Katalog

Anna Wójcik
Edukacja czytelnicza, Różne

Wykaz tematyczny ważniejszych zestawień bibliograficznych zgromadzonych w Bibliotece Pedagogicznej w Inowrocławiu od roku 1987 do 2004 roku

- n +

Wykaz tematyczny ważniejszych zestawień bibliograficznych zgromadzonych w bibliotece pedagogicznej w Inowrocławiu od roku 1987 do 2004 roku

AGRESJA

1. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży- zestawienie bibliograficzne w wyborze/ Beata Bukowska // Nowa Szkoła: miesięcznik 1998 nr 10 s.44-46

2. Agresja wśród dzieci i młodzieży - profilaktyka: bibliografia wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2004.- 4 s.

AIDS

3. AIDS - przyczyny i profilaktyka / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - 3 s.

4. HIV - AIDS - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1999 nr 3 s.21-23

ALKOHOLIZM

5. Alkoholizm / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2001. - 4 s.

ANTYPEDAGOGIKA

6. Antypedagogika - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Dolata-Makuch // Nowa Szkoła: miesięcznik 1997 nr 3 s.25-26

7. Antypedagogika - bibliografia / Elżbieta Wawrzyniak, Katarzyna Zebrowska // Nowa Szkoła: miesięcznik 1992 nr 9 s.566-567

ASPIRACJE EDUKACYJNE

8. Zestawienie bibliograficzne publikacji na temat aspiracji edukacyjnych młodzieży / Mirosław Mikołajczyk // Wychowanie Obywatelskie: miesięcznik 1988 nr 10 s.688-692,719

AWANS ZAWODOWY zob. NAUCZYCIEL - AWANS ZAWODOWY

BEZDOMNOŹĆ

9. Publikacje lat dziewięćdziesiątych a temat bezdomności w Polsce / Anna Duracz-Walczak // Praca Socjalna: kwartalnik 1997 nr 1 s.83

BIBLIOTEKA - KOMPUTERYZACJA

10. Komputeryzacja bibliotek - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Grażyna Bilska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1993 nr 10 s.19-21

BIBLIOTEKA SZKOLNA

11. Edukacja czytelnicza i medialna - wybór literatury filmów edukacyjnych i multimediów / Jadwiga Andrzejewska // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 2001 nr 11 s.6-8

12. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 2000 nr 6-7 s.dodatek

13. Komputer w bibliotece // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1996 nr 7-8 s.26-29

14. Lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem warsztatu biblioteki szkolnej i pedagogicznej / Magdalena Gutowska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1999 nr 2 s.30-31

15. Nowoczesna biblioteka szkolna / Danuta Saniewska-Telecha // Biblioteka Szkole: miesięcznik 1995 nr 3 s.14-16

16. Powitanie wiosny - materiały repertuarowe / Małgorzta Bzibziak //Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1998 nr 1 s.26-27

17. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole podstawowej - zestawienie
bibliograficzne konspektów lekcji / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1994 nr 5 s.14-19

18.Witaj szkoło- żegnaj szkoło..., scenariusze imprez związanych tematycznie ze szkołą / Beata Bukowska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1998 nr 9 s.28-32

BIBLIOTEKARSTWO

19. Literatura z zakresu wiedzy o książce, bibliografii, bibliotekoznawstwie, informacji naukowej i techniki pracy umysłowej dla kandydatów do zawodów związanych z książką / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1989 nr 4 s.35-38

20. Piśmiennictwo na temat dokumentów życia społecznego // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1995 nr 7-8 s.28-32

21. Publikacje ośrodków doskonalenia nauczycieli dla bibliotekarzy / Elżbieta Szefler // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1999 nr 10 s.30

BIBLIOTERAPIA

22. Biblioterapia - zestawienie bibliograficzne / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - 3 s.

23. Biblioterapia - bibliografia zalecająca / Genowefa Surnik // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1999 nr 7-8 s.18

24. Biblioterapia może pomóc / Ewa Sachalińska // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 2002
nr 2 s.27

25. O rzetelną bibliografię biblioterapii / Wita Szulc // Bibliotekarz: miesięcznik 2002 nr 12 s.13-16

BOŻE NARODZENIE

26. Boże Narodzenie - zestawienie materiałów repertuarowych na podstawie materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Inowrocławiu / Beata Kotlarek .- Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2002. - 2 s.

DRAMA

27. Drama / Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1997 nr 3 s.11-12

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA

28. Druga wojna światowa - wybór wydawnictw zwartych / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2002. - 10 s.

DYSLEKSJA

29. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia - wybór literatury za lata 1989-1998 / Ewa Dolata-Makuch // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1999 nr 4 s.22-23

DZIECKO

30. Reforma systemu opieki nad dzieckiem - wybór artykułów // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze: miesięcznik 2000 nr 1 s.16-18

31. Prawa dziecka i ucznia - wybór literatury / Marcin Paszkowski, Tomasz Szymański // Nowa Szkoła: miesięcznik 1999 nr 9 s.57-58

EDUKACJA

32. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 2000 nr 7-8 s.dodatek

33. Edukacja dorosłych. Andragogika / Anna Wójcik.- Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - 4 s.

34. Edukacja europejska / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - 6 s.

35. Edukacja europejska w szkole - zestawienie adnotowane w wyborze / Magdalena Gutowska // Nowe w Szkole: miesięcznik 1999/2000 nr 10 s.30-32

36. Edukacja medialna. Multimedia w nauczaniu / Anna Wójcik.- Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2002. - 5 s.

