AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Urszula Wieczorek, Mariola Ewa Szymańska
Przyroda, Konkursy

"Piękna nasza Polska cała" - turniej ekologiczny dla klas VI

- n +

Turniej ekologiczny dla klas VI pt. "Piękna nasza Polska cała"

Cele turnieju:
- poszerzanie wiadomości o krajobrazach Polski,
- kształtowanie postawy Polaka - miłośnika przyrody i kultury ojczystej,
- zachęcanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
- rozwijanie umiejętności porządkowania zdobytych informacji,
- kształcenie umiejętności pracy w zespole,
- zachęcanie do zdrowej rywalizacji,
- integracja klasy poprzez wspólną pracę i zabawę.

Regulamin turnieju.
1. W turnieju biorą udział uczniowie klas VI.
2. Klasa stanowi jedną drużynę.
3. Przed turniejem klasa musi wykonać album z przydzielonego regionu pod hasłem: "Obrazki z II połowy XX wieku". Album ocenia komisja złożona
z nauczycieli przyrody. Maksymalnie można zdobyć 18pkt.
4. Na turniej klasa musi wytypować:
a. grupę znawców regionu - 4 osoby,
b. sekcję plastyczną - 2 osoby,
c. zawodników do konkurencji sportowych.
5. Grupa znawców regionu będzie zdobywała punkty dla klasy z zadań dotyczących przydzielonego regionu:
- Kl. VI A - pas gór,
- Kl. VI B - pas nizin,
- Kl. VI C - pas wyżyn.
Za prawidłową odpowiedź można zdobyć 2pkt.
6. W trakcie trwania turnieju sekcja plastyczna będzie wykonywała rysunek przedstawiający charakterystyczny obiekt swojego regionu. Za rysunek i jego prezentację można zdobyć 8pkt.
7. Za zadania zręcznościowe można zdobyć:
- za I miejsce - 3pkt.
- za II miejsce - 2pkt.
- za III miejsce - 1pkt.
8. Na turniej można przygotować okrzyki, hasła i plakaty promujące klasę oraz zachęcające do zdrowej rywalizacji. Za zachowanie klasy i doping zawodników można zdobyć 2pkt.
9. Przebieg turnieju, poszczególne konkurencje i zadania oceniać będzie jury.

Zadania dla klasy do przygotowania na turniej.

Na turniej należy przygotować:

Zadanie 1
Album pt. "Obrazki z II połowy XX wieku"
Kl. VI A - polskie góry (Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie)
Kl. VI B - pas nizin (pojezierza i niziny środkowopolskie)
Kl. VI C - pas wyżyn (Wyż. Śląska, Wyż. Małopolska, Wyż Krakowsko - Częstochowska, Wyż. Lubelska, Roztocze)

W albumie należy ująć:
a. podział na krainy,
b. największe miasta i ich zabytki,
c. przykłady krajobrazów (cechy charakterystyczne, typowe dla danego regionu),
d. krajobraz naturalny i przekształcony (skutki działalności człowieka - konkretne przykłady),
e. elementy kultury ludowej,
f. ochrona krajobrazu (głównie parki narodowe) i inne pozytywne działania człowieka na rzecz ochrony przyrody.

Punktacji podlegają:
- estetyka - 0 - 2pkt
- zgodność z tematem - 0 - 2pkt
- zgodność z wymienionymi wyżej zagadnieniami - 0 - 12pkt
- prezentacja powstania albumu - 0 - 2pkt.

Zadanie 2
1. Ułożyć wiersz o regionie,
zachwalający jego walory. Wiersz musi składać się z 4 zwrotek 4 - wersowych. Na turnieju odbędzie się jego recytacja przez wybraną osobę (na pamięć!).
Punktacji podlegają:
- zgodność z zaleceniami - 0 - 1pkt
- recytacja - 0 - 2pkt
- zgodność z tematem - 0 - 1pkt.

Zadanie 3
Wyznaczyć 2 osoby do konkurencji plastycznej.
Ich zadaniem będzie wykonanie w trakcie turnieju obrazu - rysunku przedstawiającego charakterystyczny element przydzielonego regionu. Rysunek będzie wykonywany kredkami pastelowymi. Podczas wykonywania pracy nie można korzystać z gotowych wzorów, ani też przynieść gotowej pracy.

