publiczną.
* pozwalam mu iść
* pozwalam, ale stawiam warunki, (jakie?) .....................................................
* nie pozwalam, podając argumenty
* kategorycznie nie pozwalam
* inne postępowanie, (jakie?) ...........................................................................
5. Córka / Syn prosi o pozwolenie na zrobienie tatuażu, zakolczykowanie nosa lub pępka.
* zgadzam się
* zgadzam się pod warunkiem, że ...................................................................
* nie zgadzam się, ale proszę o argumenty i od nich uzależniam decyzję
* kategorycznie się nie zgadzam
* inne postępowanie ..............................................................
6. Córka / Syn zrobiła (a) sobie tatuaż, zakolczykował (a) nos lub pępek. Jak Państwo reagują?
* ignoruję
* wyznaczam karę
* reaguję spokojnie
* reaguję impulsywnie - pytam, dlaczego to zrobił (a)?
* krytykuję i potępiam zachowanie dziecka
* inne ....................................................................................
7. Dziecko przychodzi ze szkoły bardzo przygnębione.
* nie dociekam przyczyny, przyjmując, że czas leczy rany
* oferuję swoją pomoc w rozwiązaniu problemu
* dyskretnie pytam, co się stało, nie nalegam
* nalegam, aby dziecko wyjaśniło przyczynę złego nastroju
* pocieszam
* inne ....................................................................................
8. Na zebraniu rodziców dowiadują się Państwo o znacznym pogorszeniu wyników córki / syna z wielu przedmiotów. Jaka jest Państwa reakcja?
* krzyczę
* zachowuję się agresywnie
* pytam o przyczyny
* nakazuję poprawę ocen w wyznaczonym terminie
* nie reaguję
* oferuję korepetycje
* oferuję swoją pomoc lub organizuję pomoc najbliższych
* wyznaczam karę np. ................................................................
DZIĘKUJĘ.


Załącznik nr 3

ANKIETA DLA UCZNIÓW
dotycząca komunikacji w rodzinie

Droga uczennico, drogi uczniu!
Zależy mi na poznaniu Twojego zdania w kwestii przepływu informacji w Twojej rodzinie.
Uprzejmie proszę o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie ankiety. Proszę uważnie przeczytaj pytania i szczerze na nie odpowiedzieć, zakreślając wszystkie odpowiedzi bliskie Twojemu zdaniu.
Ankieta jest anonimowa.
Wychowawca klasy

1. Do kogo zwracasz się ze swoimi problemami?
* do matki
* do ojca
* do rodzeństwa
* do dziadków
* do kolegi / koleżanki
2. Co przeszkadza Ci w kontakcie z rodzicami?
* brak czasu
* brak zaufania do rodziców
* niesprawiedliwość
* lęk
* nieżyczliwość
* pochopna ocena
* bicie
* kary
* niezrozumienie
* chęć rządzenia

Jak zachowaliby się Twoi Rodzice w sytuacji?

3. Przyszłaś / przyszedłeś do domu pod wpływem alkoholu. Co robią rodzice?
* spokojnie, próbują ze mną rozmawiać, wyjaśnić sprawę
* zachowują się agresywnie
* krzyczą, negują moje zachowanie
* udają, że nie widzą
* inne zachowanie, (jakie?) ..............................................................................
4. Chcesz wyjść na dyskotekę publiczną. Rodzice:
* pozwalają mi iść
* pozwalają, ale stawiają warunki, (jakie?) .....................................................
* nie pozwalają, podając argumenty
* kategorycznie nie pozwalają
* inne postępowanie, (jakie?) ...........................................................................
5. Prosisz o pozwolenie na zrobienie tatuażu, zakolczykowanie nosa lub pępka. Rodzice:
* zgadzają się
* zgadzają się pod warunkiem, że ...................................................................
* nie zgadzają się, ale proszą o argumenty i od nich uzależniają decyzję
* kategorycznie się nie zgadzają
* inne postępowanie .................................................................................
6. Zrobiłeś (aś) sobie tatuaż, zakolczykowałeś (aś) nos lub pępek. Jak zareagują rodzice?
* ignorują to
* wyznaczają karę
* reagują spokojnie
* reagują impulsywnie - pytają, dlaczego to zrobiłem (am)?
* krytykują i potępiają moje zachowanie
* inne .................................................................................
7. Przychodzisz ze szkoły bardzo przygnębiony (a). Rodzice:
* nie dociekają przyczyny, przyjmując, że czas leczy rany
* oferują swoją pomoc w rozwiązaniu problemu
* dyskretnie pytają, co się stało, nie nalegają
* nalegają, abym wyjaśnił (a) przyczynę złego nastroju
* pocieszają mnie
* inne .................................................................................
8. Na zebraniu rodzice dowiadują się o znacznym pogorszeniu Twoich wyników z wielu przedmiotów. Jaka jest ich reakcja?
* krzyczą
* zachowują się agresywnie
* pytają o przyczyny
* nakazują poprawę ocen w wyznaczonym terminie
* w ogóle nie reagują
* oferują korepetycje
* oferują swoją pomoc lub organizują pomoc najbliższych
* wyznaczają karę np. .....................................................................................
DZIĘKUJĘ.

