Katalog

Maria Janina Tadeusiak
Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania

Program wychowania do życia w rodzinie dla klasy V i VI szkoły podstawowej

- n +

Program nauczania "Wychowania do życia w rodzinie"

Program nauczania "Wychowania do życia w rodzinie" o numerze DKW -4014 - 253 A/99 zmodyfikowany dla potrzeb uczniów kl. V i VI Szkoły Podstawowej.

Przedmiot nie podlega ocenie. Zgodę pisemną na uczestnictwo dziecka w zajęciach wyraża jego rodzic.

Program przewidziany jest do realizacji w ciągu pierwszego semestru. Zakłada, że naczelną wartością jest człowiek i jego godność. Podejmuje wybrane zagadnienia ogólnego wychowania człowieka i harmonijnego rozwoju jego osobowości. Program zawiera:
- tematy dotyczące odpowiedzialności za siebie i za rodzinę,
- zagadnienia życia w grupie rówieśniczej,
- propozycje umiejętności komunikowania się,
- tematykę prorodzinną, problemy życia małżeńskiego i rodzinnego w tym miłości i życia płciowego człowieka,
- zagrożenia.

Nadrzędnym celem programu jest prowadzenie uczniów do pełni człowieczeństwa, aby każdy z nich znalazł swoje miejsce w społeczności osób dorosłych będąc za siebie i innych odpowiedzialny, oraz by przeżywał radość bycia sobą i z ludźmi.

Położono akcent na wysiłek budowania swojej osobowości oraz na tworzenie prawidłowych więzi z innymi ludźmi.

Tematyka niniejszego programu uwzględnia różne tempo rozwoju psychoseksualnego dziewcząt i chłopców, co wymaga prowadzenia zajęć z podziałem na grupy według płci.

Podział ten jest umotywowany nie tylko częściowo "krępującymi" tematami, które dotyczą stosunkowo niewielkiej ilości zajęć lecz także i tym, że w okresie dojrzewania świat wewnętrzny dziewcząt i chłopców, ich zainteresowania, potrzeby psychiczne są tak bardzo różne, że w grupach praca wychowawcza może być spokojniejsza i bardziej twórcza.

Dlatego dla nauczyciela proponuje się po 19 godzin w klasie V i VI w ciągu roku szkolnego.

Dla uczniów klasy V i VI po 14 godzin - w tym 9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy.

Cele edukacyjne programu dla klasy V

Celem zajęć jest:
- umocnienie motywacji do uczestnictwa w zajęciach "Wychowania do życia w rodzinie";
- ukazanie bogactwa wewnętrznego człowieka;
- wskazanie cech charakteru potrzebnych w konkretnych zawodach;
- ukazanie roli autorytetu;
- przedstawienie warunków do budowania więzi między ludźmi;
- podkreślenie roli rodziny w życiu człowieka;
- uświadomienie, że porozumiewanie się jest istotnym elementem życia rodzinnego;
- uwrażliwienie na konieczność kontrolowania swojej wypowiedzi;
- ukazanie potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia;
- przekazanie wiedzy o zmianach fizycznych, psychicznych i społecznych okresu dojrzewania;
- uzmysłowienie, że wstydliwość w naturalny sposób broni godności osobistej;
- uświadomienie uczniom konieczności samodzielnego dbania o siebie;
- dostarczenie podstawowej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu układu rozrodczego żeńskiego i męskiego;
- ukazanie rodzicielstwa jako jednego z podstawowych celów małżeństwa.

Cele szczegółowe programu dla klasy V

Po przeprowadzeniu lekcji uczeń powinien:
- przyjąć do wiadomości, że problematyka zajęć dotyczy spraw oczywistych, ale niepowtarzalnych i ważnych;
- zrozumieć przemijalność czasu, którego nie da się cofnąć - "Każdy jest kowalem swojego szczęścia";
- umieć kształtować w sobie potrzebne w przyszłości cechy charakteru;
- pragnąć naśladować pozytywne cechy autorytetu;
- prowadzić refleksje nad swoim odniesieniem do osób spotkanych w codziennym życiu;
- znać pojęcie "rodzina" i niektóre funkcje poszczególnych jej członków;
- umieć wyrazić wdzięczność i szacunek najbliższym;
- podwyższyć poziom wrażliwości na krzywdę, która można wyrządzić plotkowaniem;
- prowadzić zdrowy tryb życia według poznanych zasad zdrowego odżywiania się;
- znać i umieć obserwować zmiany zachodzące w swoim organizmie;
- odważyć się mówić "nie" w sytuacjach tego wymagających;
- zapoznać się z podstawowymi zasadami higieny osobistej;
- dostrzec celowość procesów zachodzących w układzie płciowym żeńskim i męskim;
- uświadomić sobie wartość dziecka w życiu rodziny i zrozumieć zjawisko prowadzące do poczęcia

Tematyka zajęć wspólnych dla klasy V:

1. Ciekawe problemy, ważne pytania, czyli o tematyce naszych spotkań.
2. Kim jestem?
3. Kim chcę zostać?
4. Twój idol, twój autorytet.
5. Moje więzi z innymi.
6. Moja rodzina i ja.
7. Sztuka życia rodzinnego.
8. Odpowiedzialność za słowo.
9. Zasady zdrowego trybu życia.

Tematyka zajęć z podziałem na grupy dla klasy V:

1. Sfera intymności - sferą bezpieczeństwa.
2. I ja staję się dorosły.
3. Higiena okresu dojrzewania.
4. Macierzyństwo i ojcostwo.
5. Rodzicielstwo.