Zadanie 4
Wyznaczyć 4 osobową drużynę - znawców regionu,
którzy będą odpowiadać na pytania ze znajomości opracowanego regionu.

PRZEBIEG TURNIEJU


1. Powitanie uczestników, gości i przedstawienie jury.
2. Prezentacja drużyn - klas (powitalne okrzyki).
3. Rozpoczęcie konkurencji plastycznej.
4. I konkurencja sportowa - skoki w workach.
Dwóch zawodników staje na mecie, jeden na starcie. Trasę pokonują skacząc w worku. Konkurencja kończy się, gdy zawodnicy zamienią się miejscami.
5. I runda wiedzy o regionie - Gdzie leżą podane miasta?
6. Prezentacja albumów.
7. II konkurencja sportowa - toczenie jajka drewnianą łyżką między pachołkami.
Udział bierze trzech zawodników. Biegną kolejno slalomem między pachołkami tocząc przed sobą drewnianą łyżką jajko (drewniane) po podłodze.
8. II runda wiedzy o regionie - Jaki to park narodowy?
9. Recytacja wierszy przygotowanych przez klasy.
10. III runda wiedzy o regionie - Rozsypanka.
11. III konkurencja sportowa - Przebieranie nasion.
Dwóch zawodników otrzymuje do przebrania zmieszane nasiona grochu, ryżu i fasoli. Wygrywa drużyna, która pierwsza rozdzieli nasiona do trzech miseczek.
12. IV runda wiedzy o regionie - Praca z mapą.
13. Prezentacja prac plastycznych powstałych w czasie trwania turnieju.
14. Ogłoszenie wyników rywalizacji, wręczenie dyplomów i nagród.

ZADANIA DLA ZNAWCÓW REGIONU

Kl. VI A
Zadanie 1 - Gdzie leżą podane miasta?

Wskaż na mapie, gdzie leżą podane miasta? Do nazwy miasta dopisz odpowiednią literę z mapy.(mapa przy kl. VI C)
Zakopane -................
Jelenia Góra -.............
Kielce -.....................

KL. VI B
Zadanie 1

Wskaż na mapie, gdzie leżą podane miasta? Do nazwy miasta dopisz odpowiednią literę z mapy. (mapa przy kl. VI C)
Poznań -...............
Bydgoszcz -...........
Wrocław -.............

KL. VI C
Zadanie 1

Wskaż na mapie, gdzie leżą podane miasta? Do nazwy miasta dopisz odpowiednią literę z mapy.

Lublin -.................
Częstochowa -.........
Sandomierz -...........

KL. VI A
Zadanie 2 - Jaki to park narodowy?

Na podstawie opisu rozpoznaj, jaki to park narodowy i podaj nazwę innego parku narodowego leżącego w górach.

Park ten obejmuje obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Można spotkać tu limbę, kosodrzewinę oraz rzadkie zwierzęta: kozicę, świstaka, niedźwiedzia brunatnego. Symbolem parku jest kozica.

Jest to.................................................

KL. VI B
Zadanie 2

Na podstawie opisu rozpoznaj, jaki to park narodowy i podaj nazwę innego parku narodowego leżącego na nizinach.

Jest to drugi, co do wielkości park narodowy w Polsce. Znajdziemy tu pokryte lasami i borami wydmy oraz wzniesienia, a także bagna i torfowiska. Można tu spotkać łosia, bobra, bociana czarnego i sokoła wędrownego. Na jego terenie znajduje się cmentarz partyzantów w 1944 r. w Palmirach. Symbolem parku jest łoś.

Jest to................................................

KL. VI C
Zadanie 2

Na podstawie opisu rozpoznaj, jaki to park narodowy i podaj nazwę innego parku narodowego leżącego na wyżynach.

Jest to najmniejszy z polskich parków narodowych. Obejmuje bardzo malowniczą dolinę, w której płynie rzeka Prądnik. Osobliwością tego parku są nietoperze i wapienne skały. Symbolem parku jest nietoperz.

Jest to.........................................

KL. VI A
Zadanie 3 - Rozsypanka.

Do podanego miejsca dopasuj charakterystyczny obiekt.
Łysogóry, Śnieżka, Tatry, gołoborza, obserwatorium, siklawy.

KL. VI B
Zadanie 3


Do podanego miejsca dopasuj charakterystyczny obiekt.
Pojezierze Mazurskie, Biskupin, Poznań, Dylewska Góra, osada łużycka sprzed 1000 lat, wieża ratuszowa z koziołkami.

