Katalog

Beata Podlewska
Pedagogika, Artykuły

Specyfika nauczania a media

- n +

Specyfika nauczania a media

1. Znaczenie dydaktyki w procesie współczesnego kształcenia.

Dziś uważa się, że proces nauczania wiąże się ściśle z uczeniem się, tworząc zintegrowaną całość. Dydaktyka należy do nauk teoretycznych i praktycznych, gdyż zajmuje się badaniem działalności osób nauczających i uczących się w procesie kształcenia, celów, treści, metod, form, zasad i środków (technologii informacyjnych) oraz organizacji kształcenia, jak również badaniem społecznego i materialnego środowiska oraz psychologiczno-społecznych uwarunkowań, w którym się ta działalność odbywa.

Dydaktyka tworzy współczesną teorię zastosowania komputerów w kształceniu. Analizuje możliwości zastosowań edukacyjnych komputera, przyjmując za podstawę koncepcję kształcenia wielostronnego ucznia. Wincenty Okoń opisuje trzy rodzaje aktywności ucznia: intelektualną, emocjonalną i praktyczną. Zatem komputer w procesie kształcenia może i powinien być stosowany w czterech integrujących sposobach uczenia się: przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Rozwój komputeryzacji i wdrażanie jej w wielu dziedzinach życia nie tylko edukacji, trwa nadal. Zbyt wcześnie na wyczerpującą charakterystykę. Pewne jest to, że komputer w procesie kształcenia już dziś służy realizacji następującym zadaniom dydaktycznym: prezentowaniu nowej wiedzy; utrwalaniu opanowanego materiału; jego kontroli, samokontroli i ocenie stopnia jego opanowania; uzupełniania braków i luk w materiale dydaktycznym.

2. Przydatność mediów w kształceniu i wpływ na jego efektywność.

Najnowsze wyniki badań w zakresie nauczania-uczenia się uzasadniają nowe podejście, dostosowane do możliwości poznawczych i zainteresowań ucznia, rozwoju jego osobowości, procesów nauczania i uczenia się oraz stosowanie w praktyce edukacyjnej najnowszych technologii informacyjnych i przetwarzania informacji, a także korzystania z multimediów. Te zaś, jak wynika z powyższych analiz, nowoczesne urządzenia mogą być stosowane na wszystkich poziomach (od wychowania przedszkolnego, a skończywszy na kształceniu dorosłych) i kierunkach kształcenia (wszystkie przedmioty, ścieżki edukacyjne, kierunki studiów). Nie może ich zabraknąć w uczeniu się dzieci i młodzieży, ich samokształceniu się, a także w kształceniu i doskonaleniu kwalifikacji nauczycieli i wszystkich tych, którzy stosują media nie tylko w edukacji, ale i w pracy zawodowej, kulturze i wypoczynku, a także w innych sferach działania i funkcjonowania człowieka..

Wyniki badań nad przydatnością mediów w kształceniu dowodzą, że uczysz się przez to co:
- widzisz;
- słyszysz;
- wyczuwasz smakiem;
- wyczuwasz węchem;
- dotykasz;
- robisz;
- sobie wyobrażasz;
- wyczuwasz intuicyjnie.

Preferowane style nauki (sposoby uczenia się) w typowej grupie uczniów:
- działaniowy (dotykowy) 37%;
- słuchowy 34%;
- wzrokowy 29%.

Istnieje ścisły związek między zdolnością zapamiętywania a rodzajem zmysłowej percepcji.

W pamięci uczącego się pozostaje bowiem:
- 20% informacji słyszanej;
- 30% widzianej;
- do 40% przy percepcji wzrokowej i słuchowej.

W kształceniu multimedialnym, w którym oddziałuje się na prawie wszystkie zmysły człowieka, w odróżnieniu od nauczania konwencjonalnego uzyskuje się m.in. następujące wyniki:
- skuteczność nauczania wyższa o 56%;
- zrozumienie tematu wyższe o 50-60%;
- nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy mniejsze o 20-40%;
- oszczędność czasu 38-70%;
- tempo nauczania wyższe o 60%;
- zakres wiedzy przyswojonej wyższy o 25-50%

Efekty nauczania poglądowego

Przekaz poglądowy w rozwiązywaniu problemu przyczynia się do:
- dogodniejszych warunków dla wzrostu płynności, giętkości i oryginalności myślenia;
- szybszego i lepszego opanowania umiejętności dostrzegania problemu, powstawania pomysłów rozwiązań oraz ich weryfikacji;
- występowania współzależności miedzy efektami kształcenia po zastosowaniu różnych rodzajów przekazu wiadomości a cechami indywidualnymi.

BIBLIOGRAFIA
T. Lewowicki, T. Zając - O przemianach w edukacji, Rzeszów 1998.
Cz. Kupisiewicz - Szkolnictwo w okresie przebudowy, Warszawa 1996.
K. Sośnicki - Zarys dydaktyki, Dydaktyka ogólna (ostatnie wydania).
J. Lewicki - Informatyka w szkole, z komputerem za pan brat; Oficyna edukacyjna Warszawa1999
 

Opracowanie: Beata Podlewska-nauczyciel
Szkoła Podstawowa nr 9
w Grudziądzu

Wyświetleń: 735


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.