GLOBALIZACJA

37. Globalizacja - szansa i zagrożenia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2000 // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 2001 nr 7-8 s.41-44

GODZINA WYCHOWAWCZA

38. Wybór literatury pomocnej w realizacji tematyki godzin wychowawczych / Katarzyna Orcholska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole: miesięcznik 2001 nr 12 dodatek Wychowawca s.10-11

HUMOR

39. Humor, satyra i dowcip w wychowaniu - bibliografia w wyborze / Janina Madejska // Nowa Szkoła: miesięcznik 1996 nr 7 s.53-54

INTERNET

40. Internet w dydaktyce - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Alina Patena // Nowa Szkoła: miesięcznik 1999 nr 7 s.55-56

JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

41. Mierzenie jakości pracy szkoły - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Anna Wójcik.- Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - 3 s.

KODEKS UCZNIA

42. Zestawienie bibliograficzne prac dotyczących kodeksu ucznia / Mirosław Mikołajczak // Wychowanie Obywatelskie: miesięcznik 1988 nr 11 s.780-784

KOMPUTER

43. Zastosowanie komputerów w dydaktyce // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1990 nr 6
s. 28-31

44. Zbiory zadań i ćwiczeń wspomagające nauczanie elementów informatyki / Grażyna Gregorczyk // Komputer w Szkole:miesięcznik 1996 nr 5 s. 44-49

KOMUNIKOWANIE SIĘ

45. Komunikacja interpersonalna w procesie komunikacji / Iwona Bukowska // Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 2002 nr 7-8 s.34-35

46. Komunikacja interpersonalna / Grażyna Walewicz // Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 2000 nr 12 s. 25

47. Komunikacja międzyludzka / Jarosław Michalski, Berta Strychalska // Nowa Szkoła: miesięcznik 1997 nr 9 s. 35-36

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA

48. Krajoznawstwo i turystyka - wybór literatury od 1977 r. /Marcin Paszowski, Tomasz Szamański // Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 2000 nr 7-8 s.34-36

LITERATURA DLA DZIECI

49. Jak zainteresować dzieci i młodzież literaturą polską - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2000 / Lucyna Partyka // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 2001
nr 6 s.30-32

50. Zagadnienia literatury pięknej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - przegląd bibliografii z lat 1995-96 / Elżbieta Szefler // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1997 nr 10 s.18-23

MODUŁOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA

51. Ścieżki międzyprzedmiotowe dla II i III etapu edukacyjnego / Anna Dalibóg // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 2000 nr 1 s.10-12

MULTIMEDIA

52. Multimedia w nauczaniu - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Paszek // Nowa Szkoła: miesięcznik 2000 nr 2 s.56

53. Multimedia w edukacji - wybór literatury / Marcin Paszowski, Tomasz Szamański // Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 1999 nr 5 s.5

NARKOMANIA

54. Narkomania - wybór materiałów / Anna Dominik //Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1987 nr 4 s.27-29

55. Przestępczość narkotykowa / Anna Wójcik, Beata Kotlarek, Magdalena Jaskulska -Hamadi. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2001. - 11 s.

NAUCZANIE

56. Ścieżki międyprzedmiotowe dla II i III etapu edukacyjnego / Anna Dalibóg // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 2000 nr 1 s.10-12

57. Nauczanie integracyjne - zestawienie bibliograficzne za lata 1990-1995 / Małgorzata Bzibziak // Nowa Szkoła: miesięcznik 1996 nr 8 s.56-57

NAUCZYCIEL - AWANS ZAWODOWY

58. Awans zawodowy nauczyciela - zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000-2003 / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2003. - 4 s.

59. Awans zawodowy - piśmiennictwo // Nowe w Szkole: miesięcznik 2000/2001 nr 8 s.32

60. Awans zawodowy nauczyciela - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Barbara Ciesielska // Nowa Szkoła: miesięcznik 2002 nr 10 s.41-45

61. Awans zawodowy nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 2002 nr 11 s.26-27

62. Awans zawodowy nauczycieli / Danuta Orzeł // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 2001 nr 11 s.22-23

NIEPOWODZENIA SZKOLNE

63. Niepowodzenia szkolne - zestawienie bibliograficzne z lat 1990-1995/ Anna Karpińska // Nowa Szkoła: miesięcznik 1997 nr 5 s.50-52

OCENA SZKOLNA

64. Ocenianie ucznia w nowym systemie szkolnym - zestawienie bibliograficzne / Ewa Nowak // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1999 nr 12 s.26

OSWIATA DOROSŁYCH

65. Bibliografia oświaty dorosłych // Oświata Dorosłych: miesięcznik 1987 nr 10 s.634-636

PEDAGOG SZKOLNY

66. Pedagog szkolny - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2000 / Aniela Maciejewska // Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 2001 nr 9 s.24

