Katalog

Beata Breitenbach, Iwona Hajduk-Kaczmarek, Ewa Grykałowska
Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Program koła turystyczno-krajoznawczego

- n +

Program koła turystyczno-krajoznawczego

Przy Zespole szkól nr 30 w Bydgoszczy

"Najpierw człowiek poznaje swoją wieś, dzielnicę, miasto, w którym żyje. Potem najbliższą okolicę, potem kraj, aby następnie wyruszyć w świat"

Realizowanie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej uwewnętrzniania wartości humanistycznych i wychowawczych związanych z dziedzictwem kulturowym w regionie.

Celem programu jest:

- nadanie należnej rangi wychowaniu regionalnemu poprzez bezpośredni kontakt z własnym dziedzictwem historycznym,
- edukowanie świadomych powinności obywateli kraju i "małej ojczyzny",
- kształtowanie postaw otwartych, nastawionych na zrozumienie innych ludzkich kultur,
- umożliwienie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie zaspokojenia naturalnej potrzeby ciekawości otaczającego świata, na poznanie kolejno własnego otoczenia, regionu, później kraju, ludzi i ich dokonań.

Podstawowe zasady działalności turystyczno - krajoznawczej uczniów:

- poznawanie kraju zaczynać od najbliższego środowiska, od poznania najbliższych okolic i regionu.
- W trakcie działalności turystyczno - krajoznawczej należy kształtować pożądane postawy obywatelskie, patriotyczne, uczyć szacunku do pracy i ludzi.
- Przez kontaktowanie się z naturą, wplatanie w działalność gier i zabaw rekreacyjnych dbać należy o rozwój fizyczny uczestników, o ich stan zdrowia oraz budzić trwale zainteresowanie turystyką.
- Przez kontaktowanie się z dobrami kultury i uczestnictwo w kulturze, dzieci powinny poznawać przejawy życia kulturalnego, wartości kulturowe otoczenia, regionu, kraju.
- Przez wielokierunkowe, aktywne i emocjonalne zaangażowanie uczniów w pracy turystyczno - krajoznawczej budzić należy zainteresowania i pasje poznawcze.
- Należy wdrażać zasady ochrony przyrody i wskazywać dzieciom wpływ człowieka na środowisko, uczyć umiejętności współżycia z przyrodą.

Cele szczegółowe:

- poznanie najbliższej okolicy (osiedla, dzielnic, miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko - pomorskiego, kraju),
- kształtowanie więzi uczuciowych i szacunku dla osiągnięć gospodarczych i kulturalnych oraz rozbudzanie zainteresowań tradycją narodową, współczesnością i przeszłością,
- kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole, życzliwości i uprzejmości,
- upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turystyki i wyrabianie sprawności fizycznej,
- integrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym.

Harmonogram działalności koła:

- spotkania organizacyjno - informacyjne i podsumowujące w szkole raz w miesiącu,
- organizowanie wycieczek raz w miesiącu.

Członkowie koła:
- uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym z Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy.

Dokumentowanie działalności koła:
- prowadzenie dziennika zajęć,
- dokumentowanie działalności koła poprzez opracowanie sprawozdań z wycieczek z wykorzystaniem techniki komputerowej,
- eksponowanie treści dydaktycznych w gablocie szkolnej.

 

Opracowanie: Beata Breitenbach
Iwona Hajduk - Kaczmarek
Ewa Grykałowska

Wyświetleń: 2320


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.