Załącznik nr 4
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

1. Gestykulacja.
2. Mimika, wyraz twarzy (najważniejszy sposób przekazywania emocji).
3. Dotyk i kontakt fizyczny (budowa wrażenia bliskości lub dystansu psychicznego).
4. Spojrzenie i kontakt wzrokowy (pełni funkcję dotyku na odległość).
5. dystans fizyczny między rozmówcami (0 - 35 cm relacje intymne, 35 - 120 cm relacje osobiste, 120 - 360 cm socjalne, powyżej 360 cm publiczne).
6. Pozycja ciała.
7. Kąt ustawienia względem rozmówcy (np. twarzą w twarz - kontakt intymny, 90 stopni - współpraca).
8. Wygląd fizyczny i ubranie (zależy od sytuacji).
9. Dźwięki para lingwistyczne (np. westchnienia).
10. Jakość wypowiedzi - intonacja głosu, akcent.
11. Elementy środowiska społecznego (np. wystrój, zapach).

Załącznik nr 5
BARIERY KOMUNIKACYJNE

1. Osądzanie: krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie połączone z oceną.
2. Decydowanie za innych.
3. Doradzanie.

Załącznik nr 6
ZACHOWANIA POZYTYWNE

1. Patrzy w oczy rozmówcy.
2. Kiwa głową aprobująco.
3. Uśmiecha się.
4. Trzyma dłonie otwarte.
5. Rzadko dotyka głowy.
6. Zbliża się do rozmówcy.

Załącznik nr 7
ZACHOWANIA NEGATYWNE

1. Unika wymiany spojrzeń.
2. Pochyla, odwraca głowę.
3. Uboga mimika - kamienna twarz.
4. Pociera często nos, głowę.
5. Odwraca się od rozmówcy.

Załącznik nr 8
CO NALEŻY ROBIĆ, ŻEBY BYĆ DOBRYM SŁUCHACZEM?

1. Bądź świadom swoich nawyków słuchania.
2. Zwracaj uwagę na mówiącego.
3. Podzielaj odpowiedzialność za komunikowanie (pytaj, jeśli nie rozumiesz).
4. Bądź obecny fizycznie (kontakt wzrokowy, odpowiednia pozycja ciała).
5. Słuchaj tak, aby odebrać całkowite znaczenie komunikatu.
6. Okazuj empatyczne zrozumienie.
7. Obserwuj sygnały niewerbalne mówcy.
8. Przyjmij akceptującą postawę wobec mówcy.
9. Słuchaj samego siebie.
10. Zakończ słuchanie podjęciem jakiegoś stosownego działania.

Załącznik nr 9
CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ, ABY BYĆ DOBRYM SŁUCHACZEM?

1. Nie przerywaj niepotrzebnie.
2. Nie myl milczenia ze słuchaniem.
3. Nie obwiniaj mówiącego za niepowodzenia w porozumieniu.
4. Nie słuchaj biernie.
5. Nie zadawaj zbyt wielu pytań.
6. Nie domyślaj się zbyt wiele.
7. Nigdy nie mów: "Wiem dokładnie jak się czujesz".
8. Nie formułuj przedwczesnych ocen.
9. Nie nastawiaj się obronnie wobec krytyki.
10. Nie używaj słuchania do ukrywania się.

Załącznik nr 10
EWALUACJA 

Opracowanie: Edyta Bieniek
Agnieszka Krokocka-Cichal
Bożena Modzelewska
Małgorzata Tartanus
Iwona Węgłowska
Nauczycielki Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8580


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.