67. Praca pedagoga szkolnego / Beata Bukowska // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1999
nr 3 s. 22-23

PEDAGOGIKA

68. Bibliografia publikacji pedagogicznych 1946-1994 / Aleksander Lewin // Kultura i Edukacja: kwartalnik 1995 nr 2 s.23-50

69. Maria Montessori i Rudolf Steiner - zestawienie bibliograficzne / Małgorzata Bzibziak //Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1997 nr 4 s.11-13

70. Pedagogika humanistyczna / Ewa Dolata - Makuch // Nowa Szkoła: miesięcznik 1997
nr 2 s. 51-52

71. Pedagogika Marii Montessori - literatura w wyborze / Teresa Podemska, Grażyna Walewicz // Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 2000 nr 2 s.23-24

72. Wykaz nowości z pedagogiki (metodyka i dydaktyka) w wyborze za okres 2000-2003 / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - 4 s.

PLAN ZYCIOWY

73. Aspiracje, cele i plany życiowe młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Beata Bukowska // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1999 nr 5 s.26-27

POLITYKA OSWIATOWA

74. Literatura z zakresu polityki edukacyjnej oraz zarządzania oświatą // Nowa Szkoła: miesięcznik 2001 nr 1 s.55-57

PROGRAM WYCHOWAWCZY

75. Program wychowawczy szkoły i klasy - zestawienie bibliograficzne literatury w wyborze / Anna Wójcik. - Inowrocław: Biblioteka Pedagogiczna, 2001. - 4 s.

PRZEMOC

76. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Beata Bukowska // Nowa Szkoła: miesięcznik 1998 nr 10 s.44-46

77. Agresja i przemoc dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne / Kinga Hechsman // Nowa Szkoła: miesięcznik 1999 nr 5 s.57-58

PRZEMOC W RODZINIE

78. Przemoc w rodzinie - bibliografia / Beata Bukowska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze: miesięcznik 2000 nr 1 s.15-16

79. Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne / Małgorzata Kilijan // Nowa Szkoła: miesięcznik 2000 nr 4 s.56-57

80. Przemoc w rodzinie - zestawienie tematyczne w wyborze 1990-1998 / Małgorzata Zaremba // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1999 nr 5 s.26-27

PSYCHOLOGIA

81. Prace o problematyce psychologicznej opublikowane w piśmiennictwie polskim - artykuły i książki / Maria Ledzińska // Psychologia Wychowawcza: dwumiesięcznik 1998
nr 1 s. 84-92

82. Prace o problematyce psychologicznej. Artykuły i książki - bibliografia // Psychologia Wychowawcza: dwumiesięcznik 1993 nr 1 s.77-89

83. Prace o problematyce psychologicznej / Maria Ledzińska // Psychologia Wychowawcza: dwumiesięcznik 1994 nr 3 s.277-285

REGIONALIZM

84. Edukacja regionalna - zestawienie bibliograficzne wybranych artykułów z czasopism / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1997 nr 10 s.18-19 i 27

SAMOBÓJSTWO

85. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży - wybór literatury / Dorota Lenar // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1999 nr 10 s.3

SAMORZAD UCZNIOWSKI

86. Samorząd uczniowski szkół zawodowych.Wybór bibliograficzny publikacji polskich / Mirosław Mikołajczyk // Szkoła Zawodowa: miesięcznik 1988 nr 7-8 s.53-55

SEKTY

87. Współczesne sekty i ich zagrożenia - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 2001 nr 11 s.32-34

SUBKULTURY

88. Podkultury młodzieżowe / Małgorzata Bzibziak // Nowa Szkoła: miesięcznik 1996 nr 5
s.49-50

89. Subkultury - zestawienie bibliograficzne // Biblioteka w Szkole: miesięcznik 1998 nr 9
s. 26-28

SZKOŁA NOWEGO WYCHOWANIA, MONTESSORI

90. Rudolf Steiner.Wolne szkoły waldorfskie - zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Dolata-Makuch // Nowa Szkoła: miesięcznik 1997 nr 4 s.43-45

SZKOŁA - PRACA - JAKOSC

91. Jakość pracy szkoły / Teresa Podemska // Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 2000 nr 10
s.25

SZKOŁA - PROGRAM PROFILAKTYCZNY

92. Tworzenie szkolnych programów profilaktycznych: bibliografia / Monika Zmuda //
Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 2003 nr 9 s.24-25

TOLERANCJA

93. Tolerancja i nietolerancja / Małgorzata Bzibziak // Nowa Szkoła: miesięcznik 1995
nr 9 s.22-23

WYCHOWANIE W RODZINIE

94. Wychowanie w rodzinie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-1997 / Ewa Binkiewicz //Poradnik Bibliotekarza: miesięcznik 1998 nr 6 s.24-26

ZABAWA

95. Gry, zabawy, rekreacja w wyborze / Grażyna Walewicz //Wszystko dla Szkoły: miesięcznik 2000 nr 6 2.25

 

Opracowanie: Anna Wójcik
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Bydgoszczy
Filia w Inowrocławiu

Wyświetleń: 1920


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.