Cele edukacyjne programu dla klasy VI

Celem zajęć jest:
- ukazanie perspektywy dorosłego życia i potrzeby przygotowania się do pełnienia przyszłych ról życiowych: nauka, praca, ale także życie osobiste;
- podkreślenie wielkości człowieka wśród otaczającej go rzeczywistości;
- kształtowanie szacunku dla ciała;
- uzmysłowienie potrzeby budowania domowego mikroklimatu oraz kontrolowanie doboru własnych słów, gestów, mimiki;
- zapoznanie z podstawowymi funkcjami rodziny;
- poznanie chorób w rodzinie;
- podkreślenie, jak ważna jest atmosfera wnętrza domu, jego duchowego klimatu;
- uzmysłowienie naszych korzeni kulturowych, religijnych i rodzinnych;
- przedstawienie zasad i kryteriów wyboru czasopism, książek i filmów;
- zapoznanie ze zróżnicowanym indywidualnym tempem rozwoju;
- uświadomienie różnic miedzy chłopcami i dziewczętami ujawniających się w rożnych aspektach życia;
- kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych;
- przekazanie wiedzy dotyczącej organizmu oraz psychiki do zadań macierzyństwa - ojcostwa;
- ukazanie piękna wewnątrzmacicznego okresu rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe programu dla klasy VI


Po przeprowadzeniu lekcji uczeń powinien:
- wiedzieć, ze celem zajęć jest pomoc w "wędrowaniu" niełatwa droga ku dorosłości;
- doceniać swoja godność bycia człowiekiem i żyć zgodnie ze swoim powołaniem;
- nauczyć się szacunku dla własnego ciała i innych ludzi;
- rozumieć potrzebę panowania nad słowem i gestem;
- uczyć się przepraszać i dziękować;
- wymienić i krotko scharakteryzować najważniejsze funkcje rodziny;
- umieć zajmować się osoba chora w rodzinie;
- dostrzegać, ze w domu najważniejsza jest atmosfera, która tworzy dobre słowo;
- zdawać sobie sprawę, ze jest zintegrowany z rodzina oraz małą i dużą ojczyzna;
- dostrzegać wartości i wady czasopism oraz programów telewizyjnych i komputerowych;
- wiedzieć jakie zmiany zachodzą w organizmie w okresie dojrzewania i umieć odpowiednio postępować w razie pojawienia się fizjologicznych objawów dojrzewania (miesiączki polucji);
- akceptować swoja role jako kobiety i jako mężczyzny oraz szanować płeć przeciwna;
- umieć zastosować środki i przedmioty służące utrzymaniu higieny;
- rozwijać w sobie zdolność kochania (otwierania się na drugiego człowieka, zrozumienie go, wczuwanie się w jego przeżycia, okazywanie mu pomocy);
- rozumieć, ze ciąża i poród są naturalnymi procesami w życiu kobiety.

Tematyka zajęć wspólnych dla klasy VI:

1. Zapoznanie z tematyką zajęć "Wychowania do życia w rodzinie";
2. Człowiek i jego godność.
3. Moje ciało zasługuje na szacunek.
4. Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje.
5. Podstawowe funkcje rodziny.
6. Sytuacje trudne w rodzinie.
7. Dom moich marzeń.
8. Świąteczne dni w kalendarzu.
9. My i mass media.

Tematyka zajęć z podziałem na grupy dla klasy VI:

1. Niepokoje okresu dojrzewania.
2. Odmienność płci - urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się.
3. Higiena okresu dojrzewania.
4. Dojrzewam do bycia ojcem\ matką.
5. Rodzi się człowiek.

Metody i techniki pracy z uczniami do realizacji niniejszego programu:

praca w małych grupach, drama, technika pracy w parach, wykład pogadanka, dyskusja, technika zdań niedokończonych, fotoekspresja, metody: burza mózgów, karo sytuacyjna, śniegowej kuli, mimiwykład, praca indywidualna, projekcje filmów, opowiadanie, ankieta, rozmowa kierowana, recytacja, rysunek, "mówiąca ściana", "szeregowanie kart", praca ze słownikiem encyklopedią.

Środki dydaktyczne do realizacji niniejszego programu:

duże arkusze papieru, mazaki, karteczki samoprzylepne, filmy z serii "W drodze ku dorosłości", słowniki, encyklopedie, teksty wywiadów, zdjęcia, czasopisma, plansze dydaktyczne G. Węglarczyk "Poznaj siebie", podręcznik do "Wychowania do życia w rodzinie", ćwiczenie, teksty wierszy, opowiadań.

Do opracowania niniejszego programu wykorzystano następującą literaturę:
1. "Wychowanie prorodzinne i seksualne" pod redakcją Janiny Miazgowicz, Wydawnictwo "Powiernik Rodzin" Katowice 1998.
2. "Dorastanie do miłości" Maria Kwiek, Iwona Nowak Oficyna Wydawnicza 1994.
3. "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V - VI szkoły podstawowej, praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król, Wydawnictwo Rubikon Kraków 1999.
4. "Wychowanie do życia w rodzinie" program nauczania dla klas V -VI szkoły podstawowej, Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk, Wydawnictwo Rubikon Kraków 1999.
5. "Wychowanie do życia w rodzinie" pod redakcją Krystyny Ostrowskiej i Marii Ryś, CMPPP Warszawa 1999.
6. Program "Czas przemian" Państwowy Zakład Higieny.
7. Program "Między nami kobietkami" przygotowany przez Centrum Informacji Always.
8. Ćwiczenie dla uczniów kl. V - VI szkoły podstawowej "Wędrując ku dorosłości", Elżbieta Purzycka, Maria Selke, Rubikon Kraków 2001.

 

Opracowanie: Maria Janina Tadeusiak

Wyświetleń: 26387


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.