KL. VI C
Zadanie 3


Do podanego miejsca dopasuj charakterystyczny obiekt.
Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, Katowice, Lublin, kopalnia soli, "Spodek", KUL.

KL. VI A
Zadanie 4 - Praca z mapą.

Korzystając z mapy fizycznej Polski uzupełnij luki w zdaniach.

Najwyższy w Polsce szczyt górski................... o wysokości 2499m n.p.m., znajduje się w............ U północnych podnóży tych gór leży znane miasto.................. Najwyższym szczytem Tatr leżącym po stronie słowackiej jest..................... o wysokości............... m n.p.m.

KL. VI B
Zadanie 4

Korzystając z mapy fizycznej Polski uzupełnij luki w zdaniach.

Największe jezioro w Polsce to....................., leży na obszarze............................ Północno - wschodnią część tej krainy stanowi Poj............................., w którym znajduje się najgłębsze jezioro w Polsce -................ Najwyższe wzniesienie na tym obszarze to ..............................
o wysokości 309m n.p.m.

KL. VI C
Zadanie 4

Korzystając z mapy fizycznej Polski uzupełnij luki w zdaniach.

Obszary wzniesione od 300 do 500m n.p.m., lekko pofałdowane na powierzchni, nazywamy................ Najbardziej przekształconą przez człowieka jest........................... Góry Świętokrzyskie leżą na terenie Wyżyny...................... Na północ od Wyżyny Lubelskiej leży pas wzniesień zwany....................., które znajduje się na terenie dwóch państw: Polski
i......................


ODPOWIEDZI DO ZADAŃ WIEDZY O REGIONIE

Zadanie 1
Kl. VI A Kl. VI B Kl. VI C
Zakopane - A Poznań - H Lublin - C
Jelenia Góra -D Bydgoszcz - F Częstochowa - G
Kielce - E Wrocław - B Sandomierz - I

Zadanie 2

Kl. VI A
- Tatrzański PN; inne parki: Gorczański PN, Babiogórski PN, Pieniński PN, Mazurski PN, Bieszczadzki PN, Świętokrzyski PN

Kl. VI B - Kampinoski PN; inne parki: Biebrzański PN, Narwiański PN, Drawieński PN, Białowieski PN, Węgierski PN, Wielkopolski PN

Kl. VI C - Ojcowski PN; inne parki: Roztoczański PN

Zadanie 3

Kl. VI A

1. Łysogóry - gołoborza
2. Śnieżka - obserwatorium
3. Tatry - siklawy

Kl. VI B

1. Poj. Mazurskie - Dylewska Góra
2. Biskupin - osada łużycka sprzed 1000 lat
3. Poznań - wieża ratuszowa z koziołkami

Kl. VI C

1. Wyż Krakowsko - Częstochowska - kopalnia soli
2. Katowice - "Spodek"
3. Lublin - KUL

Zadanie 4
Kl. VI A


Najwyższy w Polsce szczyt górski Rysy o wysokości 2499m n.p.m., znajduje się w Tatrach. U północnych podnóży tych gór leży znane miasto Zakopane. Najwyższym szczytem Tatr leżącym po stronie słowackiej jest Gerlach o wysokości 265 m n.p.m.

Kl. VI B
Największe jezioro w Polsce to J. Śniardwy, leży na obszarze Poj. Mazurskiego. Północno - wschodnią część tej krainy stanowi Poj. Suwalskie, w którym znajduje się najgłębsze jezioro w Polsce - J. Hańcza. Najwyższe wzniesienie na tym obszarze to Szeska Góra o wysokości 309m n.p.m.

Kl. VI C
Obszary wzniesione od 300 do 500m n.p.m., lekko pofałdowane na powierzchni, nazywamy wyżynami. Najbardziej przekształconą przez człowieka jest Wyż. Śląska. Góry Świętokrzyskie leżą na terenie Wyżyny Kieleckiej (Małopolskiej). Na północ od Wyżyny Lubelskiej leży pas wzniesień zwany Roztoczem, które znajduje się na terenie dwóch państw: Polski i Ukrainy.
 

Opracowanie: Urszula Wieczorek
Mariola Ewa Szymańska
SP 7 w Łomży

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7603


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.