AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Wawrzonek
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Taneczne formy aktywności ruchowej

- n +

"Taneczne formy aktywności ruchowej" - autorski program

4 GODZ. WYCH. FIZ.
dla kl. IV

SPIS TREŚCI

Wstęp

Lekcja wychowania fizycznego w formie tanecznej aktywności ruchowej

Podstawa programowa
Cele edukacyjne
Cele wychowawcze
Zadania szkoły
Treści nauczania
Środki niezbędne do realizacji treści programowej

Ogólne treści nauczania:

Plan godzin tanecznych form aktywności ruchowej - kl. IV

System oceniania

Literatura

WSTĘP

"Tańczyć może każdy"
Marian Wieczysty-
-prekursor polskiego tańca towarzyskiego


Taniec jest formą twórczej, ruchowej aktywności człowieka. Uprawianie tańca i różnorodnych ćwiczeń muzyczno- ruchowych ma istotny wpływ na rozwój i kształtowanie osobowości dziecka.

Taniec obok dostarczanych wrażeń estetycznych wszechstronnie wpływa na rozwój psychomotoryczny ćwiczącego dziecka. Kształtuje u niego precyzję ruchu, wrażliwość, wyczucie harmonii i piękna, doskonali koordynacyjne zdolności motoryczne a przede wszystkim zaliczany jest do działań fizycznych mobilizujących do zwiększonego wysiłku.

Bogactwo korzyści wynikających z uczestnictwa w ćwiczeniach rytmiczno- tanecznych zwykle zachęca dzieci do uczestnictwa, a nauczycieli do prowadzenia tego typu zajęć.

Myślę, że opracowany przeze mnie program "TANECZNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ" pozwoli nauczycielom właściwie prowadzić zajęcia, a dzieciom da wiele satysfakcji i radości.

REALIZACJA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JAKO TANECZNEJ FORMY AKTYWNOŚCI RUCHWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA W OPARCIU KTÓREJ POWSTAŁ PROGRAM TANECZNYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ:

Do podjęcia decyzji dotyczącej rozszerzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w postaci tanecznych form aktywności ruchowej brane było w szczególności pod uwagę potrzeby zdrowotne uczniów oraz warunki realizacji lekcji wychowania fizycznego.

Program tanecznych form aktywności ruchowej realizowany jest wraz z programem wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej DKW-4014-159/99 dopuszczonym do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu MENiS 31.07.2000r.

Proponowana organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w wymiarze 4 godziny tygodniowo dla kl. IV:

1) 3 godz. obowiązkowych zajęć lekcyjnych w tradycyjnym systemie klasowo - lekcyjnym, w trakcie których realizowana jest podstawa programowa wychowania fizycznego, zawarta w programie nauczania w.f., zgodnie z ramowymi planami nauczania i zaliczana na ocenę.
2) 1 godz. obowiązkowych zajęć ruchowych jako taneczne formy aktywności ruchowej z udziałem nauczyciela w.f. (instruktora tańca).

CELE EDUKACYJNE PROGRAMU:

- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
- rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
- poznanie i nabycie umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w formach aktywności ruchowej opartej na tańcach,
- poprzez taniec wyrabianie u dzieci nawyków związanych z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny, kształtowanie i doskonalenie ruchowych uzdolnień, sprawności i wydolności fizycznej, rytmiczności i percepcji przestrzeni,
- poznawanie własnych uzdolnień motorycznych, możliwości ich kształtowania i rozwoju,
- kontynuowanie i propagowanie dorobku kulturalnego kraju, podtrzymywanie tradycji naszych przodków,
- wskazywanie na bogactwo różnorodnego poruszania się przy muzyce, pozwalające człowiekowi zaspokoić jego potrzeby fizyczno- psychiczne,
- rozładowanie napięć i energii witalnej w bezpiecznej formie ruchowej.

CELE WYCHOWAWCZE PROGRAMU:

- propagowanie zdrowego stylu życia,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny na zajęciach,
- współpraca w zespole,
- integracja zespołu klasowego,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- kultywowanie tradycji regionu.

ZADANIA SZKOŁY W REALIZACJI PROGRAMU:

- stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej,
- kultywowanie tańca jako elementu dydaktyczno- pedagogicznego w procesie nauczania młodzieży,
- umożliwienie uczniom stałego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez instruktora tańca,
- zapewnienie uczniom bezpiecznego dojścia i powrotu na lekcje w.f. odbywające się poza szkołą,
- zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym poprzez umożliwienie realizacji lekcji wychowania fizycznego poza terenem szkoły (komunalna baza oświatowa).

TREŚCI NAUCZANIA:

- rozwijanie poczucia rytmu,
- kształtowanie słuchu i umiejętności dostosowywania ruchów do różnorodnej muzyki,
- zapoznanie się z bogactwem ruchu objawiającego się w różnorodnych krokach tanecznych,
- nauka podstawowych kroków tańca historycznego, wybranych tańców ludowych (regionalnych i narodowych), tańca nowoczesnego,
- łączenie podstawowych kroków i figur w układy taneczne,
- uczestniczenie w tańcu z zastosowaniem wszystkich poznanych kroków i figur w rytm muzyki.

ŚRODKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI TREŚCI PROGRAMOWYCH:

- sala do ćwiczeń z możliwością akompaniamentu muzycznego.

OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA

1. RYTMIKA
- Kształtowanie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego,
- Wdrożenie do świadomego opanowania aparatu słuchowego,
- Wyrobienie szybkiej reakcji na muzykę,
- Opanowanie zdyscyplinowania indywidualnego i zespołowego.

2. TAŃCE LUDOWE (REGIONALNE I NARODOWE)
- Charakterystyka tańca,
- Ustawienie, chwyt i układ rąk,
- Kroki i figury taneczne,
- Przykładowe połączenie figur w układzie.

3.TANIEC HISTORYCZNY
- Charakterystyka tańca,
- Ustawienie, chwyt i układ rąk,
- Kroki i figury taneczne,
- Przykładowe połączenie figur w układzie.

4. TANIEC NOWOCZESNY
- Charakterystyka tańca,
- Ustawienie, chwyt i układ rąk,
- Kroki i figury taneczne,
- Przykładowe połączenie figur w układzie.

5. GODZINY DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA

1. Rytmika - 4 godz.


CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:
- rozwijanie słuchu rytmicznego,
- kształcenie koordynacji ruchowej, równowagi statycznej i dynamicznej,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej - estetyki ruchu,
- skupienie i koncentracja uwagi,
- dyscyplina wewnętrzna, umiejętność współpracy koleżeńskiej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- realizują ruchem różne wartości rytmiczne,
- łączą różne formy ruchu w rytmie (chód, marsz, bieg, obroty, podskoki),
- świadomie wyodrębniają poszczególne części taktu.

2. Tańce ludowe - 15 godz.
a) Regionalne
(do wyboru np.: "Hajduk", "Trojak", "Grożony")
b) narodowe
(do wyboru np.: "Polonez", "Krakowiak", "Oberek", "Mazur")

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:
- podtrzymywanie tradycji naszych przodków,
- kultywowanie narodowego dorobku kultury tanecznej,
- kształtowanie sprawności i koordynacji ruchowej,
- kształtowanie estetyki ruchu,
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
- przestrzeganie estetyki wyglądu zewnętrznego.

UMIEJĘTNOŚCI:
- poruszają się krokiem podstawowym wybranego tańca ludowego w rytmie muzyki,
- znają ustawienia, chwyty i układ rąk charakterystyczne dla danego tańca ludowego,
- łączą kroki i figury taneczne,
- wykonują krótki układ wybranego tańca ludowego.

3. Taniec historyczny - 4 godz.


CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:
- zapoznanie z elementami kultury i panujących obyczajów różnych okresów historycznych,
- zapoznanie z formą, specyfiką i stylem wykonania wybranego tańca historycznego (np. "Almanda", "Pavana"),
- kształtowanie estetyki ruchu,
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
- przestrzeganie estetyki wyglądu zewnętrznego,
- umiejętność współpracy koleżeńskiej.

UMIEJĘTNOŚCI:
- potrafią wykonać podstawowe kroki i figury wybranego tańca historycznego w rytm muzyki,
- potrafią zatańczyć wybrany taniec historyczny z wykorzystaniem poznanych kroków i figur tanecznych,
- dokonują samooceny wykonania proponowanego układu tańca historycznego.

4. Taniec nowoczesny - 6 godz.

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:

- wyrabianie poczucia rytmu i muzykalności,
- rozwijanie harmonii i piękna ruchu,
- niwelowanie negatywnych skutków statycznego trybu życia poprzez dynamiczny wysiłek fizyczny tańca współczesnego,
- efektywny i skuteczny wypoczynek z równoczesnym oddziaływaniem na sferę fizyczną,
- propagowanie estetyki i kultury zachowania.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafią ukazywać własną improwizację (wymyślić i dostosować kroki do słyszanej melodii),
- potrafią wykonać proponowany układ tańca nowoczesnego.

5. Godziny do dyspozycji nauczyciela - 3 godz.

SYSTEM OCENIANIA

Zadania systemu oceniania:

1. Pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.
2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.
4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego samodoskonalenia.

Ocenia się:

W stopniach szkolnych, określonych w rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych (rozporządzenie MENiS z 07.09.2004r.).

Zasady oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami WSO w myśl zasad sprawiedliwości, z możliwością indywidualnego programu "naprawy".
2. Sprawdziany odbywają się w formie praktycznej prezentacji kroków, figur lub krótkich układów tanecznych.
3. Oceny za formy taneczne stanowią oceny cząstkowe z zakresu wych. fiz. i brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej z wych. fiz.
4. Planowana obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak:
- przygotowanie do lekcji (strój i obuwie zmienne)
- aktywność i zaangażowanie na lekcji
- współpraca w grupie
- przestrzeganie zasad BHP.

LITERATURA


1. Olga Kuźmińska "Taniec w teorii i praktyce" , Poznań 2002r.
2. Bożena Bednarzowa, Maria Młodzikowska "Tańce - poradnik metodyczny" , Warszawa 1996r.
3. Bożena Bednarzowa, Maria Młodzikowska "Tańce- wybór dla potrzeb wychowania fizycznego" , Gdańsk 1978r.
4. Czesław Sieniek "Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasach IV - VI" , Starachowice 1999r.
5. Mirosława Śmiglewska Program wychowania fizycznego DKW-4014-159/99
6. MEN o wychowaniu fizycznym, Warszawa 2000r.
7. MEN o programach nauczania, Warszawa 1999r.
 

Opracowanie: mgr Ewa Wawrzonek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7833


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.5Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.